Otsituimad TOP 5

Fucidin H cream 10mg+20mg 15g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Fucidin H cream 10mg+20mg 15g N1
Toimeained: Hydrocortisone+Fusidic acid(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Leo Pharmaceutical
ATC kood D07CA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Bakteriaalselt infitseerunud glükokortikoidhormoonile tundlike dermatooside ravi, sh atoopilise dermatiidi ravi.

Fucidin H kreemis on kombineeritud fusiidhappe antibakteriaalsed omadused ja hüdrokortisoonatsetaadi põletikuvastased omadused.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Fucidin H kreemi

kui te olete allergiline (ülitundlik) fusiidhappe, hüdrokortisoonatsetaadi või Fucidin H kreemi mõne koostisosa suhtes.

kui teil on bakterite, seente või viiruste poolt tekitatud nahapõletik (nt herpes või tuulerõuged), haavandid, tuberkuloosi või süfiliitilised protsessid, suuümbruse nahapõletik (perioraalne dermatiit) või krooniline näonahapõletik (roosvistrik).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fucidin H kreem - kui te manustate kreemi silmade ümbrusesse.

samuti tuleb vältida kontakti haavade ja limaskestadega. Pikaajalist ning kestvat ravi tuleks vältida, eriti näol, liigeste painutuskülgedel, sõrmede ja varvaste vahel, samuti väikelastel ja lastel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Raseduse ajal tuleb kasutada ravimit ettevaatusega (st mitte kasutada pika aja vältel või suuremates kogustes kui 100 g nädalas).

Fucidin H kreemi võib kasutada imetamise ajal. Kui kreemi kasutatakse rinnanibudel, siis tuleb enne imetamist rind puhastada ravimist (samuti ka teiste ravimite puhul).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Fucidin H kreem ei oma või omab mitteolulist toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Fucidin H kreemi koostisainete suhtes

Fucidin H kreem sisaldab butüleeritud hüdroksüanisooli ja tsetüülalkoholi, mis võivad tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Butüleeritud hüdroksüanisool võib põhjustada silmade ja limaskestade ärritust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Fucidin H kreemi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed: Fucidin H kreemi kantakse nahale kahjustunud kohale (nahale) 3 korda päevas, ravikuuri pikkus on maksimaalselt 2 nädalat.

Kui teil on tunne, et Fucidin H kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Fucidin H kreemi rohkem kui ette nähtud Üleannustamine on ebatõenäoline.

Kui te unustate Fucidin H kreemi kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui kreem jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Fucidin H kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Väga harva on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone. Nagu ka kõikide teiste paikselt manustatavate glükokortikosteroide korral, võib pikaaegne ja intensiivne ravi tekitada paikset nahakahjustust (nt nahakõhetumist, nahajutte jms). Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on ekseemi süvenemine, lööve, nahaärritus, naha põletustunne, naha torkimistunne, kihelus.

Nagu ka teiste kortikosteroidide korral, võib harva tekkida karvanääpsupõletik (follikuliit), liigkarvakasv, suuümbruse naha põletik, allergiline kontaktdermatiit ja naha depigmentatsioon (valged laigud). Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Fucidin H kreemi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast esmast tuubi avamist on 3 kuud.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Fucidin H kreem sisaldab

Toimeained on fusiidhape ja hüdrokortisoonatsetaat. 1 g Fucidin H kreemi sisaldab 20 mg fusiidhapet, 10 mg hüdrokortisoonatsetaati.

Abiained on butüleeritud hüdroksüanisool, tsetüülalkohol, glütserool 85%, all-rac-alfatokoferool, vedel parafiin, kaaliumsorbaat, polüsorbaat 60, vaseliin, vesinikkloriidhape ja puhastatud vesi.

Kuidas Fucidin H kreem välja näeb ja pakendi sisu

Alumiiniumtuub polüetüleenist korgiga.

Pakendi suurus: 15 g.

Müügiloa hoidja

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Taani

Tootja

LEO Laboratories Ltd

285 Cashel Road, Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Meda Pharma SIA

Narva mnt 11 D

10151 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Posti Apteek

Posti tn 26, Haapsalu linn, Lääne maakond
4737191
benu.5151@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating