Otsituimad TOP 5

Oftaquix 5mg/ml Silmatilgad eye drops, solution 5ml N1 (0)

Meeleelundid >  Oftalmoloogias kasutatavad ained
Nimetus: Oftaquix 5mg/ml Silmatilgad eye drops, solution 5ml N1
Toimeained: Levofloxacin(S)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Santen
ATC kood S01AX19
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Levofloksatsiin kuulub fluorokinoloonideks (vahel lühendatult ka kinoloonideks) nimetatavate antibiootikumide hulka. Ravim hävitab teatud tüüpi baktereid, mis võivad põhjustada infektsioone (nakkuseid).

Silmatilkadena manustatakse levofloksatsiini silma esipinna bakteriaalsete infektsioonide raviks 1aastastele ja vanematele lastele ning täiskasvanutele.

Ühte selles piirkonnas esinevat infektsiooni nimetatakse konjunktiviidiks. See on silma eespinna (konjunktiivi) infektsioon.

Oftaquix ei ole soovitatav kasutada alla 1-aastastel lastel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Oftaquix’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) levofloksatsiini või teiste kinoloonide või Oftaquix mõne koostisosa suhtes.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage esmalt nõu oma arsti või apteekriga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Oftaquix

kui juba pärast esimese annuse manustamist tekib allergiline reaktsioon, katkestage ravimi kasutamine;

kui täheldate ravi ajal silmasümptomite süvenemist, pöörduge esimesel võimalusel oma arsti poole;

kui te ei tähelda paranemise tunnuseid arstiga kokku lepitud teatud aja jooksul, pöörduge esimesel võimalusel oma arsti poole;

silmainfektsiooni korral ei tohi enamasti kanda mitte ühtegi tüüpi kontaktläätsi; - Oftaquix sisaldab säilitusainet bensalkooniumkloriidi, mis võib silma ärritada.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Öelge kindlasti oma arstile või apteekrile enne Oftaquix kasutamist, kui tarvitate muid silmatilku või silmasalve.

Kui kasutate teisi silmatilkasid, peate Oftaquix ja teist tüüpi silmatilkade kasutamise vahele jätma vähemalt 15 minutit.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oftaquix silmatilku tohib raseduse ajal kasutada vaid siis, kui võimalik kasu ületab võimalikud ohud lootele.

Kuigi väga väike kogus levofloksatsiini jõuab pärast silmatilkade kasutamist ka verre ja rinnapiima, on väga vähetõenäoline, et silmatilgad imikut kahjustavad.

Teie arst on võimalikust riskist teadlik ja annab teile sellisel juhul nõu Oftaquix kasutamise või mittekasutamise kohta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Oftaquix’il on vähene mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kui silmatilgad põhjustavad kasutamise ajal nägemise hägustumist, peate enne autojuhtimist ja masinate käsitsemist ootama nägemishäire möödumist.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Oftaquix alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Oftaquix silmatilgad on ette nähtud kasutamiseks silmas ja need tuleb manustada silma välispinnale. Üle 1-aastastel patsientidel on tavapärased annused järgmised:

1. kuni 2. päev

- Manustage haigesse silma (haigetesse silmadesse) 1…2 tilka ravimit iga kahe tunni järel. - Kasutage maksimaalselt 8 korda ööpäevas.

3. kuni 5. päev

- Manustage haigesse silma (haigetesse silmadesse) 1…2 tilka ravimit. - Kasutage maksimaalselt 4 korda ööpäevas.

Eakate patsientide puhul ei ole tavapärast annust vaja kohandada.

Tavaline ravikuuri kogupikkus on viis päeva. Teie arst annab teile tilkade kasutamise kestuse kohta nõu.

Kui kasutate silma raviks teisi ravimeid, peate erinevat tüüpi silmatilkade kasutamise vahele jätma vähemalt 15 minutit.

Enne silmatilkade manustamist

Võimalusel laske silmatilgad manustada kellelgi teisel. Enne tilkade manustamist paluge neil need juhised läbi lugeda.

Peske käed puhtaks.

Avage pudel.

Olge tähelepanelik ja veenduge, et pudeli otsik ei puutu vastu teie silma, silmaümbruse nahka ega sõrmi.

3) Kallutage pea tahapoole ja hoidke pudelit tagurpidi pööratuna silma kohal.
4. Tõmmake alumine silmalaug allapoole ja vaadake üles. Pigistage õrnalt pudelit ja laske ühel tilgal kukkuda alumise silmalau ja silma vahelisse ruumi.
5. Sulgege silm ja vajutage silma sisenurk sõrmega kinni ligikaudu üheks minutiks. Sellega väldite ravimi silmast väljavoolamist pisarakanali kaudu.

Pühkige üleliigne lahus silmaümbruse nahalt ära.

Pange kork pudelile tagasi ja sulgege pudel korralikult.

Kui on vaja teist tilka tilgutada või ravida mõlemat silma, korrake samme 3 kuni 7.

Oftaquix silmatilku ei tohi kunagi süstida silmamuna sisse.

Kui te kasutate Oftaquix rohkem kui ette nähtud

Kui tilgutasite Oftaquix rohkem silma kui ette nähtud, loputage silma/silmi veega ja pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Oftaquix kasutada

Kui unustate silmatilku kasutada, manustage järgmine annus niipea kui see teile meenub. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te neelate Oftaquix lahust juhuslikult alla

Pudelis olev levofloksatsiini kogus on kõrvalnähtude põhjustamiseks liiga väike. Kui olete siiski mures, rääkige sellest oma arstile või apteekrile, kes annab teile nõu vajalike abinõude kohta.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Oftaquix põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Oftaquix kasutamisel esineb kõrvalnähte ligikaudu ühel inimesel kümnest. Enamik neist kõrvaltoimetest mõjutavad ainult silma ega pruugi kesta väga pikalt. Kui teil esineb raske või püsiv kõrvalnäht, peate nende silmatilkade kasutamise katkestama ja pöörduma viivitamata oma arsti poole.

Väga harva võib see ravim põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone.

Isegi pärast Oftaquix ühe annuse kasutamist võivad tekkida järgmised sümptomid:

kõri paistetus ja ahenemine, - hingamisraskused.

Harvadel juhtudel võivad tekkida teised allergilised reaktsioonid. Nende reaktsioonide sümptomid on:

silmade punetuse ja sügelemise süvenemine,

silmalaugude turse suurenemine või äkiline teke.

Mõne nimetatud sümptomi tekkimisel katkestage Oftaquix kasutamine ja pöörduge viivitamata arsti poole.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb rohkem kui ühel inimesel 100-st ja vähem kui ühel inimesel 10-st):

põletustunne silmades,

nägemisteravuse langus või lima silmas.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb rohkem kui ühel inimesel 1000-st ja vähem kui ühel inimesel 100-st):

torkiv tunne silmades või silmade ärritus,

valusad silmad,

kuivad või karedad silmad,

konjunktiivi (limaskest, mis katab silma eest poolt) või silmalau paistetus või punetus („verd täis silmad“),

ebanormaalne valguskartlikkus,

silmade sügelemine,

laugude kleepumine, - peavalu,

lööve silmade ümber,

ninakinnisus või nohu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb rohkem kui ühel inimesel 10 000-st ja vähem kui ühel inimesel 1000-st):

allergilised reaktsioonid, näiteks nahalööve.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esineb vähem kui ühel inimesel 10 000-st): - kõri paistetus ja ahenemine, - hingamisraskused.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Oftaquix pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildile ja karbile “Kõlblik kuni“ järele. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoidke pudel tihedalt suletuna.

Infektsioonide vältimiseks tuleb pudel ära visata 28 päeva pärast selle esmast avamist ja kasutusele võtta uues pudelis olev ravim.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Oftaquix sisaldab

Toimeaine on levofloksatsiin.

1 ml sisaldab 5,12 mg levofloksatsiinhemihüdraati, mis vastab 5 mg-le levofloksatsiinile.

Abiained on bensalkooniumkloriidi lahus (säilitusaine), naatriumkloriid, lahjendatud naatriumhüdroksiidi lahus või lahjendatud vesinikkloriidhape ja süstevesi.

Kuidas Oftaquix välja näeb ja pakendi sisu

Oftaquix on helekollane kuni hele rohekaskollane läbipaistev lahus, mis ei sisalda nähtavaid tahkeid osakesi.

Ravim tarnitakse pakis, milles on üks valge plastpudel, milles on 5 ml lahust. Plastpudel on suletav keeratava korgiga.

Müügiloa hoidja ja tootja

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Santen OY Eesti esindaja

Pärnu mnt. 501

76401 Laagri, Harjumaa tel: 6 503 680

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

See ravimpreparaat on heaks kiidetud kaubanime Oftaquix all järgmistes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides:Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Lepistiku Apteek

J. Sütiste tee 17, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6544844
apteek@lepistiku.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Tervisekeskuse Apteek

Lasteaia tn 12, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4894608
benu.5164@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Keldrimäe Apteek, Tallinn, Lastekodu tn

Lastekodu tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6607905
marve.kanter@keldrima.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating