Otsituimad TOP 5

FLUDITEC Syrup 20mg 125ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: FLUDITEC Syrup 20mg 125ml N1
Toimeained: Carbocisteine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Laboratoire Innotech International
ATC kood R05CB03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Fluditec sisaldab toimeainena karbotsüsteiini. Karbotsüsteiinil on röga lahtistav ja mukolüütiline toime, mis tähendab seda, et ta muudab röga vähem kleepuvaks ning seejärel on seda lihtsam välja köhida.

Fluditc´i kasutatakse röga lahtistamiseks hingamisteede haiguste korral 2...15-aastastel lastel, kui hingamisteedes on rohkesti raskesti väljaköhitavat röga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge andke lapsele Fluditec’i

kui teie laps on allergiline (ülitundlik) Fluditec’i mõne koostisosa (eriti metüülparahüdroksübensoaadi või teiste parahüdroksübensoaadi soolade) suhtes.

Ärge andke ravimit väikelapsele (alla 2-aastane), sest esineb risk bronhiturse ägenemiseks.

Kahtluse korral pidaeg nõu arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fluditec

mädase ja produktiivse köha korral

kui teie lapsel on kopsutorude või kopsude krooniline haigus.

Ärge kasutage ravi ajal karbotsüsteiiniga köhapärrsijaid (mõeldud köha vaigistamiseks) või ravimeid, mis kuivatavad bronhisekreeti.

Ravi tuleb sümptomite ägenemise korral katkestada. Sel juhul konsulteerige ravi ülevaatamise suhtes oma arstiga.

Kui arst on teile öelnud, et teie laps ei talu teatud suhkruid, konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga. Ravim on frukroositalumatuse, glükoosi ja galaktoosi malabsorptsiooni häiretega või sukraasisomaltaasi vaegusega patsientidele vastunäidustatud.

Ettevaatus on vajalik seedetrakti või kaksteistsõrmiksoole haavandi puhul.

See ravim sisaldab 3,5 g sukroosi ühe 5 ml-ni täidetud mõõtekorgi täie kohta. Sellega peavad arvestama diabeetikud.

Ravim sisaldab naatriumi. Iga 5 ml-ni täidetud mõõtekorgi täis sisaldab 13 mg naatriumi. Sellega peavad arvestama madala naatriumisisaldusega dieedil olevad patsiendid.

Ravim sisaldab metüülparahüdroksübendoaati (E218) ja aso-värvainet (Päikeseloojangukollane FCF (E110)). Need võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige arsti või apteekrit, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Ärge kasutage koos köharefleksi pärssivate ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna ravimi kasutamise ohutust raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole kindlaks tehtud, tuleks ravimi kasutamist neil perioodidel vältida, väljaarvatud kindla näidustuse olemasolul.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fluditec ei oma teadaolevalt toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

Oluline teave mõningate Fluditec’i koostisainete suhtes

Madala suhkrusisaldusega dieedil olevad isikud või diabeetikud peavad arvesse võtma suhkru kogust ühe annuseühiku kohta: 3,5 g sukroosi ühe lusikatäie kohta.

KUIDAS FLUDITEC’i VÕTTA

Ainult lastele

Üks 5 ml-ni täidetud mõõtekorgitäis sisaldab 100 mg karbotsüsteiini.

5...15-aastased lapsed: 1 mõõtekorgitäis (5 ml-ni täidetud) 3 korda päevas. 2…5-aastased lapsed: 1 mõõtekorgitäis (5 ml-ni täidetud 2 korda päevas.

Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate arstiga ühendust võtma

Kui teil on tunne, et Fluditec’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Fluditec’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Fluditec sisaldab toimeainena karbotsüsteiini. Karbotsüsteiinil on röga lahtistav ja mukolüütiline toime, mis tähendab seda, et ta muudab röga vähem kleepuvaks ning seejärel on seda lihtsam välja köhida.

Fluditc´i kasutatakse röga lahtistamiseks hingamisteede haiguste korral 2...15-aastastel lastel, kui hingamisteedes on rohkesti raskesti väljaköhitavat röga.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE FLUDITEC’i VÕTMIST

Ärge andke lapsele Fluditec’i

kui teie laps on allergiline (ülitundlik) Fluditec’i mõne koostisosa (eriti metüülparahüdroksübensoaadi või teiste parahüdroksübensoaadi soolade) suhtes.

Ärge andke ravimit väikelapsele (alla 2-aastane), sest esineb risk bronhiturse ägenemiseks.

Kahtluse korral pidaeg nõu arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fluditec

mädase ja produktiivse köha korral

kui teie lapsel on kopsutorude või kopsude krooniline haigus.

Ärge kasutage ravi ajal karbotsüsteiiniga köhapärrsijaid (mõeldud köha vaigistamiseks) või ravimeid, mis kuivatavad bronhisekreeti.

Ravi tuleb sümptomite ägenemise korral katkestada. Sel juhul konsulteerige ravi ülevaatamise suhtes oma arstiga.

Kui arst on teile öelnud, et teie laps ei talu teatud suhkruid, konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga. Ravim on frukroositalumatuse, glükoosi ja galaktoosi malabsorptsiooni häiretega või sukraasisomaltaasi vaegusega patsientidele vastunäidustatud.

Ettevaatus on vajalik seedetrakti või kaksteistsõrmiksoole haavandi puhul.

See ravim sisaldab 3,5 g sukroosi ühe 5 ml-ni täidetud mõõtekorgi täie kohta. Sellega peavad arvestama diabeetikud.

Ravim sisaldab naatriumi. Iga 5 ml-ni täidetud mõõtekorgi täis sisaldab 13 mg naatriumi. Sellega peavad arvestama madala naatriumisisaldusega dieedil olevad patsiendid.

Ravim sisaldab metüülparahüdroksübendoaati (E218) ja aso-värvainet (Päikeseloojangukollane FCF (E110)). Need võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige arsti või apteekrit, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Ärge kasutage koos köharefleksi pärssivate ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna ravimi kasutamise ohutust raseduse ja rinnaga toitmise ajal ei ole kindlaks tehtud, tuleks ravimi kasutamist neil perioodidel vältida, väljaarvatud kindla näidustuse olemasolul.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fluditec ei oma teadaolevalt toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

Oluline teave mõningate Fluditec’i koostisainete suhtes

Madala suhkrusisaldusega dieedil olevad isikud või diabeetikud peavad arvesse võtma suhkru kogust ühe annuseühiku kohta: 3,5 g sukroosi ühe lusikatäie kohta.

KUIDAS FLUDITEC’i VÕTTA

Ainult lastele

Üks 5 ml-ni täidetud mõõtekorgitäis sisaldab 100 mg karbotsüsteiini.

5...15-aastased lapsed: 1 mõõtekorgitäis (5 ml-ni täidetud) 3 korda päevas. 2…5-aastased lapsed: 1 mõõtekorgitäis (5 ml-ni täidetud 2 korda päevas.

Kui pärast 5 päeva möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate arstiga ühendust võtma

Kui teil on tunne, et Fluditec’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Fluditec’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui te unustate Fluditec’i kasutada

Ärge andke lapsele kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Fluditec põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võivad tekkida seedetrakti häired (kõhuvalu, iiveldus, kõhulahtisus). Kui need kõrvaltoimed ilmnevad, on soovitatav annust vähendada.

Aeg-ajalt on tekkinud nahalööve ja allergilised nahareaktsioonid (kihelus, põletikuline nahalööve, nõgeslööve, paikne nahaturse).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Fluditec’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Fluditec sisaldab:

Toimeaine on karbotsüsteiin. Siirupi 1 ml sisaldab 20 mg (2%) karbotsüsteiini.

Abiained on:

Sahharoos, banaani maitseaine*, metüülparahüdroksübensoaat, glütserool, naatriumhüdroksiid, päikeseloojangukollane FCF( E110) , puhastatud vesi.

*Banaaniaroomi koostis: atsetaldehüüd, bensüülatsetaat, trans-heks-2-enüülatsetaat, heksüülatsetaat, isomüülatsetaat, isobutüülatsetaat, atsetoiin, atsetüülhape, isovaleerhape, 2-metüülbutüürhape, amüülalkohol, isoproparool, isoamüülalkohol, fenüületanool, propioonaldehüüd, n-butanool, butüüraldehüüd, butüüöbutüraat, amüül/isomüülbutüraat, etüülbutüraat, isoamüülbutüraat, isobutüülbutüraat, metüültsinnamaat, eugenool, butüülformiaat, trans-hekseen-2-al, cis-3-heksenool, 4hüdroksü-2,5-dimetüül-3(2H)-furanoon, PG, linalüülisobutüraat, isoamüülisovaleraat, 2-oktanool, isobutüülproprionaat, propüleenglükool, vaniliin.

Kuidas Fluditec välja näeb ja pakendi sisu

Siirup 125 ml klaaspudelis 20 ml polüpropüleenist mõõtetopsiga.

Müügiloa hoidja

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL

22, avenue Aristide Briand

94 110 ARCUEIL

Prantsusmaa

Tootja

Innothera Chouzy

Rue Rene Chantereau-

L'Isle Vert-41150

Chouzy Sur Cisse

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Retlando

Aisa 8

80017 Pärnu

Tel. 5136092

Infoleht viimati kooskõlastatud: märtsis 2013Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating