Otsituimad TOP 5

MICROLAX Rectal solution 9mg+625mg+90mg N12 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Kõhukinnisuse vastased ained
Nimetus: MICROLAX Rectal solution 9mg+625mg+90mg N12
Toimeained: Laurilsulfate, incl. combinations+Sorbitol+Sodium citrate(R)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood A06AG11
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Kõhukinnisuse leevendamine lühiajaliselt või olukorras, mil on vaja soole tühjendamist. Soole terminaalse osa tühjendamine röntgenuuringu või rektoskoopia ettevalmistamisel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Microlax’i

kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kui Teil on hemorroidid, siis kasutage Microlax’i ettevaatlikult, et vältida soole vigastust.

Haigustunnuste püsimisel pöörduge arsti poole. Hoiduge ravimi pikaaegsest kasutamisest.

Muud ravimid ja Microlax

Sorbitooli ja naatriumpolüsteriinsulfonaadi kasutamisel (suukaudsel/rektaalsel manustamisel) on oht soole nekroosiks.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Adekvaatseid ja hästikontrollitud uuriguid ei ole rasedatel läbi viidud. Kuna ravimi toimeained organismis süsteemselt ei imendu, siis kasutamisel vastavalt soovitustele ei ole oodata kahjulikku toimet raseduse ja rinnaga toitmise ajal lootele/vastsündinule. Ei ole teada, kas naatriumtsitraat, naatriumlaurüülsulfoatsetaat ja sorbitool erituvad rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei avalda toimet teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Microlax’i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 3-aastased lapsed

1 tuub lahust manustada pärasoolde, kusjuures tuubi otsik viiakse pärasoolde täies pikkuses. Otsiku libestamiseks piisab ühest tilgast lahusest.

Alla 3-aastased lapsed

1 tuub lahust manustada pärasoolde, kusjuures tuubi otsik viiakse pärasoolde pooles pikkuses.

Manustamisjuhend

Joonis 1

Keerata lahti tuubi otsikul olev kork.

Pärasoolde sisestamise kergendamiseks niisutada otsikut tilga ravimiga.

Sisestada tuubi otsik pärasoolde täies pikkuses. Alla 3-aastastel lastel viiakse pärasoolde ainult pool otsiku pikkusest. Joonis 2

Tühjendada kogu tuub, vajutades sellele.

Tõmmata otsik õrnalt välja, hoides seda endiselt kokku pigistatuna.

Ravimi toime saabub 5...15 minutit pärast manustamist

Ravi kestus

Tavaliselt piisab ühest annusest.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Microlax põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klassid Sagedus Kõrvaltoime
Seedetrakti häired Teadmata Kõhuvalua, pärakupiirkonna ebamugavustunne, kõhulahtisus
Immuunsüsteemi häired Teadmata Ülitundlikkusreaktsioonid (nt
nõgestõbi)

a ebamugavustunne kõhus, kõhuvalu, ülakõhuvalu

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25oC. Mitte lasta külmuda.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Microlax sisaldab

- Toimeained on sorbitool 625 mg/ml (vastab 893 mg/ml kristalluvale sorbitooli lahusele), naatriumtsitraat 90 mg/ml, naatriumlaurüülsulfoatsetaat 9 mg/ml.

1 tuub (5 ml) sisaldab 3,125 g sorbitooli (vastab 4,465 g kristalluvale sorbitooli lahusele), 450 mg naatriumtsitraati ja 45 mg naatriumlaurüülsulfoatsetaati. - Abiained on sorbiinhape (E200), glütserool, vesi.

Kuidas Microlax välja näeb ja pakendi sisu

Värvitu, opalestseeruv ja viskoosne vedelik.

5 ml lahust valge otsikuga korgiga plastiktuubis. Ravimi pakendis on 4 või 12 tuubi.

Müügiloa hoidja

McNeil AB

Norrbroplatsen 2, SE-25109 Helsingborg, Rootsi

Tootjad

Famar Orléans

5 avenue de Concyr, 45071 Orléans, Cedex 2, Prantsusmaa

McNeil AB

Norrbroplatsen 2, SE-25109 Helsingborg, RootsiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõgeva keskapteek

Kesk tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva maakond
7757130
benu.5141@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating