Otsituimad TOP 5

Gasec Gastrocaps 10mg gastro-resistant capsule, hard N14 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Maomahla happesusega seotud häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: Gasec Gastrocaps 10mg gastro-resistant capsule, hard N14
Toimeained: Omeprazole(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Mepha
ATC kood A02BC01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
kuni -20%
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Gasec Gastrocaps sisaldab toimeainena omeprasooli, mis vähendab maohappe produktsiooni. Gasec Gastrocaps 10 mg kapsleid kasutatakse täiskasvanutel alates 18. eluaastast mao ülihappesusega seotud sümptomite (kõrvetised, maohappe tagasivool söögitorru, ülakõhuvalu) leevendamiseks.

Arst võib Gasec Gastrocaps 10 mg kõvakapsleid määrata ka mõnel teisel omeprasooli näidustusel.

Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Gasec Gastrocaps’i

kui olete omeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui teil on kunagi tekkinud ebatavaline reaktsioon teiste ravimite kasutamisel, teavitage sellest oma arsti või apteekrit.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Gasec Gastrocaps’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga (vt lõik Rasedus ja imetamine).

kui esineb maohaavandi kahtlus, tuleb enne omeprasoolravi alustamist välistada pahaloomulise kasvaja olemasolu, kuna ravi võib varjata kasvaja sümptomeid ja diagnoosimist edasi lükata.

palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui teil esineb teisi haigusi, allergiaid või kui te võtate teisi ravimeid (sealhulgas käsimüügiravimeid!).

Gasec Gastrocaps’i toidu ja joogiga Koos toiduga võtmisel ei muutu Gasec Gastrocaps’i toime.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kõrvaltoimete (peavalu ja pearingluse) tõttu võib Gasec Gastrocaps mõjutada reaktsioonikiirust, autojuhtimise ja masinate või mehhanismidega töötamise võimet.

Muud ravimid ja Gasec Gastrocaps

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Gasec Gastrocaps’i toimet võivad mõjutada teised ravimid, näiteks epilepsiaravimid, teatud rahustid, seenevastased ravimid või verehüübimist takistavad ravimid.

Gasec Gastrocaps sisaldab sahharoosi

Ravim sisaldab sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud alates 18. eluaastast.

Tavaline annus on 10...20 mg 1 kord päevas sõltuvalt kliinilisest ravivastusest. Maksimaalne lubatud ööpäevane annus on 20 mg (2 kapslit päevas).

Piisava ravivastuse võib tagada 10 mg ööpäevas, seega võib annust kohandada individuaalselt. Ravi kestab 2...4 nädalat. Sümptomid taanduvad kiiresti.

Kui ravim ei toimi või haigusnähud ei ole taandunud pärast 2 nädalat kestnud ravi, tuleb pöörduda arsti poole ja teha täiendavad uuringud. Arsti loata ei tohi ravi kestus ületada 4 nädalat. Manustamisviis ja kasutamise kestus

Kapsleid tuleb võtta hommikul, 30 minutit enne sööki, ilma närimata ja koos umbes 200 ml veega. Neelamisraskusega patsiendid võivad kapsli avada ja võtta selle sisu mittekarboniseeritud vee või kergelt happelise joogiga (nt mahla, jogurti või hapupiimaga) segatult. Ravim tuleb sisse võtta lühikese aja (30 minuti) jooksul pärast kapsli avamist. Loputage klaasi poole klaasitäie veega ja jooge see ära. Mitte segada piima või karboniseeritud veega. Kapslit ei tohi närida ega purustada.

Arst võib Gasec Gastrocaps 10 mg kõvakapsleid määrata ka mõnel teisel näidustusel. Sellisel juhul kasutage Gasec Gastrocaps 10 mg kõvakapsleid alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Gasec Gastrocaps’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisest tuleb otsekohe teatada arstile!

Omperasooli üleannustamise korral on tekkinud iiveldus, oksendamine, peapööritus, kõhuvalu, kõhulahtisus ja peavalu. Üksikjuhtudel on kirjeldatud ka loidust, depressiooni ja segasust. Kõik omeprasooli üleannustamisega seoses esinenud sümptomid olid mööduvad..

Kui te unustate Gasec Gastrocaps’i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Gasec Gastrocaps’i kasutamise

Toime puudub.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Gasec Gastrocaps põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Gasec Gastrocaps’i võtmise ajal võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

Sageli (sagedamini kui 1/100, kuid harvem kui 1/10 patsiendist) võivad tekkida peavalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine. Muud väga harva täheldatud kõrvaltoimed on nõgestõbi, suukuivus, ähmane nägemine, meestel rindade suurenemine, tursed, naha punetus, sügelus, liigesvalu.

Pidage nõu oma arstiga, kui teil tekib mõni haigusnäht, mis võib teie arvates olla seotud raviga. Järgmiste sümptomite tekkimisel võtke otsekohe ühendust oma arstiga: märgatav tahtmatu kaalulangus, püsiv oksendamine, neelamisraskused, veri väljaheites või tume väljaheide.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Kuna Gasec Gastrocaps’i kapslid on niiskustundlikud, peab purk olema alati tihedalt suletud.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Gasec Gastrocaps 10 mg sisaldab

Toimeaine on omeprasool. Üks kapsel sisaldab toimeainena 10 mg omeprasooli.

Abiained on: sahharoos, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, dinaatriumvesinikfosfaat, kolloidne ränidioksiid, titaandioksiid (E171), metakrüülhappe C kopolümeer, trietüültsitraat, talk, želatiin, värvaine E132 (indigotiin), kollane ja punane raudoksiid (E172).

Kuidas Gasec Gastrocaps 10 mg välja näeb ja pakendi sisu

Gasec Gastrocaps 10mg gastroresistentne kõvakapsel koosneb kahest osast, millest üks on oranži ja teine helerohelist värvi. Kõvakapsli sees on valget värvi gastroresistentsed pelletid (terakesed), mis sisaldavad toimeainet.

Gasec Gastrocaps 10 mg kapsleid on pakendis 14 või 28 tükki polüetüleenpurgis.

Müügiloa hoidja

Mepha Lda.

Lagoas Park

2740-298 Porto Salvo

Portugal

Tootjad:

Mepha Baltic Ltd.

Zaļā iela 1

Riia, LV-1010

Läti

Mepha Pharma GmbH

Marie-Curie-Str.8

79539 Lörrach

Saksamaa

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Lõõtsa 8

11415 Tallinn

Eesti VabariikApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Otepää Apteek

Lipuväljak 28, Otepää
7663769
benu.5117@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating