Otsituimad TOP 5

Hjertemagnyl 75mg+10,5mg film-coated tablet N100 (0)

Veri ja vereloomeorganid >  Tromboosivastased ained
Nimetus: Hjertemagnyl 75mg+10,5mg film-coated tablet N100
Toimeained: Acetylsalicylic acid +Magnesium oxide(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood B01AC80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Hjertemagnyl on tromboosivastane ravim, mida kasutatakse tromboosi profülaktikaks (ennetamiseks) südame isheemiatõve, müokardiinfarkti või ajuinfarkti korral ja pärast südame pärgarterite operatsioone.

Kui Teie arst on määranud selle ravimi mõne muu näidustuse puhul, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Hjertemagnyl-i:

kui olete atsetüülsalitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon, nagu nt astma, vesine nina või sügelev nahalööve peale atsetüülsalitsüülhapet sisaldava ravimi manustamist (nt aspiriin) või teistele valu ja põletikku leevendavatele ravimitele (MSPVA`d);
kui teil on olnud hiljuti veritsus seedetraktist;
kui teil on mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandtõbi;
kui teil on olnud hiljuti ajuverejooks;
kui teil on trombotsüütide vähesus veres (trombotsütopeenia) või kalduvus veritsuse tekkeks;
kui teil on raske maksapuudulikkus, maksatsirroos;
kui teil on raske neerupuudulikkus
kui teil on raske südamepuudulikkus;
raseduse kolmas trimester (annus >100 mg/päevas).

Kui teil esineb loetletud vastunäidustusi, pidage enne ravimi kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

− kui teil on astma või allergia (asetüülsalitsüülhappe kasutamine võib vallandada astmahoo); − kui teil on langenud maksa või neerufunktsioon;

− kui teil on ravimata kõrgvererõhutõbi;

− kui te kasutate samaaegselt antikoagulante.

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav lastel ja alla 15-aasta vanustel noorukitel kasutada palavikuga kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye’ sündroom (kauakestev oksendamine, maksafunktsiooni häired, entsefalopaatia, kooma).

Enne Hjertemagnyl-i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Hjertemagnyl

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Hjertemagnyl võib nõrgendada järgmiste ravimite toimet:

− spironolaktooni ja furosemiidi sisaldavad diureetikumid;

− kusihappe eritumist soodustavad ravimid (probenetsiid)

− AKE-inhibiitorid (vererõhku langetavad ravimid). Kooskasutamisel suureneb ägeda neerupuudulikkuse oht (seda eriti olemasoleva neerukahjustasega patsiendil).

Hjertemagnyl võib tugevdada järgmiste ravimite toimet:

− vere hüübimist pärssivad ravimid (nt kumariini derivaadid, hepariin);

− suhkurtõve vastased ravimid;

− metotreksaat, mida kasutatakse keemiaraviks ja ka mõningate podagra vormide puhul.

Atsetüülsalitsüülhappe kasutamine samaaegselt koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või glükokortikosteroididega võib suurendada seedetrakti verejooksude ohtu.

Atsetüülsalitsüülhappe kasutamisel koos tetratsükliinidega võivad tekkida lahustumatud ühendid, mistõttu peaks neid ravimeid võtma 1…3 tunnise vaheajaga.

Kui te kahtlete, kas võite neid ravimeid koos kasutada, pidage nõu arsti või apteekriga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Raseduse viimasel trimestril on atsetüülsalitsüülhape annuses üle 100 mg/ööpäevas vastunäidustatud.

Mitmes epidemioloogilises uuringus on salitsülaatide kasutamist esimesel kolmel raseduskuul seostatud väärarengute (suulaelõhe, südame väärarengud) tekke suurenenud ohuga. Tavaliste terapeutiliste annuste kasutamisel on see risk väike: prospektiivses uuringus, kus osales umbes 32000 ema-lapse paari, ei ilmnenud seost väärarengute esinemissageduse suurenemisega.

Salitsülaate tohib raseduse ajal kasutada ainult pärast hoolikat riski ja kasu suhte hindamist.

Salitsülaatide suurte annuste (>300 mg/päevas) kasutamine viimasel kolmel raseduskuul võib viia gestatsiooniaja pikenemiseni, arterioosjuha enneaegse sulgumiseni ja emakakontraktsioonide pärssimiseni. Nii emal kui lapsel on täheldatud suurenenud eelsoodumust verejooksu tekkeks.

Atsetüülsalitsüülhappe suurte annuste (>300mg/päevas) manustamine vahetult enne sünnitust võib põhjustada koljusiseste verevalumite teket, eriti enneaegsetel imikutel.

Imetamine

Salitsülaadid ja nende metaboliidid erituvad väikestes kogustes rinnapiima. Kuna seni ei ole täheldatud ravimi aeg-ajalt kasutamise ebasoodsat mõju lapsele, ei ole tavaliselt vaja rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

Kui te olete rase, imetate, või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Hjertemagnyl ei oma toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Algannus täiskasvanutel on 2…4 tabletti ööpäevas ühe annusena. Säilitusannus pikaajalise ravi korral on 1 tablett ööpäevas.

Alla 15 aasta vanustel lastel ja noorukitel tohib ravimit kasutada ainult arsti ettekirjutusel (vt lõik „Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Hjertemagnyl ).

Kui teil on tunne, et Hjertemagnyl-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke tablett klaasitäie veega. Tablette võib neelata tervelt, vajadusel ka poolitada, närida või peenestada.

Kui te võtate Hjertemagnyl-i rohkem kui ette nähtud

Võttes ravimit suuremas annuses, kui eespool soovitatud, võib tekkida kohin kõrvus, kuulmise langus, peapööritus, peavalu ja janutunne, higistamine, rahutus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, hingeldus, veritsuskalduvus. Spetsiifilist vastumürki ei ole. Mürgistuse raviks tuleb teha maoloputus aktiveeritud söega ja vajadusel rakendada haiglaravi.

Üleannustamisnähtude korral pöörduge arsti poole. Näidake arstile ravimi pakendit.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 10-st):vere hüübimisaja pikenemine, vereliistakute kokkukleepumise pidurdumine; kõrvetised ja röhatised

Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 100-st): peavalu, unetus, väikeste hingamisteede sulgus astmahaigetel; söögitoru, mao ja kaksteistsõrmiksoole limaskesta punetus ja pindmine haavandumine, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus; nõgestõbi, nahalööbed, hooti esinev lokaalne nahaturse.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l patsiendil 1000-st): varjatud veritsus, raske allergiline reaktsioon, pearinglus, uimasus, tinnitus (kõrvas või peas kuuldav lisaheli), söögitoru või mao või kaksteistsõrmiksoole haavandumine ja verejooks sealhulgas veriokse ja veriroe.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l patsiendil 1000-st): kehvveresus pikaaegse ravi puhul, veresuhkru liiga madal tase, ajusisene verejooks, annusest sõltuv pöörduv kuulmislangus ja kurtus; söögitoru või mao või kaksteistsõrmiksoole tõsine verejooks ja mulgustus; transaminaaside ja alkaalse fosfotaasi (maksa ja sapiteede funktsiooni kontrollimiseks verest määratavad ensüümid) tõus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l patsiendil 10 000-st): protrombiini (verehüübimiseks vajalik vere koostisosa) liialt madal tase suurte raviannuste puhul; vereliistakute vähesus, muutused vere valgeliblede hulgas; igemepõletik, söögitoru põletik, jämesoole kahjustused (haavandumine, kitsenemine, jämesoole põletik või põletikulise soolehaiguse ägenemine), annusest sõtluv kerge või pöörduv toksiline maksakahjustus mõnede viirusinfektsioonide ajal.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõrblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Hjertemagnyl sisaldab

- Toimeained on atsetüülsalitsüülhape ja magneesiumoksiid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 75 mg atsetüülsalitsüülhapet ja 10,5 mg magneesiumoksiidi (magneesiumhüdroksiidina). - Teised abiained on kartulitärklis, magneesiumstearaat, maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos, propüleenglükool, talk.

Kuidas Hjertemagnyl välja näeb ja pakendi sisu

Hjertemagnyl 75 tablett on valge südamekujuline.

Pakendatud klaaspurki ja karpi.

Pakendis on 30 või 100 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Loksa Apteek

Papli tn 2, Loksa linn, Harju maakond
6075558
benu.5166@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Sindi haruapteek

Jaama tn 8, Sindi linn, Pärnu maakond
4438600
ylejoesindi@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating