Otsituimad TOP 5

Terbital cream 1% 15g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Seenevastased ained dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Terbital cream 1% 15g N1
Toimeained: Terbinafine(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Grindeks
ATC kood D01AE15
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Terbital kreem on seentevastane ravim paikseks kasutamiseks. Terbital kreemi kasutatakse terbinafiinile tundlike seente poolt põhjustatud jalalaba seenhaiguse (tinea pedis) raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Terbital kreemi

kui te olete allergiline terbinafiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes;

Hoiatused ja ettevaatusabinõud - Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Tuleb jälgida, et kreemi ei satuks silma; Kui kreem peaks kogemata silma sattuma, pühkige see ära ja loputage silma hoolikalt puhta veega.

Vältige kreemi juhuslikku allaneelamist (vt lõik Mida teha, kui peaksite kogemata Terbital kreemi alla neelama?).

Lapsed

Seda kreemi ei ole soovitatav kasutada alla 12 aastastel lastel (välja arvatud juhtudel, kui seda soovitab arst).

Muud ravimid ja Terbital kreem

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kliinilise kogemuse puudumise tõttu tohib Terbital kreemi raseduse ajal kasutada vaid erandjuhul, kui ravist saadav kasu ületab potentsiaalse ohu lootele.

Terbinafiin eritub rinnapiima, kuid toimeaine vähese imendumise tõttu paiksel kasutamisel on toime vastsündinule ebatõenäoline. Siiski võib Terbital kreemi imetamise ajal kasutada vaid juhul, kui ravist saadav kasu ületab ohud lapsele. Imetamise ajal ei tohi ravimit manustada rindadele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole vajadust hoiduda autojuhtimisest ja liikuvate mehhanismidega töötamisest.

Terbital kreem sisaldab tsetostearüülalkoholi Tsetostearüülalkohol võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Terbital kreemi kasutatakse üks või kaks korda päevas.

kord päevas kasutamisel kestab ravi 2...4 nädalat.

korda ööpäevas manustamisel piisab sageli 1-nädalasest ravist.

Esmakordsel kasutamisel suruge tuubi avamiseks kork tagurpidi vastu tuubi otsas olevat fooliumkilet.

Enne kreemi kahjustatud kohale ja selle ümbrusele kandmist peske ja kuivatage nahk hoolikalt.

Manustage kahjustatud nahale ja selle ümbrusele õhukese kihina piisavas koguses kreemi.

Hõõruge kreem sõrmeotstega naha sisse ja töödelge lisaks otseselt kahjustatud kohtadele kindlasti ka nende ümbrust.

Seejärel peske käed hoolikalt puhtaks, et vältida ravimi sattumist ebasoovitavatesse kohtadesse ja hoida ära teiste inimeste nakatamist ning seeneeoste sattumist muudele kehapiirkondadele.

Jätkake kreemi kasutamist soovitatud ajavahemiku jooksul, isegi kui haigusnähud paari päeva jooksul taanduvad. Nii väldite haiguse taaspuhkemist ja ravi on edukas.

Terbital kreemi toimel on paranemine märgatav juba paari päeva pärast. Kahjustatud naha täielik paranemine võtab aega kauem, isegi kuni 4 nädalat sõltuvalt haiguse raskusest. Terbital kreemi toime ja naha paranemisprotsess jätkub ka pärast kreemi kasutamise lõppu. Kui haigusnähud ei ole 2 nädala jooksul ravi algusest taandunud, tuleb pöörduda arsti poole.

Eakad

Eakad patsiendid ei vaja annuse kohandamist.

Paranemise soodustamine.

Paranemist soodustab see, kui hoiate ravitava nahapiirkonna puhtana, pestes seda regulaarselt. Kuivatage ettevaatlikult ilma hõõrumata. Sügelusele vaatamata püüdke vastavat piirkonda mitte kratsida, kuna see suurendab nahakahjustust ja aeglustab paranemisprotsessi või põhjustab nakkuse levikut. Kasutage eraldi käterätti, et vältida teiste inimeste nakatamist. Vahetage pesu sageli, et hoida ära enese taasnakatamist. Pärast kreemi kasutamist peab hoolikalt käsi pesema.

Mida teha, kui peaksite kogemata Terbital kreemi alla neelama?

Kreemi allaneelamine ei ole üldjuhul eluohtlik. Juhul kui teie või keegi teine peaks juhuslikult kreemi alla neelama, on siiski soovitatav pöörduda arsti poole. Kreemi juhuslikul allaneelamisel võib tekkida iiveldus, isutus, kõhuvalu, kõhulahtisus ja peavalu.

Kui te unustate Terbital kreemi kasutada

Kui te olete unustanud manustamiskorra, siis kasutage seda niipea, kui võimalik ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Kui on juba käes järgmise kasutamise aeg, siis kasutage ettenähtud kogus ja seejärel jätkake nagu tavaliselt. Ärge kasutage kahekordset annust ega kasutage ravimit sagedamini kui 2 korda päevas. Tähtis on kinni pidada kreemi kasutamise ettenähtud aegadest, sest vahelejäänud kasutamiskorrad võivad suurendada haiguse taaspuhkemise ohtu.

Kui te lõpetate Terbital kreemi kasutamise

Kui te ei kasuta kreemi regulaarselt või kui te lõpetate ravi liiga vara, võivad nakkuse sümptomid taastuda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Terbital kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harv (esineb vähem kui ühel isikul 1000-st):

ülitundlikkusreaktsioonid (tugev sügelus, lööve, nahast kõrgemad kublad või villid). Kui teil peaksid ilmnema nimetatud sümptomid, lõpetage kreemi kasutamine ja pöörduge arsti poole.

punetus manustamiskohas, sügelus ja kõrvetustunne (tavaliselt ei ole vajadust ravi katkestada).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Terbital kreem sisaldab

Toimeaine on terbinafiinvesinikkloriid (Terbinafini hydrochloridum).

1 gramm kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi.

Abiained on isopropüülmüristaat, tsetostearüülalkohol, sorbitaanstearaat, tsetüülpalmitaat, polüsorbaat 60, bensüülalkohol, naatriumhüdroksiid ja puhastatud vesi.

Kuidas Terbital kreem välja näeb ja pakendi sisu

Terbital kreem on valge või peaaegu valge spetsiifilise lõhnaga kreem. 15 g kreemi alumiiniumtuubis, alumiiniumtuub kartongkarbis.

Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS.

Krustpils 53, Rīga, LV-1057

Läti

Tootja

Tallinna Farmaatsiatehase AS

Tondi 33, 11316 Tallinn

Eesti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal Tondi 33, 11316 Tallinn

Tel.: +372 6120224 Faks: +372 6120331Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating