Otsituimad TOP 5

Kventiax 25mg film-coated tablet N30 (0)

Närvisüsteem >  Psühholeptikumid
Nimetus: Kventiax 25mg film-coated tablet N30
Toimeained: Quetiapine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: KRKA
ATC kood N05AH04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Kventiax ´i toimeaine on kvetiapiin. See kuulub antipsühhootikumideks nimetatavate ravimite gruppi.

Kventiax`i kasutatakse mitmete haiguste raviks, nagu:

Skisofreenia: te võite näha, kuulda või tunda asju, mida tegelikult ei ole, uskuda asju, mis ei ole tõesed või tunda ebaharilikke kahtlusi, rahutust, segasust, süüd, pinget või depressiooni.

Mania: te võite tunda ennast väga põnevil, elevil, erutununa, entusiastlikuna või hüperaktiivsena või kehva reaalsusetaju koos agressiivsusega, disruptiivsega.

Bipolaarne depressioon: tunnete ennast kogu aeg kurvana. Te võite leida, et olete depressiivne, tunnete süüd, teil on energiapuudus, söögiisu kaotus ja/või te ei saa magada.

Teie arst võib jätkata ravi Kventiax´iga, isegi kui tunnete ennast paremini, et vältida sümptomite taasteket.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Kventiax ´i toimeaine on kvetiapiin. See kuulub antipsühhootikumideks nimetatavate ravimite gruppi.

Kventiax`i kasutatakse mitmete haiguste raviks, nagu:

Skisofreenia: te võite näha, kuulda või tunda asju, mida tegelikult ei ole, uskuda asju, mis ei ole tõesed või tunda ebaharilikke kahtlusi, rahutust, segasust, süüd, pinget või depressiooni.

Mania: te võite tunda ennast väga põnevil, elevil, erutununa, entusiastlikuna või hüperaktiivsena või kehva reaalsusetaju koos agressiivsusega, disruptiivsega.

Bipolaarne depressioon: tunnete ennast kogu aeg kurvana. Te võite leida, et olete depressiivne, tunnete süüd, teil on energiapuudus, söögiisu kaotus ja/või te ei saa magada.

Teie arst võib jätkata ravi Kventiax´iga, isegi kui tunnete ennast paremini, et vältida sümptomite taasteket.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Kventiax'i:

kui olete kvetiapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

teatud HI-viiruse ravimid.

asool-tüüpi ravimid (seenevastased ravimid).

erütromütsiin või klaritromütsiin (infektsioonide raviks). - nefasodoon (depressiooni raviks).

Ärge võtke Kventiax’i, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, konsulteerige oma arsti või apteekriga enne Kventiax’i võtmist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Kventiax`i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne ravimi võtmist rääkige oma arstile:

kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on probleeme südamega, näiteks südame rütmihäired või kui te võtate ravimeid, mis võivad mõjutada südame rütmi;

kui teil on madal vererõhk;

kui teil on olnud ajurabandus, eriti kui olete eakas;

kui teil on maksaprobleeme;

kui teil on varem esinenud krambihoogusid;

kui teil on suhkurtõbi või teil on risk suhkurtõve tekkeks. Sellisel juhul võib teie arst kontrollida Kventiax´i võtmise ajal suhkru taset teie veres;

kui te teate, et valgete vereliblede hulk teie veres on olnud madal (see võis, kuid ei pruukinud olla põhjustatud ravimitest);

kui te olete eakas ja dementsusega (ajufunktsiooni kadu). Kui olete, siis ei tohi Kventiax`i võtta, sest selle grupi ravimid nagu Kventiax, võivad dementsusega eakatel inimestel suurendada insuldi riski, või mõnedel juhtudel surma;

kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on diagnoositud trombe (verehüübed), kuna seda tüüpi ravimid võivad olla seotud trombide tekkimisega;.

kui teil on riskitegureid kõhunäärmepõletiku tekkeks (triglütseriidide tõus, sapikivid või alkoholi tarbimine).

Rääkige viivitamatult oma arstile, kui teil esineb:

kombinatsioon kehatemperatuuri tõusust (palavik), raskest lihasjäikusest, higistamisest või teadvuse taseme langusest (häire, mida nimetatakse "neuroleptiline maliigne sündroom"). Sel juhul on vajalik kiire arstiabi;

peamiselt näo või keele kontrollimatud liigutused;

pearinglus või raske unisuse tunne. See võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumised) riski eakatel patsientidel;

epilepsiahood (krambid);

kauakestev ja valulik erektsioon (priapism).

Seda tüüpi ravim võib põhjustada selliseid seisundeid.

Enesetapumõtted ja depressiooni süvenemine

Kui olete depressioonis, võivad teil mõnikord esineda enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tugevneda ravi esmakordsel alustamisel, kuna kõigi nende ravimite korral võtab toime saabumine aega, tavaliselt ligikaudu kaks nädalat, kuid mõnikord kauem. Need mõtted võivad tugevneda ka juhul kui te järsku lõpetate oma ravimi võtmise. Sellised mõtted on tõenäolisemad, kui olete noor täiskasvanu. Kliiniliste uuringute andmetel on alla 25-aastastel noortel depressiooniga täiskasvanutel suurem risk suitsidaalsete mõtete ja/või suitsidaalse käitumise esinemiseks.

Alati, kui teil tekivad enesevigastamise- või enesetapumõtted, pöörduge otsekohe oma arsti poole või minge haiglasse. Teile võib olla kasulik, kui räägite sugulase või lähedase sõbraga, et teil on depressioon, ja palute neid lugeda seda infolehte. Te võite neid paluda, et nad ütleksid teile, kui nad arvavad, et teie depressioon süveneb, või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Kventiax`i võtvatel patsientidel on täheldatud kehakaalu tõusu. Te peate koos arstiga regulaarselt kontrollima teie kehakaalu.

Muud ravimid ja Kventiax

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Kventiax-i, kui te võtate juba mõnda järgnevatest ravimitest:

Mõned HI-viiruse ravimid.

Asool-tüüpi ravimid (seeninfektsioonide raviks).

Erütromütsiin või klaritromütsiin (infektsioonide raviks).

Nefasodoon (depressiooni raviks).

Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

Epilepsia ravimid (nt fenütoiin või karbamasepiin).

Kõrgvererõhutõve ravimid.

Barbituraadid (uinumisprobleemide korral).

Tioridasiin (teine antipsühhootiline ravim).

Ravimid, mis võivad mõjutada südame rütmi, näiteks ravimid, mis võivad tekitada elektrolüütide tasakaalu häireid (kaaliumi või magneesiumi vähesust), nagu diureetikumid (veeväljaajamisrohud) või teatud antibiootikumid (infektsioonivastased ravimid)..

Enne kui te lõpetate mõne oma ravimi võtmise, konsulteerige kõigepealt oma arstiga.

Kventiax koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kventiax´i võib võtta koos toiduga või ilma.

Olge alkoholi tarbimisel ettevaatlik. Kventiax´i ja alkoholi kombineeritud toime võib muuta teid uimaseks.

Ärge jooge greipfruudi mahla kui võtate Kventiax´i. See võib mõjutada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Raseduse ajal ei tohi te Kventiax'i võtta ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata. Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Kventiax'i võtta.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimase trimesti ajal (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Kventiax´i, võivad ilmneda järgnevad sümptomid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, agitatsioon, hingamishäired ja söömisraskused. Kui teie lapsel esineb mõni neist sümptomitest, võtke ühendust oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tabletid võivad teid muuta uniseks. Seetõttu te ei tohi autot juhtida ega seadmetega töötada enne, kui teate, kuidas ravim teid mõjutab.

Kventiax sisaldab laktoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Toime ravimite määramisele uriinis

Kui teil tuleb Kventiax’i võtmise ajal anda uriini analüüs ainete skriiningtestiks, võivad mõned analüüsimeetodid anda positiivse vastuse metadooni või tritsükliliste antidepressantide (teatud depressiooniravimite) suhtes, vaatamata sellele, et te ei pruukinud metadooni ega tritsüklilisi antidepressante võtta. Kui see peaks juhtuma, saab teostada spetsiifilisema analüüsi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Kventiax'i:

kui olete kvetiapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

teatud HI-viiruse ravimid.

asool-tüüpi ravimid (seenevastased ravimid).

erütromütsiin või klaritromütsiin (infektsioonide raviks). - nefasodoon (depressiooni raviks).

Ärge võtke Kventiax’i, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, konsulteerige oma arsti või apteekriga enne Kventiax’i võtmist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Kventiax`i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne ravimi võtmist rääkige oma arstile:

kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on probleeme südamega, näiteks südame rütmihäired või kui te võtate ravimeid, mis võivad mõjutada südame rütmi;

kui teil on madal vererõhk;

kui teil on olnud ajurabandus, eriti kui olete eakas;

kui teil on maksaprobleeme;

kui teil on varem esinenud krambihoogusid;

kui teil on suhkurtõbi või teil on risk suhkurtõve tekkeks. Sellisel juhul võib teie arst kontrollida Kventiax´i võtmise ajal suhkru taset teie veres;

kui te teate, et valgete vereliblede hulk teie veres on olnud madal (see võis, kuid ei pruukinud olla põhjustatud ravimitest);

kui te olete eakas ja dementsusega (ajufunktsiooni kadu). Kui olete, siis ei tohi Kventiax`i võtta, sest selle grupi ravimid nagu Kventiax, võivad dementsusega eakatel inimestel suurendada insuldi riski, või mõnedel juhtudel surma;

kui teil või kellelgi teie pereliikmetest on diagnoositud trombe (verehüübed), kuna seda tüüpi ravimid võivad olla seotud trombide tekkimisega;.

kui teil on riskitegureid kõhunäärmepõletiku tekkeks (triglütseriidide tõus, sapikivid või alkoholi tarbimine).

Rääkige viivitamatult oma arstile, kui teil esineb:

kombinatsioon kehatemperatuuri tõusust (palavik), raskest lihasjäikusest, higistamisest või teadvuse taseme langusest (häire, mida nimetatakse "neuroleptiline maliigne sündroom"). Sel juhul on vajalik kiire arstiabi;

peamiselt näo või keele kontrollimatud liigutused;

pearinglus või raske unisuse tunne. See võib suurendada juhuslike vigastuste (kukkumised) riski eakatel patsientidel;

epilepsiahood (krambid);

kauakestev ja valulik erektsioon (priapism).

Seda tüüpi ravim võib põhjustada selliseid seisundeid.

Enesetapumõtted ja depressiooni süvenemine

Kui olete depressioonis, võivad teil mõnikord esineda enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need võivad tugevneda ravi esmakordsel alustamisel, kuna kõigi nende ravimite korral võtab toime saabumine aega, tavaliselt ligikaudu kaks nädalat, kuid mõnikord kauem. Need mõtted võivad tugevneda ka juhul kui te järsku lõpetate oma ravimi võtmise. Sellised mõtted on tõenäolisemad, kui olete noor täiskasvanu. Kliiniliste uuringute andmetel on alla 25-aastastel noortel depressiooniga täiskasvanutel suurem risk suitsidaalsete mõtete ja/või suitsidaalse käitumise esinemiseks.

Alati, kui teil tekivad enesevigastamise- või enesetapumõtted, pöörduge otsekohe oma arsti poole või minge haiglasse. Teile võib olla kasulik, kui räägite sugulase või lähedase sõbraga, et teil on depressioon, ja palute neid lugeda seda infolehte. Te võite neid paluda, et nad ütleksid teile, kui nad arvavad, et teie depressioon süveneb, või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Kventiax`i võtvatel patsientidel on täheldatud kehakaalu tõusu. Te peate koos arstiga regulaarselt kontrollima teie kehakaalu.

Muud ravimid ja Kventiax

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Kventiax-i, kui te võtate juba mõnda järgnevatest ravimitest:

Mõned HI-viiruse ravimid.

Asool-tüüpi ravimid (seeninfektsioonide raviks).

Erütromütsiin või klaritromütsiin (infektsioonide raviks).

Nefasodoon (depressiooni raviks).

Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

Epilepsia ravimid (nt fenütoiin või karbamasepiin).

Kõrgvererõhutõve ravimid.

Barbituraadid (uinumisprobleemide korral).

Tioridasiin (teine antipsühhootiline ravim).

Ravimid, mis võivad mõjutada südame rütmi, näiteks ravimid, mis võivad tekitada elektrolüütide tasakaalu häireid (kaaliumi või magneesiumi vähesust), nagu diureetikumid (veeväljaajamisrohud) või teatud antibiootikumid (infektsioonivastased ravimid)..

Enne kui te lõpetate mõne oma ravimi võtmise, konsulteerige kõigepealt oma arstiga.

Kventiax koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kventiax´i võib võtta koos toiduga või ilma.

Olge alkoholi tarbimisel ettevaatlik. Kventiax´i ja alkoholi kombineeritud toime võib muuta teid uimaseks.

Ärge jooge greipfruudi mahla kui võtate Kventiax´i. See võib mõjutada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Raseduse ajal ei tohi te Kventiax'i võtta ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata. Kui te toidate last rinnaga, ei tohi te Kventiax'i võtta.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimase trimesti ajal (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Kventiax´i, võivad ilmneda järgnevad sümptomid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, agitatsioon, hingamishäired ja söömisraskused. Kui teie lapsel esineb mõni neist sümptomitest, võtke ühendust oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tabletid võivad teid muuta uniseks. Seetõttu te ei tohi autot juhtida ega seadmetega töötada enne, kui teate, kuidas ravim teid mõjutab.

Kventiax sisaldab laktoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Toime ravimite määramisele uriinis

Kui teil tuleb Kventiax’i võtmise ajal anda uriini analüüs ainete skriiningtestiks, võivad mõned analüüsimeetodid anda positiivse vastuse metadooni või tritsükliliste antidepressantide (teatud depressiooniravimite) suhtes, vaatamata sellele, et te ei pruukinud metadooni ega tritsüklilisi antidepressante võtta. Kui see peaks juhtuma, saab teostada spetsiifilisema analüüsi.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täpse algannuse otsustab teie arst. Ravimi säilitusannus (igapäevane annus) sõltub teie haigusest ja vajadustest, kuid tavaliselt jääb vahemikku 150 mg ja 800 mg.

Tabletti tuleb võtta kas üks kord ööpäevas enne magamaminekut või kaks korda ööpäevas, sõltuvalt teie haigusest.

Neelake tabletid tervelt koos veega.

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Ärge jooge greipfruudimahla, kui te võtate Kventiax´i. See võib mõjutada ravimi toimet.

Ärge lõpetage ravimi võtmist isegi siis, kui tunnete end hästi. Ravi lõpetamise üle otsustab teie arst.

Maksatalitluse häired

Kui teil on maksaprobleeme, võib arst teie annust muuta.

Eakad patsiendid

Kui te olete eakas, võib arst teie annust muuta.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Kventiax´i ei soovitata kasutada alla 18-aastastele.

Kui te võtate Kventiax'i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud oma tavalisest annusest rohkem, võtke ühendust oma arsti või lähima haiglaga nii kiiresti, kui võimalik. Võtke tabletid endaga kaasa.

Kui te võtate Kventiax´i rohkem kui teie arst on määranud, võite muutuda uniseks, tunda pearinglust, tekkida südame rütmihäired, madal vererõhk, krambid, minestamine, lihaskahjustus, segasus, deliirium, erutus, suutmatus tühjendada põit või hingamisraskused.

Kui te unustate Kventiax’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea kui see teile meenub. Kui on peaaegu juba järgmise annuse võtmise aeg, oodake selle ajani.

Kui te lõpetate Kventiax'i võtmise

Kui te lõpetate Kventiax'i võtmise järsult, võib teil tekkida võimetus magada (unetus), võite tunda ennast halvasti (iiveldus) või teil võib esineda peavalu, kõhulahtisus, halb enesetunne (oksendamine), pearinglus või ärrituvus. Enne ravi lõpetamist võib arst teil soovitada annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täpse algannuse otsustab teie arst. Ravimi säilitusannus (igapäevane annus) sõltub teie haigusest ja vajadustest, kuid tavaliselt jääb vahemikku 150 mg ja 800 mg.

Tabletti tuleb võtta kas üks kord ööpäevas enne magamaminekut või kaks korda ööpäevas, sõltuvalt teie haigusest.

Neelake tabletid tervelt koos veega.

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Ärge jooge greipfruudimahla, kui te võtate Kventiax´i. See võib mõjutada ravimi toimet.

Ärge lõpetage ravimi võtmist isegi siis, kui tunnete end hästi. Ravi lõpetamise üle otsustab teie arst.

Maksatalitluse häired

Kui teil on maksaprobleeme, võib arst teie annust muuta.

Eakad patsiendid

Kui te olete eakas, võib arst teie annust muuta.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Kventiax´i ei soovitata kasutada alla 18-aastastele.

Kui te võtate Kventiax'i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud oma tavalisest annusest rohkem, võtke ühendust oma arsti või lähima haiglaga nii kiiresti, kui võimalik. Võtke tabletid endaga kaasa.

Kui te võtate Kventiax´i rohkem kui teie arst on määranud, võite muutuda uniseks, tunda pearinglust, tekkida südame rütmihäired, madal vererõhk, krambid, minestamine, lihaskahjustus, segasus, deliirium, erutus, suutmatus tühjendada põit või hingamisraskused.

Kui te unustate Kventiax’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea kui see teile meenub. Kui on peaaegu juba järgmise annuse võtmise aeg, oodake selle ajani.

Kui te lõpetate Kventiax'i võtmise

Kui te lõpetate Kventiax'i võtmise järsult, võib teil tekkida võimetus magada (unetus), võite tunda ennast halvasti (iiveldus) või teil võib esineda peavalu, kõhulahtisus, halb enesetunne (oksendamine), pearinglus või ärrituvus. Enne ravi lõpetamist võib arst teil soovitada annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st):

Pearinglus (võib põhjustada kukkumisi), peavalu, suukuivus.

Unisus (see võib aja jooksul kaduda, kui te jätkate Kventiax tablettide võtmist) (võib põhjustada kukkumisi).

Ärajätusümptomid (haigusnähud, mis tekivad Kventiax ravi katkestamisel), siia kuuluvad võimetus magada (unetus), halb enesetunne (iiveldus), peavalu, kõhulahtisus, haigena tundmine (oksendamine), pearinglus ja ärrituvus. Soovitatav on ravimi võtmine lõpetada järk-järgult 1...2 nädala jooksul.

Kehakaalu suurenemine.

Vähenenud vere hemoglobiini hulk või teatud vererasvade sisaldus tõus (triglütseriidid ja üldkolesterool).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

Südamepekslemine.

Ebanormaalsed südamelöögid (tunne, et süda peksleb, lööb kiiresti või jätab lööke vahele)..

Ninakinnisus.

Kõhukinnisus, maoärritus (seedehäire).

Nõrkustunne, minestushood (võib põhjustada kukkumisi).

Käte või jalgade turse.

Madal vererõhk püsti tõustes. Võib põhjustada pearinglust või minestustunnet (võib põhjustada kukkumisi).

Veresuhkru väärtuste tõus, tõus maksaensüümide näitajates, hormoon prolaktiini tõus veres või kilpnäärmehormooni muutused.

Hägune nägemine.

Ebanormaalsed lihaste liigutused. Nende hulka kuuluvad raskused lihaste liigutuste alustamisel, värisemine, rahutus või jäikuse tunne lihastes (ilma valuta).

Ebatavalised unenäod ja hirmuunenäod.

Suurenenud söögiisu.

Ärritustunne.

Kõne ja keele häire.

Enesetapumõtted ja depressiooni süvenemine.

Õhupuudus.

Oksendamine (peamiselt eakatel).

Palavik.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

Vähenenud vere naatriumisisaldus.

Krambid või krambihood.

Allergilised reaktsioonid, mis võivad hõlmata kõrgenenud muhkude (kuplade) teket, naha turset ja turset suu ümbruses.

Ebameeldiv tunne jalgades (nimetatakse ka rahutute jalgade sündroom).

Neelamisraskused.

Seksuaalne düsfunktsioon.

Peamiselt näo või keele kontrollimatud liigutused.

Olemasoleva suhkurtõve süvenemine.

Muutused südame elektrilises aktiivsuses, mis on nähtav EKG-l (QT intervalli pikenemine), südamelöökide aeglustumine.

Kilpnäärme alatalitlus, mis võib põhjustada väsimust või kehakaalu tõusu (hüpotüroidism).

Trombotsüütide arvu vähenemine (trombotsütopeenia).

Punavereliblede arvu vähenemine (aneemia).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

Kõrge kehatemperatuuri (palavik), higistamise, lihasjäikuse, tundmine end väga unisena või minestamise koos esinemine (häiret nimetatakse "neuroleptiline maliigne sündroom").

Naha ja silmade kollaseks muutumine (kollatõbi).

Maksapõletik (hepatiit).

Kauakestev ja valulik erektsioon (priapism).

Rinnanäärmete turse ja ootamatu rinnapiima tootmine (galaktorröa).

Menstruaaltsükli häired.

Trombid veenides, eriti jalaveenides (tunnusteks on jala turse, valu ja punetus), mis võivad vereringega sattuda kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja õhupuudust. Kui te märkate neid sümptomeid, pöörduge kohe arsti poole.

Magades kõndimine, rääkimine, söömine või muu tegevus.

Madal kehatemperatuur.

Kõhunäärmepõletik.

Metaboolne sündroom.

Valgete vereliblede arvukuse tugev vähenemine, mis muudab nakatumise infektsoonidesse tõenäolisemaks (agranulotsütoos).

Vere kreatiniini fosfokinaasi sisalduse tõus (aine lihastes).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 10000-st):

Tõsine haigestumine koos villidega nahal, suus, silmadel ja suguelunditel (Stevensi-Johnsoni sündroom).

Raske allergiline reaktsioon (nimetatakse anafülaksia), mis võib põhjustada hingamisraskust või šokki.

Kiire naha turse, tavaliselt silmade, huulte ja kurgu ümbruses (angioödeem).

Antidiureetilise hormooni (kontrollib uriini kogust) ebaõige eritumine. - Lihaskiudude lagunemine ja valu lihastes (rabdomüolüüs).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Tõsine, äkiline allergiline reaktsioon sümptomitega nagu palavik ning villide tekkimine nahale ja naha koorumine, (toksiline epidermaalne nekrolüüs).

Nahalööve koos ebasümmeetriliste punaste laikudega (multiformne erüteem). - Valgete vereliblede arvukuse tugev vähenemine (neutropeenia).

Ravimite rühm, kuhu Kventiax kuulub, võib põhjustada südame rütmihäireid, mis võivad olla tõsised ning rasketel juhtudel lõppeda surmaga.

Teie arst võib teil paluda teha aeg-ajalt vereanalüüse.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Samad kõrvaltoimed, mis võivad esineda täiskasvanutel, võivad tekkida ka lastel ja noorukitel.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud ainult lastel ja noorukitel:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st): - vererõhu tõus.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on lastel ja noorukitel täheldatud sagedamini:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st):

prolaktiini (teatud hormoon) taseme tõus veres. See võib põhjustada:

poisslastel ja tütarlastel rinnanäärmete turset ja ootamatut eritist rinnast; - tütarlastel menstruaaltsükli kadumist või ebaregulaarsust.

söögiisu tõus;

ebanormaalsed lihaste liigutused. Siia hulka kuuluvad raskused lihaste liigutuste alustamisel, värisemine rahutus või lihasjäikus ilma valuta.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st):

Pearinglus (võib põhjustada kukkumisi), peavalu, suukuivus.

Unisus (see võib aja jooksul kaduda, kui te jätkate Kventiax tablettide võtmist) (võib põhjustada kukkumisi).

Ärajätusümptomid (haigusnähud, mis tekivad Kventiax ravi katkestamisel), siia kuuluvad võimetus magada (unetus), halb enesetunne (iiveldus), peavalu, kõhulahtisus, haigena tundmine (oksendamine), pearinglus ja ärrituvus. Soovitatav on ravimi võtmine lõpetada järk-järgult 1...2 nädala jooksul.

Kehakaalu suurenemine.

Vähenenud vere hemoglobiini hulk või teatud vererasvade sisaldus tõus (triglütseriidid ja üldkolesterool).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

Südamepekslemine.

Ebanormaalsed südamelöögid (tunne, et süda peksleb, lööb kiiresti või jätab lööke vahele)..

Ninakinnisus.

Kõhukinnisus, maoärritus (seedehäire).

Nõrkustunne, minestushood (võib põhjustada kukkumisi).

Käte või jalgade turse.

Madal vererõhk püsti tõustes. Võib põhjustada pearinglust või minestustunnet (võib põhjustada kukkumisi).

Veresuhkru väärtuste tõus, tõus maksaensüümide näitajates, hormoon prolaktiini tõus veres või kilpnäärmehormooni muutused.

Hägune nägemine.

Ebanormaalsed lihaste liigutused. Nende hulka kuuluvad raskused lihaste liigutuste alustamisel, värisemine, rahutus või jäikuse tunne lihastes (ilma valuta).

Ebatavalised unenäod ja hirmuunenäod.

Suurenenud söögiisu.

Ärritustunne.

Kõne ja keele häire.

Enesetapumõtted ja depressiooni süvenemine.

Õhupuudus.

Oksendamine (peamiselt eakatel).

Palavik.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

Vähenenud vere naatriumisisaldus.

Krambid või krambihood.

Allergilised reaktsioonid, mis võivad hõlmata kõrgenenud muhkude (kuplade) teket, naha turset ja turset suu ümbruses.

Ebameeldiv tunne jalgades (nimetatakse ka rahutute jalgade sündroom).

Neelamisraskused.

Seksuaalne düsfunktsioon.

Peamiselt näo või keele kontrollimatud liigutused.

Olemasoleva suhkurtõve süvenemine.

Muutused südame elektrilises aktiivsuses, mis on nähtav EKG-l (QT intervalli pikenemine), südamelöökide aeglustumine.

Kilpnäärme alatalitlus, mis võib põhjustada väsimust või kehakaalu tõusu (hüpotüroidism).

Trombotsüütide arvu vähenemine (trombotsütopeenia).

Punavereliblede arvu vähenemine (aneemia).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

Kõrge kehatemperatuuri (palavik), higistamise, lihasjäikuse, tundmine end väga unisena või minestamise koos esinemine (häiret nimetatakse "neuroleptiline maliigne sündroom").

Naha ja silmade kollaseks muutumine (kollatõbi).

Maksapõletik (hepatiit).

Kauakestev ja valulik erektsioon (priapism).

Rinnanäärmete turse ja ootamatu rinnapiima tootmine (galaktorröa).

Menstruaaltsükli häired.

Trombid veenides, eriti jalaveenides (tunnusteks on jala turse, valu ja punetus), mis võivad vereringega sattuda kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja õhupuudust. Kui te märkate neid sümptomeid, pöörduge kohe arsti poole.

Magades kõndimine, rääkimine, söömine või muu tegevus.

Madal kehatemperatuur.

Kõhunäärmepõletik.

Metaboolne sündroom.

Valgete vereliblede arvukuse tugev vähenemine, mis muudab nakatumise infektsoonidesse tõenäolisemaks (agranulotsütoos).

Vere kreatiniini fosfokinaasi sisalduse tõus (aine lihastes).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 10000-st):

Tõsine haigestumine koos villidega nahal, suus, silmadel ja suguelunditel (Stevensi-Johnsoni sündroom).

Raske allergiline reaktsioon (nimetatakse anafülaksia), mis võib põhjustada hingamisraskust või šokki.

Kiire naha turse, tavaliselt silmade, huulte ja kurgu ümbruses (angioödeem).

Antidiureetilise hormooni (kontrollib uriini kogust) ebaõige eritumine. - Lihaskiudude lagunemine ja valu lihastes (rabdomüolüüs).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Tõsine, äkiline allergiline reaktsioon sümptomitega nagu palavik ning villide tekkimine nahale ja naha koorumine, (toksiline epidermaalne nekrolüüs).

Nahalööve koos ebasümmeetriliste punaste laikudega (multiformne erüteem). - Valgete vereliblede arvukuse tugev vähenemine (neutropeenia).

Ravimite rühm, kuhu Kventiax kuulub, võib põhjustada südame rütmihäireid, mis võivad olla tõsised ning rasketel juhtudel lõppeda surmaga.

Teie arst võib teil paluda teha aeg-ajalt vereanalüüse.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Samad kõrvaltoimed, mis võivad esineda täiskasvanutel, võivad tekkida ka lastel ja noorukitel.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on täheldatud ainult lastel ja noorukitel:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st): - vererõhu tõus.

Järgnevaid kõrvaltoimeid on lastel ja noorukitel täheldatud sagedamini:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st):

prolaktiini (teatud hormoon) taseme tõus veres. See võib põhjustada:

poisslastel ja tütarlastel rinnanäärmete turset ja ootamatut eritist rinnast; - tütarlastel menstruaaltsükli kadumist või ebaregulaarsust.

söögiisu tõus;

ebanormaalsed lihaste liigutused. Siia hulka kuuluvad raskused lihaste liigutuste alustamisel, värisemine rahutus või lihasjäikus ilma valuta.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile, purgile või blistrile.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

HDPE tabletipurk

Kõlblikkusaeg peale avamist on 3 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile, purgile või blistrile.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

HDPE tabletipurk

Kõlblikkusaeg peale avamist on 3 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kventiax sisaldab

Toimeaine on kvetiapiin. Iga tablett sisaldab 25 mg, 100 mg, 200 mg või 300 mg kvetiapiini (kvetiapiinhemifumaraadina).

Teised koostisosad on

Tableti sisus laktoosmonohüdraat, kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, mikrokristalne tselluloos, povidoon, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), magneesiumstearaat.

Tableti kattes hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 4000, kollane raudoksiid (E172) (ainult 25 mg ja 100 mg tabletid), punane raudoksiid (E172) (ainult 25 mg tabletid) (vt lõik 2).

Kuidas Kventiax välja näeb ja pakendi sisu

Kventiax 25 mg tabletid on ümmargused, kahvatupunased, kaarja servaga õhukese polümeerikattega tabletid.

Kventiax 100 mg tabletid on ümmargused, pruunikaskollased õhukese polümeerikattega tabletid.

Kventiax 200 mg tabletid on ümmargused, valged õhukese polümeerikattega tabletid.

Kventiax 300 mg tabletid on kapslikujulised, valged õhukese polümeerikattega tabletid.

Kventiax'i õhukese polümeerikattega tabletid on blistritena karpides 6 (ainult 25 mg tabletid), 10, 20, 30, 30 x 1, 50, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 120 (300 mg tabletid), 180 tabletti (300 mg tabletid) ja HDPEtabletipurgis 250 tabletti (100 mg ja 200 mg tabletid).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Sloveenia

Tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671654

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgnevate nimetustega:

Liikmesriigi nimi Ravimpreparaadi nimi
Austria, Taani, Rootsi Quetiapin Krka
Belgia, Prantsusmaa, Holland, Norra, Quetiapine Krka
Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia Kventiax
Soome Quetiapin ratiopharm
Kreeka Quetiapin TAD
Portugal Quetiapina Krka
Saksamaa, Itaalia, Hispaania Quentiax
Ühendkuningriik Quetiapine

Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Kventiax sisaldab

Toimeaine on kvetiapiin. Iga tablett sisaldab 25 mg, 100 mg, 200 mg või 300 mg kvetiapiini (kvetiapiinhemifumaraadina).

Teised koostisosad on

Tableti sisus laktoosmonohüdraat, kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, mikrokristalne tselluloos, povidoon, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), magneesiumstearaat.

Tableti kattes hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 4000, kollane raudoksiid (E172) (ainult 25 mg ja 100 mg tabletid), punane raudoksiid (E172) (ainult 25 mg tabletid) (vt lõik 2).

Kuidas Kventiax välja näeb ja pakendi sisu

Kventiax 25 mg tabletid on ümmargused, kahvatupunased, kaarja servaga õhukese polümeerikattega tabletid.

Kventiax 100 mg tabletid on ümmargused, pruunikaskollased õhukese polümeerikattega tabletid.

Kventiax 200 mg tabletid on ümmargused, valged õhukese polümeerikattega tabletid.

Kventiax 300 mg tabletid on kapslikujulised, valged õhukese polümeerikattega tabletid.

Kventiax'i õhukese polümeerikattega tabletid on blistritena karpides 6 (ainult 25 mg tabletid), 10, 20, 30, 30 x 1, 50, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 120 (300 mg tabletid), 180 tabletti (300 mg tabletid) ja HDPEtabletipurgis 250 tabletti (100 mg ja 200 mg tabletid).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Sloveenia

Tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671654

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgnevate nimetustega:

Liikmesriigi nimi Ravimpreparaadi nimi
Austria, Taani, Rootsi Quetiapin Krka
Belgia, Prantsusmaa, Holland, Norra, Quetiapine Krka
Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia Kventiax
Soome Quetiapin ratiopharm
Kreeka Quetiapin TAD
Portugal Quetiapina Krka
Saksamaa, Itaalia, Hispaania Quentiax
Ühendkuningriik Quetiapine


Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, Raja tn

Raja tn 31, Tartu linn, Tartu maakond
7380267
haru@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paldiski Maxima Apteek

Rae tn 14, Paldiski linn, Harju maakond
6717170
benu.5210@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustvee Apteek

Tartu tn 3, Mustvee linn, Jõgeva maakond
7726205
mustvee2@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Suur-Pärnu Apteek

Pärnu mnt 76, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6462769
benu.5152@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating