Otsituimad TOP 5

LASOLVAN Syrup 3mg 100ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: LASOLVAN Syrup 3mg 100ml N1
Toimeained: Ambroxol(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Sanofi-Aventis
ATC kood R05CB06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Lasolvan’i kasutatakse röga lahtistamiseks.

5 ml (=1 mõõtkorgitäis) sisaldab 15 mg (3 mg/ml) ambroksoolvesinikkloriidi. Ambroksoolil on lima veeldavad ja väljaköhimist kergendavad omadused. Ta vähendab lima viskoossust ja aktiveerib ripsepiteeli liikumist, soodustades röga eritumist hingamisteedest.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Lasolvan’i

kui te olete allergiline ambroksooli või Lasolvan- siirupi mõne koostisosa suhtes.

juhul kui teil on mõni harvaesinev pärilik häire, mis võib olla kokkusobimatu selle preparaadi mõne abiainega (vt Oluline teave mõningate Lasolvan-siirupi koostisainete suhtes), on selle ravimi kasutamine vastunäidustatud.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Lasolvan

kui teil esineb neerufunktsiooni kahjustus või raske maksafunktsiooni kahjustus: palun võtke ühendust arstiga, enne kui kasutate Lasolvan’i.

Väga harva on teatatud rasketest ja vahel ka eluohtlikest nahakahjustustest – nt Stevensi-Johnsoni sündroomist ja epidermise toksiline nekrolüüs (Lyelli sündroom), mis on olnud ajalises kokkulagevuses mukolüütiliste ainete, nt ambroksooli kasutamisega. Enamasti on need olnud seletatavad kaasuva haiguse raskusega või teiste samaaegselt kasutatavate ravimitega. Stevens-Johnsoni sündroom - haigus, mille korral tekib kõrge palavik ning nahk ja limaskestad kattuvad villilise lööbega.Toksiline epidermaalne nekrolüüs - tuntud kui „põletatud naha sündroom“. Seda iseloomustab ulatuslik villiline nahalööve, mis sarnaneb põletusega.

Uute naha- või limaskestakahjustuste ilmnemisel tuleb kiiresti meditsiiniliselt konsulteerida ning ettevaatuse mõttes ambroksool-ravi lõpetada.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kliiniliselt ebasoovitavaid koostoimeid teiste ravimitega koosmanustamisel ei ole registreeritud.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lasolvan’i ei ole soovitav kasutada raseduse ajal, eriti raseduse esimesel trimestril.

Lasolvan’i ei soovitata imetavatel emadel kasutada, kuna ambroksoolvesinikkloriid eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet mõjustavate toimete kohta tõendid puuduvad.

Uuringuid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet mõjustavate toimete kohta ei ole läbi viidud.

Oluline teave mõningate Lasolvan-siirupi koostisainete suhtes

Kui te ei talu teatud suhkruid, siis peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

5 ml siirupit sisaldab 1,2 g sorbitooli, mis on maksimaalse soovitusliku ööpäevase annuse (30 ml) kohta 7,4 g sorbitooli. Harvaesineva päriliku fruktoositalumatusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada. Ravim võib avaldada ka nõrka lahtistavat toimet.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Lasolvan siirupit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanule ja üle 12-aastasele lapsele on 10ml 3 korda ööpäevas.

Alla 12-aastastele lastele on sõltuvalt haiguse raskusest soovitatavad järgmised annused:

6...12-aastasele lapsele 5 ml (1 mõõtkorgitäis) 2...3 korda ööpäevas, 2...5-aastasele lapsele 2,5 ml (pool mõõtkorgitäit) 3 korda ööpäevas, alla 2-aastasele lapsele 2,5 ml(pool mõõtkorgitäit) 2 korda ööpäevas.

Kui teie sümptomid ei leevene pärast ägedate hingamisteede haiguste ravi Lasolvan’iga, siis peate arstiga konsulteerima.

Lasolvani võib võtta söögiajast olenematult.

Kui teil on tunne, et Lasolvan’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te võtate Lasolvan’i rohkem kui ette nähtud

Ravimi suure koguse juhuslikul sissevõtmisel pöörduda arsti poole. Juhuslike üleannustamiste ja/või ravi vigade teadetel põhinevalt on täheldatud sümptomid samasugused nagu Lasolvan’i soovituslike annuste puhul teada olevad kõrvaltoimed ning võivad vajada sümptomaatilist ravi.

Kui te unustate Lasolvan’i võtta

Kui ravim ununes võtmata manustage tavaline annus niipea kui võimalik. Ärge võtke kahekordset annust kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Lasolvan põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamine põhineb järgmistel esinemissagedustel: väga sage: esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st
sage: esineb 1...10 kasutajal 100-st
aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1 000-st
harv: esineb 1...10 kasutajal 10 000-st
väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000
teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Närvisüsteemi häired

sage: maitseaistingu muutus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

sage: neelu hüpesteesia (nõrgenenud tundlikkus)

Seedetrakti häired:

sage: iiveldus, suu limaskesta hüpesteesia (nõrgenenud tundlikkus)

aeg-ajalt: kõhulahtisus, oksendamine, seedehäired, suukuivus, kõhuvalu teadmata: kurgu kuivus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: harv: lööve, nõgestõbi

teadmata: angioödeem, sügelus

Immuunsüsteemi häired:

teadmata: ülitundlikkus, anafülaktilised reaktsioonid (sh anafülaktiline šokk)

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25˚C.

Pärast pudeli esmakordset avamist tarvitada 6 kuu jooksul.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Lasolvan’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Lasolvan sisaldab

Toimeaine on ambroksoolvesinikkloriid.

Abiained on hüdroksüetüültselluloos, sorbitoolilahus, glütserool 85%, bensoehape, atsesulfaamkaalium, metsmarja aroom, vanilje aroom, puhastatud vesi.

Kuidas Lasolvan välja näeb ja pakendi sisu

Pruun klaaspudel, 100 ml (3mg/ml) läbipaistva, värvitu siirupiga. Pakend sisaldab mõõtekorki.

Müügiloa hoidja:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim/Rhein

Saksamaa

Tootja:

Delpharm Reims S.A.S

10 Rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Prantsusmaa

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!