Otsituimad TOP 5

Olfen 1% gel 50g N1 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Olfen 1% gel 50g N1
Toimeained: Diclofenac(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Mepha
ATC kood M02AA15
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Olfen 1% geel on valuvaigistav ravim. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA).

Olfen 1% geeli kasutatakse täiskasvanutel ja üle 14 aasta vanustel lastel ja noorukitel valu ja põletiku paikseks leevendamiseks.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Olfen 1% geeli

kui olete diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on kunagi olnud allergiline reaktsioon teiste põletiku- või valuvastaste ainete suhtes (MSPVA, nt atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen);

kui teil on tekkinud astma, naha turse või turse ja ärritus ninas pärast atsetüülsalitsüülhappe või muu MSPVA võtmist;

kui teil on aktiivne seedetrakti haavand; - raseduse kolme viimase kuu vältel; - te olete noorem kui 14 aastat.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olfen 1% geeli kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

teil on või on olnud bronhiaalastma või allergia, sest teil võib tekkida hingamisteede kramplik ahenemine (bronhospasm), mis raskendab hingamist;

teie neerud, süda või maks ei tööta korralikult või teil on varem olnud seedetrakti haavand, soolepõletik või kalduvus verejooksuks.

OLULISED ettevaatusabinõud

Te ei tohi Olfen 1% geeli kasutada suurel nahapinnal või pikaajaliselt, sest kõrvaltoimete tekke tõenäosus suureneb.

Ärge kasutage Olfen 1% geeli ilma arsti soovituseta üle 14 päeva järjest, kui te olete täiskasvanu, või üle 7 päeva järjest, kui te olete nooruk.

Kui tekib nahalööve, katkestage kohe ravi.

Ärge kasutage geeli vigastatud nahal (nt naha marrastus, sisselõige, põletus), põletikulisel või ekseemiga nahal.

Ärge kasutage geeli silmades või limaskestadel (nt suu, nina, genitaalid) ning vältige sinna sattumist. Kui geel satub juhuslikult silma, loputage kohe puhta veega ja teavitage oma arsti.

Eakad patsiendid peavad Olfen 1% geeli kasutama ettevaatusega, sest neil on suurem tõenäosus kõrvaltoimete tekkeks.

Olfen 1% geel on ette nähtud ainult nahale määrimiseks ja seda ei tohi alla neelata.

Vältige ravitud nahapiirkondade kokkupuudet otsese päikese- ja solaariumivalgusega, et vähendada valgustundlikkuse tekkeriski.

Olfen 1% geeli võib kasutada mitteõhukindlate sidemete all, kuid ei tohi kasutada umbse (õhukindla) sideme all.

Lapsed ja noorukid

Olfen 1% geeli ei tohi kasutada alla 14 aasta vanustel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Olfen 1% geel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui te kasutate samal ajal Olfen 1% geeliga teisi valu ja põletikuvastaseid ravimeid (nt atsetüülsalitsüülhape, teised MSPVA-d, nt ibuprofeen), võib suureneda kõrvaltoimete tekkerisk.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Olfen 1% geeli ei tohi kasutada rasedust planeerivad naised või rasedad esimese kuue raseduskuu jooksul, välja arvatud arsti soovitusel. Sel juhul peab annus olema väike ja ravi kestus võimalikult lühike.

Olfen 1% geeli ei tohi kasutada raseduse viimase kolme kuu jooksul, sest see suurendab tüsistuste tekkeriski emal ja lapsel (vt lõik „Ärge kasutage Olfen 1% geeli“).

Imetamine

Diklofenak eritub rinnapiima väga väikeses koguses. Tavapäraste raviannuste korral ei ole kõrvaltoimete teke imikul tõenäoline. Olfen 1% geeli tohib kasutada imetamise ajal ainult arsti või apteekri soovitusel. Imetamise ajal ei tohi Olfen 1% geeli määrida rinnanäärmetele ega mujale suurele nahapinnale ega kasutada pikaajaliselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olfen 1% geel ei oma toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Olfen 1% geel on valuvaigistav ravim. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA).

Olfen 1% geeli kasutatakse täiskasvanutel ja üle 14 aasta vanustel lastel ja noorukitel valu ja põletiku paikseks leevendamiseks.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Olfen 1% geeli kasutamist

Ärge kasutage Olfen 1% geeli

kui olete diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on kunagi olnud allergiline reaktsioon teiste põletiku- või valuvastaste ainete suhtes (MSPVA, nt atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen);

kui teil on tekkinud astma, naha turse või turse ja ärritus ninas pärast atsetüülsalitsüülhappe või muu MSPVA võtmist;

kui teil on aktiivne seedetrakti haavand; - raseduse kolme viimase kuu vältel; - te olete noorem kui 14 aastat.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olfen 1% geeli kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

teil on või on olnud bronhiaalastma või allergia, sest teil võib tekkida hingamisteede kramplik ahenemine (bronhospasm), mis raskendab hingamist;

teie neerud, süda või maks ei tööta korralikult või teil on varem olnud seedetrakti haavand, soolepõletik või kalduvus verejooksuks.

OLULISED ettevaatusabinõud

Te ei tohi Olfen 1% geeli kasutada suurel nahapinnal või pikaajaliselt, sest kõrvaltoimete tekke tõenäosus suureneb.

Ärge kasutage Olfen 1% geeli ilma arsti soovituseta üle 14 päeva järjest, kui te olete täiskasvanu, või üle 7 päeva järjest, kui te olete nooruk.

Kui tekib nahalööve, katkestage kohe ravi.

Ärge kasutage geeli vigastatud nahal (nt naha marrastus, sisselõige, põletus), põletikulisel või ekseemiga nahal.

Ärge kasutage geeli silmades või limaskestadel (nt suu, nina, genitaalid) ning vältige sinna sattumist. Kui geel satub juhuslikult silma, loputage kohe puhta veega ja teavitage oma arsti.

Eakad patsiendid peavad Olfen 1% geeli kasutama ettevaatusega, sest neil on suurem tõenäosus kõrvaltoimete tekkeks.

Olfen 1% geel on ette nähtud ainult nahale määrimiseks ja seda ei tohi alla neelata.

Vältige ravitud nahapiirkondade kokkupuudet otsese päikese- ja solaariumivalgusega, et vähendada valgustundlikkuse tekkeriski.

Olfen 1% geeli võib kasutada mitteõhukindlate sidemete all, kuid ei tohi kasutada umbse (õhukindla) sideme all.

Lapsed ja noorukid

Olfen 1% geeli ei tohi kasutada alla 14 aasta vanustel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Olfen 1% geel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui te kasutate samal ajal Olfen 1% geeliga teisi valu ja põletikuvastaseid ravimeid (nt atsetüülsalitsüülhape, teised MSPVA-d, nt ibuprofeen), võib suureneda kõrvaltoimete tekkerisk.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Olfen 1% geeli ei tohi kasutada rasedust planeerivad naised või rasedad esimese kuue raseduskuu jooksul, välja arvatud arsti soovitusel. Sel juhul peab annus olema väike ja ravi kestus võimalikult lühike.

Olfen 1% geeli ei tohi kasutada raseduse viimase kolme kuu jooksul, sest see suurendab tüsistuste tekkeriski emal ja lapsel (vt lõik „Ärge kasutage Olfen 1% geeli“).

Imetamine

Diklofenak eritub rinnapiima väga väikeses koguses. Tavapäraste raviannuste korral ei ole kõrvaltoimete teke imikul tõenäoline. Olfen 1% geeli tohib kasutada imetamise ajal ainult arsti või apteekri soovitusel. Imetamise ajal ei tohi Olfen 1% geeli määrida rinnanäärmetele ega mujale suurele nahapinnale ega kasutada pikaajaliselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olfen 1% geel ei oma toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

Kuidas Olfen 1% geeli kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus

Täiskasvanud ja üle 14 aasta vanused noorukid

Vastavalt ravitava kehapinna suurusele määrige 2…4 g geeli (1…2 näpuotsatäit) 3…4 korda ööpäevas. Geeli ööpäevane annus ei tohi ületada 16 g.

Kandke geel õrnalt nahale, ärge hõõruge. Peske oma käed pärast geeli kasutamist.

Ärge neelake geeli alla.

Erisoovitused annustamise kohta eakatel ning maksa- ja neerupuudulikkusega patsientidel puuduvad.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lapsed ja alla 14 aasta vanused noorukid ei tohi Olfen 1% geeli kasutada, sest andmed tõhususe ja ohutuse kohta puuduvad.

Kui kaua Olfen 1% geeli kasutada

Ärge kasutage Olfen 1% geeli ilma arsti soovituseta üle 14 päeva järjest, kui te olete täiskasvanu või üle 7 päeva järjest, kui te olete nooruk.

Kui pärast 7-päevast ravi te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate pöörduma arsti poole.

Kui teil on tunne, et Olfen 1% geeli toime on liiga tugev või nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Olfen 1% geeli rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate rohkem ravimit, pühkige liigne Olfen 1% geel riidetükiga ära.

Kui te neelate geeli alla, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse. Võtke kaasa geelituub ja käesolev infoleht.

Kui te unustate Olfen 1% geeli kasutada

Kasutage geeli niipea, kui see teile meenub, kuid ärge kandke nahale korraga suuremat kogust kui tavaliselt. Seejärel jätkake endist ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui Olfen 1% geeli kasutatakse suurel nahapinnal või pikaajaliselt, võivad tõenäoliselt tekkida kõrvaltoimed.

Kõrvaltoimete esinemissageduse kokkuleppeline jaotus on alljärgnev:

Väga sage: esineb enam kui 1 kasutajal 10-st
Sage: esineb 1...10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1000-st
Harv: esineb 1...10 kasutajal 10000-st
Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st
Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Lõpetage kohe ravi ja võtke ühendust oma arstiga, kui teil tekib mõni järgnevalt loetletud nähtudest: järsku tekkiv lööve (nõgestõbi), käte, jalgade, liigeste, näo, huulte, suu või kõri turse; hingamisraskus; vererõhu langus või nõrkus.

Võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed:

Sage: nahalööve, ekseem, nahapunetus, dermatiit (sh kontaktdermatiit), naha turse, sügelus ja põletustunne.

Aeg-ajalt: anafülaktilised reaktsioonid.

Harv: villide teke nahal.

Väga harv: ülitundlikkusreaktsioonid (sh nõgestõbi), angioneurootiline ödeem (Quincke ödeem), mädavilliline lööve, astma, raskekujuline ekseem, haavandiline lööve, valguskartus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olfen 1% geel sisaldab

Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.

Abiained on piimhape, diisopropüüladipaat, isopropüülalkohol, naatriummetabisulfit (E223), hüdroksüetüültselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, puhastatud vesi.

Kuidas Olfen 1% geel välja näeb ja pakendi sisu

Opalestseeruv kuni kergelt hägune värvitu kuni kollakas isopropanooli lõhnaga geel.

Alumiiniumtuub, millel on tugevast polüetüleenist avamisteravikuga kork.

Pakendis on 1 tuub (20 või 50 g tuub).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Mepha Lda.,

Lagoas Park,

2740-298 Porto Salvo,

Portugal

Tootjad

Mepha Baltic Ltd.

Zaļā iela 1

Riia LV-1010

Läti Vabariik

Mepha Pharma GmbH

Marie-Curie-Str.8

79539 Lörrach

Saksamaa

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Lõõtsa 8

11415 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Narva Kesklinna Apteek, Narva, Vestervalli 15

Vestervalli 15, Narva
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Vabaduse Apteek

Vabaduse väljak 10, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6463041
A032@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating