Otsituimad TOP 5

Fervex 280mg+10mg+100mg granules for oral solution N8 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: Fervex 280mg+10mg+100mg granules for oral solution N8
Toimeained: Paracetamol+Pheniramine+Ascorbic acid(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Bristol-Myers Squibb-Valeant
ATC kood N02BE85
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Fervex’it kasutatakse samaaegseks palaviku alandamiseks, valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel ja üle 15-aastastel noorukitel. Fervex koosneb kolmest toimeainest:

paratsetamool, mis leevendab valu ja alandab palavikku;

allergiavastane aine feniramiinmaleaat, mis vähendab eritust ninast, ninakinnisust, pisaravoolust ja aevastamist;

vitamiin C (askorbiinhpe), vähendamaks organismi suurenenud vajadust selle järele palaviku ja külmetushaiguste korral.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Fervex’it kasutatakse samaaegseks palaviku alandamiseks, valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks üle 6-aastastel lastel. Fervex sisaldab kolme toimeainet:

paratsetamool, mis leevendab valu ja alandab palavikku;

allergiavastane aine feniramiinmaleaat, mis vähendab eritust ninast, ninakinnisust, pisaravoolust ja aevastamist;

vitamiin C (askorbiinhape), vähendamaks organismi suurenenud vajadust selle järele palaviku ja külmetushaiguste korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kaustage FERVEX’it:

kui on teada allergia (ülitundlikkus) paratsetamooli, feniramiinmaleaadi, vitamiin C või

Fervex’i mõne koostisosa suhtes; kui esineb raske maksahaigus;

kui esineb glaukoom (silma kõrgenenud siserõhu haigus);

kui esineb eesnäärme suurenemine; vanuses alla 6- eluaasta;

see ravim sisaldab aspartaami (fenüülalaniini allikas), mistõttu seda ei tohi kasutada fenüülketonuuria korral (pärilik haigus);

kui teil esineb fruktoositalumatus, glükoos-galaktoos malabsorptsioon või sukraas-isomaltaas puudulikkus;

kui teil on diagnoositud glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi puudumine (hemolüütilise aneemia oht).

kui samaaegselt kasutatakse monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorit ning kuni 2 nädalat pärast ravi lõpetamist MAO inhibiitoriga;

kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fervex: kui esineb neerupuudulikkus (vt lõik 3).

Küsige arstilt või apteekrilt nõu enne igasuguste ravimite kasutamist.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Fervex’i kasutamise ajal alkoholi tarbimine või rahustite kasutamine ei ole soovitav. Kui te kasutate vett väljutavaid ravimeid või olete pikemat aega kasutanud valuvaigisteid, siis enne Fervex’i kasutamist küsige nõu arstilt või apteekrilt. Üleannustamise vältimiseks kontrollige, et teised samaaegselt manustatavad ravimid ei sisalda paratsetamooli.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine:

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Kuna võimalik risk rasedusele ei ole teada, sest loomkatsete ja kliiniliste uuringute andmed puuduvad, siis on selle ravimi kasutamine raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ravi ajal ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, sest selle ravimi kasutamisega võib kaasneda päevane unisus.

Oluline teave mõningate Fervex’i koostisainete suhtes:

Fervex sisaldab 2,4 g suhkrut ühe kotikese kohta, mida peavad arvestama piiratud suhkrusisaldusega dieedil olevad või suhkurtõbe põdevad patsiendid.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage FERVEX’it:

kui on teada allergia (ülitundlikkus) paratsetamooli, feniramiinmaleaadi, C-vitamiini või

Fervex’i mõne koostisosa suhtes; kui te põete rasket maksahaigust;

kui teil esineb glaukoom (silma kõrgenenud siserõhu haigus); kui teil esineb eesnäärme suurenemine; vanuses alla 15- eluaasta;

kui kasutate samaaegselt monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorit ning kuni 2 nädalat pärast ravi lõpetamist MAO inhibiitoriga;

kui teil on diagnoositud glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi puudumine (hemolüütilise aneemia oht).

kui teil esineb fruktoositalumatus, glükoos-galaktoos malabsorptsioon või sukraas-isomaltaas puudulikkus;

kui te olete rase või toidate last rinnaga;

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fervex:

kui teil esineb neerupuudulikkus (vt lõik 3).

Küsige arstilt või apteekrilt nõu enne igasuguste ravimite kasutamist.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Fervex’i kasutamise ajal alkoholi tarbimine või rahustite kasutamine ei ole soovitav. Kui te kasutate vett väljutavaid ravimeid või olete pikemat aega kasutanud valuvaigisteid, siis enne Fervex’i kasutamist küsige nõu arstilt või apteekrilt. Üleannustamise vältimiseks kontrollige, et teised samaaegselt manustatavad ravimid ei sisalda paratsetamooli.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine:

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Kuna võimalik risk rasedusele ei ole teada, sest loomkatsete ja kliiniliste uuringute andmed puuduvad, siis on selle ravimi kasutamine raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ravi ajal ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, sest selle ravimi kasutamisega võib kaasneda päevane unisus.

Oluline teave mõningate Fervex’i koostisainete suhtes:

Fervex sisaldab 11,6 g suhkrut ühe kotikese kohta, mida peavad arvestama piiratud suhkrusisaldusega dieedil olevad või suhkurtõbe põdevad patsiendid.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Fervex’it alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus on 1 kotike 2...3 korda ööpäevas. Kahe manustamiskorra vahele peab jääma vähemalt 4-tunnine intervall. Neerupuudulikkuse korral peab kahe manustamise vahele jääma vähemalt 8-tunnine intervall.

Puistake kotikese sisu klaasi, valage peale kuuma või külma vett ning segage kuni lahustumiseni. Jooge lahus koheselt.

Kui teil on tunne, et Fervex’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Fervex'it rohkem kui ette nähtud

Ku te võtatae Fervex’it rohkem kui ette nähtud, rääkige koheselt sellest arstile või apteekrile. Paratsetamooli üleannustamine suurtes kogustes põhjustab rasket maksakahjustust. Mürgistuse varajased nähud ilmnevad tavaliselt 24 tunni jooksul (iiveldus, oksendamine, isutus, üldine halb enesetunne, teadvushäired). Raske mürgistuse kahtlusel tuleb pöörduda otsekohe haiglasse.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Fervex’it alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus on lastele:

vanuses 6...10 aastat – 1 kotike 2 korda ööpäevas; vanuses 10...12 aastat – 1 kotike 3 korda ööpäevas; vanuses 12...15 aastat – 1 kotike 4 korda ööpäevas.

Kahe manustamiskorra vahele peab jääma vähemalt 4-tunnine intervall. Neerupuudulikkuse korral peab kahe manustamiskorra vahele jääma vähemalt 8-tunnine intervall.

Puistake kotikese sisu klaasi, valage peale kuuma või külma vett ning segage kuni lahustumiseni. Jooge lahus koheselt.

Kui teil on tunne, et Fervex’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Fervex’it rohkem kui ette nähtud

Kui teie või teie laps võtab Fervex'it rohkem kui ette nähtud, rääkige koheselt sellest arstile või apteekrile. Paratsetamooli üleannustamine suurtes kogustes põhjustab rasket maksakahjustust. Mürgistuse varajased nähud ilmnevad tavaliselt 24 tunni jooksul (iiveldus, oksendamine, isutus, üldine halb enesetunne, teadvushäired). Raske mürgistuse kahtlusel tuleb pöörduda otsekohe haiglasse.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Fervex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Suukuivus, kõhukinnisus, urineerimishäired, unisus, uimasus või unetus, akommodatsioonihäired (silma kohenemisvõimetus eri kaugusel olevate objektide nägemisel) ja müdriaas (pupilli laienemine), südamekloppimine, vererõhulangus, segasus või erutus. Tasakaalu- või koordinatsioonihäired, värisemine, kontsentratsiooni- või mäluhäired võivad esineda sagedamini vanemaealistel. Harva on esinenud mõned neutropeenia, leukopeenia või trombotsütopeenia (vähene hulk vererakke, mis omavad tähtsust infektsioonide tõrjes või vere hüübimises) juhtumid. Mõnedel harvadel juhtudel on esinenud nahalöövet (naha punetus, nõgestõbi, sügelus) ja/või allergilisi reaktsioone.

Kui teil tekib nimetatud kõrvaltoimeid, siis lõpetage kohe Fervex’i kasutamine ja konsulteerige arstiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Fervex põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Suukuivus, kõhukinnisus, urineerimishäired, unisus, uimasus või unetus, akommodatsioonihäired (silma kohenemisvõimetus eri kaugusel olevate objektide nägemisel) ja müdriaas (pupilli laienemine), südamekloppimine, vererõhulangus, segasus või erutus. Tasakaalu- või koordinatsioonihäired, värisemine, kontsentratsiooni- või mäluhäired võivad esineda sagedamini vanemaealistel. Harva on esinenud mõned neutropeenia, leukopeenia või trombotsütopeenia (vähene hulk vererakke, mis omavad tähtsust infektsioonide tõrjes või vere hüübimises) juhtumid. Mõnedel harvadel juhtudel on esinenud nahalöövet (naha punetus, nõgestõbi, sügelus) ja/või allergilisi reaktsioone.

Kui teil tekib nimetatud kõrvaltoimeid, siis lõpetage kohe Fervex’i kasutamine ja konsulteerige arstiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Fervex’it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Fervex’it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Fervex sisaldab:

Toimeained on paratsetamool, feniramiinmaleaat ja askorbiinhape (vitamiin C). Ühes kotikeses sisaldavad graanulid paratsetamooli 280 mg, feniramiinmaleaati 10 mg ja askorbiinhapet (vitamiin C) 100 mg.

Abiained on sahharoos, naatriumriboflaviin-5’-fosfaat, veevaba magneesiumtsitraat, aspartaam ning banaani- ja karamelliaroom.

Kuidas Fervex välja näeb ja pakendi sisu

Suukaudse lahuse graanulid kotikestes (paber-alumiinium-polüetüleen). Kotikesed on karpides. Ühes karbis on 8 kotikest.

Müügiloa hoidja

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Lövőház u. 39

1024, Budapest

Ungari

Tootja

Bristol-Myers Squibb

304 avenue du Docteur Jean Bru

47000 Agen

Prantsusmaa

või

Bristol-Myers Squibb

979 Avenue des Pyrenees

47520 Le Passage

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47

11316, Tallinn


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Fervex sisaldab:

Toimeained on paratsetamool, feniramiinmaleaat ja askorbiinhape (vitamiin C). Ühes kotikeses sisaldavad graanulid paratsetamooli 500 mg, feniramiinmaleaati 25 mg ja askorbiinhapet (vitamiin C) 200 mg.

Abiained on kummiaraabik, veevaba sidrunhape, sahhariinnaatrium, sahharoos ja naturaalne Lääne-India aroomiaine.

Kuidas Fervex välja näeb ja pakendi sisu

Suukaudse lahuse graanulid kotikestes (paber-alumiinium-polüetüleen). Kotikesed on karpides. Ühes karbis on 8 kotikest.

Müügiloa hoidja

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Lövőház u. 39

1024, Budapest

Ungari

Tootja

Bristol-Myers Squibb

304, avenue du Docteur Jean Bru

47000 Agen

Prantsusmaa

või

Bristol-Myers Squibb

979 Avenue des Pyrenees

47520 Le Passage

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. PharmaSwiss Eesti OÜ

Tammsaare tee 47

11316 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Mustamäe tee Apteek

Mustamäe tee 12, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6510113
A044@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating