Otsituimad TOP 5

Isosorbide Mononitrate Vitabalans 20mg tablet N100 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Südamehaiguste ravi
Nimetus: Isosorbide Mononitrate Vitabalans 20mg tablet N100
Toimeained: Isosorbide mononitrate(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Vitabalans
ATC kood C01DA14
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

KASUTATAKSE

Isosorbide mononitrate Vitabalans kuulub nitraatide rühma.

Isosorbide mononitrate Vitabalans’i kasutatakse stenokardia (valu ja pigistustunne rinnus) profülaktikaks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

KASUTAMIST

Ärge kasutage Isosorbide mononitrate Vitabalans’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) isosorbiitmononitraadi või ravimi Isosorbide mononitrate Vitabalans mõne koostisosa või teiste nitraatide suhtes,

kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon),

kui teil on kinnise nurga glaukoom (kõrge silmarõhk),

kui teil on südameprobleemid nagu kardiomüopaatia või perikardiit,

kui te samaaegselt kasutate ravimeid erektsioonihäirete raviks - sildenafiili, vardenafiili või tadalafiili.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Isosorbide mononitrate Vitabalans

kui teil on kõrgenenud intrakraniaalne rõhk,

kui teil on aneemia või vähenenud veremaht (hüpovoleemia),

kui teil on methemoglobiinireduktaasi aktiivsuse puudulikkus või ebanormaalne

hemoglobiini süntees (võib halvendada vere hapniku transporti),

kui teil on äge müokardi infarkt,

kui teil on cor pulmonale (südamehaigus, mis on põhjustatud kõrgest rõhust

kopsuvereringes, ehk pulmonaalne hüpertensioon),

kui teil on südameklapirike või mõni muu kardiovaskulaarne haigus,

kui teil esineb püsti tõusmisel madalast vererõhust tingitud pearinglust või minestamist.

Te ei tohi Isosorbide mononitrate Vitabalans´i kasutada ägeda stenokardiahoo (valu ja pigistustunne rinnus) leevendamiseks.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

vererõhku alandavad (antihüpertensiivsed) ravimid,

veresoonte laiendamiseks kasutatavad ravimid, teised nitraadid,

antidepressandid ja neuroleptikumid (psühhoosi raviks mõeldud ravimid),

migreeniravimid (dihüdroergotamiin),

erektsioonihäirete ravis kasutatavad sildenafiil, vardenafiil, või tadalafiil, mis suurendavad nitraatide vererõhku langetavat toimet ja seetõttu võivad põhjustada eluohtlikku hüpotensiooni. Ajavahemik nende ravimite ning isosorbiitmononitraadi võtmise vahel peab olema vähemalt 24 tundi.

Küsige oma arstilt või apteekrilt nõu ravimite kooskasutamise kohta.

Isosorbide mononitrate Vitabalans’i kasutamine koos toidu ja joogiga

Ravimit võib sisse võtta tühja kõhuga või koos söögiga. Viimasel juhul on toime algus pisut aeglasem.

Alkoholi kasutamisega tuleb olla ettevaatlik, kuna alkohol tugevdab Isosorbide mononitrate Vitabalans’i toimet ja tulemuseks võib olla raske hüpotensioon .

Rasedus ja imetamine

Isosorbide mononitrate Vitabalans’i kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal ei ole piisavalt andmeid.

Konsulteerige oma arstiga enne Isosorbide mononitrate Vitabalans´i kasutamist kui planeerite rasestuda või olete rase või toidate last rinnaga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Isosorbide mononitrate Vitabalans võib patsiendi reaktsioonivõimet muuta, nii et autojuhtimise või masinate käsitsemise võime võib halveneda, kuna esineb kõrvaltoimena pearinglust, eriti ravikuuri alguses. Seetõttu tuleb ravi ajal Isosorbide mononitrate Vitabalans’iga auto juhtimisel, masinate kasutamisel ja muude täpsust nõudvate tööde tegemisel olla ettevaatlik.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Isosorbide mononitrate Vitabalans’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Isosorbide mononitrate Vitabalans’i on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks. Tavaline annus on 20 mg hommikul ja 20 mg õhtul. Ööpäevane maksimumannus on 80 mg. Ravikuuri alustatakse väiksema annusega Tavaline algannus on 10 mg 1...2 korda ööpäevas. Annustamine sõltub patsiendist ja arst võib teile määrata ka teistsuguse annuse. Tabletid neelatakse piisava hulga vedelikuga. Tablette MITTE kasutada keele alla panekuks (sublingvaalselt). Ravimi võib võtta tühja kõhuga või koos söögiga. Isosorbide mononitrate Vitabalans imendub kiiremini, kui tablett võetakse tühja kõhuga.

Kui te võtate Isosorbide mononitrate Vitabalans’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud liiga palju tablette, pöörduge viivitamatult oma arsti poole või lähimasse haiglasse. Ülemäärane annustamine võib põhjustada kiirenenud südametegevust (tahhükardia), naha soojenemist ja punetust, peavalu, segasusseisundit, oksendamist ja pearinglust.

Kui te unustate Isosorbide mononitrate Vitabalans´i võtta

Kui unustasite ravimit võtta, tehke seda niipea kui võimalik. Kui ravimi võtmine meenub teile vahetult enne järgmise annuse manustamist, ärge võtke ununenud annust, vaid võtke järgmine annus õigeaegselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui unustasite eelmise võtta.

Kui te lõpetate Isosorbide mononitrate Vitabalans´i võtmise

Kui olete kasutanud Isosorbide mononitrate Vitabalans’i mitu nädalat, ei tohi ravi lõpetada järsku, vaid annust järk-järgult vähendades, kuna see võib põhjustada stenokardiahooge või rütmihäireid.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Isosorbide mononitrate Vitabalans põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Isosorbide mononitrate Vitabalans võib eriti ravi alguses põhjustada kõrvaltoimeid, mis on tingitud ravimi veresooni laiendavast toimest. Need kõrvaltoimed tavaliselt mööduvad mõne päevaga ravi jätkudes ja neid saab vältida, alustades väiksemate annustega ning annust järk-järgult suurendades.

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel patsiendil kümnest) kõrvaltoime ravi alguses on peavalu.

Kui see ei möödu mõne päevaga või on väga tugev, pöörduge arsti poole. Samuti on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Sage (vähem kui 1 patsiendil kümnest kuid rohkem kui 1 patsiendil sajast):

pearinglus, nõrkus

iiveldus, oksendamine

hüpotensioon (madal vererõhk), tahhükardia, naha punetus.

Harv (vähem kui ühel patsiendil tuhandest, kuid rohkem kui ühel patsiendil kümnest tuhandest):

kõhuvalu, kõhulahtisus, kõrvetised

allergiline lööve, sügelus

ärevus, segasus, väsimus, hallutsinatsioonid

düsuuria (valu või raskused urineerimisel), pollakisuuria (sage urineerimine), impotentsus

kollaps, arütmia, stenokardia ( valu ja pigistustunne rinnus) sümptomite halvenemine - intrakraniaalse või silma siserõhu suurenemine

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage Isosorbide mononitrate Vitabalans’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ravimit ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Isosorbide mononitrate Vitabalans sisaldab

Toimeaine on isosorbiitmononitraat. 1 tablett sisaldab 20 mg isosorbiitmononitraati.

Abiained on mikrokristalne tselluloos, preželatiniseeritud tärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid, kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, magneesiumstearaat.

Kuidas Isosorbide mononitrate Vitabalans välja näeb ja pakendi sisu Valge ümar ja kumer poolitusjoonega tablett, mille diameeter on 9 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

30 või 100 tabletti plastpurgis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Vitabalans Oy

Varastokatu 8

13500 Hämeenlinna

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Vitabalans Pharma OÜ

Hõbekuuse 26

12111 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Keskpuiestee Apteek

Keskpuiestee 35, Kiviõli
3374309
keskpuiestee35@hot.ee
Darbo laikas: I - V 09:00 - 18:00 VI 09:00 - 14:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek, Tartu, Anne tn

Anne tn 57, Tartu linn, Tartu maakond
7384315
A007@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Keskallee Apteek

Keskallee tn 12, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3354220
A041@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Otepää Apteek

Lipuväljak 28, Otepää
7663769
benu.5117@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating