Otsituimad TOP 5

Skinoren cream 200mg 30g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Aknevastased preparaadid
Nimetus: Skinoren cream 200mg 30g N1
Toimeained: Azelaic acid(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Intendis GmbH
ATC kood D10AX03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Skinoren sisaldab toimeainena aselaiinhapet ning see on mõeldud välispidiseks (kutaanseks) kasutamiseks akne ja melasmi ravis.

Skinoren kreemi kasutatakse akne põletikuliste ja mittepõletikuliste vormide raviks. Skinoren pärsib akne tekkes olulist rolli omavate bakterite (Propionibacterium acnes) kasvu. Samuti mõjutab Skinoren marrasknaha rakkude sarvestumist ja on seega suuteline avaldama soodsat ravitoimet akne puhul esinevatele komedoonidele (mustadele ja valgetele rasuvinnidele).

Skinoren kreemi kasutatakse ka melasmide raviks. Aselaiinhape takistab pigmendilaike tekitavate normist erinevate melanotsüütide (rakud, mis põhjustavad nahapigmendi tumenemist ehk melasmi) kasvu ja eluvõimet.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Skinoren’i

- kui olete aselaiinhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Skinoren’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Skinoren on ainult välispidiseks (kutaanseks) kasutamiseks. Vältige kontakti silmade, suu ja teiste limaskestadega. Juhuslikul kokkupuutel tuleb silmi, suud ja/või limaskesti loputada rohke veega. Kui ärritus silmades ei kao, pidage nõu arsti või apteekriga.

Peske käsi iga kord peale Skinoren’i pealekandmist.

Harva on teatatud astma nähtude ägenemisest astmahaigetel, keda raviti aselaiinhappega.

Lapsed ja noorukid

Kasutamisel 12 kuni 18- aastastel noorukitel ei ole annuse kohandamine vajalik. Ohutus ja efektiivsus alla 12-aastastel lastel ei ole tõestatud.

Muud ravimid ja Skinoren

Ei ole uuritud kas Skinoren mõjutab teisi ravimeid või on mõjutatud teiste ravimite poolt. Teatage oma arstile või apteekrile, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Aselaiinhappe kasutamise kohta raseduse ajal andmed puuduvad. Teie arst otsustab, kas te võite Skinoren’i kasutada, kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Väikelapsed ei tohi olla kontaktis ravitava naha või rinnaga.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Skinoren ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Skinoren sisaldab bensoehapet ja propüleenglükooli.

Bensoehape on nahale, silmadele ja limaskestadele kergelt ärritava toimega. Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Skinoren on mõeldud ainult välispidiseks (kutaanseks) kasutamiseks.

Soovitatav annus ja kasutamise sagedus

Kandke Skinoren’i kahjustatud nahale 2 korda päevas (hommikul ja õhtul) ning hõõruge see õrnalt naha sisse. Kogu näopiirkonna katmiseks on piisav kogus ligikaudu 2,5 cm kreemi.

Parima tulemuse saamiseks on oluline, et Skinoren’i kasutatakse pidevalt kogu raviperioodi vältel.

Nahaärrituse esinemisel (vt lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed”) on võimalik vähendada Skinoren’i pealekandmise sagedust ühele korrale päevas, kuni ärritus on taandunud. Vajadusel pidage ravis paar päeva vahet.

Manustamisviis

Enne Skinoren’i nahale kandmist puhastage nahk põhjalikult veega ning kuivatage. Võite kasutada ka õrnatoimelist nahapuhastusvahendit.

Ravi kestus

Teie arst ütleb teile kui kaua peaksite Skinoren’i kasutama.

Skinoren’i kasutamise kestus võib individuaalselt erineda, sõltudes ka nahakahjustuse raskusastmest.

Sõltuvalt raviefektist võib Skinoren’i kasutada mitme kuu vältel. Märgatavat paranemist võite akne puhul tähele panna 4-nädalase ravi järel.

Melasmi puhul on minimaalne ravikuuri kestus 3 kuud. Parima ravitulemuse saamiseks tuleb Skinoren’i kasutada regulaarselt. Kogu ravikuuri kestel on vajalik laia spektriga päikesekaitsevahendite (UV B & UV A) kasutamine, et ära hoida päikese poolt põhjustatud protsessi ägenemist ja/või paranenud piirkondade repigmentatsiooni.

Kui te kasutate Skinoren’i rohkem kui ette nähtud

Isegi kui te olete kasutanud kogemata Skinoren’i rohkem kui peaks, on kahjulik toime (mürgistus) ebatõenäoline.

Jätkake teile määratud ravi ja kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Kui te unustate Skinoren’i kasutada

Ärge kasutage kahekordset Skinoren kreemi kogust, et korvata vahelejäänud annust. Jätkake arsti poolt määratud raviga.

Kui te lõpetate Skinoren’i kasutamise

Kui te lõpetate Skinoren’i kasutamise, võib teie nahahaigus süveneda. Enne Skinoren’i kasutamise lõpetamist pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kliiniliste uuringute käigus kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimeteks olid manustamiskohal esinev põletustunne, sügelus või punetus. Enamikel juhtudel on ärrituse sümptomid kerged või mõõdukad ja nende sagedus väheneb ravi käigus.

Ravi ajal Skinoren’iga võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed: väga sage (esineb rohkem kui ühel patsiendil 10-st): manustamiskohal esinev põletustunne, sügelus (pruuritus) või punetus (erüteem); sage (esineb ühel kuni 10-l patsiendil 100-st): naha ketendamine, manustamiskohal esinev valu või ärritus. Naha kuivus või pleekumine manustamiskohal; aeg-ajalt (esineb ühel kuni 10-l patsiendil 1000-st): seborröa, akne, naha depigmentatsioon, manustamiskohal esinev surin või tuimus (paresteesia), dermatiit, ebamugavustunne või turse; harv (esineb ühel kuni 10-l patsiendil 10 000-st): huulepõletik; manustamiskohal esinevad lööve, villid, ekseem, kuumatunne või haavand; allergia (ülitundlikkus) ravimi suhtes; astma ägenemine.

Harva on teatatud astma nähtude ägenemisest astmahaigetel, keda raviti aselaiinhappega.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi kasutada 6 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast märget „Kõlblik kuni:“ ja tuubil pärast märget „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Skinoren sisaldab

Toimeaine on aselaiinhape. 1 g kreemi sisaldab 200 mg aselaiinhapet.

Abiained on: Arlatoon 983 S (polüoksüetüleen rasvhappe ester), Cutina CBS (monodiglütseriidide, rasvalkoholide, triglütseriidide ja vahaestrite segu), tsetearüüloktanoaat, propüleenglükool, glütserool 85%, bensoehape ja puhastatud vesi.

Kuidas Skinoren välja näeb ja pakendi sisu Skinoren on valge, läbipaistmatu kreem.

Tuubis on 30 g kreemi.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Intendis GmbH

D-10589 Berlin

Saksamaa

Tootja

Intendis Manufacturing SpA

20090 Segrate (MI)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating