Otsituimad TOP 5

FLUDARABINE "EBEWE" 25MG/ML Concentrate for solution for injection/infusion 25mg 2ml N10 (0)

Kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained >  Kasvajavastased ained
Nimetus: FLUDARABINE "EBEWE" 25MG/ML Concentrate for solution for injection/infusion 25mg 2ml N10
Toimeained: Fludarabine(P)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG
ATC kood L01BB05
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Fludarabiin on tsütotoksiline (kasvajavastane) ravim, mis pidurdab vähirakkude kasvu.

Fludarabine „Ebewe”-t kasutatakse B-rakulise kroonilise lümfoidse leukeemia (B-KLL) raviks patsientidel, kellel moodustub piisaval hulgal normaalseid vererakke. Kroonilise lümfoidse leukeemia esmast ravi fludarabiinfosfaadiga võib alustada kaugelearenenud haigusega patsientidel, kellel on haigusega seotud sümptomid või haigus on progresseeruv.

KLL on lümfotsüütide (valgevererakud) pahaloomuline kasvaja.

Kui teil on diagnoositud KLL, siis moodustub teie organismis liigselt lümfotsüüte. Need ei toimi nagu peab või on liiga ebaküpsed kandmaks valgevererakkude normaalset kaitsevõimet haiguste vastu. Kui neid ebanormaalseid rakke on liiga palju, siis tõrjutakse terved vererakud luuüdis kõrvale (seal moodustub enamik uusi vererakke). Terved vererakud tõrjutakse kõrvale ka veres ja elundites. Tervete vererakkude ebapiisava hulga korral võivad tekkida infektsioonid, aneemia, verevalumid, laiaulatuslik veritsemine (hemorraagiad) või isegi elundipuudulikkus.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Fludarabine „Ebewe”-t

kui te olete allergiline (ülitundlik) fludarabiinfosfaadi või Fludarabine „Ebewe” 25 mg/ml mõne koostisosa suhtes (need on loetletud infolehe lõpus);

kui te toidate last rinnaga;

kui teie neerufunktsioon on tõsiselt langenud. Teie neerufunktsiooni põhjal otsustab arst, kas teid võib ravida Fludarabine „Ebewe” –ga.

kui teil on aneemia erivorm (dekompenseeritud hemolüütiline aneemia, punaste vererakkude vähesus). Sellisel juhul on teie arst teid sellest kindlasti teavitanud.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fludarabine „Ebewe”

Fludarabiinfosfaat on väga tugev toimeaine, mistõttu võivad kõrvaltoimed olla väga rasked ja toksilised (mürgised).

Kui arst on määranud teile fludarabiinfosfaati, jälgib ta teid hoolikalt. On tähtis, et te informeeriksite oma arsti kõikidest kõrvaltoimetest, mis tekivad fludarabiinfosfaadi kasutamise ajal.

See kehtib peamiselt alljärgnevate kõrvaltoimete puhul:

te tunnete end halvasti; see on eriti oluline juhul, kui teie luuüdi ei tööta korralikult, kui teie immuunsüsteem ei tööta korralikult või teil on infektsioonioht;

te märkate ebatavalisi verevalumeid või vigastusejärgset ülemäärast veritsust; see võib viidata tervete vererakkude arvu vähesusele;

teil on muutused nahal, nt lööve või villid; see on oluline kui teil on või on olnud nahavähk..

Kui teil esineb üks ülalnimetatud kõrvaltoimetest, võib teie arst otsustada teile fludarabiinfosfaati mitte manustada või kasutada seda ettevaatlikult. Ravi ajal teostatakse regulaarselt vereanalüüse.

Kui te põete korduvalt infektsioone ( kui teie immuunsüsteem ei toimi korralikult või on pärsitud või teil on esinenud raskeid infektsioone).

Teie immuunsüsteem võib rünnata teie organismi erinevaid osi (nimetatakse autoimmuunsuseks) ja võib olla suunatud ka punaste vererakkude vastu (nimetatakse autoimmuunseks hemolüüsiks). See seisund võib olla eluohtlik ja lõppeda surmaga. Kui teil tekib selline seisund, võidakse teile teha vereülekandeid (kiiritatud, vt allpool) ja manustada adrenokortikoide.

Kui te saate suuri annuseid. Fludarabiinfosfaadi suurte annuste (kuni neli korda suuremad KLL korral soovitatud annustest) manustamisel ägeda leukeemiaga patsientidele tekkis kolmandikul neist tõsine kesknärvisüsteemi kahjustus (sh nägemiskadu, kooma ja surm). Sümptomid ilmnesid 21...60 päeva pärast viimast annust. Patsientidel, kes saavad KLL ravi soovitatud annustes, tekivad harva kooma, krambid või agiteeritus. Aeg-ajalt esineb segasust. Rääkige oma arstile kui märkate mõnda kõrvaltoimet.

Kui kasutate fludarabiini pikka aega. Fludarabiinfosfaadi pikaajalise kasutamise toime kesknärvisüsteemile ei ole teada. Mõned patsiendid on talunud kuni 26 ravikuuri soovitusliku annusega.

Kui te vajate vereülekannet ja teid ravitakse (või on ravitud) fludarabiinfosfaadiga, peate sellest rääkima oma arstile. Arst tagab, et teile manustatakse vaid eritöötluse läbinud (kiiritatud) verd. Kiiritamata vereülekande tagajärjel on esinenud tõsiseid tüsistusi ja isegi surmajuhtumeid.

Kui teilt peab koguma tüvirakke ja teid ravitakse (või on ravitud) fludarabiinfosfaadiga, peate sellest rääkima oma arstile.

Kui teid on vaja vaktsineerida, pidage nõu oma arstiga, kuna elusvaktsiine ei tohi manustada ravi ajal fludarabiinfosfaadiga ja selle järgselt.

Kui teil on väga tõsine krooniline lümfoidne leukeemia, ei pruugi teie organism olla võimeline vabanema fludarabiinfosfaadi hävitatud rakkude laguproduktidest. See võib põhjustada veetustumist, neerufunktsiooni langust ja südamehäireid. Teie arst on sellest teadlik ning võib määrata teile muid ravimeid.

Kui teil on naha pahaloomuline kasvaja, võib see ravim halvendada kahjustunud nahapiirkondade seisundit. Ravi ajal või pärast ravi lõppu rääkige arstile kui märkate muutusi nahal.

Lapsed ja noorukid. Lastel ja noorukitel fludrabiinfosfaadi kasutamise kogemus puudub.

Fertiilses eas mehed ja naised peavad kasutama usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid ravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi lõppu. Vt lõik „Rasedus ja imetamine”.

Kui teil on mistahes neeruhaigus või olete üle 65 aasta vana, tuleb regulaarselt kontrollida teie neerufunktsiooni. Kui teie neerud ei tööta korralikult, peab fludarabiinfosfaadi annust vähendama. Kui teie neerud töötavad ainult vähesel määral, ei saa teile seda ravimit manustada.

Kui te olete üle 75 aasta vana, peab teie ravimisel fludarabiinfosfaadiga olema eriti ettevaatlik

Rääkige oma arstile kui ükski ülalnimetatud hoiatustest kehtib või on kunagi kehtinud teie kohta.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui te kasutate või olete kasutanud ükskõik milliseid alljärgnevalt nimetatud ravimitest, siis peate sellest teavitama oma arsti, sest nendel ravimitel võib olla koostoimeid Fludarabine „Ebewe”-ga:

kui te juba kasutate ravimit nimega pentostatiin (= deoksükoformütsiin - ravim, mida kasutatakse leukeemia erivormi (karvarakuline leukeemia) keemiaravis), ei tohi te Fludarabine „Ebewe”-t kasutada;

mõned vere vedeldamiseks mõeldud ravimid, nt dipüridamool (kuulub tromboosivastaste ainete rühma, mis aitavad ära hoida verehüüvete teket), võivad vähendada Fludarabine „Ebewe” efektiivsust;

samaaegsel kasutamisel võib tekkida koostoime ravimiga tsütarabiin (Ara-C), mida kasutatakse kroonilise lümfoidleukeemia raviks. Kui fludarabiinfosfaati kasutatakse kombinatsioonis tsütarabiiniga, võib fludarabiinfosfaadi aktiivsete vormide sisaldus rakkudes suureneda. Kuid on näidatud, et üldine sisaldus veres ja selle eritumine verest ei muutu.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, ei tohi teile manustada Fludarabine „Ebewe”-t, välja arvatud juhul, kui arst on nii määranud. Loomkatsed ja vähesed olemasolevad andmed inimeste kohta viitavad areneva loote võimalike arenguhäirete tekkele. Kui te olete fertiilses eas naine, peate vältima rasestumist ravi ajal ja 6 kuud pärast ravi lõppu.

Kui te siiski rasestute, peate sellest viivitamatult teatama oma arstile.

Fertiilses eas mehed, keda ravitakse Fludarabine „Ebewe”-ga peavad kasutama usaldusväärset kontratseptsiooni ravi ajal ja vähemalt 6 kuud pärast ravi lõppu.

Ei ole teada kas Fludarabine „Ebewe” eritub rinnapiima. Loomkatsetes eritus ravim rinnapiima. Seetõttu ei tohi selle ravimi kasutamise ajal imetada.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui teil on tunne, et Fludarabine „Ebewe” mõjutab teie võimet juhtida autot või kasutada masinaid, siis teavitage sellest viivitamatult oma arsti. Fludarabiinfosfaat võib siiski kahjustada võimet juhtida autot või käsitseda masinaid, sest võib põhjustada väsimust, nõrkust, nägemishäireid, segasust, agitatsiooni ja krampe.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Lapsed ja noorukid

Fludarabine „Ebewe”-t ei soovitata kasutada laste ja noorukite raviks.

Annus

Tavaline annus on 25 mg kehapinna ruutmeetri kohta.

Teile manustatav annus sõltub teie kehapindalast, mida väljendatakse ruutmeetrites (m2) ning see arvutatakse teie pikkuse ja kehakaalu alusel.

Kui probleemiks on ravimi kõrvaltoimed, võidakse annust vähendada või korduvate ravikuuride algust edasi lükata. Kui teil on neeruhaigus, siis manustatakse teile ravimit vähendatud annuses ja kontrollitakse regulaarselt vereanalüüse.

Manustamismeetodid ja –teed

Fludarabine „Ebewe”-t peab manustama arst, kes on kemoteraapia alal kogenud.

Ravimit manustakse üks kord ööpäevas 5 ööpäeva järjest veeni kas süstena või infusioonina (tilgutiga).

Ravi kestus

Sellist 5-ööpäevast ravikuuri korratakse iga 28 ööpäeva järel seni, kuni arsti hinnangul on saavutatud parim tulemus. Üldiselt saabub see pärast 6 ravitsüklit, teisisõnu ligikaudu 6 kuu möödudes.

Kui teile on manustatud Fludarabine „Ebewe”-t rohkem kui ette nähtud

Fludarabine „Ebewe” üleannustamise korral puudub spetsiifiline antidoot. Kui teile on manustatud Fludarabine „Ebewe”-t rohkem kui ette nähtud, peatab arst ravi ja ravib sümptomeid. Fludarabine „Ebewe” suuri annuseid on seostatud kesknärvisüsteemi taaspöördumatute kõrvaltoimetega, nt hiline nägemiskaotus, kooma ja surm.

Suured annused võivad pärssida luuüdifunktsiooni, mis põhjustab teatud tüüpi vererakkude vähenemise ringlevas veres: vereliistakute arvu oluline vähenemine (trombotsütopeenia), millega kaasnevad verevalumid ja veritsemine ning valgete vererakkude arvu vähenemine ( neutropeenia), millega kaasneb suurenenud infektsioonirisk.

Kui teile unustatakse Fludarabine „Ebewe”-t manustada

Teie arst määrab teile manustamisajad. Kui te arvate, et manustamiskord jäi vahele, võtke esimesel võimalusel ühendust oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Fludarabine „Ebewe” põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Teavitage otsekohe oma arsti:

Kui teil on raske hingata, te köhite või teil on valu rindkeres, millega võib kaasneda palavik.

Kui te märkate mistahes ebaharilikke verevalumeid, kui pärast vigastust on veritsus suurem kui tavaliselt või kui te haigestute tihti nakkushaigustesse.

Kui teil on valu küljes, te märkate uriinis verd või uriinihulk on vähenenud.

Kui te märkate ükskõik millist naha ja/või limaskesta reaktsiooni, millega kaasneb punetus,villid ja koe lagunemine.

Kui teil esineb südamepekslemine (kui te äkki tunnete oma südamelööke) või valu rindkeres.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud alljärgnevalt:

väga sage – esineb rohkem kui 1 patsiendil 10-st;

sage – esineb rohkem kui 1 patsiendil 100-st, aga vähem kui 1 patsiendil 10-st

aeg-ajalt – esineb rohkem kui 1 patsiendil 1000-st, aga vähem kui 1 patsiendil 100-st

harv – esineb rohkem kui 1 patsiendil 10000-st, aga vähem kui 1 patsiendil 1000-st

väga harv - esineb vähem kui 1 patsiendil 10000-st

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sagedased kõrvaltoimed

infektsioonid (mõned rasked);

pärsitud immuunsüsteemist tingitud infektsioonid (oportunistlikud infektsioonid);

kopsupõletik (pneumoonia), mille võimalikud sümptomid on hingamisraskused ja/või köha koos palavikuga või ilma;

vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia), mis võib põhjustada verevalumeid ja verejooksu;

vere valgeliblede arvu vähenemine (neutropeenia);

vere punaliblede arvu vähenemine (aneemia);

köha;

oksendamine, kõhulahtisus, iiveldus;

palavik;

väsimus; - nõrkus.

Sagedased

teised verevähi vormid (müelodüsplastiline sündroom, äge müeloidleukeemia). Enamikku patsientidest, kellel need tekkisid, raviti eelnevalt, samaaegselt või hiljem teiste vähiravimitega

(alküülivad ained, topoisomeraasi inhibiitorid) või nad said kiiritusravi;

luuüdifunktsiooni kahjustus (müelosupressioon);

väljendunud isutus, mille tagajärjel langeb kehakaal (anoreksia);

jäsemete tuimus või nõrkus (perifeerne neuropaatia);

nägemishäired;

suuõõne põletik (stomatiit);

nahalööve;

liigsest vedelikupeetusest tingitud tursed (ödeem);

seedetrakti limaskestapõletik suuõnnest kuni pärakuni (mukosiit);

külmavärinad;

üldine halb enesetunne.

Aeg-ajalt

autoimmuunhäire (sh seisund, mille korral immuunsüsteem ründab vere punaliblesid (autoimmuunne hemolüütiline aneemia); immuuntekkeline hemolüütiline aneemia koos immuuntekkelise trombotsütopeeniaga (Evansi sündroom); veritsused nahal, limaskestadel ja mujal seoses vereliistakute arvu olulise vähenemisega (trombotsütopeeniline purpur); veritsushaigus, tingituna autoantikehadest hüübimisfaktorite vastu (omandatud hemofiilia) ja immuuntekkelised nahahaigused, mida iseloomustab sügelev vill-lööve (pemfigus);

tuumorilahustussündroom (rühm tüsistusi, mille põhjuseks on surevate kasvajarakkude laguproduktid koos kaaliumi-, fosfori- ja kusihappesisalduse tõusu ja kaltsiumisisalduse langusega veres ning kusihappe rohke eritumisega uriinis, mis võib viia kusihappest tingitud ägeda neerukahjustuse ja neerupuudulikkuseni); kui te täheldate valu küljes, urineerimise vähenemist või verd uriinis, peate sellest otsekohe teavitama oma arsti;

kopsutoksilisus; kopsude armistumine (kopsufibroos), kopsupõletik (pneumoniit), hingeldus (düspnoe);

mao või soolestiku verejooks;

maksa- või kõhunäärmeensüümide aktiivsuse muutus.

Harvad

viirusinfektsioonist põhjustatud lümfisüsteemi häire (Epstein-Barri viirusega seotud lümfoproliferatiivne häire);

kooma;

krambid;

ärritatus;

nägemiskaotus;

nägemisnärvipõletik või -kahjustus (optiline neuriit, optiline neuropaatia);

südamepuudulikkus;

südame rütmihäired (arütmia);

nahavähk;

naha ja/või limaskesta reaktsioon, millega kaasneb punetus, põletik, villid ja koe lagunemine (Lyelli sündroom, Stevensi-Johnsoni sündroom).

Esinemissagedus teadmata

kusepõiepõletik, mis võib põhjustada valu urineerimisel ja verd uriinis (hemorraagiline tsüstiit); - ajusisene verejooks; - kopsusisene verejooks.

Kuigi tõsised allergilised reaktsioonid on väga haruldased, võivad kõik ravimid põhjustada allergilisi reaktsioone. Kui hingamine muutub vilistavaks või raskeks, silmalaud, nägu või huuled tursuvad, tekib lööve või nahasügelus (iseäranis juhul, kui see haarab kogu keha), tuleb arsti sellest koheselt teavitada.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Fludarabine „Ebewe”-t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Müügipakendis Fludarabine „Ebewe”: Hoida külmkapis (2°C…8°C).

Lahjendatud Fludarabine „Ebewe” säilitamistingimusi vt lõik 6.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Fludarabine „Ebewe” sisaldab

Toimeaine on fludarabiinfosfaat. Üks ml sisaldab 25 mg fludarabiinfosfaati.

Abiained on dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

Kuidas Fludarabine „Ebewe” välja näeb ja pakendi sisu

Fludarabine „Ebewe” süste- või infusioonilahuse kontsentraat on selge, värvitu või peaaegu värvitu lahus.

Ravim on klaasist mahutites, mida kutsutakse viaalideks.

Iga 2 ml viaal sisaldab 50 mg fludarabiinfosfaati.

Ravim on pakendatud 1, 5 või 10 viaali kaupa pakkidesse kas koos kaitsva plastikust ümbrisega (ONCO-SAFE) või ilma selleta.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestraße 11,

A-4866 Unterach,Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!