Otsituimad TOP 5

Finalgon 25mg+4mg ointment 20g (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Finalgon 25mg+4mg ointment 20g
Toimeained: Nicoboxil+Nonivamide(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sanofi-Aventis
ATC kood M02AX80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Nonivamiid on sünteetiline kapsaitsiini analoog, mille valuvaigistavad omadused tulenevad teatud aine - substants P - hulga vähenemisest närvikiududes ravimi korduva manustamise järgselt. Nikoboksiil on nikotiinhappe ja 2-butoksüetanooli ester. Nikotiinhape on B-grupi vitamiin, millel on organismis olevate spetsiaalsete ainete (prostaglandiinide) poolt vahendatud veresooni laiendavad omadused.

Nonivamiid ja nikotiinhape soodustavad vastastikku veresooni laiendavat toimet, vähendades nahapunetuse tekkimist ravimi manustamise järgselt.

FINALGON’i kasutatakse välispidiselt, liiges- ja lihasvalu korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage FINALGON’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) nikoboksiili, nonivamiidi või FINALGON’i mõne koostisosa suhtes.

kui teil on väga tundlik nahk.

ravimit ei tohi kanda haavadele, põletikulisele nahale või kasutada nahahaiguste puhul.

Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil esineb mõni eelnimetatud seisunditest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga FINALGON

FINALGON’i poolt esile kutsutud lokaalse verevarustuse paranemine nahas võib põhjustada salviga kokkupuutunud kohal punetust, soojatunnet, sügelust ja kipitust. Need sümptomid võivad olla eriti märkimisväärsed, kui kasutatav FINALGON’i kogus on liiga suur või kui FINALGON’i on nahale intensiivselt hõõrutud. FINALGON’i liigne kasutamine või hõõrumine võib põhjustada ville nahal.

1

FINALGON’i kasutamise järgselt tuleb koheselt pesta käed, et vältida ravimi sattumist muudesse kehapiirkondadesse või ülekandumist teistele inimestele.

Jälgige hoolikalt, et FINALGON ei puutuks ühelgi juhul kokku teie näo, silmade ega suuga. Selle tagajärjeks võib olla mööduv näo turse, näo valu, silmavalgete ärritus, silmade punetus, silmade kipitus, nägemishäired, ebamugavustunne suus ja stomatiit (suu limaskesta põletik).

Ärge võtke kuuma vanni ega dušši enne ega pärast FINALGON’i manustamist. Isegi mitu tundi pärast FINALGON’i manustamist võib higistamise või soojendavate toimete mõjul tekkida naha punetus või intensiivne soojatunne.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Kuna andmed FINALGON’i kasutamise kohta raseduse või imetamise ajal puuduvad, siis neil perioodidel ei tohi seda ravimit kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

FINALGON’i toimeid autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud.

Oluline teave mõningate FINALGON koostisainete suhtes

FINALGON salv sisaldab abiainena sorbiinhapet, mis võib põhjustada lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage FINALGON’i alati täpselt nii, nagu kirjeldatud käesolevas infolehes või nagu apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on mitte üle 0,5 cm (umbes hernetera suurune kogus) labakäe suuruse nahapinna kohta.

Alustage ravi alati alati FINALGON salvi väga väikese kogusega ja väga väikesel nahapiirkonnal, testimaks oma isiklikku reaktsiooni ravimile. Ravivastus FINALGON salvile on suure individuaalse erinevusega ning mõned inimesed vajavad kogu soovitud soojuse saavutamiseks ainult kõige kergemat määrimist.

Kaasasoleva aplikaatori abil määritakse salv kergelt nahale. FINALGON’i kasutamise järgselt tuleb käed hoolikalt vee ja seebiga puhtaks pesta.

FINALGON salvi tuleb kasutada vajaduse korral, kuni 2...3 korda ööpäevas.

Lapsed

Kuna andmed lastel kasutamise kohta puuduvad, siis FINALGON’i ei soovitata kasutada alla 12aastastel lastel.

Kui teil on tunne, et FINALGON’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate FINALGON’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete kasutanud rohkem FINALGON’i kui ette nähtud küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Liiga suure koguse FINALGON’i manustamise järgselt saab ravimi toimet vähendada õliga (-näiteks toiduõliga ) niisutatud käsna -või toitekreemi abil.

Pärast FINALGON’i ülemäärast kasutamist võib süveneda suurenenud verevarustus ning kirjeldatud kõrvaltoimete raskusaste võib tõusta. Ülemäärase kasutamise tulemuseks võib eriti olla nahavillide teke piirkonnas, millele FINALGON manustati.

FINALGON’i üleannustamise tagajärjeks võivad olla ka ülakeha punetus, kehatemperatuuri tõus, kuuma hood, valulik vereringe suurenemine ja vererõhu langus.

Kui te unustate FINALGON’i kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust kompenseerimaks eelmisel korral ununenud kogust. Edasi kasutage tavalisi annuseid.

Kui te lõpetate FINALGON’i kasutamise

FINALGON’i kasutatakse ainult vajadusel ja kasutamine tuleb lõpetada sümptomite leevendumisel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka FINALGON põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamine põhineb järgmistel esinemissagedustel: väga sage: esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st sage: esineb 1...10 kasutajal 100-st aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1 000-st harv: esineb 1...10 kasutajal 10 000-st väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000 teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

FINALGON’i kasutamise kogemustel põhinevalt võivad esineda järgmised kõrvaltoimed:

Immuunsüsteemi häired teadmata: kiiresti progresseeruv, eluohtlik allergiline (anafülaktiline) reaktsioon, ülitundlikkus

Närvisüsteemi häired aeg-ajalt: torkimistunne (paresteesia) teadmata: naha kõrvetustunne

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired teadamata: köha, hingamisraskus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused aeg-ajalt: mädavillid manustamiskohas, lokaliseerunud nahareaktsioon, sügelus teadmata: villid, lööve, näo turse, nõgestõbi

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid aeg-ajalt: kuumustunne

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25˚C.

Ärge kasutage FINALGON’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida FINALGON sisaldab:

Toimeained on 25 mg nikoboksiili ja 4 mg nonivamiidi) 1g salvi kohta..

Abiained on diisopropüüladipaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, valge vaseliin, sorbiinhape, lõhnava sidrunheina õli, puhastatud vesi.

Kuidas FINALGON välja näeb ja pakendi sisu

20g läbipaistvat, värvitut salvi alumiiniumtuubis.

Müügiloa hoidja

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strase 173

55216 Ingelheim/Rhein

Saksamaa

Tootja

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating