Otsituimad TOP 5

Pamol 500mg film-coated tablet N20 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: Pamol 500mg film-coated tablet N20
Toimeained: Paracetamol(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood N02BE01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Pamol on palavikku alandava ja valuvaigistava toimega ravim. Ravimi näidustused on palavik ja nõrk valu. Pamol sobib valuvaigistina peavalu, hambavalu, menstruatsioonivaevuste ning lihas- ja liigesvalude leevendamiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Pamol-i:

kui olete paratsetamooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on maksa- ja/või neerupuudulikkus.

kui teil on diagnoositud glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi puudumine (hemolüütilise aneemia oht).

Arstliku kontrolli all ettevaatlikult kasutada järgmiste haiguste korral: maksa- või neerufunktsiooni häired, sh Gilberti sündroom.

Muud ravimi ja Pamol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Pamol-ga ei tohi samaaegselt kasutada teisi paratsetamooli sisaldavaid valuvaigistavaid ja palavikku alandavaid ravimeid vältimaks eluohtlikku mürgitust.

Samaaegne uinutite, epilepsiavastaste ravimite, rifampitsiini või naistepuna (Hypericum perforatum) ürti sisaldavate taimsete preparaatide kasutamine võib ka lubatud annustes põhjustada maksakahjustust. Paratsetamooli ja klooramfenikooli samaaegsel kasutamisel võib aeglustuda klooramfenikooli eritumine organismist, samas suureneb toksilisus. Samaaegne ravi vere hüübimist pärssivate ravimitega peab toimuma arsti järelvalve all. Paratsetamooli toime saabumist võivad mõjutada mao tühjenemise kiirust mõjutavad ravimid (nt metoklopramiid, domperidoon).

Pamol koos toidu ja joogiga

Pamol-i ja alkoholi samaaegsel tarvitamisel võib tekkida maksakahjustus ka lubatud annuste juures.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Pamol-i võib raseduse ja imetamise ajal kasutada tavalistes annustes.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Pamol on palavikku alandava ja valuvaigistava toimega ravim. Ravimi näidustused on palavik ja nõrk valu. Pamol sobib valuvaigistina peavalu, hambavalu, menstruatsioonivaevuste ning lihas- ja liigesvalude leevendamiseks.

Mida on vaja teada enne Pamol-i võtmist

Ärge võtke Pamol-i:

kui olete paratsetamooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on maksa- ja/või neerupuudulikkus.

kui teil on diagnoositud glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi puudumine (hemolüütilise aneemia oht).

Arstliku kontrolli all ettevaatlikult kasutada järgmiste haiguste korral: maksa- või neerufunktsiooni häired, sh Gilberti sündroom.

Muud ravimi ja Pamol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Pamol-ga ei tohi samaaegselt kasutada teisi paratsetamooli sisaldavaid valuvaigistavaid ja palavikku alandavaid ravimeid vältimaks eluohtlikku mürgitust.

Samaaegne uinutite, epilepsiavastaste ravimite, rifampitsiini või naistepuna (Hypericum perforatum) ürti sisaldavate taimsete preparaatide kasutamine võib ka lubatud annustes põhjustada maksakahjustust. Paratsetamooli ja klooramfenikooli samaaegsel kasutamisel võib aeglustuda klooramfenikooli eritumine organismist, samas suureneb toksilisus. Samaaegne ravi vere hüübimist pärssivate ravimitega peab toimuma arsti järelvalve all. Paratsetamooli toime saabumist võivad mõjutada mao tühjenemise kiirust mõjutavad ravimid (nt metoklopramiid, domperidoon).

Pamol koos toidu ja joogiga

Pamol-i ja alkoholi samaaegsel tarvitamisel võib tekkida maksakahjustus ka lubatud annuste juures.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Pamol-i võib raseduse ja imetamise ajal kasutada tavalistes annustes.

Kuidas Pamol-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanule 1…2 tabletti korraga maksimaalselt 3 korda ööpäevas.

6-12-aastasele lapsele 1 tablett korraga maksimaalselt 3 korda ööpäevas mitte kauem kui 2 ööpäeva.

Siin soovitatud annuseid ei tohi ilma arsti ettekirjutuseta ületada.

Alla 6-aastasele lapsele ei tohi ravimit ilma arsti ettekirjutuseta anda.

Tabletid neelatakse tervelt, vajadusel võib tablette ka poolitada, närida või peenestada, peale juua klaasitäis vett.

Kui teil on tunne, et Pamol-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Pamol-i rohkem kui ette nähtud

Suured paratsetamooli annused võivad põhjustada maksakahjustust. Soovitatud annuste ületamisel võib areneda eluohtlik mürgitus, mis avaldub ööpäeva jooksul pärast ravimi sissevõtmist. Mürgitusele viitavad järgmised nähud: isutus, iiveldus, oksendamine, valu parema roidekaare all, naha ja limaskestade kollasus, uriini ja väljaheite värvi muutumine. Üleannustamisnähtude korral võtke kohe ühendust oma arsti või kiirabiga. Võtke pakend arsti juurde kaasa.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 1000-st): erinevad nahalööbed (eksanteem, urtikaaria), maksakahjustus (maksaensüümide aktiivsuse tõus).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui ühel kasutajal 10 000-st): tõsised ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaksia).

Pamol-i kasutamisel on kirjeldatud ka veresuhkru langust (hüpoglükeemiat), vereloome häireid (trombotsütopeeniat või agranulotsütoosi).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pamol sisaldab

Toimeaine on paratsetamool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli.

Teised abiained on kartulitärklis, hüpromelloos (E464), magneesiumstearaat (E470b), mikrokristalne tselluloos (E460), povidoon (E1201), propüleenglükool, talk (E553b).

Kuidas Pamol välja näeb ja pakendi sisu

Pamol on valge, ovaalne, poolitusjoonega tablett, ühel küljel on sissepressitud kiri “PAMOL”.

Poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist, mitte tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Pamol-i tabletid on pakitud 10 tabletti sisaldavatesse PVC/Al blistritesse.

Pakendi suurused:

10, 20 ja 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Lakiotsa Apteek

Tammsaare tee 133, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6550636
tammsapt@apotheka.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating