Otsituimad TOP 5

ISDN Ratiopharm 20mg prolonged-release capsule, hard N50 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Südamehaiguste ravi
Nimetus: ISDN Ratiopharm 20mg prolonged-release capsule, hard N50
Toimeained: Isosorbide dinitrate(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Ratiopharm
ATC kood C01DA08
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Südame pärgarterite verevoolutust parandav ravim.

Näidustus

Stenokardia profülaktika.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage ISDN-ratiopharm 20 mg järgmistel juhtudel:

ülitundlikkuse esinemine nitropreparaatide suhtes

äge vereringe puudulikkus (šokk, vereringe kollaps)

kardiogeenne šokk, kui pole intraaortaalse kontrapulsatsiooni või positiivsete inotroopsete preparaatide abil saavutatud piisavat vasaku vatsakese/lõpp-diastoolse rõhu tõusu

väga madal vererõhk (väljendunud hüpotensioon: süstoolne vererõhk alla 90 mmHg)

hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia (südamelihase haigus, mille tõttu on südamemaht vähenenud), konstriktiivne perikardiit (ahendav südamepauna põletik) ja perikardi tamponaad (südamepauna tamponaad)

samaaegne erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili, vardenafiili ja tadalafiili manustamine, kuna need ravimid võivad isosorbiitdinitraadi vererõhku alandavat toimet oluliselt võimendada.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ISDN-ratiopharm 5 mg

madal täitumisrõhk, nt äge südamelihaseinfarkt, vasaku vatsakese funktsiooni langus (vasaku vatsakese puudulikkus). Vältida tuleks süstoolse vererõhu langust alla 90 mmHg

aordi- ja mitraalklapi ahenemus

kalduvus madalast vererõhust tingitud vereringehäirete (ortostaatiliste vereringehäirete) tekkeks

koljusisese (intrakraniaalse) rõhu tõusu põhjustavad haigused (siiamaani on koljusisese rõhu tõusu täheldatud ainult glütseroolnitraadi suurte annuste intravenoossel manustamisel)

ISDN-ratiopharm 20 mg ei sobi äkki tekkinud stenokardiahoo (nt järsku tekkinud valu rinnus, äge südamelihaseinfarkt) raviks.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Raseduse ajal võib isosorbiitdinitraati kasutada vaid äärmise ettevaatlikkusega arsti selgete ettekirjutuste järgi, sest rasedatel kasutamise kohta puuduvad piisavad kogemused. Loomkatsed ei ole andnud viiteid lootekahjustuste kohta.

Imetamine

Ei ole teada, kas isosorbiitdinitraat eritub rinnapiima. Imetavatel emadel tuleb ravimit kasutada ettevaatusega. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele toimetele vastsündinule.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Isosorbiitdinitraat võib ka soovitatud annuste kasutamisel vähendada reaktsioonivõimet, mille tõttu võib olla häiritud auto juhtimise, masinate käsitsemise ja ilma kindla toeta töötamise võime. Eelkõige kehtib see ravi alustamisel, annuste suurendamisel ja ravimite vahetamisel ning samuti samaaegsel alkoholi tarvitamisel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Samaaegne teiste veresooni laiendavate (vasodilataatorite), vererõhku alandavate

(antihüpertensiivsete), beeta-adrenoblokaatorite, kaltsiumikanalite antagonistide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide ja alkoholi manustamine võib suurendada ISDN-ratiopharm 20 mg-i vererõhku alandavat toimet.

Lämmastikmonooksiidi doonorite (nt ISDN-ratiopharm 20 mg’i toimeaine) ja samaaegne erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili, vardenafiili ja tadalafiili kasutamisel võib vererõhku alandav toime märkimisväärselt tugevneda (vt “Vastunäidustused”).

Annustamisintervall eelpool toodud ravimite ja isosorbiitdinitraadi vahel peaks olema vähemalt 24 tundi.

ISDN-ratiopharm 20 mg võib dihüdroergotamiiniga (DHE) samaaegsel kasutamisel põhjustada DHE plasmakontsentratsiooni suurenemist ja sellest tingitud vererõhu tõusu.

Oluline teave mõningate ISDN-ratiopharm 20 mg koostisainete suhtes

Ravim sisaldab abiainena laktoosi ja mannitooli. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage ISDN-ratiopharm 20 mg’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui ei ole teisiti määratud, kehtivad järgmised annustamisjuhised:

Manustatakse üks ISDN-ratiopharm 20 mg kapsel 2 korda ööpäevas (vastavalt 40 mg isosorbiitdinitraati).

Ravimi suurema vajaduse korral võib manustada ühe ISDN-ratiopharm 20 mg kapsli 3 korda ööpäevas (vastavalt 60 mg isosorbiitdinitraati).

Kapslid tuleb tervelt alla neelata piisava koguse vedelikuga (nt 1 klaasitäis vett).

Ravi tuleb alustada väikeste annustega, mida seejärel aeglaselt suurendatakse kuni piisava toime saavutamiseni. Ravi kestuse määrab arst.

Märkus:kirjeldatud on harjumuse e tolerantsuse kujunemist isosorbiitdinitraadi suhtes ning ristuva tolerantsuse teket teiste nitropreparaatidega. Toime nõrgenemise või kadumise vältimiseks tuleks hoiduda suurte annuste pidevast kasutamisest.

Kui te kasutate ISDN-ratiopharm 20 mg rohkem kui ette nähtud Üleannustamise kahtlusest teavitage koheselt oma arsti.

Manustatud kogusest sõltuvalt võib tekkida tugev vererõhu langus (hüpotoonia) koos pulsi reflektoorse kiirenemise, nõrkusetunde, peapöörituse ja uimasuse ning samuti peavalu, nahaõhetuse, iivelduse, oksendamise ja kõhulahtisusega.

Kui te unustate ISDN-ratiopharm 20 mg kasutada

Ärge manustage järgmisel korral topeltannust, vaid jätkake ravi teile määratud annustega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka ISDN-ratiopharm 20 mg põhjustada kõrvaltoimeid, kuid kõigil neid ei teki.

Ravi alustamisel võib sageli tekkida peavalu, mis ravi jätkudes mõne päevaga enamasti kaob. Vahetevahel võib ravimi esmakordsel kasutamisel ja ka annuste suurendamisel tekkida vererõhu langus ja/või ortostaatiline hüpotensioon (püsti tõustes tekkiv järsk vererõhu langus või vereringehäired), mille tõttu võib tekkida reflektoorne südamelöögisageduse kiirenemine, uimasus, peapööritus ja nõrkusetunne.

Harva võivad tekkida iiveldus, oksendamine, nahaõhetuse hood ja allergiline lööve nahal.

Harvadel juhtudel võivad vererõhu suure languse tõttu stenokardia sümptomid ägeneda. Harva on täheldatud kollapsiseisundit bradüarütmia (pulsi aeglustumine ja südamerütmi häire) ja teadvusekao tekkega. Üksikjuhtudel on esinenud eksfoliatiivset dermatiiti (põletikuline nahahaigus).

Märkus: ISDN-ratiopharm 20 mg manustamisel võib seoses vere ümberjaotumisega hapnikuga alavarustatud kopsuosadesse (vähe ventileeritud alveoolidesse) tekkida mööduv hapnikusisalduse langus arteriaalses veres (hüpokseemia), mis võib südame isheemiatõvega patsientidel põhjustada stenokardiahoo (südamelihase hapnikupuuduse koos pigistustundega rinnus).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Eespool kirjeldatud kõrvaltoimete tekkimisel teavitage viivitamatult arsti, kes otsustab kõrvaltoimete raskusastme põhjal, milliseid abinõusid tarvitusele võtta.

Juba esimeste ülitundlikkusnähtude ilmnemisel ei tohi enam ISDN-ratiopharm 20 mg manustada.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ISDN-ratiopharm 20 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida ISDN-ratiopharm 20 mg sisaldab

Toimeaine on isosorbiitdinitraat. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 20 mg isosorbiitdinitraati.

Abiained on laktoos, mikrokristalne tselluloos, dispergeeritav tselluloos, hüpromelloos, ränidioksiid, ammooniummetakrülaatkopolümeer, trietüültsitraat, želatiin, värvained E 171, E 172.

Kuidas ISDN-ratiopharm 20 mg välja näeb ja pakendi sisu

ISDN-ratiopharm 20 mg on toimeainet prologeeritult vabastav kõvakapsel.

Originaalpakend, blister sisaldab 50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit.

Originaalpakend 100 toimeainet prolongeeritult vabastavalt kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Müügiloa hoidja: ratiopharm GmbH,

Graf-Arco-Str. 3,

89079 Ulm,

Saksamaa

Tootja:

Merckle GmbH,

Graf-Arco-Str. 3,

89079 Ulm,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm Akadeemia tee 19,

12 618, Tallinn,Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kohtla-Järve Apteek, Kohtla-Järve, Põhja allee

Põhja allee 4, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3924241
benu.5172@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteegi Haruapteek (Kullerkupu apteek)

Õismäe tee 46, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6575585
A004@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating