Otsituimad TOP 5

Olfen 140mg medicated plaster N10 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Olfen 140mg medicated plaster N10
Toimeained: Diclofenac(TD)
Tipas: Retseptita
Tootja: Mepha
ATC kood M02AA15
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Olfen plaaster on ravim, mis vähendab valu. Diklofenak kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVA) gruppi. OLFEN plaastrit kasutatakse traumajärgse ägeda valu ja turse leevendamiseks väikestes või keskmise suurusega liigestes ja liigeseid ümbritsevates kudedes.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage OLFEN plaastrit - Kui olete diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. - Kui teil esineb ülitundlikkus (allergia) ükskõik millise mittesteroidse põletikuvastase ravimi suhtes (MSPVAd, näiteks atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen).

Kui teil on eelnevalt olnud astma, naha paistetus või paistetus ja ärritus nina sees atsetüülsalitsüülhappe või ükskõik millise MSPVA tõttu.

Ägenenud peptilise haavandi korral.

Vigastatud nahal (nt. pindmistel haavadel, lõikehaavadel, põletustel), nahainfektsiooni kolletel või ekseemil.

Raseduse viimasel trimestril.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olfen plaastri kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Patsientidel, kellel on või on varem esinenud bronhiaalastma või allergia, võib tekkida hingamist raskendav bronhospasm.

-Kui pärast plaastri paigaldamist tekib nahalööve, tuleb plaaster eemaldada ja ravi koheselt katkestada. -Plaastrit peab kasutama ettevaatusega neeru-, südame- või maksakahjustusega, peptilise haavandiga, soolepõletikuga ja hemorraagilise diateesiga patsientidel.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades väikseimat efektiivset annust võimlikult lühikese aja jooksul.

Olulised ettevaatusabinõud

Kui sümptomid kestavad kauem kui 3 päeva, tuleb pöörduda arsti poole.

Ravimplaaster ei tohi kokku puutuda silmade või limaskestadega.

Vanemaealistel patsientidel peab Olfen plaastrit kasutama ettevaatusega, sest nemad on kõrvaltoimetele vastuvõtlikumad.

Vähendamaks fotosensitiivsuse (valgustundlikkuse) tekke riski, ei tohi patsient viibida otsese päikesekiirguse käes ega solaariumis umbes ühe päeva jooksul pärast ravimplaastri eemaldamist.

Muud ravimid ja Olfen plaaster

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui Olfen plaastrit korrektselt kasutada, siis imendub organismi väga väike kogus diklofenakki. Seega on kõrvaltoimed, mis diklofenaki suukaudse manustamise tagajärjel tekkida võivad, plaastri kasutamise tagajärjel ebatõenäolised.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Raseduse 1. ja 2. trimestril võib Olfen plaastrit kasutada ainult pärast arstiga konsulteerimist.

OLFEN plaastrit ei tohi 3. trimestril kasutada, sest suureneb komplikatsioonide risk nii emale kui lapsele (vt. lõik „Ärge kasutage Olfen plaastrit”). Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Rinnapiima eritub minimaalne kogus diklofenakki. Kuna ei ole teada selle kahjulikku toimet imikule, ei ole Olfen plaastri lühiajalise kasutamise korral üldiselt põhjust imetamist katkestada. Siiski ei tohi Olfen plaastrit kasutada rinnapiirkonnas.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olfen plaastril puudub või on ebaoluline mõju autojuhtimisele või masinate käsitsemise võimele.

Olfen plaaster sisaldab propüleeni ja dibutüülhüdroksütolueeni

Propüleen võib põhjustada nahaärritust. Dibutüülhüdroksütolueen võib põhustada paikseid nahareaktsioone (nt. kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on: Täisaksvanud:

Üks ravimplaaster asetatakse ravitavasse piirkonda kaks korda päevas, hommikul ja õhtul. Maksimaalne ööpäevane annus on 2 ravimplaastrit, isegi kui ravi vajab rohkem kui üks vigastatud piirkond. Korraga ravitakse ainult ühte vigastatud piirkonda.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Olfen plaastrit ei kasutata kogemuste puudumise tõttu lastel ja noorukitel.

Manustamisviis

Ainult kutaanseks kasutamiseks. Mitte alla neelata!

Lõigake ravimplaastrit sisaldav pakend lahti selleks märgistatud kohast.

Võtke üks ravimplaaster välja ja sulgege pakend hoolikalt, vajutades kinnisribale.

Eemaldage läbipaistev kaitsekile ravimplaastri keepuva pinna küljest.

Paigaldage ravimplaaster valuliku koha peale.

Vajadusel võib plaastri katta elastse võrksidemega, et kindlustada selle püsimine nahal Ärge kasutage ravimplaastrit koos õhukindla sidemega.

Ravimplaastrit ei tohi osadeks jagada.

Kasutatud plaastrid tuleb kokku murda nii, et kleepuv pind jääb sissepoole.

Ravi kestus

Ärge kasutage Olfen plaastrit rohkem kui 3 päeva ilma arsti nõusolekuta. Ravimi kasutamist pikemaajaliselt peab arutama arstiga, ravi kestus ei tohi ületada 7 päeva.

Kui teil on tunne, et Olfen plaastri toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Olfen plaastrit rohkem kui ette nähtud

Palun öelge oma arstile kui mainitud kõrvalnähud ilmnevad Olfen plaastri ebakorrektse kasutamise tagajärjel või üleannustamise tõttu (näiteks lastel). Arst oskab otsustada mürgistuse tõsisuse üle ja soovitada, millised meetmed vajaduse korral tarvitusele võtta

Kui te unustate Olfen plaastrit kasutada

Ärge kasutage topeltannust kasutamata jäänud annuse asemel. Kui Teil on lisaküsimusi selle ravimi tarvitamise kohta, siis küsige oma arsti või apteekri käest.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissagedus on esitatud järgmiselt:

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100, <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000, <1/100)

Harv (≥1/10000, <1/1000)

Väga harv (<1/10000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Kui teil tekib üks järgnevalt loetletud kõrvaltoimetest, lõpetage plaastri kasutamine ja teavitage sellest otsekohe oma arsti: äkiline sügelev lööve, käte, jalgade, pahkluude, näo, huulte, suu või kõri turse, hingamisraskus, vererõhu langus või nõrkus.

Esineda võivad ka järgmised kõrvaltoimed:

Sage: Paiksed nahareaktsioonid nagu punetus, põletustunne, sügelus, põletikuline nahapunetus, nahalööve, mis on mõnikord mädavillide või kupladega.

Aeg-ajalt: Ülitundlikkusreaktsioonid või paiksed allergilised reaktsioonid (nt kontaktdermatiit).

Paikselt MSPVAsid kasutavatel patsientidel on üksikutel juhtudel esinenud generaliseerunud nahalöövet, ülitundlikkusreaktsioone, nagu naha ja limaskestade turset, anafülaktilist tüüpi reaktsioone koos ägedate vereringe regulatsiooni häiretega ning fotosensibilisatsiooni (valgustundlikkust).

Võrreldes suukaudse diklofenaki manustamise järgselt mõõdetud toimeaine sisaldusega plasmas on paikselt kasutatava diklofenaki süsteemne imendumine väga vähene. Süsteemsete kõrvaltoimete (nagu seedetrakti või neerude häired, hingamisraskused) esinemise tõenäosus on seega paikse kasutamise järgselt väga madal.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Plaastrid on kasutamiskõlblikud pärast pakendi esmakordset avamist:

4 kuud, kotike tihedalt suletuna, säilitamisel kuni 25ºC

6 kuud, kotike tihedalt suletuna, säilitamisel külmkapis (2ºC...8ºC).

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olfen plaaster sisaldab Toimeaine on diklofenaknaatrium. Iga ravimplaaster sisaldab 140mg diklofenaknaatriumi.

Abiained on: Pasta: makrogoollaurüüleeter, diisopropüüladipaat, glütserool (E422), propüleenglükool, sorbitooli lahus 70% (E420), naatriumpolüakrülaat, karmelloosnaatrium (E466), aminoalküülmetakrülaat-kopolümeer (Eudragit E100), veevaba kolloidne ränidioksiid, naturaalne kerge kaoliin, naatriumsulfit, veevaba (E221), dinaatriumedetaat, dibutüülhüdroksütolüeen (E321), kuivatatud alumiinium-kaaliumsulfaat, viinhape (E334), I-mentool, puhastatud vesi; Substraat: kudumata kangas (EL-8100S), polüpropüleenkile.

Milline Olfen plaaster välja näeb ja pakendi sisu

Olfen plaaster on 10x14 cm ravimplaaster. Valge kuni helepruuni värvusega pasta kudumata kanga peal. Pastane pind on kaetud läbipaistva plastikkilega. Kotis on 2, 5 või 10 ravimplaastrit. Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Mepha Lda.

Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo

Portugal

Tootjad:

Mepha Baltic Ltd. Zaļā iela 1

Riia, LV-1010

Läti vabariik

Mepha Pharma GmbH

Marie-Curie-Str.8

79539 Lörrach

Saksamaa

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Lõõtsa 8

11415 Tallinn

Eesti VabariikApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Otepää Apteek

Lipuväljak 28, Otepää
7663769
benu.5117@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aravete Apteek

Lasteaia tn 4, Aravete alevik, Ambla vald, Järva maakond
3832375
aravete.apteek@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating