Otsituimad TOP 5

Mebendazole Grindeks 100mg tablet N6 (0)

Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid >  Anthelmintikumid
Nimetus: Mebendazole Grindeks 100mg tablet N6
Toimeained: Mebendazole(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Grindeks
ATC kood P02CA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Mebendazole-Grindeks on laia toimespektriga anthelmintikum (sooleussidevastane preparaat), mille toimeaineks on mebendasool. Ravimit kasutatakse erinevate parasiitusside poolt tekitatud haiguste raviks (enterobiaas e naaskelsabatõbi, trihhuriaas e piuglastõbi, askaridoos e solkmed, kidausside ja ümarusside poolt põhjustatud infektsioonid).


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Mebendazole-Grindeks’it - kui te olete allergiline ( ülitundlik) mebendasooli või ravimi mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Mebendazole-Grindeks

vältimaks taasnakatumist peab patsient jälgima arsti poolt soovitatud puhtusenõudeid.

kui te olete põdenud maksahaigusi, rääkige sellest arstile.

mebendasooli ei määrata alla 2-aastastele lastele.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui kasutatakse tavalisi annuseid ega ületata ravikuuri pikkust, siis koostoimeid teiste ravimitega praktiliselt ei esine.

Pikaaegne ravi koos tsimetidiiniga (mao ülihappesuse ravim) võib soodustada mebendasooli kuhjumist organismis.

Mebendasooli ja metronidasooli (teatud põletike vastane ravim) koostarvitamist tuleb vältida.

Kasutamine koos toidu ja joogiga

Rasvane toit võib suurendada mebendasooli imendumist.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Mebendazole-Grindeks’it ei tohi raseduse ajal kasutada ilma vältimatu vajaduseta..

Ravimi eritumisest rinnapiima on andmeid vähe, seetõttu tuleb olla rinnaga toitmise ajal mebendasooli manustamisega ettevaatlik.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mebendasool ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Mebendazole-Grindeks koostisainete suhtes

Mebendazole-Grindeks sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Mebendazole-Grindeks on laia toimespektriga anthelmintikum (sooleussidevastane preparaat), mille toimeaineks on mebendasool. Ravimit kasutatakse erinevate parasiitusside poolt tekitatud haiguste raviks (enterobiaas e naaskelsabatõbi, trihhuriaas e piuglastõbi, askaridoos e solkmed, kidausside ja ümarusside poolt põhjustatud infektsioonid).

MIDA ON VAJA TEADA ENNE MEBENDAZOLE-GRINDEKS’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Mebendazole-Grindeks’it - kui te olete allergiline ( ülitundlik) mebendasooli või ravimi mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Mebendazole-Grindeks

vältimaks taasnakatumist peab patsient jälgima arsti poolt soovitatud puhtusenõudeid.

kui te olete põdenud maksahaigusi, rääkige sellest arstile.

mebendasooli ei määrata alla 2-aastastele lastele.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui kasutatakse tavalisi annuseid ega ületata ravikuuri pikkust, siis koostoimeid teiste ravimitega praktiliselt ei esine.

Pikaaegne ravi koos tsimetidiiniga (mao ülihappesuse ravim) võib soodustada mebendasooli kuhjumist organismis.

Mebendasooli ja metronidasooli (teatud põletike vastane ravim) koostarvitamist tuleb vältida.

Kasutamine koos toidu ja joogiga

Rasvane toit võib suurendada mebendasooli imendumist.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Mebendazole-Grindeks’it ei tohi raseduse ajal kasutada ilma vältimatu vajaduseta..

Ravimi eritumisest rinnapiima on andmeid vähe, seetõttu tuleb olla rinnaga toitmise ajal mebendasooli manustamisega ettevaatlik.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mebendasool ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Mebendazole-Grindeks koostisainete suhtes

Mebendazole-Grindeks sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust arstiga.

KUIDAS MEBENDAZOLE-GRINDEKS’IT KASUTADA

Kasutage Mebendazole–Grindeks’it alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit manustatakse suu kaudu. - Annus sõltub nakkuse liigist.

Lastele manustamisel tuleb tablett eelnevalt peenestada. Kontrollige alati lapse ravimi manustamist. - Tableti võib alla neelata tervelt või katkinärituna.

Puudub vajadus kasutada lahtisteid või muuta toitumist.

Lastel ja täiskasvanutel on sama annustamisskeem.

Naaskelsabade e enterobiaasi raviks manustatakse üks tablett (100 mg) ühekordse annusena.

Sooleparasiitnakkuse puhul antakse 1 tablett (100 mg) kaks korda päevas (hommikul ja õhtul) kolmel järjestikusel päeval või vastavalt arsti juhistele.

Taasnakatumise kahtluse korral võib ravi korrata 3 nädala pärast.

Mebendasooli alla 2-aastastel lastel ei kasutata.

Konsulteerige arstiga kui haiguse sümptomid ikkagi püsivad.

Mitte ületada määratud annust ja ravikuuri pikkust.

Kui te kasutate Mebendazole-Grindeks’it rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisel võivad esineda seedetraktihäired nagu kõhuvalu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Üleannustamise korral võtke koheselt ühendust arstiga.

Kui te unustate Mebendazole-Grindeks’it kasutada

Võtke järgmine annus niipea, kui see teile meenub. Juhul kui läheneb järgmise annuse võtmise aeg, jätke unustatud annus vahele. Seejärel jätkake nii nagu ette kirjutatud. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Mebendazole-Grindeks’i kasutamine ja võtke koheselt ühendust oma arstiga kui teil tekivad või kui te kahtlustate endal alljärgnevaid kõrvaltoimeid. Te võite vajada kiiret ravi.

Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st):

äkiline näo või kõri turse, lööve (tuntud kui nõgestõbi või urtikaaria), tugev nahaärritus, -punetus või vill-lööve. Need võivad olla raske allergilise reaktsiooni tunnusteks;

vill-lööve nahal, suus, silmades ja genitaalidel; - krambid lastel.

Võtke ühendust oma arsti või apteekriga kui te märkate endal alljärgnevaid kõrvaltoimeid: Väga harv (esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000-st):

lööve ja nõrk sügelus, - kõhuvalu või kõhulahtisus.

Muud kõrvaltoimed:

neeru- või maksapõletik,

maksaensüümide muutused (nähtavad vereanalüüside näitudes),

vere valgeliblede arvu vähenemine (nähtavad vereanalüüside näitudes). Põletike tekke oht.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 oC.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Mebendazole-Grindeks’it pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Mebendazole-Grindeks sisaldab

Toimeaine on mebendasool (Mebendazolum).

Iga tablett sisaldab 100 mg mebendasooli.

Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon K29/32, naatriumglükolaattärklis tüüp A, magneesiumstearaat, värvaine Sunset Yellow Lake (E 110).

Kuidas Mebendazole-Grindeks välja näeb ja pakendi sisu

Ümmargused, lamedad, valgete ja tumeroosade täppidega roosad, poolitusjoonega tabletid.

6 tabletti blisrepakendis; 1 blisterpakend pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Läti

Tel.: +371 67083205 Faks: +371 67083505 e-mail: grindeks@grindeks.lv Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal

Tondi 33,11316 Tallinn

Tel.: 612 02 24Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating