Otsituimad TOP 5

Prefemin 20mg film-coated tablet N90 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Teised günekoloogias kasutatavad ained
Nimetus: Prefemin 20mg film-coated tablet N90
Toimeained: Extract of Agni casti fructus(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Takeda
ATC kood G02CX80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Prefemin sisaldab 20 mg mungapipra viljade (Vitex agnus castus) standardiseeritud ekstrakti. Tänu standardiseerimisele on ekstraktis olev toimeaine püsiva ja kindla kvaliteediga.

Mungapipra viljad leevendavad menstruatsioonile eelnevaid vaevusi, mida tuntakse premenstruaalse sündroomi nimetuse all. Seetõttu kasutataksegi Prefemin-i vaevuste ja sümptomite raviks, mis algavad kuni kaks nädalat enne menstruatsiooni ja kaovad menstruatsiooni alates. Premenstruaalne sündroom võib hõlmata erinevaid füüsilisi ja psüühhilisi vaevusi ja sümptome nagu näiteks peavalu, nahaprobleemid, rindade hellus, ebamugavustunne kõhus, meeleolu muutlikkus, kergesti ärrituvus, närvilisus, depressiivsus, väsimus ja unetus, mis kõik häirivad igapäevategevusi ja –elu.

Prefemin-i võivad kasutada ka naised, kes kasutavad hormonaalseid rasestumisvastasied ravimeid (nn. pille) ja kellel esinevad menstruatsioonieelsed vaevused.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Prefemin-i:

kui olete mungapipra viljade või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on tõsine neerupuudulikkus või maksapuudulikkus.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

kasutamisel koos hormoonasendusravi või suukaudsete kontratseptiividega on soovitatav eelnev raviarsti konsultatsioon.

Enne prefemin-i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Prefemin

Teaduslikud uuringud näitavad, et ravimil võib olla dopaminergiline toime; seetõttu võib esineda toime vastastikune vähenemine kui tablette kasutada samaaegselt dopamiini retseptori antagonistidega.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Raseduse ajal ei ole vaja Prefemin-i kasutada, sest menstruatsiooni puudumisel ei esine ka premenstruaalset sündroomi.

Rinnaga toitmise ajal ärge Prefemin-i kasutage või konsulteerige enne kasutamist oma arstiga. Olemasolevate kogemuste põhjal ei ole teada, et esineks riske lapsele. Ent pole ka läbi viidud regulaarseid teaduslikke uuringuid selle kohta.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole teada, et Prefemin avaldaks mõju autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

Prefemin sisaldab laktoosmonohüdraati

Prefemin sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks tablett ööpäevas (kaasa arvatud vaevustevabadel päevadel). Ravikuur peaks vältama vähemalt 3 kuud, sest ravimi toime saabub aegamööda.

Tablett võetakse soovitatavalt koos vähese hulga veega ja iga päev ühel ja samal kellaajal (näiteks hommikul pärast tõusmist või õhtul enne magamaminekut) söögiaegadest sõltumatult. Pidage kinni annusest, mis on määratletud selles infolehes või mis on arst teile määranud.

Kui teil on tunne, et Prefemin-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Prefemin-i rohkem kui ette nähtud

Prefemin-i üleannustamise juhte ei ole teada. Kui te olete võtnud liiga palju Prefemin-i, pöörduge palun oma arsti poole või lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Prefemin-i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsiseid kõrvaltoimeid ei ole Prefemin-i kasutamisel täheldatud, kui neid on kasutatud vastavalt eelpooltoodud juhistele.

Nahalööbe või sügeluse tekkimisel tuleb ravimi kasutamine lõpetada ning vajadusel konsulteerida oma arstiga.

Harvadel juhtudel on vahetult pärast Prefemin-i kasutama hakkamist täheldatud premenstruaalse sündroomi mõnede sümptomite intensiivistumist. Juhul, kui nimetatud nähud ravi käigus ei taandarene või hoopis süvenevad, konsulteerige oma arstiga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimepidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Prefemin sisaldab

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab:

Toimeaine on 20 mg mungapipra viljade kuivekstrakti (Agni casti fructus extractum siccum) (6-12:1), mis vastab 120-240 mg looduslikule mungapipra viljadele (Vitex agnus castus).

Teised abiained: tableti sisu: veevaba kolloidne räni, mikrokristalne tselluloos, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat; tableti kate: makrogool 400 ja 20000, hüpromelloos, propüleenglükool, titaandioksiid (E171).

Ekstrakt: etanool 60% (m/m).

Kuidas Prefemin välja näeb ja pakendi sisu Valge ümar kaetud tablett.

30 või 90 tabletti blisterpakendis ja väliskarbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS

Jaama 55B, 63308 Põlva

Eesti

Telefon: 79 98 100

Tootja

Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde

TaaniApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jõe apteek

Narva mnt 21, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6610310
benu.5128@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating