Otsituimad TOP 5

Gasec Gastrocaps 20mg gastro-resistant capsule, hard N14 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Maomahla happesusega seotud häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: Gasec Gastrocaps 20mg gastro-resistant capsule, hard N14
Toimeained: Omeprazole(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Mepha
ATC kood A02BC01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Gasec Gastrocaps sisaldab toimeainet omeprasooli. Ta kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse prootonpumba inhibiitoriteks. Nende toimel väheneb maos toodetava happe kogus.

Gasec Gastrocaps’i kasutatakse järgmiste seisundite raviks. Täiskasvanud

− Gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD). See tähendab, et maost pärit hape satub söögitorru (ühendab neelu maoga), mis põhjustab valu, põletikku ja kõrvetisi.

− Haavandid soole ülaosas (kaksteistsõrmikuhaavand) või maos (maohaavand).

− Haavandid, mis on nakatunud bakteriga nimega Helicobacter pylori. Kui teil esineb haavand, võib teie arst teile määrata ka antibiootikume infektsiooni raviks, et võimaldada haavandil paraneda.

− MSPVA-deks (mittesteroidsed põletikuvastased ained) nimetatavate ravimite põhjustatud haavandid. Gasec Gastrocaps’i võib samuti kasutada haavandite tekkimise peatamiseks, kui te kasutate MSPVA-sid.

− Liigne happe tootmine maos, mida põhjustab kasvaja kõhunäärmes (ZollingeriEllisoni sündroom).

Lapsed

Lapsed vanuses üle 1 aasta ja kehakaaluga ≥ 10 kg

− „Gastroösofagaalne reflukshaigus (GERD). See tähendab, et maost pärit hape satub söögitorru (ühendab neelu maoga), mis põhjustab valu, põletikku ja kõrvetisi. Lastel võivad selle seisundi sümptomite hulka kuuluda maosisaldise tagasiliikumine suhu (regurgitatsioon), oksendamine ja väike kaaluiive.

Lapsed ja noorukid vanuses üle 4 aasta

- Haavandid, mis on nakatunud bakteriga nimega Helicobacter pylori. Kui teie lapsel esineb haavand, võib teie arst määrata ka antibiootikume infektsiooni raviks, et võimaldada haavandil paraneda.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Gasec Gastrocaps sisaldab toimeainet omeprasooli. Ta kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse prootonpumba inhibiitoriteks. Nende toimel väheneb maos toodetava happe kogus.

Gasec Gastrocaps’i kasutatakse järgmiste seisundite raviks. Täiskasvanud

− Gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD). See tähendab, et maost pärit hape satub söögitorru (ühendab neelu maoga), mis põhjustab valu, põletikku ja kõrvetisi.

− Haavandid soole ülaosas (kaksteistsõrmikuhaavand) või maos (maohaavand).

− Haavandid, mis on nakatunud bakteriga nimega Helicobacter pylori. Kui teil esineb haavand, võib teie arst teile määrata ka antibiootikume infektsiooni raviks, et võimaldada haavandil paraneda.

− MSPVA-deks (mittesteroidsed põletikuvastased ained) nimetatavate ravimite põhjustatud haavandid. Gasec Gastrocaps’i võib samuti kasutada haavandite tekkimise peatamiseks, kui te kasutate MSPVA-sid.

− Liigne happe tootmine maos, mida põhjustab kasvaja kõhunäärmes (ZollingeriEllisoni sündroom).

Lapsed

Lapsed vanuses üle 1 aasta ja kehakaaluga ≥ 10 kg

− „Gastroösofagaalne reflukshaigus (GERD). See tähendab, et maost pärit hape satub söögitorru (ühendab neelu maoga), mis põhjustab valu, põletikku ja kõrvetisi. Lastel võivad selle seisundi sümptomite hulka kuuluda maosisaldise tagasiliikumine suhu (regurgitatsioon), oksendamine ja väike kaaluiive.

Lapsed ja noorukid vanuses üle 4 aasta

- Haavandid, mis on nakatunud bakteriga nimega Helicobacter pylori. Kui teie lapsel esineb haavand, võib teie arst määrata ka antibiootikume infektsiooni raviks, et võimaldada haavandil paraneda.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Gasec Gastrocaps’i

Kui te olete omeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

− kui te olete allergiline ravimite suhtes, mis sisaldavad muid prootonpumba inhibiitoreid (nt pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool, esomeprasool);

− kui võtate nelfinaviiri sisaldavat ravimit (kasutatakse HIV nakkuse raviks).

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Gasec Gastrocaps’i võtmist nõu arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Gasec Gastrocaps võib varjata teiste haiguste sümptomeid. Seetõttu rääkige kohe oma arstiga, kui enne Gasec Gastrocaps’i võtmise alustamist või selle võtmise ajal tekivad järgmised nähud:

− te kaotate mingi põhjuseta palju oma kehakaalust ja teil esinevad neelamisprobleemid,

− teil tekivad kõhuvalu või seedehäired,

− te hakkate oksendama toitu või verd,

− teie väljaheide muutub mustaks (verd sisaldav väljaheide),

− teil esineb raske või püsiv kõhulahtisus, sest omeprasooli on seostatud nakkusliku kõhulahtisuse vähese sagenemisega,

− teil on rasked maksaprobleemid.

Kui te võtate Gasec Gastrocaps’i pikka aega (üle 1 aasta), kontrollib teie arst teid regulaarselt. Peate teatama kõigist uutest ja erakordsetest sümptomitest ning olukordadest oma arstile iga kord, kui tema juurde lähete.

Muud ravimid ja Gasec Gastrocaps

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Nimelt võib Gasec Gastrocaps mõjutada mõnede teiste ravimite toimet ja mõned ravimid võivad mõjutada Gasec Gastrocaps’i.

Ärge võtke Gasec Gastrocaps’i, kui võtate nelfinaviiri sisaldavat ravimit (kasutatakse HIV nakkuse raviks).

Informeerige oma arsti või apteekrit, kui te võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest: − ketokonasool, itrakonasool või vorikonasool (seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid);

− digoksiin (kasutatakse südameprobleemide raviks);

− diasepaam (kasutatakse ärevuse raviks, lihaste lõõgastamiseks või epilepsia korral);

− fenütoiin (kasutatakse epilepsia korral). Kui te võtate fenütoiini, peab teie arst teid jälgima, kui alustate või lõpetate Gasec Gastrocaps’i võtmist;

− ravimid, mida kasutatakse vere lahjendamiseks, nagu varfariin või muud vitamiin K blokaatorid. Vajalik võib olla meditsiiniline jälgimine, kui alustate või lõpetate Gasec Gastrocaps’i võtmist;

rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi raviks);
atasanaviir (kasutatakse HIV nakkuse raviks);
takroliimus (elundite siirdamise korral);
naistepuna (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni ravis);
tsilostasool (vahelduva lonkamise raviks kasutatav ravim);
sakvinaviir (kasutatakse HIV nakkuse raviks);

− klopidogreel [kasutatakse verehüüvete (trombide) vältimiseks].

Kui teie arst on määranud antibiootikume amoksitsilliini ja klaritromütsiini ning Gasec Gastrocaps’i Helicobacter pylori infektsiooni põhjustatud haavandite raviks, on väga tähtis, et räägiksite oma arstile kõigist muudest ravimitest, mida võtate.

Gasec Gastrocaps toidu ja joogiga

Kapsleid võib võtta koos toiduga või tühja kõhu peale.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst otsustab, kas võite sel ajal Gasec Gastrocaps’i võtta.

Teie arst otsustab, kas te võite imetamise ajal Gasec Gastrocaps’i võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Gasec Gastrocaps ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise, tööriistade ja masinatea kasutamise võimet.Võivad esineda kõrvaltoimed, nagu pearinglus ja nägemishäired (vt lõik 4). Nende esinemisel ei tohi te juhtida autot ega töötada masinatega.

Gasec Gastrocaps sisaldab laktoosi

Gasec Gastrocaps’i kapslid sisaldavad laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Gasec Gastrocaps’i

Kui te olete omeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

− kui te olete allergiline ravimite suhtes, mis sisaldavad muid prootonpumba inhibiitoreid (nt pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool, esomeprasool);

− kui võtate nelfinaviiri sisaldavat ravimit (kasutatakse HIV nakkuse raviks).

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne Gasec Gastrocaps’i võtmist nõu arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Gasec Gastrocaps võib varjata teiste haiguste sümptomeid. Seetõttu rääkige kohe oma arstiga, kui enne Gasec Gastrocaps’i võtmise alustamist või selle võtmise ajal tekivad järgmised nähud:

− te kaotate mingi põhjuseta palju oma kehakaalust ja teil esinevad neelamisprobleemid,

− teil tekivad kõhuvalu või seedehäired,

− te hakkate oksendama toitu või verd,

− teie väljaheide muutub mustaks (verd sisaldav väljaheide),

− teil esineb raske või püsiv kõhulahtisus, sest omeprasooli on seostatud nakkusliku kõhulahtisuse vähese sagenemisega,

− teil on rasked maksaprobleemid.

Kui te võtate Gasec Gastrocaps’i pikka aega (üle 1 aasta), kontrollib teie arst teid regulaarselt. Peate teatama kõigist uutest ja erakordsetest sümptomitest ning olukordadest oma arstile iga kord, kui tema juurde lähete.

Muud ravimid ja Gasec Gastrocaps

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Nimelt võib Gasec Gastrocaps mõjutada mõnede teiste ravimite toimet ja mõned ravimid võivad mõjutada Gasec Gastrocaps’i.

Ärge võtke Gasec Gastrocaps’i, kui võtate nelfinaviiri sisaldavat ravimit (kasutatakse HIV nakkuse raviks).

Informeerige oma arsti või apteekrit, kui te võtate mõnda allpool nimetatud ravimitest: − ketokonasool, itrakonasool või vorikonasool (seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid);

− digoksiin (kasutatakse südameprobleemide raviks);

− diasepaam (kasutatakse ärevuse raviks, lihaste lõõgastamiseks või epilepsia korral);

− fenütoiin (kasutatakse epilepsia korral). Kui te võtate fenütoiini, peab teie arst teid jälgima, kui alustate või lõpetate Gasec Gastrocaps’i võtmist;

− ravimid, mida kasutatakse vere lahjendamiseks, nagu varfariin või muud vitamiin K blokaatorid. Vajalik võib olla meditsiiniline jälgimine, kui alustate või lõpetate Gasec Gastrocaps’i võtmist;

rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi raviks);
atasanaviir (kasutatakse HIV nakkuse raviks);
takroliimus (elundite siirdamise korral);
naistepuna (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni ravis);
tsilostasool (vahelduva lonkamise raviks kasutatav ravim);
sakvinaviir (kasutatakse HIV nakkuse raviks);

− klopidogreel [kasutatakse verehüüvete (trombide) vältimiseks].

Kui teie arst on määranud antibiootikume amoksitsilliini ja klaritromütsiini ning Gasec Gastrocaps’i Helicobacter pylori infektsiooni põhjustatud haavandite raviks, on väga tähtis, et räägiksite oma arstile kõigist muudest ravimitest, mida võtate.

Gasec Gastrocaps toidu ja joogiga

Kapsleid võib võtta koos toiduga või tühja kõhu peale.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst otsustab, kas võite sel ajal Gasec Gastrocaps’i võtta.

Teie arst otsustab, kas te võite imetamise ajal Gasec Gastrocaps’i võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Gasec Gastrocaps ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise, tööriistade ja masinatea kasutamise võimet.Võivad esineda kõrvaltoimed, nagu pearinglus ja nägemishäired (vt lõik 4). Nende esinemisel ei tohi te juhtida autot ega töötada masinatega.

Gasec Gastrocaps sisaldab laktoosi

Gasec Gastrocaps’i kapslid sisaldavad laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu mõningaid suhkruid, pidage enne ravimi võtmist nõu oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst ütleb teile, kui palju ja kui kaua tuleb kapsleid võtta. See sõltub teie seisundist ja vanusest.

Tavaliselt kasutatavad annused on toodud allpool.

Täiskasvanud

GERD sümptomite ravi, nagu kõrvetised ja happe regurgitatsioon

− Kui teie arst on leidnud, et teie söögitoru on veidi kahjustatud, on tavaline annus 20 mg üks kord päevas 4…8 nädala jooksul. Teie arst võib teile määrata 40 mg annuse veel 8 nädala jooksul, kui teie söögitoru ei ole paranenud.

− Tavaline annus pärast söögitoru paranemist on 10 mg üks kord päevas. − Kui teie söögitoru ei ole kahjustatud, on tavaline annus 10 mg üks kord päevas. Haavandite raviks soole ülaosas (kaksteistsõrmiksoole haavand)

− Tavaline annus on 20 mg üks kord päevas 2 nädala jooksul. Teie arst võib teile soovitada sama annust veel 2 nädala jooksul, kui teie haavand ei ole veel paranenud. − Kui haavandid ei parane täielikult, võib annust suurendad 40 milligrammini üks kord päevas 4 nädala jooksul.

Haavandite ravi maos (maohaavand)

− Tavaline annus on 20 mg üks kord päevas 4 nädala jooksul. Teie arst võib teile soovitada sama annust veel 4 nädala jooksul, kui teie haavand ei ole veel paranenud. − Kui haavandid ei parane täielikult, võib annust suurendada 40 milligrammini üks kord päevas 8 nädala jooksul.

Kaksteistsõrmiksoole ja maohaavandite taastekkimise vältimine

− Tavaline annus on 10 mg või 20 mg üks kord päevas. Teie arst võib annust suurendada 40 milligrammini üks kord päevas.

MSPVA-de (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid) põhjustatud kaksteistsõrmiksoole ja maohaavandite ravi − Tavaline annus on 20 mg üks kord päevas 4…8 nädala jooksul. Kaksteistsõrmiksoole ja maohaavandite vältimine, kui võtate MSPVA-sid − Tavaline annus on 20 mg üks kord päevas.

Helicobacter pylori infektsiooni põhjustatud haavandite ravi ja nende taastekkimise vältimine

− Tavaline annus on 20 mg kaks kord päevas ühe nädala jooksul.

− Arst soovitab teile ka kaht antibiootikumi amoksitsilliini, klaritromütsiini ja metronidasooli hulgast.

Liigse happe tootmise ravi maos, mida põhjustab kasvaja kõhunäärmes (ZollingeriEllisoni sündroom)

− Tavaline annus on 60 mg üks kord ööpäevas.

− Teie arst kohandab annust teie vajaduste järgi ja otsustab , kui kaua peate ravimit võtma. Lapsed

GERD sümptomite ravi, nagu kõrvetised ja happe regurgitatsioon

− Gasec Gastrocaps’i võivad võtta üle 1-aastased lapsed kehakaaluga üle 10 kg. Laste annus põhineb lapse kehakaalul ja õige annuse määrab arst.

Helicobacter pylori infektsiooni põhjustatud haavandite ravi ja nende taastekkimise vältimine

− Gasec Gastrocaps’i võivad võtta üle 4-aastased lapsed. Laste annus põhineb lapse kehakaalul ja õige annuse määrab arst.

− Teie arst määrab teie lapsele ka kaht antibiootikumi amoksitsilliini ja klaritromütsiini.

Ravimi võtmine

− Kapslid on soovitatav sisse võtta hommikul.

− Kapsleid võib võtta koos toiduga või tühja kõhu peale.

− Neelake kapslid tervelt alla poole klaasi veega. Ärge närige ega purustage kapsleid. See on vajalik, sest kapslid sisaldavad graanuleid, mis ei lase ravimil maohappe mõjul laguneda. Graanuleid ei tohi purustada.

Mida teha, kui teil või teie lapsel on raskusi kapslite allaneelamisega?

− Kui teil või teie lapsel on raskusi kapslite allaneelamisega

− Avage kapslid ja neelake nende sisu otse alla poole klaasi veega või pange kapsli sisu klaasi tavalisse (gaseerimata) vette, ükskõik millisesse happelisse mahla (nt õuna-, apelsini- või ananassimahl) või õunapüreesse.

− Segage segu alati just enne joomist (segu ei ole selge). Seejärel jooge segu ära kohe või 30 minuti jooksul.

− Veenduge, et olete ära joonud kogu ravimi. Selleks loputage klaasi korralikult poole klaasi veega ja jooge see ära. Tahked osakesed sisaldavad ravimit. Ärge närige ega purustage neid.

Kui te võtate Gasec Gastrocaps’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Gasec Gastrocaps’i rohkem, kui arst on teile määranud, rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile.

Kui te unustate Gasec Gastrocaps’i võtta

Kui te unustasite ravimit võtta, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Kui on juba peaaegu järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst ütleb teile, kui palju ja kui kaua tuleb kapsleid võtta. See sõltub teie seisundist ja vanusest.

Tavaliselt kasutatavad annused on toodud allpool.

Täiskasvanud

GERD sümptomite ravi, nagu kõrvetised ja happe regurgitatsioon

− Kui teie arst on leidnud, et teie söögitoru on veidi kahjustatud, on tavaline annus 20 mg üks kord päevas 4…8 nädala jooksul. Teie arst võib teile määrata 40 mg annuse veel 8 nädala jooksul, kui teie söögitoru ei ole paranenud.

− Tavaline annus pärast söögitoru paranemist on 10 mg üks kord päevas. − Kui teie söögitoru ei ole kahjustatud, on tavaline annus 10 mg üks kord päevas. Haavandite raviks soole ülaosas (kaksteistsõrmiksoole haavand)

− Tavaline annus on 20 mg üks kord päevas 2 nädala jooksul. Teie arst võib teile soovitada sama annust veel 2 nädala jooksul, kui teie haavand ei ole veel paranenud. − Kui haavandid ei parane täielikult, võib annust suurendad 40 milligrammini üks kord päevas 4 nädala jooksul.

Haavandite ravi maos (maohaavand)

− Tavaline annus on 20 mg üks kord päevas 4 nädala jooksul. Teie arst võib teile soovitada sama annust veel 4 nädala jooksul, kui teie haavand ei ole veel paranenud. − Kui haavandid ei parane täielikult, võib annust suurendada 40 milligrammini üks kord päevas 8 nädala jooksul.

Kaksteistsõrmiksoole ja maohaavandite taastekkimise vältimine

− Tavaline annus on 10 mg või 20 mg üks kord päevas. Teie arst võib annust suurendada 40 milligrammini üks kord päevas.

MSPVA-de (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid) põhjustatud kaksteistsõrmiksoole ja maohaavandite ravi − Tavaline annus on 20 mg üks kord päevas 4…8 nädala jooksul. Kaksteistsõrmiksoole ja maohaavandite vältimine, kui võtate MSPVA-sid − Tavaline annus on 20 mg üks kord päevas.

Helicobacter pylori infektsiooni põhjustatud haavandite ravi ja nende taastekkimise vältimine

− Tavaline annus on 20 mg kaks kord päevas ühe nädala jooksul.

− Arst soovitab teile ka kaht antibiootikumi amoksitsilliini, klaritromütsiini ja metronidasooli hulgast.

Liigse happe tootmise ravi maos, mida põhjustab kasvaja kõhunäärmes (ZollingeriEllisoni sündroom)

− Tavaline annus on 60 mg üks kord ööpäevas.

− Teie arst kohandab annust teie vajaduste järgi ja otsustab , kui kaua peate ravimit võtma. Lapsed

GERD sümptomite ravi, nagu kõrvetised ja happe regurgitatsioon

− Gasec Gastrocaps’i võivad võtta üle 1-aastased lapsed kehakaaluga üle 10 kg. Laste annus põhineb lapse kehakaalul ja õige annuse määrab arst.

Helicobacter pylori infektsiooni põhjustatud haavandite ravi ja nende taastekkimise vältimine

− Gasec Gastrocaps’i võivad võtta üle 4-aastased lapsed. Laste annus põhineb lapse kehakaalul ja õige annuse määrab arst.

− Teie arst määrab teie lapsele ka kaht antibiootikumi amoksitsilliini ja klaritromütsiini.

Ravimi võtmine

− Kapslid on soovitatav sisse võtta hommikul.

− Kapsleid võib võtta koos toiduga või tühja kõhu peale.

− Neelake kapslid tervelt alla poole klaasi veega. Ärge närige ega purustage kapsleid. See on vajalik, sest kapslid sisaldavad graanuleid, mis ei lase ravimil maohappe mõjul laguneda. Graanuleid ei tohi purustada.

Mida teha, kui teil või teie lapsel on raskusi kapslite allaneelamisega?

− Kui teil või teie lapsel on raskusi kapslite allaneelamisega

− Avage kapslid ja neelake nende sisu otse alla poole klaasi veega või pange kapsli sisu klaasi tavalisse (gaseerimata) vette, ükskõik millisesse happelisse mahla (nt õuna-, apelsini- või ananassimahl) või õunapüreesse.

− Segage segu alati just enne joomist (segu ei ole selge). Seejärel jooge segu ära kohe või 30 minuti jooksul.

− Veenduge, et olete ära joonud kogu ravimi. Selleks loputage klaasi korralikult poole klaasi veega ja jooge see ära. Tahked osakesed sisaldavad ravimit. Ärge närige ega purustage neid.

Kui te võtate Gasec Gastrocaps’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Gasec Gastrocaps’i rohkem, kui arst on teile määranud, rääkige sellest kohe oma arstile või apteekrile.

Kui te unustate Gasec Gastrocaps’i võtta

Kui te unustasite ravimit võtta, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Kui on juba peaaegu järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui märkate mõnda järgnevat harvaesinevat, kuid tõsist kõrvaltoimet, lõpetage Gasec Gastrocaps’i võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole.

− Äkki tekkiv hingeldus, huulte, keele ja kurgu turse või lööve kehal, minestamine või neelamisraskused (raske allergiline reaktsioon).

− Naha punetus koos villide ja koorumisega. Samuti võivad esineda rasked villid ja veritsus huultel, silmades, suus, ninas ja genitaalidel. See võib olla Stevensi-Johnsoni sündroom ehk toksiline epidermise nekrolüüs.

− Kollane nahk, tume uriin ja väsimus võivad olla maksaprobleemide sümptomid. Kõrvaltoimed võivad esineda teatud sagedustega, mis jagunevad järgmiselt.

Väga sage: esineb enam kui 1 kasutajal 10-st
Sage: esineb 1…10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt: esineb 1…10 kasutajal 1000-st
Harv: esineb 1…10 kasutajal 10 000-st
Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st
Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Teised kõrvaltoimed Sageli esinevad kõrvaltoimed

− Peavalu.

− Mõju maole või soolele: kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus. − Iiveldus või oksendamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Jalgade ja hüppeliigeste turse.
Unehäired (unetus).
Pearinglus, torkimistunne, unisus.
Peapööritus (vertiigo).
Muutused veretestides, mis näitavad maksatalitlust.
Nahalööve, nõgestõbi (urtikaaria) ja nahasügelus.
Üldine halb enesetunne ja energiapuudus.

Harva esinevad kõrvaltoimed

− Vereprobleemid, nagu valgeliblede või vereliistakute arvu vähenemine. See võib põhjustada nõrkust, verevalumeid või muuta nakkuste tekkimise tõenäolisemaks.

− Allergilised reaktsioonid, mõnikord väga rasked, sealhulgas huulte, keele ja kurgu turse, palavik, hingeldus.

Vere väike naatriumisisaldus. See võib põhjustada nõrkust, oksendamist ja krampe.
Erutus, segasus või depressioon.
Maitsemuutused.
Nägemisprobleemid, nagu nägemise ähmastumine.
Äkki tekkiv hingeldus või õhupuudustunne (bronhospasm).
Suukuivus.
Suu sisemuse põletik.
Sooriks nimetatav nakkus, mis võib mõjutada soolt ja mida põhjustab seen.
Maksaprobleemid, sealhulgas kollatõbi, mille tagajärjel võib nahk muutuda kollaseks

ja uriin tumedaks ning tekkida väsimus.

Juuste kaotus (alopeetsia).
Nahalööve kokkupuutel päikesevalgusega.
Liigesevalu (artralgia) või lihasvalu (müalgia).
Rasked neeruprobleemid (interstitsiaalne nefriit).
Suurenenud higistamine.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

− Muutused verevalemis, sealhulgas agranulotsütoos (valgevererakkude puudus). − Agressiivsus.

− Asjade nägemine, tundmine või kuulmine, mida ei ole olemas (hallutsinatsioonid).

− Rasked maksaprobleemid, mis viivad maksapuudulikkuse ja ajupõletikuni.

− Äkki algav raske lööve, villide tekkimine või naha koorumine. See võib olla seotud kõrge palaviku ja liigesevaludega (multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, epidermise toksiline nekrolüüs).

− Lihasnõrkus.

− Rindade suurenemine meestel.

− Hüpomagneseemia.

Gasec Gastrocaps võib väga harvadel juhtudel mõjutada valgevererakke, mis viib immuunpuudulikkuse tekkimisele. Kui teil on nakkus selliste sümptomitega nagu palavik ja väga raske üldseisund või palavik koos paikse nakkuse nähtudega (valu kaelas, kurgus või suus või urineerimisraskused), peate pöörduma oma arsti poole niipea kui võimalik, et välistada testiga valgevererakkude puudus (agranulotsütoos). Te peate arstile rääkima ravimitest, mida te tarvitate.

Ärge laske end häirida toodud võimalike kõrvaltoimete nimekirjast. Teil ei pruugi neist ühtegi esineda.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui märkate mõnda järgnevat harvaesinevat, kuid tõsist kõrvaltoimet, lõpetage Gasec Gastrocaps’i võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole.

− Äkki tekkiv hingeldus, huulte, keele ja kurgu turse või lööve kehal, minestamine või neelamisraskused (raske allergiline reaktsioon).

− Naha punetus koos villide ja koorumisega. Samuti võivad esineda rasked villid ja veritsus huultel, silmades, suus, ninas ja genitaalidel. See võib olla Stevensi-Johnsoni sündroom ehk toksiline epidermise nekrolüüs.

− Kollane nahk, tume uriin ja väsimus võivad olla maksaprobleemide sümptomid. Kõrvaltoimed võivad esineda teatud sagedustega, mis jagunevad järgmiselt.

Väga sage: esineb enam kui 1 kasutajal 10-st
Sage: esineb 1…10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt: esineb 1…10 kasutajal 1000-st
Harv: esineb 1…10 kasutajal 10 000-st
Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st
Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Teised kõrvaltoimed Sageli esinevad kõrvaltoimed

− Peavalu.

− Mõju maole või soolele: kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus. − Iiveldus või oksendamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Jalgade ja hüppeliigeste turse.
Unehäired (unetus).
Pearinglus, torkimistunne, unisus.
Peapööritus (vertiigo).
Muutused veretestides, mis näitavad maksatalitlust.
Nahalööve, nõgestõbi (urtikaaria) ja nahasügelus.
Üldine halb enesetunne ja energiapuudus.

Harva esinevad kõrvaltoimed

− Vereprobleemid, nagu valgeliblede või vereliistakute arvu vähenemine. See võib põhjustada nõrkust, verevalumeid või muuta nakkuste tekkimise tõenäolisemaks.

− Allergilised reaktsioonid, mõnikord väga rasked, sealhulgas huulte, keele ja kurgu turse, palavik, hingeldus.

Vere väike naatriumisisaldus. See võib põhjustada nõrkust, oksendamist ja krampe.
Erutus, segasus või depressioon.
Maitsemuutused.
Nägemisprobleemid, nagu nägemise ähmastumine.
Äkki tekkiv hingeldus või õhupuudustunne (bronhospasm).
Suukuivus.
Suu sisemuse põletik.
Sooriks nimetatav nakkus, mis võib mõjutada soolt ja mida põhjustab seen.
Maksaprobleemid, sealhulgas kollatõbi, mille tagajärjel võib nahk muutuda kollaseks

ja uriin tumedaks ning tekkida väsimus.

Juuste kaotus (alopeetsia).
Nahalööve kokkupuutel päikesevalgusega.
Liigesevalu (artralgia) või lihasvalu (müalgia).
Rasked neeruprobleemid (interstitsiaalne nefriit).
Suurenenud higistamine.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed

− Muutused verevalemis, sealhulgas agranulotsütoos (valgevererakkude puudus). − Agressiivsus.

− Asjade nägemine, tundmine või kuulmine, mida ei ole olemas (hallutsinatsioonid).

− Rasked maksaprobleemid, mis viivad maksapuudulikkuse ja ajupõletikuni.

− Äkki algav raske lööve, villide tekkimine või naha koorumine. See võib olla seotud kõrge palaviku ja liigesevaludega (multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, epidermise toksiline nekrolüüs).

− Lihasnõrkus.

− Rindade suurenemine meestel.

− Hüpomagneseemia.

Gasec Gastrocaps võib väga harvadel juhtudel mõjutada valgevererakke, mis viib immuunpuudulikkuse tekkimisele. Kui teil on nakkus selliste sümptomitega nagu palavik ja väga raske üldseisund või palavik koos paikse nakkuse nähtudega (valu kaelas, kurgus või suus või urineerimisraskused), peate pöörduma oma arsti poole niipea kui võimalik, et välistada testiga valgevererakkude puudus (agranulotsütoos). Te peate arstile rääkima ravimitest, mida te tarvitate.

Ärge laske end häirida toodud võimalike kõrvaltoimete nimekirjast. Teil ei pruugi neist ühtegi esineda.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Gasec Gastrocaps’i kapslid on niiskustundlikud ja seega tuleb purk hoida alati tihedalt suletud.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Kapslite kaitsmiseks niiskuse eest hoida pudelit tihedalt suletuna.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Gasec Gastrocaps’i kapslid on niiskustundlikud ja seega tuleb purk hoida alati tihedalt suletud.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Kapslite kaitsmiseks niiskuse eest hoida pudelit tihedalt suletuna.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Gasec Gastrocaps sisaldab

Toimeaine on omeprasool.

Gasec Gastrocaps 20 mg gastroresistentsed kõvakapslid Üks kapsel sisaldab 20 mg omeprasooli.

Gasec Gastrocaps 40 mg gastroresistentsed kõvakapslid Üks kapsel sisaldab 40 mg omeprasooli.

Abiained on: Gasec Gastrocaps-20 mg gastroresistentsed kõvakapslid Gasec Gastrocaps-40 mg gastroresistentsed kõvakapslid
Gastroresistentsed graanulid
Suhkrugraanulid, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, dinaatriumvesinikfosfaat,ränidioksiid, titaandioksiid E171, metakrüülhappe kopolümeer, tüüp C, trietüültsitraat, talk. Suhkrugraanulid,hüdroksüpropüülmetüültselluloos, dinaatriumvesinikfosfaat,ränidioksiid, titaandioksiid E171, metakrüülhappe kopolümeer, tüüp C, trietüültsitraat, talk.
Kapsli korpus
Želatiin,titaandioksiid E171, indigotiin E132, kollane raudoksiid E172. Želatiin, titaandioksiid E171, punane raudoksiid E172, kollane raudoksiid E172.
Kapsli kaas
Želatiin, titaandioksiid E171, punane raudoksiid E172, kollane raudoksiid E172. Želatiin,titaandioksiid E171,indigotiin, kollane raudoksiid E172, must raudoksiid E172.

- Kuidas Gasec Gastrocaps välja näeb ja pakendi sisu

Gasec Gastrocaps-20 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Želatiinist kõvakapslid märgistusega „Gasec-20 mepha“ helerohelise korpuse ja punase kaanega. Üks kapsel sisaldab 20 mg omeprasooli valgetes kuni valkjates enterokattega graanulites.

Gasec Gastrocaps-40 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Želatiinist kõvakapslid märgistusega „Gasec-40 mepha“ oranži korpuse ja oliivrohelise kaanega. Üks kapsel sisaldab 40 mg omeprasooli valgetes kuni valkjates enterokattega graanulites.

Kapslid asuvad keeratavate korkidega polüetüleenpudelites. Keeratavad korgid on varustatud kuivatusaine kapsliga, et kaitsta valmis ravimit niiskuse eest. Kuivatusaine kapsli põhjal on sinise või punase värviga trükitud hoiatus, mis keelab kuivatusainet süüa. Gasec Gastrocaps-20 mg gastroresistentsed kõvakapslid 7, 14, 28 ja 56 kapslit sisaldavad pakendid.

Gasec Gastrocaps-40 mg gastroresistentsed kõvakapslid 14 ja 28 kapslit sisaldavad pakendid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Mepha Lda.

Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo, Portugal

Tootjad:

Mepha Baltic Ltd.

Zaļā iela 1

Riia, LV-1010

Läti Vabariik

Mepha Pharma GmbH

Marie-Curie-Str.8

79539 Lörrach

Saksamaa

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Lõõtsa 8

11415 Tallinn

Eesti Vabariik


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Gasec Gastrocaps sisaldab

Toimeaine on omeprasool.

Gasec Gastrocaps 20 mg gastroresistentsed kõvakapslid Üks kapsel sisaldab 20 mg omeprasooli.

Gasec Gastrocaps 40 mg gastroresistentsed kõvakapslid Üks kapsel sisaldab 40 mg omeprasooli.

Abiained on: Gasec Gastrocaps-20 mg gastroresistentsed kõvakapslid Gasec Gastrocaps-40 mg gastroresistentsed kõvakapslid
Gastroresistentsed graanulid
Suhkrugraanulid, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, dinaatriumvesinikfosfaat,ränidioksiid, titaandioksiid E171, metakrüülhappe kopolümeer, tüüp C, trietüültsitraat, talk. Suhkrugraanulid,hüdroksüpropüülmetüültselluloos, dinaatriumvesinikfosfaat,ränidioksiid, titaandioksiid E171, metakrüülhappe kopolümeer, tüüp C, trietüültsitraat, talk.
Kapsli korpus
Želatiin,titaandioksiid E171, indigotiin E132, kollane raudoksiid E172. Želatiin, titaandioksiid E171, punane raudoksiid E172, kollane raudoksiid E172.
Kapsli kaas
Želatiin, titaandioksiid E171, punane raudoksiid E172, kollane raudoksiid E172. Želatiin,titaandioksiid E171,indigotiin, kollane raudoksiid E172, must raudoksiid E172.

- Kuidas Gasec Gastrocaps välja näeb ja pakendi sisu

Gasec Gastrocaps-20 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Želatiinist kõvakapslid märgistusega „Gasec-20 mepha“ helerohelise korpuse ja punase kaanega. Üks kapsel sisaldab 20 mg omeprasooli valgetes kuni valkjates enterokattega graanulites.

Gasec Gastrocaps-40 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Želatiinist kõvakapslid märgistusega „Gasec-40 mepha“ oranži korpuse ja oliivrohelise kaanega. Üks kapsel sisaldab 40 mg omeprasooli valgetes kuni valkjates enterokattega graanulites.

Kapslid asuvad keeratavate korkidega polüetüleenpudelites. Keeratavad korgid on varustatud kuivatusaine kapsliga, et kaitsta valmis ravimit niiskuse eest. Kuivatusaine kapsli põhjal on sinise või punase värviga trükitud hoiatus, mis keelab kuivatusainet süüa. Gasec Gastrocaps-20 mg gastroresistentsed kõvakapslid 7, 14, 28 ja 56 kapslit sisaldavad pakendid.

Gasec Gastrocaps-40 mg gastroresistentsed kõvakapslid 14 ja 28 kapslit sisaldavad pakendid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Mepha Lda.

Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo, Portugal

Tootjad:

Mepha Baltic Ltd.

Zaļā iela 1

Riia, LV-1010

Läti Vabariik

Mepha Pharma GmbH

Marie-Curie-Str.8

79539 Lörrach

Saksamaa

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Lõõtsa 8

11415 Tallinn

Eesti VabariikApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteegi Haruapteek (Kullerkupu apteek)

Õismäe tee 46, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6575585
A004@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ujula apteek

Ujula tn 2, Tartu linn, Tartu maakond
7339911
benu.5138@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating