Otsituimad TOP 5

Rennie 680mg+80mg chewable tablet N24 (0)

Seedekulgla ja ainevahetus >  Maomahla happesusega seotud häirete raviks kasutatavad ained
Nimetus: Rennie 680mg+80mg chewable tablet N24
Toimeained: Calcium carbonate+Magnesium carbonate(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Bayer Consumer Care
ATC kood A02AC80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Rennie on näidustatud mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandite, ning mao ülihappesuse ja kõrvetiste sümptomaatiliseks raviks.

Rennie sisaldab kahte antatsiidi - kaltsiumkarbonaati ja magneesiumkarbonaati, millel on kiire ja pikaajaline liigset maohapet neutraliseeriv toime.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Rennie närimistablette:

kui teil on raske neeruhaigus või teil on neerukivid;

kui teil on kõrge kaltsiumi või madal fosfaatide sisaldus veres;

kui olete kaltsiumkarbonaadi, magneesiumkarbonaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Sarnaselt teistele antatsiididele võib nende tablettide võtmine peita teiste, tõsisemate haigusseisundite sümptomeid. Kui sümptomid 7 päeva jooksul ei möödu, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on probleeme neerudega, pidage enne Rennie tablettide võtmise alustamist nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Rennie

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te võtate antibiootikume (tetratsükliinid, kinoloonid), südameglükosiide (digoksiin), levotüroksiini (kilpnäärme hormoon), eltrombopagi (trombotsüütide arvu suurendav ravim) või teisi retseptiravimeid (nt fluoriidid, fosfaadid, rauda sisaldavad preparaadid), siis konsulteerige enne Rennie võtmist oma arstiga, sest Rennie võib mõjutada nende ravimite toimet.

Kui te võtate tiasiid-diureetikume, mida kasutatakse uriinierituse suurendamiseks, siis öelge seda oma arstile enne, kui te hakkate Rennie tablette võtma, sest arst võib soovida jälgida teie vere kaltsiumisisaldust.

Selleks, et kõigist kasutatavatest ravimitest saadav kasu oleks maksimaalne, võtke Rennie tablette 1 kuni 2 tundi pärast ükskõik millise teise ravimi võtmist.

Rennie koos toidu ja joogiga

Sarnaselt teistele kaltsiumit sisaldavatele antatsiididele tuleb hoiduda manustamisest koos suure koguse piima või piimatoodetega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal võib Rennie närimistablette kasutada, kuid vältida tuleb pikaajalist suurte annuste manustamist. Rasedad ei tohi ületada maksimaalset lubatud ööpäevast annust (vt lõik 3 „Kuidas Rennie närimistablette kasutada“).

Rennie sisaldab sahharoosi

Rennie üks tablett sisaldab 475 mg sahharoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid või te põete suhkurhaigust, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Rennie on näidustatud mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandite, ning mao ülihappesuse ja kõrvetiste sümptomaatiliseks raviks.

Rennie sisaldab kahte antatsiidi - kaltsiumkarbonaati ja magneesiumkarbonaati, millel on kiire ja pikaajaline liigset maohapet neutraliseeriv toime.

Mida on vaja teada enne Rennie kasutamist

Ärge kasutage Rennie närimistablette:

kui teil on raske neeruhaigus või teil on neerukivid;

kui teil on kõrge kaltsiumi või madal fosfaatide sisaldus veres;

kui olete kaltsiumkarbonaadi, magneesiumkarbonaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Sarnaselt teistele antatsiididele võib nende tablettide võtmine peita teiste, tõsisemate haigusseisundite sümptomeid. Kui sümptomid 7 päeva jooksul ei möödu, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on probleeme neerudega, pidage enne Rennie tablettide võtmise alustamist nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Rennie

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te võtate antibiootikume (tetratsükliinid, kinoloonid), südameglükosiide (digoksiin), levotüroksiini (kilpnäärme hormoon), eltrombopagi (trombotsüütide arvu suurendav ravim) või teisi retseptiravimeid (nt fluoriidid, fosfaadid, rauda sisaldavad preparaadid), siis konsulteerige enne Rennie võtmist oma arstiga, sest Rennie võib mõjutada nende ravimite toimet.

Kui te võtate tiasiid-diureetikume, mida kasutatakse uriinierituse suurendamiseks, siis öelge seda oma arstile enne, kui te hakkate Rennie tablette võtma, sest arst võib soovida jälgida teie vere kaltsiumisisaldust.

Selleks, et kõigist kasutatavatest ravimitest saadav kasu oleks maksimaalne, võtke Rennie tablette 1 kuni 2 tundi pärast ükskõik millise teise ravimi võtmist.

Rennie koos toidu ja joogiga

Sarnaselt teistele kaltsiumit sisaldavatele antatsiididele tuleb hoiduda manustamisest koos suure koguse piima või piimatoodetega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal võib Rennie närimistablette kasutada, kuid vältida tuleb pikaajalist suurte annuste manustamist. Rasedad ei tohi ületada maksimaalset lubatud ööpäevast annust (vt lõik 3 „Kuidas Rennie närimistablette kasutada“).

Rennie sisaldab sahharoosi

Rennie üks tablett sisaldab 475 mg sahharoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid või te põete suhkurhaigust, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Rennie närimistablette kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1…2 närimistabletti ühekordse annusena, eelistatult üks tund pärast sööki ja enne magamaminekut, samuti kõrvetiste puhul valu ajal. Ärge võtke 24 tunni jooksul rohkem kui 11 tabletti.

Kui kaebused püsivad pärast 7 päeva möödumist, konsulteerige oma arstiga, et välistada mõne tõsisema haiguse esinemine. Vältida tuleb ravimi pikaajalist kasutamist. Mitte anda alla 12-aastastele lastele.

Kui te võtate Rennie tablette rohkem kui ette nähtud

Ärge rohkem tablette võtke, jooge palju vett ja pidage nõu oma arsti või apteekriga. Üleannustamise sümptomid võivad olla iiveldus ja oksendamine, kõhukinnisus, väsimus, uriinierituse suurenemine, janu, vedelikupuudus ja ebatavaline lihasnõrkus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Rennie närimistablette võtta

Unustatud annuse korvamiseks ärge võtke kahekordset annust.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Soovitatud annustel on kõrvaltoimete esinemine ebatõenäoline.

Väga harva on teatatud allergilistest reaktsioonidest ravimi koostisosade suhtes nagu nt lööbed, sügelus, hingamisraskused ja näo-, suu- või neeluturse ja anafülaktiline šokk. Kui teil tekivad need reaktsioonid, lõpetage otsekohe ravi ja pöörduge arsti poole.

Pikaajaline suurte annuste manustamine võib tõsta vere kaltsiumi- ja magneesiumisisaldust, seda eriti neeruhaigusega patsientidel. See võib põhjustada iiveldust ja oksendamist, seedehäireid, kõhulahtisust, väsimust, lihasnõrkust, segasusseisundit, uriinierituse suurenemist, janu ja vedelikupuudust.

Kui võtta pikema aja vältel Rennie tablette koos piima või piimatoodetega, võib tekkida piimaleelisesündroom, mis võib põhjustada kõrget kaltsiumitaset veres. Piima-leelisesündroomi sümptomiteks võivad olla maitsetundlikkuse muutused, peavalu, neeruprobleemid, väsimus ja naha alla tekkivad kühmud/muhud.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget „Kõlblik kuni:“ ja blistril pärast märget „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rennie sisaldab

Toimeained on kaltsiumkarbonaat ja magneesiumkarbonaat. Üks närimistablett sisaldab 680 mg kaltsiumkarbonaati (milles on 272 mg kaltsiumi) ja 80 mg magneesiumkarbonaati.

Abiained on sahharoos, talk, modifitseeritud maisitärklis, kartulitärklis, magneesiumstearaat, vedel parafiin, piparmündi kuivekstrakt (20%) ja sidruni maitselisand.

Kuidas Rennie välja näeb ja pakendi sisu

Valged närimistabletid, 24 kaupa PVC/alumiiniumblisterpakendis.

Müügiloa hoidja

UAB Bayer

Žirmunu 68a

LT 09124 Vilnius

Leedu

Tootja

Delpharm Gaillard

33, Rue de l'Industrie

F-74240 Gaillard

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, Tallinn

Tel: +372 655 8565Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating