Otsituimad TOP 5

NEO-BRONCHOL Pastille 15mg N20 (0)

Hingamissüsteem >  Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid
Nimetus: NEO-BRONCHOL Pastille 15mg N20
Toimeained: Ambroxol(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Divapharma GmbH
ATC kood R05CB06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Neo-Bronchol pastillidel on röga vedeldav toime hingamisteedes.

NäidustusRöga lahtistamine.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Neo-Bronchol pastille

kui te olete ülitundlik (allergiline) ambroksooli või Neo-Bronchol pastillide mõne abiaine suhtes.

kui teil on pärilik fruktoositalumatus.

Lapsed

Seoses suure toimeaine sisaldusega ei sobi Neo-Bronchol pastillid alla 6-aastastele lastele. Vajaduse korral on sellele vanusegrupile saadaval toimeaine väiksema sisaldusega ravimvormid nagu siirupid/mahlad.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Neo-Bronchol pastillid

Väga harva on ambroksooli lühiajalisel kasutamisel teatatud tõsiste nahareaktsioonide nagu StevensJohnson sündroomi ja Lyell’i sündroomi ilmnemisest. Juhul kui ilmnevad naha või limaskesta muutused tuleb koheselt pöörduda arsti poole ning ambroksooli kasutamine katkestada.

Neerufunktsiooni häire või raske maksahaigusega patsiendid

Neerufunktsiooni häire või raske maksahaiguse puhul on Neo-bronchol’i manustamisel vajalik ettevaatus (näiteks madalamad annused või pikem ajavahemik annuste vahel). Vt. punkt 3.

Raske neerupuudulikkuse puhul võivad maksas tekkinud ambroksooli metaboliidid organismis kuhjuda.

Kui bronhide motoorika on häiritud või tekib väga suures koguses sekreeti (näiteks harvaesineva pahaloomulise tsiliaarse sündroomi puhul), tuleb limapaisu ohu tõttu manustada Neo-bronchol’i ettevaatusega.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Neo-Bronchol’i ja köha pärssivate ravimite samaaegne kasutamine võib seoses köharefleksi allasurumisega põhjustada ohtlikku limapaisu. Seetõttu tohib nimetatud ravimite kombinatsiooni kasutada ainult äärmise vajaduse korral.

Neo-Bronchol pastillide kasutamine koos toidu ja joogiga Pastillid manustatakse toidukorra järgselt suus imedes.

Neo-Bronchol’i röga vedeldavat toimet suurendab rohke vedeliku joomine.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Raseduse (eelkõige esimesel trimestril) ja rinnaga toitmise ajal tohib Neo-Bronchol pastille kasutada ainult arsti soovitusel eelneva riski ja kasu suhte hindamisel, kuna inimestel on vastavad ravimi kasutamise kogemused veel ebapiisavad.

Loomadel eritub ambroksool rinnapiima. Kuna vastavad kogemused inimesel on ebapiisavad, tohib rinnaga toitmise ajal Neo-bronchol’i kasutada ainult arsti soovitusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Toimeid reaktsioonikiirusele ei ole täheldatud.

Oluline teave mõningate Neo-Bronchol pastillide abiainete suhtes

Neo-Bronchol sisaldab sorbitooli. Kaasasündinud fruktoositalumatusega täiskasvanutel ja noorukitel kaasneb ravimi manustamisel oht tervisele. Nimetatud patsiendid tohivad ravimit kasutada ainult eelnevalt arstiga konsulteerides.

Märkus diabeetikutele: üks pastill sisaldab 922,2 mg 70%-lise sorbitooli mittekristalset kuivainet (vastab ligikaudu 0,08 leivaühikule).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Neo-Bronchol pastillidel on röga vedeldav toime hingamisteedes.

NäidustusRöga lahtistamine.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE NEO-BRONCHOL PASTILLIDE KASUTAMIST

Ärge kasutage Neo-Bronchol pastille

kui te olete ülitundlik (allergiline) ambroksooli või Neo-Bronchol pastillide mõne abiaine suhtes.

kui teil on pärilik fruktoositalumatus.

Lapsed

Seoses suure toimeaine sisaldusega ei sobi Neo-Bronchol pastillid alla 6-aastastele lastele. Vajaduse korral on sellele vanusegrupile saadaval toimeaine väiksema sisaldusega ravimvormid nagu siirupid/mahlad.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Neo-Bronchol pastillid

Väga harva on ambroksooli lühiajalisel kasutamisel teatatud tõsiste nahareaktsioonide nagu StevensJohnson sündroomi ja Lyell’i sündroomi ilmnemisest. Juhul kui ilmnevad naha või limaskesta muutused tuleb koheselt pöörduda arsti poole ning ambroksooli kasutamine katkestada.

Neerufunktsiooni häire või raske maksahaigusega patsiendid

Neerufunktsiooni häire või raske maksahaiguse puhul on Neo-bronchol’i manustamisel vajalik ettevaatus (näiteks madalamad annused või pikem ajavahemik annuste vahel). Vt. punkt 3.

Raske neerupuudulikkuse puhul võivad maksas tekkinud ambroksooli metaboliidid organismis kuhjuda.

Kui bronhide motoorika on häiritud või tekib väga suures koguses sekreeti (näiteks harvaesineva pahaloomulise tsiliaarse sündroomi puhul), tuleb limapaisu ohu tõttu manustada Neo-bronchol’i ettevaatusega.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Neo-Bronchol’i ja köha pärssivate ravimite samaaegne kasutamine võib seoses köharefleksi allasurumisega põhjustada ohtlikku limapaisu. Seetõttu tohib nimetatud ravimite kombinatsiooni kasutada ainult äärmise vajaduse korral.

Neo-Bronchol pastillide kasutamine koos toidu ja joogiga Pastillid manustatakse toidukorra järgselt suus imedes.

Neo-Bronchol’i röga vedeldavat toimet suurendab rohke vedeliku joomine.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Raseduse (eelkõige esimesel trimestril) ja rinnaga toitmise ajal tohib Neo-Bronchol pastille kasutada ainult arsti soovitusel eelneva riski ja kasu suhte hindamisel, kuna inimestel on vastavad ravimi kasutamise kogemused veel ebapiisavad.

Loomadel eritub ambroksool rinnapiima. Kuna vastavad kogemused inimesel on ebapiisavad, tohib rinnaga toitmise ajal Neo-bronchol’i kasutada ainult arsti soovitusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Toimeid reaktsioonikiirusele ei ole täheldatud.

Oluline teave mõningate Neo-Bronchol pastillide abiainete suhtes

Neo-Bronchol sisaldab sorbitooli. Kaasasündinud fruktoositalumatusega täiskasvanutel ja noorukitel kaasneb ravimi manustamisel oht tervisele. Nimetatud patsiendid tohivad ravimit kasutada ainult eelnevalt arstiga konsulteerides.

Märkus diabeetikutele: üks pastill sisaldab 922,2 mg 70%-lise sorbitooli mittekristalset kuivainet (vastab ligikaudu 0,08 leivaühikule).

KUIDAS NEO-BRONCHOL PASTILLE KASUTADA

Kasutage Neo-Bronchol pastille alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tavaline annus on:

6...12-aastased lapsed:

Manustada üks pastill suus imedes 2...3 korda ööpäevas (vastab 15 mg ambroksoolvesinikkloriidile 2...3 korda päevas).

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:

Manustada esimesel 2...3 päeval 2 pastilli kolm korda päevas (vastab 30 mg ambroksoolvesinikkloriidile kolm korda päevas) ja edaspidi 2 pastilli 2 korda ööpäevas (vastab 30 mg ambroksoolvesinikkloriidile kaks korda päevas). Pastille tuleb suus imeda.

Täiskasvanud: Arsti soovitusel võib ravimi toime tõhustamiseks manustada 4 pastilli korraga 2 korda päevas (vastab 120 mg ambroksoolvesinikkloriidile ööpäevas).

Ärge manustage Neo-Bronchol’i ilma arsti vastava ettekirjutuseta kauem kui 4...5 päeva.

Kui teil on neerufunktsiooni häire või raske maksahaigus, tuleb Neo-Bronchol’i manustada väiksemates annustes või pikemate ajavahemike järel. Vt. punkt 2.

Kui teil on tunne, et Neo-Bronchol pastillide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Neo-Bronchol pastille rohkem kui ette nähtud

Ambroksooli üleannustamisest tingitud mürgistusnähtusid pole tekkinud. Kirjeldatud on lühiajalise rahutuse teket ja kõhulahtisust.

Äärmiselt suurte annuste manustamisel võib suureneda süljeeritus ning tekkida okseärritus, oksendamine ja vererõhu langus.

Konsulteerige oma arstiga. Esmaabivõtted nagu oksendamise esile kutsumine ja maoloputus pole tavaliselt vajalikud ja neid tuleks rakendada alles suure üleannustamise korral. Soovitatav on sümptomaatiline ravi.

Kui te unustate Neo-Bronchol pastille kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Neo-Bronchol põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Üldhäired.

Aeg-ajalt (vähem kui ühel inimesel 100-st) võivad esineda allergilised reaktsioonid (nt nahalööve, näopiirkonna turse, hingamishäired, kihelus), palavik.

Väga harva (vähem kui ühel inimesel 10000-st) võib esineda anafülaktilisi reaktsioone.

Seedetrakti häired.

Aeg-ajalt (vähem kui ühel inimesel 100-st) võivad esineda iiveldus, kõhuvalu, oksendamine.

Neo-Bronchol’i manustamine tuleb esimeste allergiliste reaktsioonide tekkimisel katkestada. Teavitage sellest oma arsti, kes otsustab nende raskusastme põhjal edasiste ravimeetmete vajaduse kohta.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Neo-Bronchol pastille pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Neo-Bronchol sisaldab

Toimeaine on ambroksoolvesinikkloriid.Üks pastill sisaldab 15 mg ambroksoolvesinikloriidi.

Abiained on sorbitooli lahus (mittekristalluv), akaatsia, piparmündiõli, eukalüptiõli, sahhariinnaatriumdihüdraat, vedel parafiin, puhastatud vesi.

Kuidas Neo-Bronchol välja näeb ja pakendi sisu Helepruunid lamedad pastillid blisterpakendis.

Originaalpakend sisaldab 20 pastilli.

Müügiloa hoidja ja tootja

Divapharma GmbH

Motzener Straße 41

D-12277 Berliin

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH

Pirita tee 20T

Tallinn 10127

Tel. +372 646 0980Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Suur-Pärnu Apteek

Pärnu mnt 76, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6462769
benu.5152@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating