Otsituimad TOP 5

Sudafed 60mg tablet N12 (0)

Hingamissüsteem >  Nasaalsed preparaadid
Nimetus: Sudafed 60mg tablet N12
Toimeained: Pseudoephedrine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood R01BA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

SUDAFED tablette kasutatakse täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks.

Ravimis sisalduv pseudoefedriin vähendab ülemiste hingamisteede limaskestade turset.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

SUDAFED tablette ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

Allergia (ülitundlikkuse) korral ravimis sisalduva pseudoefedriini või ükskõik millise abiaine suhtes,

patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul tarvitanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all,

patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni, sümpatomimeetilisi dekongestante (nohuravimeid) või beeta-blokaatoreid,

patsientidel, kellel on südame-veresoonkonna haigus, sh kõrgvererõhutõbi

Patsientidel, kellel on raske neerutalitluse häire, suhkurtõbi, feokromotsütoom, hüpertüreoidism või kinnisenurga glaukoom.

alla 12-aastastel lastel.

Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga SUDAFED:

Ettevaatlik tuleb olla SUDAFED tablettide manustamisel kõrge vererõhu, veresooni ummistavate haiguste, kõrgenenud silmasisese rõhu ja eesnäärme healoomulise suurenemise korral.

Lõpetage koheselt Sudafed’i kasutamine ning pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest

hallutsinatsioonid

rahutus

unehäired

Rasedus ja imetamine

Konsulteerige arsti või apteekriga enne ükskõik millise ravimi kasutamist.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib SUDAFED’i kasutada ainult juhul, kui arst nii soovitab. Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

SUDAFED tabletid ei avalda toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

Võtmine koos teiste ravimitega

SUDAFED tablettide samaaegne kasutamine koos MAO inhibiitoritega (teatud depressioonivastased ravimid), furasolidooni, tritsükliliste antidepressantide, amfetamiinilaadsete psühhostimulaatorite ja paikselt veresooni ahendavate ravimitega võib tõsta vererõhku.

SUDAFED tabletid võivad vähendada teatud vererõhuravimite toimet (nt. beeta-adrenoblokaatorid, metüüldopa jt.).

Kooskasutamine moklobemiidiga võib suurendada hüpertensiivse kriisi ohtu.

Samaaegne manustamine koos oksütotsiiniga võib tõsta vererõhku.

Samaaegne manustamine koos südameglükosiididega võib suurendada rütmihäirete riski. Tungaltera alkaloidide samaaegne kasutamine võib põhjustada tungalteramürgistuse.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Oluline teave mõningate SUDAFED õhukese polümeerikattega tablettide koostisainete suhtes Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 112 mg laktoos monohüdraatii. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

SUDAFED tablette kasutatakse täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks.

Ravimis sisalduv pseudoefedriin vähendab ülemiste hingamisteede limaskestade turset.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE SUDAFED´I KASUTAMIST

SUDAFED tablette ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

Allergia (ülitundlikkuse) korral ravimis sisalduva pseudoefedriini või ükskõik millise abiaine suhtes,

patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul tarvitanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all,

patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni, sümpatomimeetilisi dekongestante (nohuravimeid) või beeta-blokaatoreid,

patsientidel, kellel on südame-veresoonkonna haigus, sh kõrgvererõhutõbi

Patsientidel, kellel on raske neerutalitluse häire, suhkurtõbi, feokromotsütoom, hüpertüreoidism või kinnisenurga glaukoom.

alla 12-aastastel lastel.

Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga SUDAFED:

Ettevaatlik tuleb olla SUDAFED tablettide manustamisel kõrge vererõhu, veresooni ummistavate haiguste, kõrgenenud silmasisese rõhu ja eesnäärme healoomulise suurenemise korral.

Lõpetage koheselt Sudafed’i kasutamine ning pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest

hallutsinatsioonid

rahutus

unehäired

Rasedus ja imetamine

Konsulteerige arsti või apteekriga enne ükskõik millise ravimi kasutamist.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib SUDAFED’i kasutada ainult juhul, kui arst nii soovitab. Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

SUDAFED tabletid ei avalda toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

Võtmine koos teiste ravimitega

SUDAFED tablettide samaaegne kasutamine koos MAO inhibiitoritega (teatud depressioonivastased ravimid), furasolidooni, tritsükliliste antidepressantide, amfetamiinilaadsete psühhostimulaatorite ja paikselt veresooni ahendavate ravimitega võib tõsta vererõhku.

SUDAFED tabletid võivad vähendada teatud vererõhuravimite toimet (nt. beeta-adrenoblokaatorid, metüüldopa jt.).

Kooskasutamine moklobemiidiga võib suurendada hüpertensiivse kriisi ohtu.

Samaaegne manustamine koos oksütotsiiniga võib tõsta vererõhku.

Samaaegne manustamine koos südameglükosiididega võib suurendada rütmihäirete riski. Tungaltera alkaloidide samaaegne kasutamine võib põhjustada tungalteramürgistuse.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Oluline teave mõningate SUDAFED õhukese polümeerikattega tablettide koostisainete suhtes Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 112 mg laktoos monohüdraatii. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

KUIDAS SUDAFED TABLETTE KASUTADA

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1 tablett 3...4 korda ööpäevas. Maksimaalne annus on 4 tabletti ööpäevas. Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid.

Tablett ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu alla 12-aastastele lastele. 6...12-aastastel lastel tuleb kasutada sobivamat ravimvormi – Sudafed siirupit.

Ravim manustada soovitatavalt pärast sööki. Kui te unustate annuse võtmata, manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga kahte annust.

Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga!

Kui te olete SUDAFED tablette kasutanud rohkem kui ette nähtud:

Üleannustamise korral võivad tekkida vererõhu tõus, südamepekslemine, ärrituvus, rahutus, värisemine ja krambid.

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke arsti juurde kaasa ravim või selle pakend, et arst teaks, millist ravimit olete tarvitanud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka SUDAFED põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

SUDAFED tablettide tarvitamisel tavaliselt kõrvaltoimeid ei teki või tekivad kergel kujul. Tõsiseid kõrvaltoimeid pseudoefedriini kasutamisel esineb väga harva.

Väga harv (<1/10 000)

Süda ja veresoonkond

Tahhükardia/ südamekloppimine

Muud südame rütmihäired ja hüpertensioon

Kesknärvisüsteem

Ärrituvus

Ärevus

Rahutus

Erutus

Unetus

Hallutsinatsioonid ja paranoilised luulud

Nahareaktsioonid, kaasa arvatud lööve

Ülitundlikkusreaktsioonid – võivad ilmneda koos teiste sümpatomimeetikumidega

Muud nähud

Iiveldus ja/või oksendamine

Peavalu

Kusepeetus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

SUDAFED tablette tuleb säilitada toatemperatuuril kuni 25 °C, originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada!

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Sudafed sisaldab

Toimeaine on pseudoefedriinvesinikkloriid. Tablett sisaldab 60 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi.

Abiained on:

Tableti sisu: laktoos monohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat

Tableti kate: hüpromelloos, punane raudoksiid (E172). talk, makrogool 400

Kuidas Sudafed välja näeb ja pakendi sisu

SUDAFED tablett on punakaspruun, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on graveeritud “SUDAFED”.

Pakend: karbis on 12 tabletti.

Müügiloa hoidja: McNeil Products Ltd. c/o Johnson & Johnson,

Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG,

Ühendkuningriik

Tootja:

Janssen-Cilag

Domaine de Maigremont

27100 Val de Reuil

PrantsusmaaApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ravana Apteek

Võru tn 77, Tartu linn, Tartu maakond
7346538
benu.5182@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Marketi Apteek

Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6074 126
benu.5156@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating