Otsituimad TOP 5

Prostamol Uno 320mg capsule, soft N60 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Uroloogias kasutatavad ained
Nimetus: Prostamol Uno 320mg capsule, soft N60
Toimeained: Serenoa repens(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Berlin-Chemie
ATC kood G04CX02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Prostamol Uno on eesnäärme ravim, mis sisaldab toimeainena serenoapalmi marjade paksekstrakti (Serenoae repentis extractum).

Prostamol Uno`t kasutatakse meestel eesnäärme healoomulise (mitte vähist tingitud) suurenemise I ja II staadiumist tingitud urineerimishäirete (raskendatud põie tühjendamine) korral.

Eesnäärme healoomulise (mitte vähist tingitud) suurenemise staadiumite klassifikatsioon

Staadiumid Nimetus Kirjeldus
I Põie ärrituse staadium -urineerimise algusaeg on viivitusega-urineerimine kestab kauem ja uriinijuga on katkendlik -uriinijuga on nõrk-urineerimine on sage (eriti öösel)-urinerimisel tühjeneb põis täielikult
II Jääkuriini staadium -urineerimine on raskendatud-põis ei tühjene täielikult ja põide jääb urineerimise lõpetamisel jääkuriin. Patsient tunneb, et põis ei ole täielikult tühjenenud.

Eesnäärme healoomulisel suurenemisel võivad olla järgmised sümptomid:

vajadus sagedamini urineerida, eriti öösiti

nõrk ja katkendlik uriinijuga

tunne, et põis ei ole täielikult tühjenenud

valu urineerimisel

seksuaalfunktsiooni häired

Enamus neist sümptomitest tekib suurenenud eesnäärme survest ureetrale e. kusitile (kanal, mille kaudu uriin voolab põiest välja).

Prostamol Uno takistab eesnäärme edasist suurenemist ja seega vähendab survet põiele ning tugevdab uriinivoolu.

Prostamol Uno ei pärsi seksuaalfunktsiooni.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Prostamol Uno`t kui te olete allergiline (ülitundlik):

serenoapalmi marjade ekstrakti (Serenoae repentis extractum )suhtes

värvaine cochineal punane A (E124) suhtes või

mõne teise Prostamol Uno`s sisalduva abiaine suhtes

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Prostamol Uno

Prostamol Uno vähendab suurenenud eesnäämest tingitud kaebusi, kuid ei vähenda suurenenud eesnääret. Seetõttu külastage oma arsti regulaarselt.

Te peate kindlasti pöörduma arsti poole, kui

märkate verd uriinis,

tekib uriinipidamatus (väikesekoguseline pidev uriinileke, nn ülevoolupõis) - või te tunnete valulikku äkilist urineerimistungi, kuid ei suuda põit tühjendada (äge uriinipeetus).

vajadust urineerida, kuid esineb takistus (äge uriinipeetus).

Võtmine koos teiste ravimitega

Koostoimed teiste ravimitega pole teada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Prostamol Uno`l puudub toime auto jutimisele või masinatega töötamisele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Prostamol Uno`t alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud või nagu infolehes kirjas. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine

Võtke 1 kapsel Prostamol Uno’t päevas, iga päev samal ajal. Neelake kapsel pärast sööki piisava koguse vedelikuga tervena alla.

Ravi kestus

Ravi kestuse määrab arst ning see sõltub haiguse kulust ja raskusastmest.

Ravi kestus ei ole ajaliselt piiratud. Pidage ravi kestuse üle nõu oma arstiga.

Ravi Prostamol Uno`ga on pikaajaline ja regulaarne. Regulaarne manustamine on vajalik ravitoime saavutamiseks. Kaebuste leevenemist võib täheldada 6 nädala möödudes. Ravi maksimaalse toime saavutamiseks võib kuluda kuni 3 kuud.

Kui sümptomid ei leevendu vaid süvenevad, tuleb konsulteerida arstiga.

Kui te võtate Prostamol Uno`t rohkem kui ette nähtud Prostamol Uno üleannustamise juhtumid pole teada.

Kui te unustate Prostamol Uno võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Prostamol Uno võtmise

Kui te lõpetate Prostamol Uno kasutamise, võivad sümptomid uuesti ilmneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Prostamol Uno põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (rohkem kui 1-l kasutajal 10000-st ning vähem kui 1-l kasutajal 1000-st) Seedetrakti häired: ebamugavustunne kõhus.

Immuunsüsteemi haired: värvaine cochineal punane A (E124) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Prostamol Uno`t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Prostamol Uno sisaldab

Toimeaine: iga pehmekapsel sisaldab 320 mg serenoapalmi marjade paksekstrakti (9 – 11:1).

Abiained on suktsinüülželatiin, glütserool, värvained titaandioksiid (E171), must raudoksiid (E172) ja cochineal punane A 80% (E124), puhastatud vesi

Kuidas Prostamol Uno välja näeb ja pakendi sisu

Ovaalsed pehmekapslid, mille kahevärvilistes (punane/must) kapslites sisaldub tumepruun iseloomuliku lõhnaga vedel aine.

Blisterpakendis 15, 30 või 60 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Berlin-Chemie AG

(MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125

12489 Berliin

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti

Paldiski mnt 27/29Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sonda Apteek, Jõhvi, Rakvere tn 29

Rakvere tn 29, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
3370744
benu.5196@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating