Otsituimad TOP 5

Ibumetin 400mg film-coated tablet N10 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: Ibumetin 400mg film-coated tablet N10
Toimeained: Ibuprofen(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood M01AE01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
  - 20% 
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ibumetin on mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA), mis toimib põletikuvastaselt, valuvaigistavalt ja palavikku alandavalt.

Ibumetin-i kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu, düsmenorröa (valulik menstruatsioon) ja palaviku korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Ibumetin-i:

kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te olete allergiline teiste MSPVA-de või atsetüülsalitsüülhappe suhtes (nt on esinenud astmat);

kui teil on või on kunagi olnud mao- ja/või kaksteistsõrmiksoole haavandtõbi, seedetrakti verejooks või seedetrakti mulgustus;

kui teil esineb soodumus veritsuste tekkeks (nt trombotsüütide vähene hulk veres);

kui teil on raske südame-, neeru või maksapuudulikkus;

kui teil on maksatsirroos (maksarakkude hävimine ja maksa sidekoestumine); • kui teil on ravile halvasti alluv kõrgenenud vererõhk;

raseduse 3. kolmandikust.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Kui teil on:

häirnunud südame-, maksa- või neerufunktsioon;

astma;

mõni teadaolev infektsioon;

verehüübivuse häired;

süsteemne erütematoosne luupus või mõni muu süsteemne sidekoehaigus;

põletikuline soolehiaus (haavandiline koliit või Crohn’i tõbi).

Kui te kasutate samaaegselt mõnda teist ravimit – vt lõik „Muud ravimid ja Ibumetin“.

Ibumetin-i ei tohi ilma arsti ettekirjutuseta kasutada valu korral kauem kui 6 päeva jooksul, teadmata põhjusega palaviku korral kauem kui 3 päeva jooksul ega ületada soovituslikku annust.

Samuti tuleb arstiga konsulteerida juhul, kui sümptomid halvenevad enam kui 4 päevase kasutamise järgselt.

Patsientidel, kellel esineb süsteemne erütematoosne luupus või mõni muu sidekoehaigus, võib esineda suurem risk aseptilise meningiidi tekkeks.

Ibuprofeen võub kahjustada viljakust, mistõttu seda ei soovitata kasutada rasestuda soovivatel naistel.

Rasestumisraskustega ning viljatusuuringutel olevatel naistel tuleks kaaluda ravi katkestamist ibuprofeeniga.

Eakatel esineb kõrvaltoimeid, eriti seedetrakti kõrvaltoimeid, sagedamini.

Informeerige oma arsti mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (näiteks seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul. Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

Ravimid nagu Ibumetin võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile.

MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused. Katkestage otsekohe Ibumetin-i manustamine ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Enne Ibumetin-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Ibumetin

Ibuprofeeni kasutamisel koos kortikosteroidide (hormoonid raskete põletikuliste haiguste raviks), trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorite (aspiriin), teiste MSPVA-dega või serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega (antidepressandid) suureneb risk seedetrakti haavandi ja verejooksu tekkeks.

Ibuprofeen tugevdab mõnede verehüübimist pärssivate ravimite toimet ja seetõttu esineb suurem risk verejooksu tekkeks.

Ibuprofeen võib vähendada AKE-inhibiitorite (vererõhku alandavad ravimid) ja mõnede diureetikumide (vett väljutavad ravimid) toimet.

Ibuprofeen võib soodustada liitiumipreparaatide (kasutataske depressiooni raviks), metotreksaadi (kasutatakse reumaatiliste haiguste ja kasvajate raviks), tsüklosporiini (immuunsüsteemi aktiivsust pärssiv ravim) ja takroliimuse (neerusiirdamise järgselt kasutatav ravim) toksilisuse teket. Probenetsiid (podagraravim) võib pikendada ibuprofeeni eritumist organismist.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ibuprofeeni ei ole soovitatav manustada raseduse 1. ja 2. kolmandikul ning on vastunäidustatud alates raseduse 3. kolmandikust.

Ibuprofeen eritub rinnapiima. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada.

Ibumetin sisaldab laktoosmonohüdraati

Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Nõrk kuni mõõdukas valu ja palavik. Täiskasvanule 1 tablett (400 mg), seejärel vajaduse korral 1/2 tabletti (200 mg) või 1 tablett (400 mg) mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel. Maksimaalne ööpäevane annus nõrga kuni mõõduka valu ja palaviku korral ei tohiks ületada 1200 mg.

Lapsele 20...40 mg/kg ööpäevas, jaotatuna 3...4 annuseks. Lastele kehakaaluga üle 20 kg manustatakse 200 mg 3 korda ööpäevas; kehakaaluga üle 30 kg 200…400 mg 3 korda ööpäevas ja üle 40 kg kaaluvatele lastele 400 mg 3 korda ööpäevas.

Primaarse düsmenorröa sümptomaatiline ravi: soovitatav annus on 1 tablett (400 mg). Annustamist võib korrata iga 4 tunni järel vastavalt vajadusele.

Tabletid neelatakse tervelt, vajadusel võib tablette ka närida või peenestada, peale juua vett. Võttes tablette söögi ajal väheneb maoärrituse tekke võimalus.

Kui teil on tunne, et Ibumetin-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Ibumetin-i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise tunnusteks annuse ületamisel on iiveldus, oksendamine, peapööritus, liigutuste koordinatsioonihäired. Raskel juhul võib esineda teadvuse kadu ja krampe ning maksa- ja neerutalitluse häireid. Võib väheneda vere hüübimisvõime.

Üleannustamisnähtude korral võtke ravimi pakend kaasa ja pöörduge arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 10-st): kõhulahtisus, ülakõhu vaevused.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 100-st): nahalööve, kerge ja mööduv peavalu, pearinglus, tinnitus (kõrvade kumisemine), vedelikupeetus, tursed, iiveldus, oksendamine, seedehäired, kõhukinnisus, kõhukrambid või –valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 1000-st): muutused maksatalitlust iseloomustavates vereanalüüsides, südame paispuudulikkus, unetus, närvilisus, kõrgenenud vererõhk, astmahood, mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand veritsuse ja/või mulgustumisega, seedetrakti verejooks, jämesoolepõletik ja põletikuline soolehaigus.

Harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l kasutajal 1000-st): erinevad nahakahjustused (lööbed, punetus, villid, naha ketendus, koorumine) naha tundlikkus päikesevalgusele, muutused verepildis, verehüübivushäired, unisus, depressioon, segasus, ajukelmepõletik ja ekstrapüramidaalsed häired (ebatavalised näo ka keha liigutused, rahutus ja värinad), rasked maksa- ja neerukahjustused, segasus, suutmatus süveneda ja kognitiivsed häired (tunnetushäired), silma kahjustused – erinevad nägemishäired ja vikerkesta-ripskehapõletik, juuste väljalangemine, küünte kahjustus, veresoonte põletik.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ibumetin sisaldab

- Toimeaine on ibuprofeen. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. - Teised abiained on kartulitärklis, kroskarmelloosnaatrium, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, hüpromelloos 15 (E 464), mikrokristalne tselluloos (E 460), propüleenglükool, talk, kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Ibumetin välja näeb ja pakendi sisu

Ibumetin 400 mg tablett on valge, ovaalne, poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tablett.

10 või 30 tabletti blisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva Eesti

Telefon: +372 7998100.

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2013

Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim*)

Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ibuprofeen

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

Mis ravim on Ibumetin ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Ibumetin-i kasutamist

Kuidas Ibumetin-i kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mis ravim on Ibumetin ja milleks seda kasutatakse

Ibumetin on mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA), mis toimib põletikuvastaselt, valuvaigistavalt ja palavikku alandavalt.

Ibumetin-i kasutatakse reumaatiliste haiguste, nõrga kuni mõõduka valu, düsmenorröa (valulik menstruatsioon) ja palaviku korral.

Mida on vaja teada enne Ibumetin-i kasutamist

Ärge kasutage Ibumetin-ie:

kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; • kui te olete allergiline teiste MSPVA-de või atsetüülsalitsüülhappe suhtes (nt on esinenud astmat);

kui teil on või on kunagi olnud mao- ja/või kaksteistsõrmiksoole haavandtõbi, seedetrakti verejooks või seedetrakti mulgustus;

kui teil esineb soodumus veritsuste tekkeks (nt trombotsüütide vähene hulk veres);

kui teil on raske südame-, neeru- või maksapuudulikkus;

kui teil on maksatsirroos (maksarakkude hävimine ja maksa sidekoestumine);

kui teil on ravile halvasti alluv kõrgenenud vererõhk;

raseduse 3. kolmandikust.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Kui teil on:

häirunud südame-, maksa- või neerufunktsioon;

astma;

mõni teadaolev infektsioon;

verehüübivuse häired;

süsteemne erütematoosne luupus või mõni muu süsteemne sidekoehaigus;

põletikuline soolehaigus (haavandiline koliit või Crohn’i tõbi).

Kui te kasutate samaaegselt mõnda teist ravimit – vt lõik „Muud ravimid ja Ibumetin“.

Ibumetin-i ei tohi ilma arsti ettekirjutuseta kasutada valu korral kauem kui 6 päeva jooksul, teadmata põhjusega palaviku korral kauem kui 3 päeva jooksul ega ületada soovituslikku annust.

Samuti tuleb arstiga konsulteerida juhul, kui sümptomid halvenevad enam kui 4 päevase kasutamise järgselt.

Ibuprofeen võib kahjustada viljakust, mistõttu seda ei soovitata kasutada rasestuda soovivatel naistel.

Rasestumisraskustega ja viljatuseuuringutel olevatel naistel tuleks kaaluda ravi katkestamist ibuprofeeniga.

Eakatel esineb kõrvaltoimeid, eriti seedetrakti kõrvaltoimeid, sagedamini.

Informeerige oma arsti mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (näiteks seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul. Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

Ravimid nagu Ibumetin võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust.

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist sellest rääkima oma raviarstile või apteekrile.

MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused. Katkestage otsekohe Ibumetin-i manustamine ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Enne Ibumetin-i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Ibumetin

Ibuprofeeni kasutamisel koos kortikosteroidide (hormoonid raskete põletikuliste haiguste raviks), trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorite (aspiriin), teiste MSPVA-dega või serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega (antidepressandid) suureneb risk seedetrakti haavandi ja verejooksu tekkeks.

Ibuprofeen tugevdab mõnede verehüübimist pärssivate ravimite toimet ja seetõttu esineb suurem risk verejooksu tekkeks.

Ibuprofeen võib vähendada AKE-inhibiitorite (vererõhku alandavad ravimid) ja mõnede diureetikumide (vett väljutavad ravimid) toimet.

Ibuprofeen võib soodustada liitiumipreparaatide (kasutatakse depressiooni raviks), metotreksaadi (kasutatakse reumaatiliste haiguste ja kasvajate raviks), tsüklosporiini (immuunsüsteemi aktiivsust pärssiv ravim) ja takroliimuse (neerusiirdamise järgselt kasutatav ravim) toksilisuse teket. Probenetsiid (podagraravim) võib pikendada ibuprofeeni eritumist organismist.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutatae või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ibuprofeeni ei ole soovitatav manustada raseduse 1. ja 2. kolmandikul ning on vastunäidustatud alates raseduse 3. kolmandikust.

Ibuprofeen eritub rinnapiima. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitav rinnaga toitmine lõpetada.

Ibumetin sisaldab laktoosmonohüdraati

Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas Ibumetin-i kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjas selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Reumaatilised haigused. Täiskasvanule on soovitatav 3…8 tabletti (1200... 3200 mg) ööpäevas, jagatuna 3...4 annuseks. Sümptomite kontrolli alla saamisel tuleks ravimi hulka vähendada madalaimale toimivale annusele.

Nõrk kuni mõõdukas valu ja palavik. Täiskasvanule 1 tablett (400 mg), seejärel vajaduse korral 1/2 tabletti (200 mg) või 1 tablett (400 mg) mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel. Maksimaalne ööpäevane annus nõrga kuni mõõduka valu ja palaviku korral ei tohiks ületada 1200 mg.

Lapsele 20...40 mg/kg ööpäevas, jaotatuna 3...4 annuseks. Lastele kehakaaluga üle 20 kg manustatakse 200 mg 3 korda ööpäevas; kehakaaluga üle 30 kg 200…400 mg 3 korda ööpäevas ja üle 40 kg kaaluvatele lastele 400 mg 3 korda ööpäevas.

Primaarse düsmenorröa sümptomaatiline ravi: soovitatav annus on 1 tablett (400 mg). Annustamist võib korrata iga 4 tunni järel vastavalt vajadusele.

Tabletid neelatakse tervelt, vajadusel võib tablette ka närida või peenestada, peale juua vett. Võttes tablette söögi ajal väheneb maoärrituse tekke võimalus.

Kui teil on tunne, et Ibumetin-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Ibumetin-i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise tunnusteks annuse ületamisel on iiveldus, oksendamine, peapööritus, liigutuste koordinatsioonihäired. Raskel juhul võib esineda teadvuse kadu ja krampe ning maksa- ja neerutalitluse häireid. Võib väheneda vere hüübimisvõime.

Üleannustamisnähtude korral võtke ravimi pakend kaasa ja pöörduge arsti poole.

Kui te unustate Ibumetin-i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 10-st): kõhulahtisus, ülakõhu vaevused.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 100-st): nahalööve, kerge ja mööduv peavalu, pearinglus, tinnitus (kõrvade kumisemine), vedelikupeetus, tursed, iiveldus, oksendamine, seedehäired, kõhukinnisus, kõhukrambid või –valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 1000-st): muutused maksatalitlust iseloomustavates vereanalüüsides, südame paispuudulikkus, unetus, närvilisus, kõrgenenud vererõhk, astmahood, mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand veritsuse ja/või mulgustumisega, seedetrakti verejooks, jämesoolepõletik ja põletikuline soolehaigus.

Harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l kasutajal 1000-st): erinevad nahakahjustused (lööbed, punetus, villid, naha ketendus, koorumine), naha tundlikkus päikesevalgusele, muutused verepildis, verehüübivushäired, unisus, depressioon, segasus, ajukelmepõletik ja ekstrapüramidaalsed häired (ebatavalised näo ka keha liigutused, rahutus ja värinad), rasked maksa- ja neerukahjustused, segasus, suutmatus süveneda ja kognitiivsed häired (tunnetushäired), silma kahjustused – erinevad nägemishäired ja vikerkesta-ripskehapõletik, juuste väljalangemine, küünte kahjustus, veresoonte põletik.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kuidas Ibumetin-i säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ibumetin sisaldab

- Toimeaine on ibuprofeen. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. - Teised abiained on kartulitärklis, kroskarmelloosnaatrium, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, hüpromelloos 15 (E 464), mikrokristalne tselluloos (E 460), propüleenglükool, talk, kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Ibumetin välja näeb ja pakendi sisu

Ibumetin 400 mg tablett on valge, ovaalne, poolitusjoonega õhukese polümeerikattega tablett.

50 või 100 tabletti plastikpurgis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva Eesti

Telefon: +372 7998100.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating