Otsituimad TOP 5

Panzynorm Forte-n 20000tü+12000tü+900tü film-coated tablet N30 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Seedimist soodustavad ained, k.a ensüümid
Nimetus: Panzynorm Forte-n 20000tü+12000tü+900tü film-coated tablet N30
Toimeained: Lipase+Amylase+Protease(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: KRKA
ATC kood A09AA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Panzynorm forte-N sisaldab kõhunäärmes ehk pankreases toodetavaid kehaomaseid ja suure aktiivsusega ensüüme: lipaasi, amülaasi ja proteaasi. Tavaliselt vabanevad need ained söögi ajal peensoolde ning aitavad lõhustada ja seedida toidu erinevaid koostisosi. Lipaas tagab rasvade, amülaas süsivesikute ning proteaas valkude seedimise. Panzynorm forte-N tablettide koostisosad pärinevad sea organismist ning on äärmiselt sarnased inimese organismis esinevatele ainetele. Tabletid on kaetud spetsiaalse maohappekindla kattega. Seetõttu vabanevad ensüümid tabletist alles peensooles, kus nad toimivad ning asendavad seal ensüüme, mida pankreas ise ei ole suuteline piisavalt tootma.

Panzynorm forte-N tablette kasutatakse

Panzynorm forte-N tablette kasutatakse pankrease (kõhunäärme) eksokriinse alatalitluse ja tsüstilise fibroosi (teatud näärmehäire, millega kaasneb pankrease näärmejuhade sidekoestumine) korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Panzynorm forte-N tablette

kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosa või sealiha valkude suhtes allergiline (ülitundlik),

kui teil on pankrease äge põletik või kroonilise põletiku ägenemine.

Alla 15-aastastele tsüstilise fibroosiga lastele ei tohiks Panzynorm forte-N tablette manustada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ravimi kasutamise ohutust alla 15-aastastel lastel ei ole kindlaks tehtud.

Panzynorm forte-N koos toidu ja joogiga

Panzynorm forte-N tablette tuleb võtta söögi ajal koos rohke vedelikuga.

Rasedus ja imetamine

Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Panzynorm forte-N tablettide kasutamise ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole kindalaks tehtud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Panzynorm forte-N ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Muud ravimid ja Panzynorm forte-N

Pankrease ensüümid võivad vähendada foolhappe imendumist.

Samaaegne ravi H2-blokaatoritega või prootonpumba inhibiitoritega (haavandtõve ravimid) võib suurendada pankrease ensüümide efektiivsust.

Oluline teave mõningate Panzynorm forte-N tablettide koostisainete suhtes Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamiset konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Panzynorm forte-N sisaldab kõhunäärmes ehk pankreases toodetavaid kehaomaseid ja suure aktiivsusega ensüüme: lipaasi, amülaasi ja proteaasi. Tavaliselt vabanevad need ained söögi ajal peensoolde ning aitavad lõhustada ja seedida toidu erinevaid koostisosi. Lipaas tagab rasvade, amülaas süsivesikute ning proteaas valkude seedimise. Panzynorm forte-N tablettide koostisosad pärinevad sea organismist ning on äärmiselt sarnased inimese organismis esinevatele ainetele. Tabletid on kaetud spetsiaalse maohappekindla kattega. Seetõttu vabanevad ensüümid tabletist alles peensooles, kus nad toimivad ning asendavad seal ensüüme, mida pankreas ise ei ole suuteline piisavalt tootma.

Panzynorm forte-N tablette kasutatakse

Panzynorm forte-N tablette kasutatakse pankrease (kõhunäärme) eksokriinse alatalitluse ja tsüstilise fibroosi (teatud näärmehäire, millega kaasneb pankrease näärmejuhade sidekoestumine) korral.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE PANZYNORM FORTE-N TABLETTIDE VÕTMIST

Ärge võtke Panzynorm forte-N tablette

kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosa või sealiha valkude suhtes allergiline (ülitundlik),

kui teil on pankrease äge põletik või kroonilise põletiku ägenemine.

Alla 15-aastastele tsüstilise fibroosiga lastele ei tohiks Panzynorm forte-N tablette manustada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ravimi kasutamise ohutust alla 15-aastastel lastel ei ole kindlaks tehtud.

Panzynorm forte-N koos toidu ja joogiga

Panzynorm forte-N tablette tuleb võtta söögi ajal koos rohke vedelikuga.

Rasedus ja imetamine

Enne mistahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Panzynorm forte-N tablettide kasutamise ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole kindalaks tehtud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Panzynorm forte-N ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Muud ravimid ja Panzynorm forte-N

Pankrease ensüümid võivad vähendada foolhappe imendumist.

Samaaegne ravi H2-blokaatoritega või prootonpumba inhibiitoritega (haavandtõve ravimid) võib suurendada pankrease ensüümide efektiivsust.

Oluline teave mõningate Panzynorm forte-N tablettide koostisainete suhtes Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamiset konsulteerima arstiga.

Kuidas Panzynorm forte-N tablette võtta

Võtke Panzynorm forte-N tablette alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke Panzynorm forte-N tablette söögi ajal koos rohke vedelikuga. Neelake tabletid alla tervelt, ärge närige ega purustage neid. Kasutage ravimit väikseimas annuses, mille korral kaebused kaovad (st. Te saavutate kontrolli väljaheite sageduse-koguse ja kehakaalu üle). Alustage ravi annusega 1 tablett peamiste söögikordade ajal (st. kolm korda päevas). Kui leiate, et see annus ei ole küllaldane, võite annust suurendada. Tavaliselt on küllaldaseks annuseks 1...2 tabletti suuremate söögikordade ajal (kolm korda päevas). Vajadusel võite ühe tableti võtta ka väiksemate söögikordade ajal.

Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Purgis on niiskust imava aine pakike, mida ei tohi süüa.

Kui te unustate Panzynorm forte-N tablette võtta

Kui unustate ravimit ühe söögikorra ajal võtta, oodake ära järgmine söögikord ja võtke ravim siis.

Ärge kahekordistage ununenud annuse kompenseerimiseks järgmist annust.

Kui te võtate Panzynorm forte-N tablette rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga suure annuse, konsulteerige viivitamatult oma arsti või apteekriga.

Ei ole teada, kas üleannustamine põhjustab ka süsteemset mürgistust, kuid ettenähtust suuremate annuste manustamisel võivad tekkida kõhulahtisus, hellus/sügelus pärakupiirkonnas ja soolesulgus. Veres ja uriinis võib tõusta kusihappe tase.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid võib ka Panzynorm forte-N põhjustada kõrvaltoimed, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsiseid kõrvaltoimeid esineb äärmiselt harva. Kui teil tekib mõni allpooltoodud nähtudest, katkestage ravimi kasutamine ja võtke koheselt ühendust oma arsti või lähima haiglaga: näo, suu, huulte või kõri turse, mis tekitab raskusi hingamisel ja neelamisel, käte või jalgade tursed, nahalööve, minestus või naha, limaskestade ja silmavalgete kollasus. Need sümptomid viitavad võimalikule raskele ülitundlikkusreaktsioonile, mistõttu te vajate viivitamatult arstiabi. Juhul kui teie kõht puhitub, muutub valulikuks ning kõhus esinevad tugevad valuhood, tuleks mõelda soolesulguse võimalikkusele. Sagedasemateks kõrvaltoimeteks on iiveldus, oksendamine ja kõhuvalu, kuid tavaliselt ei tingi need sümptomid ravimi kasutamise lõpetamist.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile.

Tabletipurk

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Blister

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni kaudu ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Panzynorm forte-N sisaldab

Toimeained on lipaas, amülaas, proteaas. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 000 ühikut lipaasi, 12 000 ühikut amülaasi ja 900 ühikut proteaasi.

Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, metakrüülhappe ja etüülakrülaadi kopolümeer, krospovidoon, talk, titaandioksiid, metüülhüdroksüpropüültselluloos, trietüültsitraat, magneesiumstearaat, veevaba kolloidne räni, polüsorbaat 80, karmelloosnaatrium, räniemulsioon, vanilliini maitse- ja lõhnaaine, makrogool 6000, bergamoti maitse- ja lõhnaaine.

Pakendi sisu

Merevaikkollasest klaasist tabletipurk (tüüp III) alumiiniumkorgi, kuivatusaine kapsli ja puuvillast absorbendiga: 10, 30 või 100 tabletti pakendis.

Blister

Blisterpakend (OPA/Al/PVC-Al-foolium): 10, 30 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti karbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

Toodetud koostöös firmaga Nordmark, Arzneimittel GmbH & Co. KG, Uetersen, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating