Otsituimad TOP 5

Omep Uno 20mg gastro-resistant capsule, hard N14 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Maomahla happesusega seotud häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: Omep Uno 20mg gastro-resistant capsule, hard N14
Toimeained: Omeprazole(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Sandoz
ATC kood A02BC01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Omep Uno gastroresistentsed kõvakapslid (maohappekindlad kapslid) sisaldavad toimeainena omeprasooli. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse prootonpumba inhibiitoriteks. Need ravimid vähendavad maos toodetava happe kogust.

Omep Uno kapsleid kasutatakse täiskasvanutel gastroösofageaalse reflukshaiguse vaevuste (näiteks kõrvetised, mao-söögitoru tagasivoolusümptomid) lühiajaliseks raviks.

Refluksiks nimetatakse maosisaldise tagasivoolu söögitorusse, mis võib põhjustada põletikku ja valu. See võib põhjustada valulikku kõrvetavat tunnet rinnus, mis tõuseb kuni kurguni (kõrvetised) ja haput maitset suus (happelise maosisaldise tagasivool söögitorusse).

Sümptomite leevendamiseks võib olla vaja võtta kapsleid 2…3 järjestikusel päeval.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Omep Uno’t

kui olete omeprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te olete allergiline ravimite suhtes, mis sisaldavad teisi prootonpumba inhibiitoreid (näiteks pantoprasool, lansoprasool, rabeprasool, esomeprasool);

kui te kasutate nelfinaviiri sisaldavat ravimit (HIV infektsiooni raviks).

Kui te ei ole milleski kindel, rääkige enne Omep Uno võtmist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge võtke Omep Uno’t üle 14 päeva ilma arstiga nõu pidamata. Kui teie sümptomid ei leevendu või süvenevad, pidage nõu oma arstiga.

Omep Uno võib varjata teiste haiguste sümptomeid. Kui mõni allpool toodud sümptomitest tekib teil enne Omep Uno kasutamise alustamist või kasutamise ajal, rääkige sellest kohe oma arstile:

kui teie kehakaal langeb ilma selge põhjuseta ja kui teil esinevad neelamise probleemid;

kui teil tekib kõhuvalu või seedehäired;

kui te oksendate toitu või verd;

kui teie väljaheide muutub mustaks (verest tingituna);

kui teil tekib raske või pidev kõhulahtisus, sest omeprasooli kasutamist on seostatud veidi suurema riskiga infektsioosse kõhulahtisuse tekkeks;

kui teile on kunagi olnud maohaavand või teile on tehtud mao-sooletrakti operatsioon;

kui te kasutate pidevate seedehäirete või kõrvetiste sümptomaatilist ravi 4 nädalat või kauem;

kui teil esinevad pidevad seedehäired ja kõrvetised 4 nädalat või kauem;

kui teil esineb nahakollasus või raske maksahaigus;

kui te olete üle 55 aasta vana ja sümptomid on esmakordsed või hiljuti muutunud.

Patsiendid ei tohi võtta omeprasooli ennetava ravimina.

Muud ravimid ja Omep Uno

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sest Omep Uno võib mõjutada teiste ravimite toimet ja mõned teised ravimid võivad mõjutada Omep Uno toimet.

Ärge kasutage Omep Uno’t, kui te võtate samal ajal ravimit, mis sisaldab nelfinaviiri (seda kasutatakse HIV infektsiooni raviks).

Kui te kasutate klopidogreeli (kasutatakse veretrombide ennetamiseks), peate rääkima oma arsti või apteekriga.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

ketokonasool, itrakonasool või vorikonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);

digoksiin (kasutatakse südamehaiguste ravis);

diasepaam (kasutatakse ärevuse korral, lihaslõõgastina ja langetõve ravis);

fenütoiin (kasutatakse langetõve ravis). Kui te kasutate fenütoiini, peab teie arst jälgima teid Omep Uno kapslite võtmise alustamisel ja lõpetamisel;

ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks, näiteks varfariin või K-vitamiini teised blokaatorid. Teie arsti võib pidada vajalikuks teid jälgida Omep Uno võtmise alustamisel ja lõpetamisel;

rifampitsiin (tuberkuloosi ravim);

atasanaviir (kasutatakse HIV infektsiooni ravis);

takroliimus (elundite siirdamisel kasutatav ravim);

naistepuna (Hypericum perforatum) (kasutatakse kerge depressiooni ravis); • tsilostasool (kasutatakse vahelduva lonkamise korral);

sakvinaviir (kasutatakse HIV infektsiooni ravis).

Omep Uno koos toidu ja joogiga

Te võite kapslid sisse võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Teie arst otsustab, kas võite Omep Uno’t sel ajal kasutada.

Teie arst otsustab, kas võite Omep Uno’t rinnaga toitmise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Omep Uno ei oma tõenäoliselt toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele. Tekkida võivad kõrvaltoimed, näiteks pearinglus ja nägemishäired (vt lõik 4). Kui need tekivad, ei tohi autot juhtida ega masinatega töötada.

Omep Uno sisaldab laktoosi

Omep Uno kapslid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist kosnulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Omep Uno’t alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks 20 mg kapsel või kaks 10 mg kapslit üks kord ööpäevas 14 päeva jooksul. Kui selle aja jooksul ei ole sümptomid möödunud, võtke ühendust oma arstiga. Sümptomite leevendamiseks võib olla vaja võtta kapsleid 2…3 järjestikusel päeval.

Ravimi võtmine

Soovitatav on võtta kapsleid hommikul.

Te võite kapslid sisse võtta koos toiduga või tühja kõhuga.

Neelake kapslid tervelt alla poole klaasi veega. Ärge närige ega purustage kapsleid. See on vajalik, sest kapslid sisaldavad kaetud graanuleid, mis ei lase ravimil maohappe mõjul laguneda. Oluline on vältida graanulite purustamist.

Mida teha, kui teil on raskusi kapsli neelamisega

Kui teil on raskusi kapsli neelamisega

Avage kapslid ja neelake nende sisu kohe alla koos poole klaasi veega või pange kapsli sisu klaasi tavalisse (gaseerimata) vette, ükskõik millisesse happelisse mahla (nt õuna-, apelsini- või ananassimahl) või õunapüreesse.

Segage segu alati just enne joomist (segu ei ole selge). Seejärel jooge segu kohe või 30 minuti jooksul.

Veenduge, et olete joonud ära kogu ravimi, loputage klaasi põhjalikult poole klaasi veega ja jooge see ära. Ärge kasutage selleks piima ega mullivett. Tahked osakesed sisaldavad ravimit. Ärge närige ega purustage neid.

Lapsed

Seda ravimit ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te võtate Omep Uno’t rohkem, kui ette nähtud

Kui te manustate rohkem Omep Uno’t, kui ette nähtud, pöörduge kohe arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Omep Uno’tsleid võtta

Kui unustate annuse võtmata, võtke see kohe, kui meelde tuleb. Kui järgmise annuse võtmise aeg on juba peaaegu saabunud, jätke vahelejäänud annus võtmata. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui te märkate allpool toodud harva esinevaid, kuid tõsiseid kõrvaltoimeid, siis katkestage Omep Uno kasutamine ja võtke kohe ühendust arstiga.

Äkki tekkiv vilistav hingamine, huulte, keele ja kõri või keha turse, lööve, minestamine või neelamisraskused (raske allergiline reaktsioon).

Naha punetus koos villide tekkega või naha koorumisega. Lisaks võib esineda tõsiseid ville ja veritsust huultel, silmades, suus, ninas ja suguelunditel. Tegemist võib olla Stevensi-Johnsoni sündroomi ehk toksilise epidermaalse nekrolüüsiga.

Kollane nahk, tume uriin ja väsimus võivad olla maksaprobleemide sümptomid.

Need kõrvaltoimed esinevad teatud kindla sagedusega, mis on määratletud alljärgnevalt:

Väga sage: esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st
Sage: esineb 1...10 kasutajal 100-st
Aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1000-st
Harv: esineb 1...10 kasutajal 10 000-st
Väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000-st
Teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Teised kõrvaltoimed:

Sageli esinevad kõrvaltoimed:

peavalu;

mõju maole või soolestikule: kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus;

iiveldus või oksendamine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

jalgade ja pahkluude turse;

unehäired (unetus);

pearinglus, surin või torkimistunne, unisus;

peapööritus (vertiigo);

muutused vereanalüüsides, mis näitavad maksa tööd; • nahalööve, kupladega lööve (nõgestõbi) ja nahasügelus;

üldine halb enesetunne ja energiapuudus.

Harva esinevad kõrvaltoimed:

vereprobleemid, näiteks vere valgeliblede või trombotsüütide arvu vähenemine. See võib põhjustada nõrkust, verevalumeid või soodustada infektsioonide teket;

allergilised reaktsioonid, vahel väga rasked, sealhulgas huulte, keele ja kõri turse, palavik ja vilistav hingamine;

veres madal naatriumisisaldus. See võib põhjustada nõrkust, halba oksendamist ja krampe;

erutus, segasusseisund või depressioon;

maitsetundlikkuse muutused;

nägemishäired, näiteks nägemise hägustumine;

äkki tekkiv hingamistakistus või hingeldus (bronhospasm);

suukuivus;

suu limaskesta põletik;

infektsioon, mida nimetatakse sooriks, mis võib mõjutada ka soolestikku ja mida põhjustab seen;

maksaprobleemid, sealhulgas nahakollasus, tume uriin ja väsimus;

juuste väljalangus (alopeetsia);

nahalööve kokkupuutel päikesekiirgusega;

valu liigestes (artralgia) või lihastes (müalgia); • tõsised neeruprobleemid (interstitsiaalne nefriit);

suurenenud higistamine.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed:

muutused verevalemis, sealhulgas agranulotsütoos (vere valgeliblede puudus);

agressiivsus;

olematute asjade nägemine, tundmine või kuulmine (hallutsinatsioonid);

tõsised maksaprobleemid, mis viivad maksapuudulikkuse ja ajupõletiku tekkele;

ägeda algusega raske nahalööve, villide teke või naha koorumine. Sellega võib kaasneda kõrge palavik ja liigesevalud (multiformne erüteem, Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs);

lihasnõrkus;

rinnanäärmete suurenemine meestel;

hüpomagneseemia

Omep Uno kapslid võivad väga harvadel juhtudel mõjutada vere valgeliblesid ja põhjustada immuunpuudulikkust. Kui teil esineb infektsioon, mille sümptomiteks on palavik koos üldseisundi olulise halvenemisega, või palavik koos paikse põletiku tunnustega (näiteks kaela, kurgu või suu valu või urineerimishäired), siis pöörduge kohe oma arsti poole, et välistada vere valgeliblede puudus (agranulotsütoos) vereanalüüsiga. Te peate kindlasti sel juhul teavitama oma arsti ravimist, mida te kasutate.

Ärge laske end häirida võimalike kõrvaltoimete loetelust. Teil ei pruugi tekkida ühtki nimetatud kõrvaltoimetest. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja pappkarbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Hoida tabletipurki tihedalt suletuna.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Omep Uno sisaldab Toimeaine on omeprasool. Omep Uno 10mg

Iga maohappekindel kapsel sisaldab 10 mg omeprasooli.

Omep Uno 20mg

Iga maohappekindel kapsel sisaldab 20 mg omeprasooli.

Teised koostisosad on:

Kapsli sisu:

väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos, mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos, kroskaramelloosnaatrium, povidoon (K25), polüsorbaat 80, hüpromelloosftalaat, dibutüülsebatsaat, talk.

Kapsli kest:

10 mg kapsli kaan ja kapslikeha: karrageen, kaaliumkloriid, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), hüpromelloos.

20 mg kapsli kaan ja kapslikeha: karrageen, kaaliumkloriid, titaandioksiid (E171), hüpromelloos.

Trükivärv: šellak, propüleenglükool, ammooniumhüdroksiid, kaaliumhüdroksiid, must raudoksiid (E172).

Kuidas Omep Uno välja näeb ja pakendi sisu Omep Uno 10 mg:

Helepruuni kaane ja kapslikehaga maohappekindel kapsel, millele on trükitud „OME 10“ ja mis sisaldab tuhme kollakaspruune graanuleid.

Omep Uno 20 mg:

Valge kaane ja kapslikehaga maohappekindel kapsel, millele on trükitud „OME 20“ ja mis sisaldab tuhme kollakaspruune graanuleid

Pakendi suurused:

Omep Uno 10 mg:

Blister: 7, 14 ja 28 kapslit.

Tabletipurk valgest plastikust jakeeratava korgiga: 7, 10, 14, 15, 20 ja 28 kapslit.

Omep Uno 20 mg:

Blister: 7 ja 14 kapslit

Tabletipurk valgest plastikust ja keeratava korgiga: 7, 10 ja 14 kapslit

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja Sandoz d.d.

Verovškova 57,

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57,

1526 Ljubljana

Sloveenia

LEK S.A. ul. Domaniewska 50 C,

02-672 Varssav

Poola

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlinger

Saksamaa

S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Rumeenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105

11312 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating