Otsituimad TOP 5

Nexium 20mg gastro-resistant tablet N14 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Maomahla happesusega seotud häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: Nexium 20mg gastro-resistant tablet N14
Toimeained: Esomeprazole(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: AstraZeneca
ATC kood A02BC05
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Nexiumi tabletid võivad olla kahes erinevas tugevuses, sisaldades 20 mg või 40 mg esomeprasooli.

Nexium kuulub prootonpumba inhibiitoriteks nimetatavate ravimite gruppi. Ta vähendab happe produktsiooni maos.

Nexiumit kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid:

Gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD) ehk mao-söögitoru tagasivooluhaigus, mis kulgeb kõrvetiste, söögitoru põletiku ja valuga.

Helicobacter pylori infektsiooniga seotud haavandtõbi. Kui teil esineb see seisund, siis arst määrab teile ka antibiootikumravi, et ravida infektsiooni ja luua tingimused haavandi paranemiseks.

Täiskasvanud:

Mittesteroidse põletikuvastase aine (MSPVA) pikaajalise kasutamisega seotud maohaavand. Kui te kasutate MSPVA-d, võib Nexiumi võtta selleks, et vältida maohaavandite teket MSPVA tõttu.

Mittesteroidse põletikuvastase ravimi kasutamisega seotud seedetrakti ülaosa haigusnähud (kõrvetised, valu).

Mittesteroidse põletikuvastase ravimi pikaajalise kasutamisega seotud mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi profülaktika kõrge riskiga patsientidel.

Zollingeri-Ellisoni sündroom (kõhunäärme kasvajast või suurenenud kõhunäärmest erituva hormooni tekitatud mao soolhappeerituse tõus ja maohaavandid).

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi verejooksu retsidiivi vältimine pärast esmast veenisisest ravi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Enne kui hakkate ravimit manustama, veenduge, et olete informeerinud oma arsti kõigist teistest ravimitest, mida samaaegselt kasutate, kaasa arvatud ravimid, mida olete ostnud ilma retseptita.

Ärge kasutage Nexiumi:

kui olete esomeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui olete teiste prootonpumba inhibiitorite suhtes (nt pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool, omeprasool) allergiline;

kui te kasutate atasanaviiri või nelfinaviiri (kasutatakse HIV raviks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nexium:

kui te manustate samal ajal mõnda järgnevalt loetletud ravimitest: itrakonasool, ketokonasool või vorikonasool (kasutatakse seennakkuste raviks), tsilostasool (kasutatakse vahelduva lonkamise raviks), teatud pahaloomuliste kasvajate vastased ravimid (nagu erlotiniib või teised sama rühma kasvajatevastased ravimid);

kui teil on tõsiseid probleeme maksaga. Peaksite konsulteerima oma raviarstiga, sest ta võib vajadusel vähendada ravimi annust;

kui teil on tõsiseid probleeme neerudega. Peaksite konsulteerima oma raviarstiga;

kui teile on määratud kolmest ravimist koosnev raviskeem H. pylori infektsiooni ravimiseks või kasutate Nexiumi vastavalt vajadusele, informeerige palun arsti oma kõikidest samaaegselt kasutatavatest ravimitest.

Nexiumi ja teiste sama tüüpi prootonpumbainhibiitorite kasutamisel, eriti üle ühe aasta järjest, võib teil tõusta risk puusaluu, randme või lülisamba murru tekkeks. Rääkige oma arstile, kui teil on osteoporoos ehk luuhõrenemine või kui te kasutate glükokortikoide (mis võivad tõsta osteoporoosi riski).

Rasedus ja imetamine

Ravimit ei tohi raseduse või rinnapiimaga toitmise ajal kasutada ilma arstliku nõuandeta. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nexium ei tohiks mõjutada teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Nexiumi toimet võivad mõjutada ravimid, mida samaaegselt kasutatakse seenhaiguste raviks

(itrakonasool, ketokonasool, vorikonasool), ängistuse raviks (diasepaam), epilepsia raviks

(fenütoiin), vere hüübivuse raviks (varfariin, klopidogreel), südameprobleemide korral

(digoksiin), tuberkuloosi raviks (rifampitsiin), siirdatud elundite äratõukereaktsiooni vastu (takroliimus), mao tühjenemist kiirendavate ravimitega (tsisapriid), HIV raviks kasutatavate ravimitega (atasanaviir ja nelfinaviir), liht-naistepunaga (kasutatakse depressiooni raviks) ja teatud pahaloomuliste kasvajate vastaste ravimitega (nagu erlotiniib või teised sama rühma kasvajate vastased ravimid).

Kui te kasutate suures annuses metotreksaati, võib osutuda vajalikuks Nexiumi ravi ajutine katkestamine.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Teie raviarst ütleb teile, mitu tabletti ja millal on vaja võtta. Tableti tugevus ja ravikuuri pikkus sõltuvad teie haigusseisundist. Te võite tablette võtta kas koos toiduga või tühja kõhuga. Tablette ei tohi katki närida ega purustada. Tabletid tuleb neelata alla tervelt, poole klaasitäie vedelikuga. Kui teil on tunne, et Nexiumi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Tablette võib ka lahustada klaasis gaseerimata vees. Segage vett, kuni tablett on täielikult lahustunud. Tekkinud lahus on läbipaistmatu. Lahust võib juua kohe või kuni 30 minuti jooksul pärast valmistamist. Enne joomist tuleb lahust alati segada. Tagamaks, et sisse on võetud kogu toimeaine, kasutage klaasi loputamiseks pool klaasi vett ning jooge ka see. Vees lahustumatuid ravimi osi ei tohi närida ega purustada.

Gastroösofageaalse reflukshaiguse ravi

- söögitoru põletikuga (ösofagiidiga) kulgeva reflukshaiguse ravi:

Tavaannus täiskasvanutele ja 12...18-aastastele noorukitele on 40 mg üks kord ööpäevas, 4 nädala vältel. Ravile halvasti alluva ösofagiidi või haigusnähtude püsimisel on soovitatav ravi jätkata veel 4 nädala vältel.

- säilitusravi haiguse taastekke vältimiseks haigetel, kellel söögitoru põletik on möödunud: 20 mg üks kord ööpäevas.

- gastroösofageaalse reflukshaiguse sümptomaatiline ravi:

Tavaannus täiskasvanutele on ilma ösofagiidita patsientidele 20 mg üks kord ööpäevas. Juhul, kui nelja nädala jooksul sümptomid püsivad, tuleb patsienti täiendavalt uurida. Täiskasvanutel ja pärast haiguse nähtude kadumist, saab haiguse taastekke ja uute sümptomite ärahoidmiseks rakendada ravi vajadusel (maksimaalses ööpäevases annuses 20 mg). Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega ravitud patsientidel, kellel on suurenenud risk mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite tekkeks, ei soovitata järgnevat sümptomite kontrolli, kasutades vajadusel annustamist.

Helicobacter pylori infektsiooniga seotud haavandtõve ravi kombinatsioonis sobivate antibiootikumidega.

- H. pylori infektsiooniga seotud kaksteistsõrmikuhaavandi raviks ja H. pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi taastekke vältimiseks:

Tavaannus täiskasvanutele on 20 mg Nexiumi koos 1 g amoksitsillini ja 500 mg klaritromütsiiniga 2 korda ööpäevas ühe nädala jooksul.

Mittesteroidsetest põletikuvastastest ravimitest põhjustatud maohaavandite ravi: - üldjuhul manustatakse 20 mg üks kord ööpäevas. Ravi kestus on 4...8 nädalat.

Mittesteroidsetest põletikuvastastest ravimitest põhjustatud mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandite profülaktika:

- 20 mg üks kord ööpäevas.

Zollingeri-Ellisoni sündroomi ravi:

- Algannus täiskasvanutele on Nexium 40 mg kaks korda ööpäevas. Arst võib annust kohandada vastavalt Teie vajadusele, samuti otsustab arst ravi kestuse.

Mao- ja kaksteistsõrmikuhaavandi verejooksu retsidiivi vältimine pärast esmast veenisisest ravi:

Tavaannus täiskasvanutele on Nexium 40 mg üks kord ööpäevas nelja nädala jooksul.

Nexiumi tablette ei ole soovitav kasutada alla 12-aastastel lastel.

Nexiumi võib kasutada eakatel patsientidel.

Kui Teile tundub, et Nexiumi toime on kas liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile.

Kui te võtate Nexiumi rohkem kui ette nähtud:

Kui võtsite kogemata rohkem tablette kui ette nähtud, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Nexiumi võtta:

Kui unustasite ühe tabletikorra võtmata, võtke see niipea kui teile meenub. Kui on käes juba järgmise annuse võtmise aeg, ärge ununenud annust enam manustage, vaid võtkegi ainult uus annus. Ärge võtke topeltannust.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja mööduvad ravimi manustamise lõppedes. Öelge oma arstile, kui teil tekib mõni alljärgnevatest nähtudest: peavalu, kõhulahtisus, kõhupuhitus, kõhuvalu, haiglane enesetunne, kõhukinnisus, mingisugused nahareaktsioonid (lööve, dermatiit, sügelus, nõgestõbi), põletus-, kihelus- või tuimustunne, unetus, unisus, pearinglus, suukuivus või käte ja jalgade turse.

Need kõik on Nexiumi kergekujulised kõrvaltoimed.

Harva on esinenud järgmiseid seisundeid: nägemise ähmastumine, ülitundlikkusreaktsioonid (palavik, turse, anafülaktiline reaktsioon/šokk), lihasvalu, vere haigused (vererakkude vähenemine veres, nt leukopeenia ja trombotsütopeenia), depressioon, madal naatriumi sisaldus veres, närvilisus, segasus, maitsetundlikkuse häired, pigistustunne rinnus, suu põletik, mao-ja soole seeninfektsioon, maksapõletik (kollasusega või ilma), juuste väljalangemine, ülitundlikkus päikesevalgusele, liigesvalu, haiglane olemine ja suurenenud higistamine.

Väga harva on Nexiumi kasutamise ajal tekkinud raskeid nahahaigusi, teisi vere haigusi (agranulotsütoos ja pantsütopeenia), agressiivsust, hallutsinatsioone, maksa talitluse halvenemist, teadvuse hägunemist, lihasnõrkust, neerupõletikku, rinnanäärmete suurenemist meestel, madalat magneesiumi sisaldust veres (mis võib põhjustada madalat kaltsiumi sisaldust veres) ja põletikku sooles (tekitab kõhulahtisust). Magneesiumi madala sisalduse tunnusteks on nõrkus, tetaania, deliirium, krambid, segasus ja südamerütmi kiirenemine. Kui teil tekib mõni loetletud sümptomitest, võtke kohe ühendust oma arstiga. Magneesiumi madala sisaldus võib põhjustada ka kaaliumi sisalduse langust veres. Teie arst võib teil regulaarselt vereanalüüse lasta teha, et kontrollida magneesiumi sisaldust veres.

Nexiumiga võib tekkida veel üks kõrvaltoime: maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, mida saab kindlaks teha vaid vereanalüüsiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Hoida tablette originaalpakendis või hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistriribal ja pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nexium sisaldab

Toimeaine on esomeprasool (magneesiumtrihüdraadina).

Nexium, 20 mg on gastroresistentne tablett. Iga tablett sisaldab 20 mg esomeprasooli.

Nexium, 40 mg on gastroresistentne tablett. Iga tablett sisaldab 40 mg esomeprasooli.

Abiained on glütseroolmonostearaat 40-55, hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos, magneesiumstearaat, metakrüülhappe etüülakrülaadi kopolümeer (1:1), mikrokristalliline tselluloos, sünteetiline parafiin, makrogool, polüsorbaat 80, krospovidoon, naatriumstearüülfumaraat, suhkruterad (sahharoos ja maisitärklis), talk, trietüültsitraat, värvained: raudoksiid (punakaspruun, kollane) (E 172), titaandioksiid (E 171).

Kuidas Nexium välja näeb ja pakendi sisu

Nexium 20 mg tablett heleroosa, piklik, kaksikkumer polümeerkattega tablett, millele on ühele poole sisse pressitud

20 mg ja teisele poole A

EH

Nexium 40 mg tablett roosa, piklik, kaksikkumer polümeerkattega tablett, millele on ühele poole sisse pressitud 40 mg ja teisele poole A

EI

Pakend

polüetüleenpudel vahekorgiga, polüpropüleenist keermega kork ja kuivatuskapsel

alumiiniumblisterpakend

Nexium 20 mg, 40 mg: pudelis 7, 14, 28 või 140 (5x28) tabletti; Nexium 20 mg, 40 mg: blisterpakendis 3, 7, 14, 28 või 140 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Rootsi

Tootjad

Corden Pharma GmbH, Otto-Hahn Strasse, D-68723 Plankstadt, Saksamaa;

AstraZeneca AB, Mariehemsvägen 8, S-906 54 Umea, Rootsi; AstraZeneca AB, Gärtunavägen, SE-151 85 Södertälje, Rootsi

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park, Macclesfield, SK10 2NA,

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AstraZeneca Eesti OÜ

Järvevana tee 9

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Kuressaare Apteek

Turu tn 2, Kuressaare linn, Saare maakond
4554549
apteek@tt.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Vinni Apteek

Sõpruse tn 1a, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
3257590
vinniapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rõuge Apteek

Sänna mnt 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond
7859360
rougeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Eesti Apteek OÜ, Veetorni Apteek

Järveküla tee 68, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3366343
benu.5159@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek

Pähklimäe tn 6a, Narva
3560860
A008@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Raasiku Apteek

Tallinna mnt 19, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond
6082332
raasiku.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 09:00 - 16:00 IV 12:00 - 18:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating