Otsituimad TOP 5

Ibumetin 5% gel 50g N1 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Ibumetin 5% gel 50g N1
Toimeained: Ibuprofen(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood M02AA13
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ibumetin on valuvaigistava ja antireumaatilise toimega paikselt kasutatav preparaat, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) gruppi.

Näidustused

Valu paikne leevendamine pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.

Märkus. Geeli sobib kasutada näiteks järgmiste seisundite korral: nimme-ristluuvalud, reumaatilised- ja lihasvalud ning nikastused ja venitused ning närvivalu.

Kui Teie arst on määranud selle ravimi mõne muu näidustuse puhul, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Ibumetin-i:

kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on esinenud ülitundlikkusreaktsioone (astmaatilised nähud, allergiline nohu või nõgeslööve) atsetüülsalitsüülhappe või teiste põletikuvastaste preparaatide suhtes. Kahtluse korral konsulteerige oma arstiga.

Ibumetin geeli ei tohi kanda kahjustunud nahapinnale (ekseem, akne), põletikulisele nahale ega lahtistele haavadele.

Ibumetin geeli ei tohi kasutada alla 14-aastastel lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ibumetin-i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Geeliga kaetud nahapinda ei tohi sidemega kõvasti kinni siduda.

Geeli sattumist silma ja limaskestadele tuleb vältida.

Nahalööbe tekkimisel tuleb ravi koheselt katkestada.

Soovitatavat 1-nädalast raviperioodi pikkust ei tohiks ületada, sest pikaaegse kasutamise korral suureneb kontaktdermatiidi tekke oht.

Geeli ei tohiks kasutada viibimisel otsese päikesepaiste käes või solaariumis.

Muud ravimid ja Ibumetin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Arvestades ibuprofeeni väikest plasmakontsentratsiooni paikse manustamise järgselt on koostoimete esinemine vähetõenäoline.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna paiksel manustamisel on plasmakontsentratsioon madal, siis on tõenäosus toksiliste toimete tekkeks lootel vähene, kuid kliinilised andmed selle kohta puuduvad.

Imetamise ajal on Ibumetin geeli kasutamine lubatud. Tuleb vältida imiku kokkupuudet geeliga kaetud nahaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ibumetin-l ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

Ibumetin sisaldab propüleenglükooli Võib tekitada nahaärritust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Täiskasvanud

Kandke geeli 3 korda päevas õhukese kihina vastavasse piirkonda ja masseerige kuni geel on täielikult imendunud. Pärast geeli kandmist nahale on soovitatav käed ära pesta. Tavaline ööpäevane annus täiskasvanutele on 9...10 g geeli (10 g vastab umbes 17 cm pikkusele geeliribale). Ühe päeva jooksul ei tohiks kasutada rohkem kui 15 g geeli ja ravikuuri kestvus ei tohiks ületada 1 nädalat.

Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust.

Kasutamine lastel

Ibuprofeeni sisaldava geeli ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud, mistõttu Ibumetin geeli ei soovitata kasutada alla 14-aastastel lastel.

Kui te kasutate Ibumetin-i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise oht paikse manustamise korral on praktiliselt olematu.

Kui Ibumetin geeli peaks eksikombel alla neelatama, võib see kogusest sõltuvalt esile kutsuda süsteemseid kõrvaltoimeid. Kõige sagedamini esinevad ibuprofeeni üleannustamise sümptomid on kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, letargia ja unisus. Teised kesknärvisüsteemi sümptomid on peavalu, tinnitus, kesknärvisüsteemi pärssumine ja krambid. Harva võib esineda metaboolset atsidoosi, koomat, ägedat neerupuudulikkust ja apnoed (peamiselt väga noortel lastel). Samuti on teatatud ka südameveresoonkonna häiretest, näiteks vererõhu langus, aeglane südamerütm, kiire südamerütm ja kodade fibrillatsioon.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ibumetin geel ei põhjusta tavaliselt tõsiseid kõrvaltoimeid.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 1000 kohta): nahapunetus, naha sügelemine, ekseem.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l kasutajal 1000 kohta): villiline lööve, nõgestõbi.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l kasutajal 10 000 kohta): angioödeem (näo, huulte, keele ja/või kõri turse, millega kaasneb õhupuudustunne või neelamisraskused), anafülaktilised reaktsioonid, neerukahjustus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ibumetin sisaldab

Toimeaine on ibuprofeen. 1 g geeli sisaldab 50 mg ibuprofeeni.

Teised abiained on tööstuslik metüleeritud piiritus, karbomeerid (Carbopol 980 ja Carbopol 1382), propüleenglükool, dietüülamiin ja puhastatud vesi.

Kuidas Ibumetin välja näeb ja pakendi sisu

Ibumetin on kerge alkoholilõhnaga läbipaistev vesi-alkohol geel. 50 g geeli alumiiniumtuubis ja väliskarbis.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B, 63308 Põlva

Eesti

Telefon: +372 79 98 100

Tootja

Fleet Laboratories

94 Rickmansworth Road

Watford, Herts, WD1 7JJ

ÜhendkuningriikApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Otepää Apteek

Lipuväljak 28, Otepää
7663769
benu.5117@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating