Otsituimad TOP 5

Ringer-Lactat B. Braun solution for infusion 500ml N10 (0)

Veri ja vereloomeorganid >  Vereasendajad ja perfusioonilahused
Nimetus: Ringer-Lactat B. Braun solution for infusion 500ml N10
Toimeained: Electrolytes(P)
Tipas: Retseptiga kompenseeritavad
Tootja: B.Braun Melsungen
ATC kood B05BB01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Ringer-Lactat B.Braun on lahus on vedeliku ja soolade viimiseks organismi. Selle soolasisaldus on sarnane inimese enda organismi soolade sisaldusega.

Seda preparaati kasutatakse, varustamaks teid vedeliku ja sooladega, kui:

tuleb säilitada teie vedeliku ja soolade tasakaal, manustades õige koguse neid aineid otse teie vereringesse

te olete veetustunud ja kaotanud vett ja soolasid

te olete kaotanud verd ja vajate seda perparaati vere lühiajalise asendajana.

Samuti kasutatakse seda, kui arst tahab teile manustada kontsentreeritud soolasid või muid ravimeid.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Ringer-Lactat B.Braun’i - kui teie organismis on liiga palju vett.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ringer-Lactat B.Braun

kui te olete kaotanud vedelikku, aga mitte soolasid

kui teil on liiga kõrge kaaliumi, naatriumi ja kloriidi sisaldus veres

kui teie neerufunktsioon on häiritud, eriti kui see võib viia vere kaaliumitaseme suurenemiseni

mõni muu seisund, kus tarbitava naatriumi kogus peab olema madal, nagu nt südamepuudulikkus, tursed, vesi kopsus, kõrge vererõhk, rasedustoksikoos (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Selle lahuse saamise ajal jälgitakse teie vere sooladesisaldust ja organismi üldist vedeliku taset.

Polüetüleenmahuti sisaldab olulise ruumala õhku. Vältimaks õhuembolismi riski, tuleb kogu õhk enne surveinfusiooni alustamist mahutist eemaldada.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ringer-Lactat B.Braun lahusega ei segata ravimeid, mis sisaldavad oksalaate, fosfaate või karbonaate/vesinikkarbonaate. Arst lisab Ringer-Lactat B.Braun lahusesse vaid sobivaid ohutuid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või imetate, palun teavitage sellest oma arsti. Arsti jaoks on ohutu manustada teile naatriumlaktaadi veenisisest infusioonilahust, välja arvatud juhul, kui teil on rasedustoksikoos (kolmandal trimestril tekkida võiv seisund, kus patsiendil on kõrge vererõhk, tursed ja valgusisaldus uriinis).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Ringer-Lactat B.Braun on lahus on vedeliku ja soolade viimiseks organismi. Selle soolasisaldus on sarnane inimese enda organismi soolade sisaldusega.

Seda preparaati kasutatakse, varustamaks teid vedeliku ja sooladega, kui:

tuleb säilitada teie vedeliku ja soolade tasakaal, manustades õige koguse neid aineid otse teie vereringesse

te olete veetustunud ja kaotanud vett ja soolasid

te olete kaotanud verd ja vajate seda perparaati vere lühiajalise asendajana.

Samuti kasutatakse seda, kui arst tahab teile manustada kontsentreeritud soolasid või muid ravimeid.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE RINGER-LACTAT B.BRAUN’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Ringer-Lactat B.Braun’i - kui teie organismis on liiga palju vett.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Ringer-Lactat B.Braun

kui te olete kaotanud vedelikku, aga mitte soolasid

kui teil on liiga kõrge kaaliumi, naatriumi ja kloriidi sisaldus veres

kui teie neerufunktsioon on häiritud, eriti kui see võib viia vere kaaliumitaseme suurenemiseni

mõni muu seisund, kus tarbitava naatriumi kogus peab olema madal, nagu nt südamepuudulikkus, tursed, vesi kopsus, kõrge vererõhk, rasedustoksikoos (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Selle lahuse saamise ajal jälgitakse teie vere sooladesisaldust ja organismi üldist vedeliku taset.

Polüetüleenmahuti sisaldab olulise ruumala õhku. Vältimaks õhuembolismi riski, tuleb kogu õhk enne surveinfusiooni alustamist mahutist eemaldada.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ringer-Lactat B.Braun lahusega ei segata ravimeid, mis sisaldavad oksalaate, fosfaate või karbonaate/vesinikkarbonaate. Arst lisab Ringer-Lactat B.Braun lahusesse vaid sobivaid ohutuid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või imetate, palun teavitage sellest oma arsti. Arsti jaoks on ohutu manustada teile naatriumlaktaadi veenisisest infusioonilahust, välja arvatud juhul, kui teil on rasedustoksikoos (kolmandal trimestril tekkida võiv seisund, kus patsiendil on kõrge vererõhk, tursed ja valgusisaldus uriinis).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

KUIDAS RINGER-LACTAT B.BRAUN’I KASUTADA

Arst määrab teile Ringer-Lactat B.Braun’i õige annuse sõltuvalt teie east, kehakaalust ja seisundist. Tavaline annus täiskasvanutele on 1 liiter (kuni 3 liitrit) päevas, manustatuna veeni. Minimaalne manustamiseks vajaminev aeg ühe liitri kohta on ligikaudu 3 tundi ja 20 minutit.

Laste annused määrab arst lähtuvalt patsiendi vanusest, kaalust ja kliinilisest seisundist.

Kui te kasutate Ringer-Lactat B.Braun’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamine võib viia hüperhüdratsiooni (ülemäärane vedelik organismis) tekkeni, millele järgneb suurenenud nahatundlikkus, paisud, tursed - s.h ka kopsu- või ajuturse – vedeliku, soolade ja happealus-tasakaalu häired. Samuti võib üleannustamine viia vere soolasisalduse suurenemiseni.

Kui ilmneb üleannustamine, määrab arst vajaliku lisaravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Ringer-Lactat B.Braun põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Selle ravimi saamise ajal võib iseäranis tõenäoliselt suureneda vere kloriiditase.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Ringer-Lactat B.Braun’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja välispakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Kasutage ravimit ainult juhul, kui see on selge ja mahuti vigastamata.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Ringer-Lactat B.Braun sisaldab:

Toimeaine(d) on:

1 liiter lahust sisaldab:

- naatriumkloriid 6 g
- naatriumlaktaat 3,12 g
- kaaliumkloriid 0,4 g
- kaltsiumkloriid 2H2O 0,27 g

Abiaine on süstevesi.

Kuidas Ringer-Lactat B.Braun välja näeb ja pakendi sisu Ravim on infusioonilahus, s.t et seda manustatakse tilgutiga veeni. Selge, värvitu lahus.

Ravim on saadaval 500 ml või 1000 ml polüetüleenpudelis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Saksamaa

Telef: +49-5661-71-0

Fax: +49-5661-71-4567

Posti aadress

34209 Melsungen

Saksamaa

Tootja

B.Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona

Hispaania

Või

B. Braun Melsungen

Carl-Braun Strasse 1

D-34212 Melsungen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: B.Braun Medical OÜ

Kadaka tee 70B

12618, Tallinn

Infoleht viimati kooskõlastatud jaanuaris 2010.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Vaistinių atitinkančių jūsų paieškos kriterijus nerasta!