Otsituimad TOP 5

Flosin 0,4mg modified-release capsule, hard N30 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Uroloogias kasutatavad ained
Nimetus: Flosin 0,4mg modified-release capsule, hard N30
Toimeained: Tamsulosin(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Berlin-Chemie
ATC kood G04CA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Tamsulosiin on alfa1A-adrenoretseptorite blokaator. See lõõgastab lihaseid eesnäärmes ja kuseteedes.

Tamsulosiini kasutatakse eesnäärme suurenemisest (healoomuline prostata hüperplaasia) tingitud kuseteede sümptomite raviks. Lihast lõdvestades muutuvad uriini voolamine läbi kusiti ja urineerimine hõlpsamaks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Flosin’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) tamsulosiini või Flosin’i mõne koostisosa suhtes [sümptomite hulka võivad kuuluda näo ja kõri turse (angioödeem)].

kui teil on kunagi esinenud püstitõusmisel vererõhu langust, mis põhjustab pearinglust, tasakaalutust või minestust.

kui teil esinevad rasked maksaprobleemid.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Flosin

kui teil esineb pearinglust või tasakaalutust, eriti pärast püstitõusmist. Tamsulosiin võib langetada teie vererõhku, põhjustades neid sümptomeid. Peate istuma või pikali heitma kuni sümptomite möödumiseni.

kui teil on rasked neeruprobleemid. Tavalisel tamsulosiini annusel ei pruugi olla oodatavat toimet, kui teie neerud ei funktsioneeri korralikult.

kui teil plaanitakse silmaoperatsiooni läätse hägususe (katarakt) tõttu, sest võib tekkida seisund, mida nimetatakse „operatsiooniaegseks lõdva iirise sündroomiks“ (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). Palun teavitage oma silmaarsti, et te kasutate või olete eelnevalt kasutanud tamsulosiinvesinikkloriidi. Sel juhul saab silmaarst rakendada sobivaid ettevaatusabinõusid seoses kasutatavate ravimite ja kirurgiliste tehnikatega. Küsige oma arstilt, kas peaksite edasi lükkama või ajutiselt peatama selle ravimi võtmise, kui peate minema silmaoperatsioonile hägusa läätse tõttu.

Enne ravi alustamist tamsulosiiniga peab teie arst teid uurima, kinnitamaks, et teie sümptomeid põhjustab tõepoolest suurenenud eesnääre.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Tamsulosiin võib mõjutada teisi ravimeid. Need omakorda võivad mõjutada seda, kuidas tamsulosiin toimib. Tamsulosiinil võivad esineda koostoimed järgmiste ravimitega:

diklofenak, valuvaigisti ja põletikuvastane ravim. See ravim võib kiirendada tamsulosiini eemaldamist teie organismist, lühendades sellega aega, mil tamsulosiin on efektiivne;

varfariin, ravim vere hüübimise vältimiseks. See ravim võib kiirendada tamsulosiini eemaldamist teie organismist, lühendades sellega aega, mil tamsulosiin on efektiivne;

muu alfa1A-adrenoretseptori blokaatorid. Kombinatsioon võib langetada teie vererõhku, põhjustades pearinglust või tasakaalutust.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud ülaltoodud ravimeid või mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad andmed tamsulosiini toime kohta autojuhtimise ja masinate kasutamise võimele. Peate arvestama, et tamsulosiin võib põhjustada pearinglust ja tasakaalutust. Juhtige autot või kasutage masinaid ainult siis, kui tunnete end hästi.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Flosin’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavapärane annus on üks kapsel päevas pärast hommikusööki või päeva esimest söögikorda.

Kapsel tuleb alla neelata tervelt koos klaasitäie veega püsti seistes või istudes (mitte lamades). On tähtis, et te ei lõhuks ega purustaks kapslit, sest see võib mõjutada seda, kui hästi tamsulosiin toimib.

Kui teil esineb kerge kuni mõõduka raskusega neeru- või maksahaigus, võite võtta tavapärase tamsulosiini annuse.

Tamsulosiin pole ette nähtud kasutamiseks lastel.

Kui te võtate Flosin’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate tamsulosiini rohkem kui ette nähtud, võib teie vererõhk äkki langeda. Teil võib esineda pearinglus, nõrkus ja minestamine, oksendamine ja kõhulahtisus. Heitke madala vererõhu toime vähendamiseks pikali ja võtke seejärel ühendust oma arstiga. Teie arst võib teile anda ravimeid vererõhu ja vedelikutaseme taastamiseks ning jälgida teie organismi talitlust. Vajaduse korral võib teie arst teha teile maoloputuse ja anda teile kõhulahtistit tamsulosiini eemaldamiseks teie organismist, mis ei ole veel verre sattunud.

Kui te unustate Flosin’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus tavapärasel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka tamsulosiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed esinevad väga harva. Võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil esineb:

tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo või kõri turset (angioödeem). Teile ei tohi enam uuesti tamsulosiini anda (vt lõik 2 „Ärge kasutage Flosin’i“);

pikaajaline ja valulik erektsioon (priapism). See esineb vähem kui ühel ravitud patsiendil

10 000-st.

Sage (esineb vähem kui ühel 10-st ravitud patsiendist):

pearinglus, - ejakulatsioonihäired.

Aeg-ajalt (esineb vähem kui ühel 100-st ravitud patsiendist):

peavalu,

südamepekslemine (palpitatsioonid),

vererõhu langus püsti tõustes, mis põhjustab pearinglust, tasakaalutust või minestamist (ortostaatiline hüpotensioon),

turse ja ärritustunne ninas (nohu),

kõhukinnisus,

kõhulahtisus,

iiveldus,

oksendamine,

nahalööve,

nõgestõbi (urtikaaria), - nõrkustunne (asteenia), - sügelus.

Harv (esineb vähem kui ühel 1000-st ravitud patsiendist):

minestus (sünkoop),

tõsine haigestumine villide tekkimisega nahale, suhu, silmadele ja genitaalidele (StevensiJohnsoni sündroom).

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Silmaoperatsiooni ajal võib esineda seisund, mida nimetatakse „operatsiooniaegseks lõdva iirise sündroomiks“ (IFIS): operatsiooni ajal võib pupill laieneda halvasti ja iiris (silma värviline ümmargune osa) võib muutuda lõdvaks. Lisateavet vaadake lõigust 2 „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Flosin“.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage tamsulosiini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril või konteineril. Esimesed kaks numbrit näitavad kuud ja neli viimast numbrit näitavad aastat. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida blisterpakendid originaalpakendis.

Hoida konteiner tihedalt suletuna.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Flosin sisaldab

Toimeaine on tamsulosiinvesinikkloriid 0,4 mg.

Abiained on:

Kapsli sisu: mikrokristalne tselluloos, metakrüülhappe etüülakrülaatkopolümeer, polüsorbaat 80, naatriumlaurüülsulfaat, trietüültsitraat ja talk.

Kapsli kest: želatiin, indigotiin (E 132), titaandioksiid (E 171), kollane raudoksiid (E 172), punane raudoksiid (E 172), must raudoksiid (E 172).

Tint: šellak, must raudoksiid (E 172), propüleenglükool.

Kuidas Flosin välja näeb ja pakendi sisu

Toimeainet modifitseeritult vabastavad kapslid on värvuselt oranžid/oliivrohelised. Kapsli kesta mõlemas otsas on must triip ja kapslile on musta värviga trükitud märge “TSL 0.4”. Kapslid sisaldavad valgeid kuni valkjaid pelleteid.

Kapsleid tarnitakse blisterpakendites või konteinerites, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 või 200 toimeainet modifitseeritult vabastavat kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Menarini International Operations Luxembourg S.A 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luksemburg

Tootjad:

Synthon Hispania S.L., Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Hispaania

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holland

А. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Via Campo di Pile, 67100 L’Aquila, Itaalia Menarini - von Heyden GmbH, Leipziger Str. 7-13, 01097 Dresden, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldsiki mnt 27/29

10612 Tallinn

EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 3val. 48min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Posti Apteek

Posti tn 26, Haapsalu linn, Lääne maakond
4737191
benu.5151@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating