Otsituimad TOP 5

HEXORAL Oromucosal spray 0,2% 40ml N1 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Stomatoloogilised preparaadid
Nimetus: HEXORAL Oromucosal spray 0,2% 40ml N1
Toimeained: Hexetidine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood A01AB12
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Hexoral’i kasutatakse suuõõne ja neelu antiseptikaks põletike korral.

Hexoral’i toimeaine heksetidiin on laia toimespektriga bakterite- ja seentevastane aine.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Hexoral’i:

- kui olete heksetidiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hexoral koos toidu ja joogiga

Heksetidiin kleepub limaskestade külge ja tagab seeläbi pikaajalise toime. Sel põhjusel tuleb ravimit manustada pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Raseduse ja imetamise ajal tohib Hexoral’i kasutada ainult pärast ranget kasu ja riski vahekorra hindamist, kuna puuduvad piisavad andmed selle kohta, kas ravim läbib platsentaarbarjääri ja eritub rinnapiima.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Toime puudub.

Hexoral sisaldab etanooli.

Ravim sisaldab väikestes kogustes etanooli (alkoholi), vähem kui 100 mg pihustuses.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Hexoral’i ühekordse toimeannuse manustamiseks tuleb pihustada 1...2 sekundit. Kui ei ole määratud teisiti, manustatakse kaks korda päevas, eelistatavalt hommikul ja õhtul pärast sööki. Ka sagedasema manustamise korral on Hexoral täiesti ohutu. Heksetidiin kleepub limaskestade külge ja tagab seeläbi pikaajalise toime. Sel põhjusel tuleb ravimit manustada pärast sööki.

Pihustage ravimit suhu või kurku. Palun järgige allpool toodud juhiseid.

Keerake pihustitoru kergelt surudes pudeli pealmises osas olevasse vastavasse auku. Hoidke pihustitoru otsikut kehast eemal.

Hoidke pihustitoru suus (nagu näidatud pakendi infolehel oleval joonisel) ja suunake suu või kurgu sellesse piirkonda, mis vajab ravi. Hoidke pihustamise ajal alati pudelit otseasendis. Pihustage vajalik kogus Hexoral’i, vajutades pihustile 1...2 sekundi vältel. Ärge pihustamise ajal hingake.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üksikjuhtudel on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone.

Pikaajalisel kasutamisel võivad tekkida maitsetundlikkuse häired.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Pudel on rõhu all, mitte lasta kuumenda üle 50 °C. Lahuse lõppemisel pudelit mitte avada ega põletada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kasutada 6 kuu jooksul pärast pudeli avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Hexoral sisaldab:

1 ml lahust sisaldab 2 mg heksetidiini ja lämmastikku pihustusainena.

Toimeaine on heksetidiin

Abiained on polüsorbaat 80, sidrunhappe monohüdraat, naatriumsahhariin, levomentool, eukalüptiõli, naatrium-kaltsiumedetaat, etanool, naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi, pihustusaine: lämmastik

Kuidas Hexoral välja näeb ja pakendi sisu

Selge, värvitu, mündilõhnaline vedelik. Ravim on saadaval 40 ml alumiiniumist spreipakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: McNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson Limited Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG

Ühendkuningriik

Tootja:

Famar Orléans

5, avenue de Concyr

45071 Orléans

Cedex 2Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lahkuse Apteek, Narva, Kangelaste prospekt

Kangelaste prospekt 5-62, Narva linn, Ida-Viru maakond
3564980
benu.5207@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sonda Apteek, Jõhvi, Rakvere tn 29

Rakvere tn 29, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
3370744
benu.5196@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating