Otsituimad TOP 5

Fucidin cream 20mg 15g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Antibiootikumid ja kemoterapeutikumid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Fucidin cream 20mg 15g N1
Toimeained: Fusidic acid(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Leo Pharmaceutical
ATC kood D06AX01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Fucidin kreem sisaldab fusiidhapet, mis on tugeva antibakteriaalse toimega antiobiootikum. Fusiidhape toimib stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Stafülokokid, kaasa arvatud penitsilliin-resistentsed ja teiste antibiootikumide suhtes resistentsed tüved, on fusiidhappe suhtes tundlikud.

Fucidin kreemi kasutatakse fusiidhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud nahainfektsioonide raviks, nagu impetiigo, follikuliit, furunkuloos, paronühhia, sekundaarselt infitseerunud dermatiit ja haavad.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Fucidin kreemi:

kui te olete ülitundlik (allergiline) Fucidin kreemi mõne koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fucidin kreem:

kui Fucidin kreemi kasutatakse näol, tuleb hoiduda kreemi silma sattumise eest, sest võib tekkida konjunktiivi ärritus.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Kuigi loomkatsete andmed ei viita fusiidhappe ei otsesele ega kaudsele rasedust või loodet kahjustavale toimele, sünnitusele ega sünnijärgsele arengule, tuleb ravimit rasedatele määrata ettevaatusega.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Fucidin kreem sisaldab butüleeritud hüdroksüanisooli, tsetüülalkoholi ja kaaliumsorbaati, mis võivad põhjustada paikseid nahaärritusi (kontaktdermatiit). Butüleeritud hüdroksüanisool võib põhjustada ka silma ja limaskestade ärritust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Fucidin kreem sisaldab fusiidhapet, mis on tugeva antibakteriaalse toimega antiobiootikum. Fusiidhape toimib stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Stafülokokid, kaasa arvatud penitsilliin-resistentsed ja teiste antibiootikumide suhtes resistentsed tüved, on fusiidhappe suhtes tundlikud.

Fucidin kreemi kasutatakse fusiidhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud nahainfektsioonide raviks, nagu impetiigo, follikuliit, furunkuloos, paronühhia, sekundaarselt infitseerunud dermatiit ja haavad.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE FUCIDIN KREEM KASUTAMIST

Ärge kasutage Fucidin kreemi:

kui te olete ülitundlik (allergiline) Fucidin kreemi mõne koostisosa suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fucidin kreem:

kui Fucidin kreemi kasutatakse näol, tuleb hoiduda kreemi silma sattumise eest, sest võib tekkida konjunktiivi ärritus.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Kuigi loomkatsete andmed ei viita fusiidhappe ei otsesele ega kaudsele rasedust või loodet kahjustavale toimele, sünnitusele ega sünnijärgsele arengule, tuleb ravimit rasedatele määrata ettevaatusega.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Fucidin kreem sisaldab butüleeritud hüdroksüanisooli, tsetüülalkoholi ja kaaliumsorbaati, mis võivad põhjustada paikseid nahaärritusi (kontaktdermatiit). Butüleeritud hüdroksüanisool võib põhjustada ka silma ja limaskestade ärritust.

KUIDAS FUCIDIN KREEMI KASUTADA

Kasutage Fucidin kreemi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Fucidin kreem määritakse kahjustatud piirkonnale 2...3 korda päevas, tavaliselt 7 päeva vältel, vastavalt selle haiguse iseloomule.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Fucidin kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Fucidin kreem on üldjuhul hästi talutav ja ülitundlikkusreaktsioonid tekivad väga harva.

Väga harva esineda võivad kergemad kõrvaltoimed nagu mööduv paikne ärritus (sügelus, põletus- või kipitustunne), naha kuivus, punetus, lööve ja dermatiit.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Fucidin kreem ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Fucidin kreemi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist on 28 päeva.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Fucidin kreem sisaldab

Toimeaine on fusiidhape. 1 g kreemi sisaldab 20 mg fusiidhapet.

Abiained on tsetüülalkohol, glütserool 85%, vedel parafiin, valge pehme parafiin, polüsorbaat 60, kaaliumsorbaat, butüleeritud hüdroksüanisool (E320), soolhape, all-racalfa-tokoferool ja puhastatud vesi.

Kuidas Fucidin kreem välja näeb ja pakendi sisu

15 g kreemi tuubis

Fucidin kreem on läbipaistev, plekke mitte jättev, mistõttu sobib kosmeetiliselt hästi näo- ja peanaha raviks.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Taani

Tootja:

LEO Laboratories Ltd

285 Cashel Road, Dublin 12

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Meda Pharma SIA

Narva mnt. 11D, 10151,Tallinn

Tel: +372 6261 025Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aravete Apteek

Lasteaia tn 4, Aravete alevik, Ambla vald, Järva maakond
3832375
aravete.apteek@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Lastepolikliiniku Südameapteek

Ravi tn 27, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 459 054
haru@keldrima.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating