Otsituimad TOP 5

Ipraalox 20mg gastro-resistant tablet N14 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Maomahla happesusega seotud häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: Ipraalox 20mg gastro-resistant tablet N14
Toimeained: Pantoprazole(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sanofi-Aventis
ATC kood A02BC02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ipraalox sisaldab toimeainena pantoprasooli, mis blokeerib maohapet tootva „pumba“. Seetõttu vähendab see maos toodetava happe kogust.

Ipraalox’it kasutatakse reflukshaiguse sümptomite (nagu näiteks kõrvetised ja mao-söögitoru tagasivoolusümptomid) lühiaegseks raviks täiskasvanutel.

Refluks tähendab happe tagasivoolamist maost söögitorusse, mis võib seetõttu muutuda põletikuliseks ja valusaks. See võib põhjustada sümptome, nagu näiteks valulik põletav tunne rindkeres, mis võib tõusta üles kuni kurguni (kõrvetised) või hapu maitse suus (happe tagasivool).

Happe refluksi ja kõrvetiste sümptomid hakkavad tavaliselt leevenduma üks päev pärast ravi alustamist Ipraalox’iga, kuid see ravim ei avalda kohest toimet. Vahel võib olla vaja tablette võtta 2…3 päeva, enne kui sümptomid leevenduvad.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Ipraalox’it:

kui olete pantoprasooli, sojaletsitiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te kasutate atasanaviiri sisaldavat ravimit (HIV-nakkuse ravim);

kui te olete alla 18-aastane;

kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ipraalox’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teid on ravitud kõrvetiste või seedehäirete tõttu pidevalt 4 või enama nädala vältel;

kui te olete üle 55-aastane ja võtate igapäevaselt mõnda seedehäirevastast käsimüügiravimit;

kui te olete üle 55-aastane ja teie haigussümptomid on tekkinud esimest korda elus või kui nende iseloom on hiljuti muutunud;

kui teil on varem olnud maohaavand või on tehtud mõni mao operatsioon;

kui teil esinevad maksaprobleemid või kollatõbi (naha või silmavalgete kollasus);

kui te olete tõsiste haiguste või kaebuste tõttu oma arsti pideva järelvalve all; - kui teil on lähiajal plaanis endoskoopiline uuring või väljahingatava õhu uurea test.

Informeerige koheselt oma arsti (nii enne kui ka pärast selle ravimi võtmist) kui te märkate mõnda allpool nimetatud sümptomitest, mis võivad viidata teisele, tõsisemale haigusele:

tahtmatu kehakaalu langus (ei ole seotud dieedi ega kehalise aktiivsuseprogrammiga);

oksendamine, eriti kui see on korduv;

veriokse (kohvipaksu meenutav tumepruun mass okses);

veri väljaheites (musta värvi või tõrvataoline mass väljaheites);

neelamisraskus või valu neelamisel;

kahvatus ja nõrkus (aneemia);

valu rinnus;

kõhuvalu;

raske ja/või püsiv kõhulahtisus, sest Ipraalox võib veidi suurendada infektsioonidest põhjustatud kõhulahtisuse tekkeriski;

Nimetatud juhtudel võib teie arst otsustada, et teil tuleb teostada mõned uuringud.

Kui te peate andma mõne vereproovi, siis informeerige oma arsti, et te võtate Ipraalox’it.

Happe refluksi ja kõrvetiste sümptomid võivad hakata leevenduma juba päev pärast ravialustamist Ipraalox’iga, kuid see ravim ei ole mõeldud kohese leevenduse saavutamiseks. Ipraalox’it ei tohi võtta profülaktilise ravimina.

Kui teil on juba pikema aja vältel korduvalt esinenud kõrvetised või seedehäire sümptomid, siis tuleb regulaarselt külastada oma arsti.

Muud ravimid ja Ipraalox

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ipraalox võib mõjutada teatud ravimite toimet. Informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate mõnda allpool nimetatud toimeainet sisaldavat ravimit:

ketokonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);

varfariin ja fenprokumoon (kasutatakse vere vedeldamiseks ja verehüüvete tekke vältimiseks). Sellisel juhul võib olla vajalik täiendavate testide tegemine;

atasanaviir (kasutatakse HIV-nakkuse raviks). Ärge võtke Ipraalox’it, kui te kasutate atasanaviiri.

Ärge võtke Ipraalox’it koos teiste ravimitega, mis vähendavad maos toodetava happe kogust, nagu näiteks teised prootonpumba inhibiitorid (omeprasool, lansoprasool või rabeprasool) või H2retseptorite antagonistid (näiteks ranitidiin ja famotidiin).

Samas, kui vajalik, võite te Ipraalox’it võtta koos antatsiididega (nt magaldraat, algiinhape, naatriumbikarbonaat, alumiiniumhüdroksiid, magneesiumkarbonaat või nende kombinatsioonid).

Ipraalox koos toidu ja joogiga

Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos vedelikuga enne sööki.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Ärge võtke Ipraalox’it, kui te olete rase, arvate, et võite olla rase või kui te toidate last rinnaga. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui teil tekivad sellised kõrvaltoimed nagu pearinglus või nägemishäired, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Ipraalox sisaldab maltitooli ja letsitiini

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Ipraalox sisaldab sojaletsitiini. Kui te olete maapähklitele või sojale allergiline, ei tohi te seda ravimit kasutada.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke üks tablett ööpäevas. Ärge ületage soovitatavat annust 20 mg pantoprasooli ööpäevas.

Tablette tuleb võtta vähemalt 2…3 päeva järjest. Lõpetage Ipraalox’i võtmine, kui teie sümptomid on täielikult kadunud. Refluksisümptomid ja kõrvetised võivad kaduda ka pärast ühepäevast ravi Ipraalox’iga, aga see ravim ei ole mõeldud sümptomite koheseks leevendamiseks.

Konsulteerige oma arstiga, kui sümptomid püsivad ka pärast 2-nädalast pidevat ravi.

Ärge võtke Ipraalox’i tablette kauem kui 4 nädalat ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata.

Võtke tablett enne sööki, iga päev ühel ja samal kellaajal. Tablett tuleb alla neelata tervelt koos veega. Tabletti ei tohi närida ega purustada.

Lapsed ja noorukid

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid ei tohi Ipraalox’it võtta.

Kui te võtate Ipraalox’it rohkem kui ette nähtud

Informeerige sellest kohe oma arsti või apteekrit. Kui võimalik, siis võtke ravim ja see infoleht endaga kaasa. Üleannustamise sümptomid ei ole teada.

Kui te unustate Ipraalox’itvõtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmisel päeval tavalisel ajal oma järgmine, tavaline annus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni allpoolnimetatud tõsistest kõrvaltoimetest, siis informeerige sellest kohe oma arsti või võtke ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Lõpetage Ipraalox’i võtmine ja võtke käesolev infoleht ja/või tabletid endaga kaasa.

Tõsised allergilised reaktsioonid (harv): Ülitundlikkusreaktsioonid ehk nn anafülaktilised reaktsioonid, anafülaktiline šokk ja angioödeem. Tüüpilised sümptomid on: näo, huulte, suu, keele ja/või kurgu turse, mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust, nõgeslööve (urtikaaria), väljendunud pearinglus koos kiire südametegevuse ja rohke higistamisega.

Tõsised nahareaktsioonid (esinemissagedus teadmata): lööve koos tursega, villiline lööve või naha pindmise kihi irdumine, naha irdumine ja veritsus silmade, nina, suu või suguelundite ümbruses koos tervisliku seisundi kiire halvenemisega, lööve, mis tekib kokkupuutel päikesevalgusega.

Muud tõsised reaktsioonid (esinemissagedus teadmata): naha ja silmavalgete kollasus (raske maksakahjustuse tõttu), neeruprobleemid nagu valulik urineerimine koos alaseljavalu ja palavikuga.

Ravi käigus on täheldatud Ipraalox’i toimeainega järgmisi kõrvaltoimeid:

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 kasutajal 100-st):

Peavalu, pearinglus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus, kõhukinnisus, suukuivus, ebamugavustunne ja valu kõhus, nahalööve või nõgestõbi, nahasügelus, nõrkus, jõuetus või halb enesetunne, unehäired, maksaensüümide tõus vereanalüüsis.

Harv (võib tekkida kuni 1 kasutajal 1000-st):

Maitsetundlikkuse muutus või täielik puudumine; nägemishäired nagu ähmane nägemine, liigesvalu, lihasvalu, kehakaalu muutused, kõrgenenud kehatemperatuur, jäsemete turse, allergilised reaktsioonid, depressioon, vere bilirubiini- ja lipiididesisalduse suurenemine (näha vereanalüüsides), rinnanäärmete suurenemine meestel, kõrge palavik koos sõmerjate vere valgeliblede (granulotsüütide) arvu olulise vähenemisega veres (näha vereanalüüsides).

Väga harv (võib tekkida kuni 1 kasutajal 10000-st):

Desorienteeritus, vereliistakute arvu vähenemine, mis võib põhjustada kalduvuse verejooksude või verevalumite tekkeks, vere valgeliblede arvu vähenemine, mis võib põhjustada infektsioonide sagenemise, vere punaliblede, valgeliblede ja vereliistakute arvu samaaegne vähenemine alla normväärtust (näha vereanalüüsides).

Teadmata (esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata):

Hallutsinatsioonid, segasus (eriti patsientidel, kellel see on varem esinenud), vere naatriumisisalduse vähenemine, vere magneesiumisisalduse vähenemine.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril või pudelil ning karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Plastikpudelisse pakendatud tabletid: pärast esmakordset avamist on Ipraalox kõlblik kolm kuud. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ipraalox sisaldab

Toimeaine on pantoprasool. Iga tablett sisaldab 20 mg pantoprasooli (naatriumseskvihüdraadina).

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: maltitool (E965), B tüüpi krospovidoon, naatriumkarmelloos, veevaba naatriumkarbonaat, kaltsiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, talk, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, sojaletsitiin, kollane raudoksiid (E172), veevaba naatriumkarbonaat, metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), naatriumlaurüülsulfaat, polürorbaat 80, trietüültsitraat.

Kuidas Ipraalox välja näeb ja pakendi sisu

Ovaalsed, kollased gastroresistentsed tabletid.

Ipraalox on saadaval oPA/Alu/PVC-Alumiinium blistrites või HDPE pudelis.

Pakend sisaldab 7 või 14 gastroresistentset tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjad Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Eesti

Tootjad

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

21 Wincentego Pola Str.

58-500 Jelenia Góra

Poola

FARMA-APS Produtos Farmacêuticos, S.A.

Rua João de Deus, no 19, Venda Nova

2700-487 Amadora

Portugal

Sofarimex – Ind. Quimica e Farmaceutica, S.A.

Av. das Indústrias – Alto do Colaride

2735-213 Cacém

Portugal

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Str. 51-61

59320 Ennigerloh

Saksamaa

Advance Pharma GmbH

Wallenroder Straße 12-14

13435 Berlin

Saksamaa

SANOFI-AVENTIS Sp.z.o.o ul. Bonifraterska 17

00-203 Varssavi

Poola

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Ipraalox 20 mg - magensaftresistente Tabletten Belgia: Maalox Control 20 mg comprimés gastro-résistants

Tšehhi Vabariik: Maalostar 20 mg enterosolventní tableta

Eesti: Ipraalox

Kreeka: Ipraalox 20 mg Γαστροανθεκτικό δισκίο

Prantsusmaa: Ipraalox 20 mg comprimés gastro-résistants

Iirimaa: Freestom 20 mg gastro-resistant tablets

Itaalia: Maalox Reflusso 20 mg compresse gastrores

Leedu: Ipraalox 20 mg skrandyje neirios tabletės

Läti: Ipraalox 20 mg zarnās šķīstošā tablete

Holland: Ipraalox 20 mg

Portugal: Stomafor

Rumeenia: Dicarbocalm Control 20 mg comprimate gastrorezistente

Sloveenia: Ipraalox 20 m g gastrorezistentne tablete

Slovakkia: Ipraalox 20 mg gastrorezistentné tablety

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole

sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Vabaduse Apteek

Vabaduse väljak 10, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6463041
A032@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Nõmme Tee apteegi haruapteek (Vilde apteek)

Vilde tee 77, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6520844
A015@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating