Otsituimad TOP 5

Klimadynon 2,8mg film-coated tablet N90 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Teised günekoloogias kasutatavad ained
Nimetus: Klimadynon 2,8mg film-coated tablet N90
Toimeained: Extract of Cimicifuga racemosae(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Bionorica AG
ATC kood G02CX82
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Taimne ravim, mis on näidustatud üleminekuaastate vaevuste leevendamiseks naistel.

Märkus: üleminekuaastate vaevuste sümptomite hulka kuuluvad kuumad hood, higistamine, närvilisus, unehäired ja meeleolumuutused.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Klimadynoni

- kui olete ülitundlik toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Klimadynon

Patsiendid, kellel eelnevalt esinenud maksakahjustus, peavad enne Klimadynoni tablettide kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Klimadynoni tablettide kasutamine koheselt lõpetada ja pöörduda arsti poole kui ilmnevad maksakahjustuse sümptomid (väsimus, söögiisu langus, silmamunade ja naha kollasus, valud ülakõhus, iiveldus ja oksendamine, tume uriin).

Kui lisandub vereeritus tupest või mõni muu uus sümptom, konsuteerida koheselt arstiga.

Ilma arsti nõusolekuta ei tohi Klimadynoni tablette kasutada koos östrogeenidega.

Klimadynoni tablettide kasutamine ilma arsti nõusolekuta pole lubatud patsientidel, kellel ravitakse või on ravitud hormoonsõltuvat kasvajat.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid teisi ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Kasutamine koos toidu ja joogiga Ravimi kasutamine ei sõltu toitumisest.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole kindlaks tehtud, mistõttu Klimadynoni tablette ei ole soovitatav sellel perioodil kasutada.

Fertiilses eas naised peavad ravi vältel kasutama efektiivset kontratseptsiooni.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad uuringud autojuhtimist ja masinate käsitsemise võimet mõjutava toime kohta.

Oluline teave mõningate Klimadynoni koostisainete suhtes

Ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Klimadynoni tablette alati vastavalt infolehes antud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks tablett kaks korda päevas koos vedelikuga alla neelata. Tablette mitte närida. Arstiga konsulteerimata pole Klimadynoni tablettide kasutamine lubatud pikema perioodi vältel kui 6 kuud.

Kui teil on tunne, et Klimadynoni toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Klimadynoni rohkem, kui ette nähtud Üleannustamise kohta andmed puuduvad.

Kui olete kasutanud ravimit rohkem, kui ette nähtud, võtke ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Klimadynoni kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Klimadynon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki:

-mao-sooletrakti vaevused (seedehäired, kõhulahtisus)

allergilised nahareaktsioonid (nõgestõbi, sügelus, lööve)

tursed näos, kätel, jalgadel

maksakahjustus (hepatiit, silmavalgete ja naha kollasus, muutused maksafunktsiooni testides)

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Klimadynoni kaetud tabletid sisaldavad

Toimeaine on kobar-lursslille risoomi ekstrakt. Üks tablett sisaldab (toimeainena) 2,8 mg kobarlursslille risoomi ekstrakti ( 5-10:1). Ekstrahent 58% etanool.

Abiained

Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaadi dihüdraat kartulitärklis magneesiumstearaat laktoosmonohüdraat Tableti kate: eudragit RL 30D titaandioksiid (E171) kollane raudoksiid (E172) punane raudoksiid (E172) makrogool 6000 talk

Kuidas Klimadynoni tabletid välja näevad ja pakendi sisu

Ümarad, kaksikkumerad, sileda pinnaga punakaspruunid tabletid.

Pakendis 60 ja 90 tabletti

Müügiloa hoidja ja tootja

Bionorica SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Saksamaa

E-mail: info@bionorica.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Miecys-Pharm OÜ Vitamiini 4, Tartu 51014 tel: +372 7380676Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Posti Apteek

Posti tn 26, Haapsalu linn, Lääne maakond
4737191
benu.5151@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating