Otsituimad TOP 5

Loratin 10mg tablet N30 (0)

Hingamissüsteem >  Antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Loratin 10mg tablet N30
Toimeained: Loratadine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Hexal
ATC kood R06AX13
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Loratin’i võtmist

Kuidas Loratin’i võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Loratin’i säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

MIS RAVIM ON LORATIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Loratin kuulub antihistamiinsete ravimite rühma ning ta avaldab histamiiniretseptorite blokeerimise ja põletikku tekitavate ainete vabanemise pärssimise kaudu allergiavastast toimet.

Loratin’i kasutatakse allergilise nohu (riniidi), silmapõletiku (konjunktiviidi) ja nõgestõve (urtikaaria) sümptomaatiliseks raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Kuidas Loratin’i võtta

Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Loratin’i säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

MIS RAVIM ON LORATIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Loratin kuulub antihistamiinsete ravimite rühma ning ta avaldab histamiiniretseptorite blokeerimise ja põletikku tekitavate ainete vabanemise pärssimise kaudu allergiavastast toimet.

Loratin’i kasutatakse allergilise nohu (riniidi), silmapõletiku (konjunktiviidi) ja nõgestõve (urtikaaria) sümptomaatiliseks raviks.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE LORATIN’I VÕTMIST

Ärge võtke Loratin’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) loratadiini või selle ravimimis tahes koostisosade suhtes.

Loratin’i ei ole soovitatav anda alla 2-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kui teil on raske maksakahjustus

Loratin-ravi tuleb lõpetada vähemalt 48 tundi enne nahatestide tegemist, kuna allergiaravimid võivad segada või ära hoida nahatestide positiivse reaktsiooni.

Muud ravimid ja Loratin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid mis tahes muid ravimeid.

Kui Loratin’i kasutada koos tsimetidiini (mao haavandtõve ravim), erütromütsiini (antibiootikum) või ketokonasooliga (seenhaiguste vastane ravim), siis võib loratadiini toime (sh kõrvaltoimed) tugevneda, seepärast tuleb loratadiini samaaegselt nende ravimitega võtta ettevaatusega.

Loratin koos toidu ja joogiga

Loratin’i võtmine koos toidu ja joogiga võib aeglustada tema imendumist, kuid ei mõjuta ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arstiga. Kuigi loomkatsetes ei ole ilmnenud väärarenguid põhjustavat toimet, ei ole loratadiini ohutus raseduse ajal kinnitust leidnud. Seetõttu ei ole Loratin’i raseduse ajal soovitatav kasutada. Loratadiin eritub rinnapiima, mistõttu ravi vajaduse tekkimisel rinnaga toitmise ajal tuleb kas lõpetada rinnaga toitmine või ravimit mitte manustada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei mõjuta Loratin tavaliselt autojuhtimiseks vajalikke võimeid, nt reaktsioonikiirust, nägemisteravust, valvsust ja juhtimiskäitumist. Üksikjuhtudel on loratadiin põhjustanud uimasust, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Seetõttu peavad tundlikud inimesed, kellel ravimid võivad põhjustada ebaharilikke reaktsioone, enne autojuhtimist, masinate käsitsemist või muude keskendumist nõudvate tegevuste sooritamist kõigepealt kontrollima, kuidas nad ravimile reageerivad.

Loratin sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

Täiskasvanute ja noorukite tavaline annus on 1 tablett (10 mg) 1 kord päevas.

2...12-aastased lapsed

Kehakaaluga üle 30 kg

Üks tablett (10 mg) üks kord päevas

Kehakaaluga 30 kg või vähem

Pool tabletti (5 mg) üks kord päevas.

Raske maksahaiguse korral on Loratin’i soovitatav ravi algul manustada ½ tabletti (vastab 5 mg loratadiinile) ööpäevas või 1 tablett (vastab 10 mg loratadiinile) ülepäeviti. Seejärel võib annust vähehaaval suurendada.

Tablett tuleb ilma närimata ning vähese vedelikuga alla neelata.

Raviarst otsustab ravi kestuse üle. See sõltub haiguse kulust ning ei ületa 6 kuud.

Nõgestõve korral on olemasolevate andmete kohaselt ravi kestnud seni ainult kuni 4 nädalat. 2 kuni 12-aastastele lastele on lubatud ravikestus kuni 2 nädalat.

Tundlikkus ravimi suhtes on individuaalselt erinev. Kui 3 ravipäeva jooksul mingit toimet ei avaldu, ei toimi ravim tõenäoliselt ka edaspidi.

Kui teil on tunne, et Loratin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Loratin’i rohkem kui ette nähtud

Tahtmatust üleannustamisest ei tulene tõenäoliselt raskeid tagajärgi. Üleannustamise tõttu võib teil esineda unisus, südame löögisageduse kiirenemine või peavalu. Kui olete võtnud liiiga palju tablette, pöörduge oma arsti poole.

Kui te unustate Loratin’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravi regulaarselt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

2…12-aastastel lastel on sagedasemateks kõrvaltoimeteks olnud peavalu, närvilisus ja väsimus. Täiskasvanutel ja noorukitel on sagedasemateks kõrvaltoimeteks olnud unisus, peavalu, suurenenud söögiisu ja unetus. Üksikjuhtudel on esinenud tugev allergiline reaktsioon (anafülaksia), pearinglus, iiveldus, suukuivus, mao limaskesta põletik, tahhükardia, südamepekslemine, lööve, juuste väljalangemine, väsimus ja muutused maksafunktsiooni peegeldavate vereanalüüside tulemustes.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Loratin’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

MIS RAVIM ON LORATIN JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Loratin kuulub antihistamiinsete ravimite rühma ning ta avaldab histamiiniretseptorite blokeerimise ja põletikku tekitavate ainete vabanemise pärssimise kaudu allergiavastast toimet.

Loratin’i kasutatakse allergilise nohu (riniidi), silmapõletiku (konjunktiviidi) ja nõgestõve (urtikaaria) sümptomaatiliseks raviks.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE LORATIN’I VÕTMIST

Ärge võtke Loratin’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) loratadiini või selle ravimimis tahes koostisosade suhtes.

Loratin’i ei ole soovitatav anda alla 2-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kui teil on raske maksakahjustus

Loratin-ravi tuleb lõpetada vähemalt 48 tundi enne nahatestide tegemist, kuna allergiaravimid võivad segada või ära hoida nahatestide positiivse reaktsiooni.

Muud ravimid ja Loratin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mingeid mis tahes muid ravimeid.

Kui Loratin’i kasutada koos tsimetidiini (mao haavandtõve ravim), erütromütsiini (antibiootikum) või ketokonasooliga (seenhaiguste vastane ravim), siis võib loratadiini toime (sh kõrvaltoimed) tugevneda, seepärast tuleb loratadiini samaaegselt nende ravimitega võtta ettevaatusega.

Loratin koos toidu ja joogiga

Loratin’i võtmine koos toidu ja joogiga võib aeglustada tema imendumist, kuid ei mõjuta ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arstiga. Kuigi loomkatsetes ei ole ilmnenud väärarenguid põhjustavat toimet, ei ole loratadiini ohutus raseduse ajal kinnitust leidnud. Seetõttu ei ole Loratin’i raseduse ajal soovitatav kasutada. Loratadiin eritub rinnapiima, mistõttu ravi vajaduse tekkimisel rinnaga toitmise ajal tuleb kas lõpetada rinnaga toitmine või ravimit mitte manustada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teadaolevalt ei mõjuta Loratin tavaliselt autojuhtimiseks vajalikke võimeid, nt reaktsioonikiirust, nägemisteravust, valvsust ja juhtimiskäitumist. Üksikjuhtudel on loratadiin põhjustanud uimasust, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet. Seetõttu peavad tundlikud inimesed, kellel ravimid võivad põhjustada ebaharilikke reaktsioone, enne autojuhtimist, masinate käsitsemist või muude keskendumist nõudvate tegevuste sooritamist kõigepealt kontrollima, kuidas nad ravimile reageerivad.

Loratin sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS LORATIN’I VÕTTA

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

Täiskasvanute ja noorukite tavaline annus on 1 tablett (10 mg) 1 kord päevas.

2...12-aastased lapsed

Kehakaaluga üle 30 kg

Üks tablett (10 mg) üks kord päevas

Kehakaaluga 30 kg või vähem

Pool tabletti (5 mg) üks kord päevas.

Raske maksahaiguse korral on Loratin’i soovitatav ravi algul manustada ½ tabletti (vastab 5 mg loratadiinile) ööpäevas või 1 tablett (vastab 10 mg loratadiinile) ülepäeviti. Seejärel võib annust vähehaaval suurendada.

Tablett tuleb ilma närimata ning vähese vedelikuga alla neelata.

Raviarst otsustab ravi kestuse üle. See sõltub haiguse kulust ning ei ületa 6 kuud.

Nõgestõve korral on olemasolevate andmete kohaselt ravi kestnud seni ainult kuni 4 nädalat. 2 kuni 12-aastastele lastele on lubatud ravikestus kuni 2 nädalat.

Tundlikkus ravimi suhtes on individuaalselt erinev. Kui 3 ravipäeva jooksul mingit toimet ei avaldu, ei toimi ravim tõenäoliselt ka edaspidi.

Kui teil on tunne, et Loratin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Loratin’i rohkem kui ette nähtud

Tahtmatust üleannustamisest ei tulene tõenäoliselt raskeid tagajärgi. Üleannustamise tõttu võib teil esineda unisus, südame löögisageduse kiirenemine või peavalu. Kui olete võtnud liiiga palju tablette, pöörduge oma arsti poole.

Kui te unustate Loratin’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake ravi regulaarselt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

2…12-aastastel lastel on sagedasemateks kõrvaltoimeteks olnud peavalu, närvilisus ja väsimus. Täiskasvanutel ja noorukitel on sagedasemateks kõrvaltoimeteks olnud unisus, peavalu, suurenenud söögiisu ja unetus. Üksikjuhtudel on esinenud tugev allergiline reaktsioon (anafülaksia), pearinglus, iiveldus, suukuivus, mao limaskesta põletik, tahhükardia, südamepekslemine, lööve, juuste väljalangemine, väsimus ja muutused maksafunktsiooni peegeldavate vereanalüüside tulemustes.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

KUIDAS LORATIN’I SÄILITADA

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Loratin’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Mida Loratin sisaldab

Toimeaine on loratadiin. Üks tablett sisaldab 10 mg loratadiini.

Abiained on laktoos, magneesiumstearaat, maisitärklis, ränidioksiid.

Kuidas Loratin välja näeb ja pakendi sisu

Loratin on valge, ellipsikujuline, poolitusjoonega tablett, mille pikkus on 7,5 - 7,9 mm ning laius u 5 mm. Tabletid on pakendatud blisterpakendisse, 30 kaupa karbis.

Müügiloa hoidja

HEXAL AG

Industriestraβe 25

D-83607 Holzkirchen

Saksamaa

Tootja

SALUTAS Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179, Saksamaa või

Lek Spolka Akcyjna

50 C Domaniewska str

02-672 Varssavi, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

EE-11312 Tallinn

Tel: +372 6652400Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sonda Apteek, Jõhvi, Rakvere tn 29

Rakvere tn 29, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
3370744
benu.5196@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating