Otsituimad TOP 5

Linoladiol-H N cream 0,05mg+4mg 25g N1 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid
Nimetus: Linoladiol-H N cream 0,05mg+4mg 25g N1
Toimeained: Estradiol+Prednisolone(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Dr.August Wolff
ATC kood G03CA80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Linoladiol-H N on östrogeeni ja prednisolooni sisaldav ravim.

Näidustused (kasutusvaldkonnad)

Kreemi Linoladiol-H N kasutatakse naistel östrogeenide puudusest tingitud väliste suguelundite atroofia sümptomaatiliseks raviks ja suguelundite sklerootilise lihheni raviks välistel suguelunditel esinev pikaajaline sügelev nahamuutus).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Linoladiol-H N´i:

kui te olete allergiline (ülitundlik) östradiooli, prednisolooni, tsetüülstearüülalkoholi või Linoladiol-H N mõne koostisosa suhtes,

kui te olete rase

kui te imetate last rinnaga

kui teil on östrogeensõltuv kasvaja või kui teil kahtlustatakse sellist kasvajat.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Linoladiol-H N

Linoladiol-H N`i tuleb kasutada ainult meditsiinilise järelevalve tingimustes. Eelkõige tuleb nõu pidada arstiga siis, kui teil tekib ootamatu määriv veritsus suguelunditest.

Kui teil on endometrioos.

Kui teil on kunagi olnud pahaloomuline östrogeensõltuv kasvaja või emakakasvaja (leiomüoom, emakamüoom). Nendel juhtudel võib Linoladiol-H N`i kasutada äärmise ettevaatusega pärast kasuriski suhte põhjalikku kliinilist hindamist raviarsti poolt.

Linoladiol-H N kasutamisel samaaegselt koos latekstoodetega (nt kondoomid, pessaarid), sest ravim sisaldab abiaineid (eelkõige stearaate), mis võivad halvendada nende toodete omadusi, muutes need vähem usaldusväärseteks rasestumise vältimisel.

Linoladiol-H N`i ei tohi kasutada vahetult enne seksuaalvahekorda ega niisutava vahendina, et vältida võimalikke kõrvaltoimeid partneril.

Pikaajalise kasutamise jooksul peate valvas olema võimalike süsteemsete (kogu keha mõjutavate) toimete suhtes. Ettevaatuskaalutlustel ei või Linoladiol-H N`i kasutada lastel ega noorukitel.

Linoladiol-H N kasutamine koos teiste ravimitega Koostoimeid ei ole teada.

Palun informeerige siiski oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Linoladiol-H N`i kasutamine on raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud (keelatud).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Spetsiaalsed ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

Oluline teave mõningate Linoladiol-H N koostisainete suhtes

Tsetüülstearüülalkohol võib põhjustada paikset nahaärritust (nt kontaktdermatiiti).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Linoladiol-H N on östrogeeni ja prednisolooni sisaldav ravim.

Näidustused (kasutusvaldkonnad)

Kreemi Linoladiol-H N kasutatakse naistel östrogeenide puudusest tingitud väliste suguelundite atroofia sümptomaatiliseks raviks ja suguelundite sklerootilise lihheni raviks välistel suguelunditel esinev pikaajaline sügelev nahamuutus).

MIDA ON VAJA TEADA ENNE LINOLADIOL-H N`I KASUTAMIST

Ärge kasutage Linoladiol-H N´i:

kui te olete allergiline (ülitundlik) östradiooli, prednisolooni, tsetüülstearüülalkoholi või Linoladiol-H N mõne koostisosa suhtes,

kui te olete rase

kui te imetate last rinnaga

kui teil on östrogeensõltuv kasvaja või kui teil kahtlustatakse sellist kasvajat.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Linoladiol-H N

Linoladiol-H N`i tuleb kasutada ainult meditsiinilise järelevalve tingimustes. Eelkõige tuleb nõu pidada arstiga siis, kui teil tekib ootamatu määriv veritsus suguelunditest.

Kui teil on endometrioos.

Kui teil on kunagi olnud pahaloomuline östrogeensõltuv kasvaja või emakakasvaja (leiomüoom, emakamüoom). Nendel juhtudel võib Linoladiol-H N`i kasutada äärmise ettevaatusega pärast kasuriski suhte põhjalikku kliinilist hindamist raviarsti poolt.

Linoladiol-H N kasutamisel samaaegselt koos latekstoodetega (nt kondoomid, pessaarid), sest ravim sisaldab abiaineid (eelkõige stearaate), mis võivad halvendada nende toodete omadusi, muutes need vähem usaldusväärseteks rasestumise vältimisel.

Linoladiol-H N`i ei tohi kasutada vahetult enne seksuaalvahekorda ega niisutava vahendina, et vältida võimalikke kõrvaltoimeid partneril.

Pikaajalise kasutamise jooksul peate valvas olema võimalike süsteemsete (kogu keha mõjutavate) toimete suhtes. Ettevaatuskaalutlustel ei või Linoladiol-H N`i kasutada lastel ega noorukitel.

Linoladiol-H N kasutamine koos teiste ravimitega Koostoimeid ei ole teada.

Palun informeerige siiski oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Linoladiol-H N`i kasutamine on raseduse ja imetamise ajal vastunäidustatud (keelatud).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Spetsiaalsed ettevaatusabinõud ei ole vajalikud.

Oluline teave mõningate Linoladiol-H N koostisainete suhtes

Tsetüülstearüülalkohol võib põhjustada paikset nahaärritust (nt kontaktdermatiiti).

KUIDAS LINOLADIOL-H N `I KASUTADA

Kasutage Linoladiol-H N´i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Linoladiol-H N on kutaanne (nahal kasutamiseks mõeldud) kreem.

Kui arst ei ole teisiti määranud, kandke Linoladiol-H N kreemi (ligikaudu 1 cm pikkune kreemiriba) üks kuni kaks korda ööpäevas sõrmede abil õhukese kihina välistele suguelunditele. Hõõruge kreem õrnalt sisse.

Enamikel juhtudel kasutatakse kreemi Linoladiol-H N 2…3 nädalat. Kasutamine kauem kui 4 nädalat on vajalik ainult üksikjuhtudel.

Arst otsustab ravikestuse ja selle, kas on vajalik edasine ravi kortikosteroidi mittesisaldava ja suures annuses östradiooli sisaldava kreemiga või toimeaineid mittesisaldava kreemiga.

Kui te kasutate Linoladiol-H N`i rohkem kui ette nähtud:

Järgmisel plaanitud manustamiskorral jätkake ravi tavapärase annusega.

Kui te unustate Linoladiol-H N`i kasutada

Ärge kasutage Linoladiol-H N`i kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata. Jätkake ravi määratud annusega.

Kui te lõpetate Linoladiol-H N`i kasutamise

Palun arutage oma arstiga edasist taktikat, sest on risk, et ravi ei pruugi olla edukas.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Linoladiol-H N põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest, katkestage Linoladiol-H N kasutamine ja võtke ühendust oma arstiga nii kiiresti kui võimalik.

Väga harv (vähem kui ühel patsiendil 10 000st ravitud patsiendist): nahal võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon (allergiline kontaktdermatiit).

Aeg-ajalt (1...10 patsiendil 1000st ravitud patsiendist): tekkida võib määriv veritsus tupest. Pikaajalise kasutamise korral (kauem kui 4 nädalat) on vaja olla tähelepanelik võimalike süsteemsete kõrvaltoimete (nt rindkerevalu) ja nahaatroofia suhtes.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Linoladiol-H N`i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välisele karbile ja tuubile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: võib kasutada kuni pakendil märgitud kõlblikkusaja lõpuni.

Märkused kõlblikkusaja kohta pärast avamist

Ärge kasutage Linoladiol-H N`i, kui märkate olulisi muutusi kreemi väljanägemises (värvus, lõhn, konsistents).


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Linoladiol-H N sisaldab

Toimeained on östradiool ja prednisoloon.

1 g kreemi sisaldab 0,05 mg östradiooli (hemihüdraadina) ja 4 mg prednisolooni (seskvihüdraadina).

Abiained on: bensüülalkohol, tsetüülpalmitaat, tsetüülstearüülalkohol, naatriumtsitraat, oktüüldodekanool, polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat (E491), puhastatud vesi.

Kuidas Linoladiol-H N välja näeb ja pakendi sisu

Linoladiol-H N on valge ühtlase konsistentsiga kreem alumiiniumtuubis.

Linoladiol-H N kutaanseks (nahal) kasutamiseks mõeldud kreem on saadaval 25 g ja 50 g pakendis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstrasse 56, D-33611 Bielefeld, Saksamaa

Tel: +49 (0)521 8808 05

Faks: +49 (0)521 8808 334

E-post: info@wolff-arzneimittel.de

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. AS Sirowa Tallinn, Salve 2C, 11612 Tallinn.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek, Tartu, Anne tn

Anne tn 57, Tartu linn, Tartu maakond
7384315
A007@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 1val. 54min.
Hindamine ratingratingratingratingrating