Otsituimad TOP 5

Flavamed 60mg effervescent tablet N10 (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: Flavamed 60mg effervescent tablet N10
Toimeained: Ambroxol(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Berlin-Chemie
ATC kood R05CB06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Flavamed 60 mg kasutatakse kopsu ja bronhide haigustega kaasneva produktiivse köha raviks. Flavamed 60 mg abil muutub lima vedelamaks ja seda on kergem välja köhida.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Flavamed 60 mg

kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine (ambroksoolvesinikkloriidi) või Flavamed 60 mg mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6 „Mida Flavamed 60 mg sisaldab”); - kui patsient on alla 12 aasta vanune laps.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Flavamed 60 mg

kui teil on varem esinenud väga raskeid naha ülitundlikkusreaktsioone (Stevensi-Johnsoni sündroom, Lyelli sündroom).

Stevensi-Johnsoni sündroom on haigus, millega kaasneb kõrge palavik ning naha ja limaskestade villiline lööve.

Eluohtlikku Lyelli sündroomi teatakse ka „põletatud naha sündroomina“. Selle tundemärgiks on põletusega sarnanev raskekujuline villide teke nahal.

Kui te märkate oma nahal või limaskestadel muutusi, peate kohe lõpetama Flavamed 60 mg võtmise.

Pöörduge kohe arsti juurde!

Histamiini talumatuse korral peate te vältima pikaajalist ravi, sest Flavamed 60 mg toimeaine mõjutab histamiini ainevahetust ja võib tekitada talumatuse sümptomeid (nt peavalu, vesine nohu, sügelus).

Kui teil on neerufunktsiooni häire või raske maksahaigus, peate olema Flavamed 60 mg võtmisel eriti ettevaatlik (st manustada harvem või väiksemaid annuseid; pidage nõu oma arstiga). Raske neerufunktsiooni häire korral võivad Flavamed 60 mg toimeaine laguproduktid organismi kuhjuda . - Kui teil on harvaesinev bronhide haigus, millega kaasneb suurenenud limaeritus (nt primaarne tsiliaarne düskineesia), ei ole võimalik lima kopsudest väljutada. Sellisel juhul võtke Flavamed 60 mg vaid arsti järelevalve all.

Kui teil on esinenud peptiline haavand, peate te arstilt nõu küsima, kuidas Flavamed 60 mg võtta, sest mukolüütikumid võivad kahjustada mao limaskesta barjääri. Küsige enne Flavamed 60 mg võtmist nõu arstilt.

Lapsed

Flavamed 60 mg võivad kasutada ainult üle 12 aastased lapsed.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Köha pärssivad ravimid (köhavastased)

Flavamed 60 mg kasutamisega samal ajal ei tohi tarvitada ravimeid, mis pärsivad köharefleksi (nn köhavastased ained). Köharefleks on oluline, sest köhimise teel väljutatakse vedeldunud lima kopsudest.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal võtke Flavamed 60 mg ainult oma arsti konkreetsel soovitusel. Inimestel ei ole adekvaatseid uuringuid kasutamiseks raseduse ja imetamise ajal. Siiski on loomade rinnapiimast leitud Flavamed 60 mg toimeainet.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Flavamed 60 mg-l puudub või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

Oluline teave mõningate Flavamed 60 mg koostisainete suhtes

Ravim sisaldab laktoosi (piimasuhkur) ja sorbitooli (magusaine). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Selle ravimi iga kihisev tablett sisaldab 5,5 mmol (126,5 mg) naatriumi. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevatel patsientide puhul.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Flavamed 60 mg alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud või on kirjas patsiendi infolehes.

Kui midagi jääb arusaamatuks, siis küsige oma arstilt või apteekrilt.

Kui arst ei ole teisiti määranud, siis kehtivad Flavamed 60 mg puhul järgmised juhised. Palun järgige kasutusjuhiseid, sest vastasel korral ei ole Flavamed 60 mg õiget toimet.

Soovitatud annused:

Vanus Üksikannus Maksimaalne päevane annus
Täiskasvanud ja noorukid üle12 aastased ½ kihisevat tabletti 3 korda päevas esimesel 2...3 päeval(30 mg ambroksoolvesinikkloriidi3 korda päevas); ja seejärel ½ kihisevat tabletti 2 korda päevas (30 mg ambroksoolvesinikkloriidi 2 korda päevas) 1½ kihisevat tabletti(90 mg ambroksoolvesinikklorii di)

Märkus

Täiskasvanutel võib ööpäevast annust suurendada 1 tabletini kaks korda päevas. Flavamed 60 mg efektiivsust ja ohutust alla 12 aasta vanustel lastel ei ole veel kindlaks tehtud.

Kasutamisviis

Kihisev tablett lahustatakse klaasitäies vees ja lahus juuakse pärast sööki.

Kihiseva tableti saab jagada kaheks võrdseks pooleks.

Kasutamise kestus

Ilma arstiga nõu pidamata ei tohi Flavamed 60 mg kasutada kauem kui 4...5 päeva.

Kui 4...5 päeva jooksul teie vaevused ei leevene või isegi süvenevad, peate te kohe arsti poole pöörduma.

Kui teil on tunne, et Flavamed 60 mg toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Flavamed 60 mg rohkem kui ette nähtud

Seni ei ole täheldatud tõsiseid mürgistussümptomeid. Võib esineda lühiajalist rahutust ja kõhulahtisust. Väga suure üleannuse korral võib esineda suurenenud süljeeritust, öökimist, oksendamist ja vererõhu langust koos vereringe häiretega.

Võtke ühendust arstiga. Kiireloomulised meetmed, nagu oksendamise esilekutsumine ja maoloputus. ei ole harilikult vajalikud ning nende kasutamist tuleb kaaluda vaid väga suure üleannuse korral. Üleannustamise ravi on soovitatavalt sümptomaatiline.

Kui te unustate Flavamed 60 mg võtta või olete võtnud liiga väikse annuse, siis võtke järgmise manustamise ajal ettenähtud annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Flavamed 60 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete hindamisel on võetud aluseks järgnevad sagedusvahemikud:

Väga sage: esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st
Sage: esineb 1...10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1000-st
Harv: esineb 1...10 kasutajal 10 000-st
Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st, teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Kõrvaltoimed

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: iiveldus, kõhuvalu, oksendamine.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harv: rasked nahareaktsioonid, nagu Lyelli sündroom ja Stevensi-Johnsoni sündroom (vt lõik 2 „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Flavamed 60 mg”).

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioonid, nagu nahalööve, näo turse (ödeem), hingamisraskused, sügelus, palavik. Väga harv: rasked allergilised (anafülaktilised) reaktsioonid kuni šokini.

Vastuabinõud

Kui te märkate enesel ühte või enamat ülalkirjeldatud kõrvaltoimet, lõpetage kohe Flavamed 60 mg võtmine.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Flavamed 60 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida torukujuline sisepakend tihedalt suletuna, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Flavamed 60 mg sisaldab

Toimeaine on ambroksoolvesinikkloriid.

Üks kihisev tablett sisaldab 60 mg ambroksoolvesinikkloriidi.

Abiainedon veevaba sidrunhape, naatriumvesinikkarbonaat, veevaba naatriumkarbonaat, naatriumsahhariin, naatriumtsüklamaat, naatriumkloriid, naatriumtsitraat, veevaba laktoos, mannitool (E421), sorbitool (E420), kirsi maitseaine, simetikoon.

Kuidas Flavamed 60 mg välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargused valged tabletid, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakendites on 10 või 20 kihisevat tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berliin Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonnas liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria Flavamed Effervescent Tablets Tšehhi Vabariik Flavamed Effervescent Tablets

Taani Flavamed Brusetabletter Eesti Flavamed 60 mg

Soome Flavamed Effervescent Tablets

Saksamaa Flavamed 60 mg Brausetabletten

Läti Flavamed 60 mg putojošās tabletes

Leedu Flavamed 60 mg snypsciosios tabletes

Poola Flavamed

Rumeenia Flavamed Comprimate Efervescente

Slovaki Vabariik Flavamed šumivé tablety

Sloveenia Flavamed 60 mg šumeče tablete

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt 27/29

10612 Tallinn

EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating