Otsituimad TOP 5

Opexa 20mg tablet N10 (0)

Hingamissüsteem >  Antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Opexa 20mg tablet N10
Toimeained: Bilastine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Berlin Chemie
ATC kood R06AX29
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Opexa tabletid sisaldavad bilastiini, mis on antihistamiinikum. Opexa’t kasutatakse heinapalaviku sümptomite (aevastamine, nina sügelemine, nina tilkumine, ninakinnisus ja vesised silmad) ja teiste sarnaste allergilise riniidi vormide leevendamiseks. Seda võidakse kasutada ka sügeleva lööbelise naha (nõgestõbi ehk urtikaaria) ravimiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Opexa’t

- kui te olete allergiline (ülitundlik) bilastiini või Opexa mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6 „Lisainfo“).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Opexa

Kui teil on mõõdukas või raske neerukahjustus ja te kasutate teisi ravimeid (vt allpool).

Ei sobi kasutamiseks alla 12-aastastele lastele. Ärge ületage soovitatud annust. Kui sümptomid jäävad püsima, tuleb pöörduda arsti poole.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rääkige kindlasti oma arstiga, kui te kasutate mõnda allpool nimetatud ravimitest:

ketokonasool (seenevastane ravim),

erütromütsiin (antibiootikum),

diltiaseem (stenokardia ravim),

tsüklosporiin (kasutatakse teie immuunsüsteemi aktiivsuse pärssimiseks, et vältida siiratud kudede/organite äratõukereaktsioone või vähendada selliste autoimmuunhaiguste või allergiliste haiguste aktiivsust nagu psoriaas, atoopiline dermatiit või reumatoidartriit),

ritonaviir (AIDS-i ravim),

rifampitsiin (antibiootikum).

Opexa võtmine koos toidu ja joogiga

Neid tablette ei tohi võtta koos toiduga või greipfruudi mahlaga või teiste puuvilja mahladega, sest see nõrgendab bilastiini toimet. Selle vältimiseks võite:

võtta tablett ja oodata 1 tund enne toidu söömist või puuviljamahla joomist.

kui te olete just söönud või joonud puuvilja mahla, siis oodata 2 tundi enne tableti võtmist.

Rasedus ja imetamine

Pöörduge arsti poole, kui olete rase, võite tõenäoliselt rasestuda või toidate last rinnaga. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Uuringus, mis viidi läbi bilastiini toime hindamiseks autojuhtimisele, näidati, et 20 mg bilastiini annuse manustamine ei mõjuta autojuhtimise võimet.

Siiski väga harvadel juhtudel võib tekkida uimasus, mis võib mõjutada autojuhtimise võimet või töötamist masinatega.

Alkoholi tarbimine

Soovitatud annuses (20 mg) manustatuna ei suurenda bilastiin alkoholist tingitud uimasust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Täiskasvanud, sh eakad ja 12-aastased ning vanemad noorukid • Võtke üks tablett päevas.

Tablett tuleb sisse võtta tühja kõhuga, nt hommikul enne hommikusööki. Te ei tohi süüa 1 tunni jooksul pärast bilastiini võtmist.

Neelake tablett alla klaasitäie veega.

Poolitusjoon ei ole mõeldud tableti võrdseteks annusteks jagamiseks. Seda võib kasutada tableti poolitamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist.

Ravi kestuse üle otsustab teie arst, määrates kindlaks haiguse tüübi ja kui kaua peate Opexat võtma.

Kui te võtate Opexa’t rohkem kui ette nähtud

Kui teie või keegi teine on võtnud Opexa’t suuremas annuses kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Opexa’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui unustasite ravimit võtta õigel ajal, tehke seda nii ruttu kui võimalik ja pöörduge pärast seda tagasi tavapärase annustamisskeemi juurde.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võivad ka Opexa põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed on järgmised.

Sage: esineb 1...10 kasutajal 100-st

peavalu,

unisus.

Aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1000-st

häired südame elektrokardiogrammil (EKG),

häired vereanalüüsides, mis näitab, kuidas teie maks töötab,

pearinglus,

kõhuvalu

väsimus

söögiisu suurenemine

südame rütmihäired,

kehakaalu tõus,

iiveldus (halb enesetunne)

ärevus

ninakuivus või ebamugavustunne ninas,

kõhulahtisus,

gastriit (maoseinapõletik),

vertiigo (peapöörituse- või keerlemisetunne),

janutunne

düspnoe (hingamisraskused),

suukuivus

seedehäired

sügelus

külmavillid (huuleherpes),

palavik

tinnitus (helin kõrvus),

magamisraskused,

muutused vereanalüüsides, mis iseloomustavad neerude tööd,

verelipiidide taseme tõus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Opexa’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendil ja pappkarbil pärast märget ’kõlblik kuni’. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Opexa sisaldab

Toimeaine on bilastiin. Üks tablett sisaldab 20 mg bilastiini.

Abiained on mikrokristalne tselluloos, naatriumtärklisglükolaat tüüp A (kartulist), kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Kuidas Opexa välja näeb ja pakendi sisu

Opexa 20 mg tabletid on valged, ovaalsed, kaksikkumerad, poolitusjoonega tabletid.

Tabletid on blisterpakendites, milles on 10, 20, 30, 40 või 50 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Luksemburg

Tootjad:

Faes Farma S.A.

Maximo Aguirre 14 Hispaania

Menarini Von Heyden GmbH

Leipziger Str. 7-13

D-01097 Dresden Saksamaa

A.Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l.

Via Campo di Pile

I-67100 L'Aquila

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt. 27/29

10612 Tallinn

Eesti

Tel: 6675001

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Nasitop 20 mg Tabletten

Belgia: Bellozal 20 mg Tablet

Bulgaaria: Fortecal 20 mg Таблетка

Küpros: Bilaz 20 mg Δισκίο

Tšehhi Vabariik: Xados 20 mg Tablety

Taani: Revitelle 20 mg Tablet

Eesti: Opexa

Soome: Revitelle 20 mg Tabletti

Prantsusmaa: Bilaska 20 mg Comprimé

Saksamaa: Bilaxten 20 mg Tabletten

Kreeka: Bilaz 20 mg Δισκίο

Ungari: Lendin 20 mg tabletta

Island: Bilaxten 20 mg Tafla

Iirimaa: Drynol 20 mg tablets

Itaalia: Olisir 20 mg Compressa

Läti: Opexa 20 mg Tabletes

Leedu: Opexa 20 mg Tabletìs

Luksemburg: Bellozal 20 mg Tablet

Malta: Gosall 20 mg tablets

Norra: Zilas 20 mg Tablett

Poola: Clatra

Portugal: Lergonix 20 mg Comprimido

Rumeenia: Borenar 20 mg Comprimate

Slovaki Vabariik: Omarit 20 mg Tableta

Sloveenia: Bilador 20 mg tablete

Hispaania: Ibis 20 mg Comprimido

Rootsi: Bilaxten 20 mg TablettApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Paldiski Apteek

Rae tn 38, Paldiski linn, Harju maakond
6741310
benu.5116@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Paldiski Maxima Apteek

Rae tn 14, Paldiski linn, Harju maakond
6717170
benu.5210@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating