Otsituimad TOP 5

Sirdalud 4mg tablet N30 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Müorelaksandid
Nimetus: Sirdalud 4mg tablet N30
Toimeained: Tizanidine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Novartis Europharm
ATC kood M03BX02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Tisanidiin on tsentraalselt toimiv skeletilihaste lõõgastaja, mis toimib seljaajule ja vähendab ülemäärast lihastoonust.

Sirdalud on näidustatud neuroloogilistest häiretest (seljaaju kahjustus, sclerosis multiplex) põhjustatud spastilisuse sümptomaatiliseks raviks, vöötlihaste ülemäärasest pingest (spasmist) tingitud valusündroomi raviks.

Sirdalud tablette kasutatakse:

valulike, tahtele allumatute lihaskontraktsioonide (spasmide) raviks, mis on seotud selgroo kahjustusega, näiteks alaselja valu, kaelakangus;

neuroloogilistest häiretest (nt sclerosis multiplex, krooniline müelopaatia, selgroo degeneratiivne haigus, ajuinsult/infarkt, tserebraalne halvatus) tingitud suurenenud lihastoonuse raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Sirdalud’i

kui teil on kunagi tekkinud allergiline reaktsioon tisanidiini või ravimi mõnede koostisosade suhtes, mis on loetletud selle infolehe lõpus;

kui teil on raske maksahaigus;

kui te võtate fluvoksamiini sisaldavat ravimit (kasutatakse depressiooni raviks);

kui te võtate tsiprofloksatsiini sisaldavat ravimit (infektsioonide raviks kasutatav antibiootikum).

Kui mõni ülaltoodud tingimustest kehtib teie kohta, siis informeerige oma arsti ja ärge Sirdaludi kasutage.

Kui te arvate, et võite olla allergiline, pidage nõu arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sirdalud

kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud teisi ravimeid (vt lõik 2).

kui teil esineb hüpotensioon (vererõhu langus), kuna Sirdalud võib esile kutsuda tõsise hüpotensiooni ilminguid, nagu teadvuskadu ja vereringe kollaps.

kui te soovite ravi muuta või lõpetada, ärge muutke ravimi annust ega lõpetage ravi ilma kõigepealt arstiga nõu pidamata (vt lõik 3).

kui teil tekivad maksafunktsiooni häire sümptomid (nt ebaselge põhjusega iiveldus, isutus või väsimus). Arst teeb vereanalüüsid teie maksatalitluse kontrollimiseks ning otsustab, kas te tohite või ei tohi Sirdalud-ravi jätkata. Arst kontrollib teie maksatalitlust, kui te saate 12 mg ja suuremaid ööpäevaseid annuseid.

kui teil on neeruhaigus, arst võib pidada vajalikuks vähendada Sirdalud’i annust.

Kui mõni ülaltoodud tingimustest kehtib teie kohta, siis informeerige oma arsti ja ärge Sirdaludi kasutage enne, kui arst on seda lubanud.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eriti oluline on arsti või apteekrit informeerida järgmiste ravimite puhul:

antihüpertensiivsed ravimid kaasa arvatud diureetikumid (kasutatakse kõrge vererõhu langetamiseks);

uinumist soodustavad ravimid või tugevad valuvaigistid, kuna nende sedatiivne (rahustav) toime võib koos Sirdalud’iga tugevneda;

antiarütmikumid (kasutatakse ebaregulaarse südamerütmi raviks) ja muud ravimid, mis võivad põhjustada südametöö häiret, mida nimetatakse ‘QT-intervalli pikenemiseks;

tsimetidiin (kasutatakse mao- või kaksteistsõrmikuhaavandi raviks);

fluorokinoloonid ja rifampitsiin (antibiootikumid, mida kasutatakse infektsioonide raviks);

rofekoksiib (kasutatakse valu ja põletiku vähendamiseks);

suukaudsed kontratseptiivid;

tiklopidiin (kasutatakse infarktiriski vähendamiseks); - kui te suitsetate üle 10 sigareti päevas.

Kuna alkohol võib tugevndada Sirdalud’i sedatiivset toimet, on soovitav loobuda alkoholi tarbimisest Sirdalud-ravi ajal.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Sirdalud’i ei tohi raseduse ajal kasutada. Informeerige oma arsti, kui te rasestute Sirdalud’i kasutamise ajal. Arst räägib teiega Sirdalud’i võtmisega seotud riskidest raseduse ajal.

Imetamine

Sirdalud’i ei tohi kasutada imetamise ajal. Arst räägib teiega Sirdalud’i võtmisega seotud riskidest imetamise ajal.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Sirdalud’iga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui Sirdalud põhjustab teil pearinglust või kui teil ilmnevad hüpotensiooni sümptomid (külm higistamine, pearinglus).

Oluline teave mõningate Sirdalud’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Sirdalud’i kasutamine eakatel patsientidel

Sirdalud’i kasutamisel eakatel patsientidel on vajalik ettevaatus.

Sirdalud’i kasutamine lastel

Lastel ei ole soovitatav Sirdalud’i kasutada.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Sirdalud’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ärge ületage ettenähtud annust.

Milline on annus

Neuroloogilistest häiretest tingitud suurenenud lihastoonuse ravi Annus on individuaalne.

Algannus ei tohi olla suurem kui 6 mg ööpäevas jagatuna kolmele manustamiskorrale. Annust võib järk-järgult suurendada poole nädala või nädala järel 2...4 mg kaupa.

Optimaalne ravivastus saavutatakse tavaliselt ööpäevase annusega 12...24 mg jagatuna 3…4 võrdseks üksikannuseks. Suurim lubatud ööpäevane annus on 36 mg.

Valulike, tahtele allumatute lihaskontraktsioonide (spasmide) leevendamine

2...4 mg kolm korda päevas. Raskel juhul võib õhtul enne uinumist võtta lisaannuse 2...4 mg.

Lapsed. Ravimi ohutus ja efektiivsus ei ole alla 18-aastastel tõestatud, mistõttu ravimit ei ole soovitatav sellel vanusegrupil kasutada.

Eakad. Kasutamise kogemus on vähene, mistõttu ravimi manustamisel on vajalik ettevaatus. Arvestada tuleb sellega, et eakatel on neerufunktsioon langenud.

Neerupuudulikkusega (kreatiniini kliirens <25 ml/min) haigetel peab algannus olema väiksem – 2 mg 1 kord päevas; annust tuleb suurendada järk-järgult 2 mg kaupa. Ravi ajal tuleb regulaarselt kontrollida neerufunktsiooni.

Arst ütleb teile, kui palju tablette te peate võtma. Sõltuvalt ravivastusest võib arst kohaldada annust.

Millal Sirdalud’i võtta

Sirdalud tablette tuleb võtta kolm korda päevas. Tõsisematel juhtudel võib arst soovitada õhtul täiendava annuse võtmist.

Kui te võtate Sirdalud’i rohkem kui ette nähtud

Kui võtsite juhuslikult määratust rohkem ravimit, võtke kohe ühendust oma arstiga või kutsuge kiirabi.

Kui unustate Sirdalud’i võtta

Võtke unustatud annus niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke unustatud annust juhul, kui järgmise annuse võtmiseni on jäänud vähem kui 2 tundi. Sellisel juhul võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahte annust korraga.

Kui te lõpetate Sirdalud’i võtmise

Ärge muutke ravimi annust ega lõpetage ravi ilma kõigepealt arstilt nõu küsimata. Arst võib annust järk-järgult vähendada enne ravi täielikku ärajätmist. Selle eesmärk on ära hoida seisundi halvenemine ja vähendada ärajätunähtude – hüpertensiooni (kõrge vererõhk, peavalu, pearinglus) ja tahhükardia (kiire südamerütm) – riski.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Sirdalud põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei esine.

Valulike lihasspasmide raviks kasutatava väikese annusega kaasnevad kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja lühiajalised. Nendeks on unisus, väsimus, pearinglus, suukuivus, iiveldus jm seedetrakti häired, mööduv seerumi transaminaaside aktiivsuse suurenemine ja vererõhu langus.

Neuroloogilistest häiretest põhjustatud spastilisuse sümptomaatiliseks raviks kasutatava suurema annusega kaasnevad kõrvaltoimed on sagedasemad ja tugevamini väljendunud, kuid vajadus ravi katkestamiseks tekib harva. Lisaks võivad esineda lihasnõrkus, unehäired ja hallutsinatsioonid, on täheldatud ka vererõhu alanemist ja bradükardiat (südame löögisagedus alla 60 löögi minutis). Väga harva on tekkinud äge maksapõletik. Informeerige oma arsti, kui teil esineb seletamatu iiveldus, kehakaalu langus ja tugev väsimus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised

Hepatiit, maksapuudulikkus, vererõhu langus, hallutsinatsioonid, segasusseisund Kõrvaltoimete ilmnemisel pöörduge koheselt arsti poole.

Väga sagedased kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 patsiendil 10-st):

Unisus, väsimus, pearinglus, kõhuärritus, suukuivus, lihasnõrkus

Sagedased kõrvaltoimed (esinevad 1 kuni 10 patsiendil 100-st):

Vererõhu langus, ajutine maksanäitajate (seerumi transaminaaside) aktiivsuse tõus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (1 kuni 10 patsiendil 1000-st):

Aeglane südamerütm

Harvad kõrvaltoimed (1 kuni 10 patsiendil 10000-st):

Iiveldus

Muud kirjeldatud kõrvaltoimed:

üldine nõrkus/väsimus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Sirdalud’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Sirdalud sisaldab

Toimeaine on tisanidiin (tisanidiinvesinikkloriidina).

Abiaineid on: Veevaba kolloidne ränidioksiid, stearhape, mikrokristalliline tselluloos, veevaba laktoos.

Kuidas Sirdalud välja näeb ja pakendi sisu

Sirdalud 2 mg ühe poolitusjoonega tabletid PVC/PE/PVDC alumiiniumblistris. 30 tabletti pakendis.

Tableti saab jagada kaheks võrdseks annuseks.

Sirdalud 4 mg kahe poolitusjoonega tabletid PVC/PE/PVDC alumiiniumblistris. 30 tabletti pakendis. Tableti saab jagada neljaks võrdseks annuseks.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Novartis Finland Oy

Metsänneidonkuja 10

FIN-02130 Espoo

Soome

Tootja:

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25 90429 Nürnberg Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

MÜÜGILOA HOIDJA ESINDAJA EESTIS:

Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal,

Pärnu mnt. 141

11314 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aravete Apteek

Lasteaia tn 4, Aravete alevik, Ambla vald, Järva maakond
3832375
aravete.apteek@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kilingi-Nõmme Apteek

Pärnu tn 65, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald, Pärnu maakond
4430440
knapt103@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating