Otsituimad TOP 5

Timonil Retard 150mg prolonged-release tablet N100 (0)

Närvisüsteem >  Epilepsiavastased ained
Nimetus: Timonil Retard 150mg prolonged-release tablet N100
Toimeained: Carbamazepine(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Desitin Arzneimittel GmbH
ATC kood N03AF01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Timonil retard’i kasutatakse epilepsia, kolmiknärvi neuralgia, glossofarüngeaalneuralgia, diabeetilise neuropaatia ja alkoholi võõrutussündroomiga seotud krampide vältivaks raviks.

Hoiatus: Timonil retard’i võib alkoholi võõrutussündroomi ravis kasutada ainult haigla tingimustes.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Timonil retard’i

kui olete karbamasepiini, tritsükliliste antidepressantide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on luuüdi kahjustus;

kui teil on südame ülejuhtehäired (atrioventrikulaarne blokaad);

kui teil on vere punase pigmendi ebaharilik ainevahetushäire (maksaporfüüria, nt äge intermiteeruv porfüüria, tähniline porfüüria, nahahilisporfüüria);

kui teil esinevad absaansi-tüüpi krambid või müokloonilised krambid;

kui te kasutate MAO inhibiitoreid (depressiooni või Parkinsoni tõve ravim) või olete kasutanud seda ravimit viimase 14 päeva jooksul.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Timonil retard’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega,

kui teil on verehaigus;

kui teil on naatriumi ainevahetuse häired;

kui teil on südame, maksa või neerude talitluse rasked häired;

kui teil on glaukoom (silma siserõhu tõus);

kui teil ilmnevad või on ilmnenud ebahariliku tundlikkuse nähud (nt nahalööve) okskarbasepiini või fenütoiini suhtes (epilepsiaravimid)), sest teil võib olla suurenenud risk ebahariliku tundlikkuse tekkeks ka karbamasepiini suhtes. Kui te olete/olite allergiline karbamasepiini suhtes, on 25…30% tõenäosus, et teil tekib allergiline reaktsioon ka okskarbasepiinile; - alla 6-aastaste laste ravimisel.

Palun võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekivad ravi ajal Timonil retard’iga sellised sümptomid nagu palavik, kurguvalu, nahalööve või lümfisõlmede suurenemine ja/või gripilaadsed nähud, nahale väikesed täppverevalumid (petehhia, purpur) või maksapõletiku sümptomid, nagu näiteks jõuetus, isutus, iiveldus või naha ja silmavalgete kollasus.

Karbamasepiini kasutamisel on täheldatud potentsiaalselt eluohtlikke nahalööbeid (Stevensi-Johnsoni sündroomi ja epidermise toksilist nekrolüüsi), mis ilmnevad esialgu kehatüvel tekkivate punakate märklauataoliste täppide või ringjate laikudena, mille keskel esineb sageli ville.

Tähelepanu väärivate lisanähtude hulka kuuluvad haavandid suus, kõris, ninas, suguelunditel ja silma sidekestal (punased ja turses silmad).

Potentsiaalselt eluohtlike nahalöövetega kaasnevad sageli ka gripitaolised sümptomid. Lööve võib progresseeruda laialdaselt levivateks villideks või naha koorumiseks. Tõsiste nahareaktsioonide tekkeoht on kõige suurem esimestel ravinädalatel.

Kui teil on karbamasepiini kasutamise ajal tekkinud Stevensi-Johnsoni sündroom või epidermise toksiline nekrolüüs, ei tohi te karbamasepiini mingil juhul uuesti kasutama hakata.

Need nahareaktsioonid võivad olla sagedamad mõnedest Aasia riikidest pärinevatel patsientidel. Seda riski saab Hiina hanidel või Tai päritolu patsientidel ennustada vereproovi abil. Teie arst oskab teile öelda, kas teil on vaja enne karbamasepiini võtmist vereproov teha või mitte.

Kui teil tekib lööve või nimetatud nahasümptomid, pöörduge kohe arsti poole ja öelge talle, et te kasutate seda ravimit.

Ravi ajal Timonil retard’iga peab teie arst tegema regulaarselt vereanalüüse ning jälgima maksa- ja neerutalitlust. On tähtis, et te käiksite sellistel kontrollvisiitidel.

Alkoholi võõrutussündroomi korral võivad karbamasepiini võtmisel ilmneda kõrvaltoimed, mis on sarnased alkoholi võõrutusnähtudega ja võivad seetõttu jääda märkamata.

Märkus:

Ravi ajal Timonil retard’iga võivad harva esineda tõsised nahareaktsioonid. Hiina ja Tai päritolu inimestel saab seda riski määrata vereproovi kaudu. Kui te olete pärit sellest regioonist, pidage enne ravi alustamist Timonil retard’iga nõu oma arstiga.

Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud antiepileptikumidega, nagu karbamasepiin, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Palun pidage nõu oma arstiga, isegi kui need sümptomid esinesid teil kunagi minevikus.

Muud ravimid ja Timonil retard

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teised ravimid võivad karbamasepiini kontsentratsiooni veres suurendada või vähendada. Karbamasepiini kontsentratsiooni suurenemine veres võib põhjustada kõrvaltoimeid (nt pearinglust, unisust, liigutuste koordinatsiooni häireid, kahelinägemist). Karbamasepiini plasmataseme langus võib põhjustada haiguse süvenemist, nt epileptiliste krampide taastekkimist või krampe hulgiskleroosi korral või valutunnet näo, suu või kõri piirkonnas.

Seetõttu informeerige oma arsti, kui te võtate või olete võtnud järgmisi ravimeid, sest neil võib olla koostoime Timonil retard’iga:

monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (kasutatakse depressiooni või Parkinsoni tõve raviks). Ravi monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega tuleb lõpetada vähemalt kaks nädalat enne ravi alustamist karbamasepiiniga;

teised epilepsiaravimid (näiteks klonasepaam, etosuktsimiid, fenobarbitaal, primidoon, fenütoiin, lamotrigiin, valproehape, okskarbasepiin, zonisamiid, levetiratsetaam, eslikarbasepiin);

alprasolaam, klobasaam (uinutid ja rahustid);

neuroleptikumid (kasutatakse teatud psühhiaatriliste seisundite raviks; näiteks haloperidool, klosapiin, olansapiin, risperidoon, kvetiapiin, aripiprasool);

liitium (kasutatakse maniakaal-depressiivsete seisundite raviks);

depressiooniravimid (näiteks imipramiin, desipramiin, viloksasiin, fluoksetiin, paroksetiin, trasodoon);

naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad ravimid (taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni korral);

teatud antibiootikumid (näiteks isoniasiid, tetratsükliinid, nagu näiteks doksütsükliin, makroliidantibiootikumid, nagu näiteks erütromütsiin ja josamütsiin);

sakvinaviir (HIV infektsioonide raviks kasutatav ravim);

seeninfektsioonide korral kasutatavad ravimid (näiteks itrakonasool, ketokonasool, flukonasool);

kortikosteroidid (nagu näiteks „kortisoon“, mida kasutatakse põletike raviks, nt prednisoloon, deksametasoon);

metadoon (kasutatakse opiaadisõltuvuse raviks ja valuvaigistina);

teofülliin (astmaravim);

digoksiin (südameravim);

kaltsiumikanali antagonistid (kasutatakse kõrgvererõhutõve ja muude südamehaiguste raviks; näiteks felodipiin, verapamiil või diltiaseem);

tsüklosporiin (kasutatakse organite siirdamise järel);

verd vedeldavad ravimid (näiteks varfariin, fenindioon, nikumaloon);

teatud vähiravimid (imatiniib, lapatiniib);

danasool (kasutatakse hormonaalsete häirete raviks naistel);

diureetikumid ehk vett väljutavad ravimid (näiteks atsetasolamiid, hüdroklorotiasiid, furosemiid);

teatud valuvaigistid (dekstropropoksüfeen/propoksüfeen, tramadool);

nikotiinamiid (B3-vitamiin);

tsimetidiin (kõrvetiste ja haavandtõve ravim);

metoklopramiid (iivelduse ja oksendamise vastane ravim);

lihasrelaksandid (kasutatakse üldanesteesia korral; näiteks pankuroonium);

isotretioniin (akneravim);

kilpnäärme hormoonid (kasutatakse kilpnäärme talitlushäirete korral);

naissuguhormoonid (östrogeenid, progesterooni derivaadid) ja rasedusevastased preparaadid ehk „pillid“. Karbamasepiini kasutamise ajal tuleb kaaluda mittehormonaalsete rasestumisvastaste meetodite kasutamist.

Timonil retard koos alkoholiga

Timonil retard’iga ravi ajal tuleb vältida alkoholi tarvitamist, sest alkohol võib ettearvamatul kombel muuta või tugevdada Timonil retard’i toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Raseduse ajal, või kui rasestute ravi ajal, tuleb manustada väikseimat toimivat Timonil retard’i annust, seda eriti raseduse 20ndast kuni 40nda päevani. Ööpäevane koguannus tuleb manustada mitmeks väikeseks annuseks jagatuna, seda eriti kriitilisel perioodil (soovitatav on määrata ravimi plasmakontsentratsiooni).

Karbamasepiini kasutamisel on harva teatatud väärarengutest, sealhulgas selgroolülide väärareng (spina bifida). Raseduse ajal tuleb võimalusel vältida teiste krambivastaste ravimite või teiste ravimite samaaegset kasutamist, sest väärarengute oht suureneb mitme krambivastase ravimi koosmanustamisel.

Kuna karbamasepiin indutseerib ensüüme, võib osutuda kasulikuks foolhappe täiendav manustamine enne rasestumist ja raseduse ajal. Soovitatav on ka vitamiin K1 manustamine emale raseduse viimastel nädalatel ja vastsündinule vahetult pärast sündi.

On vajalik, et rasedust planeerides konsulteeriksite raviarstiga.

Imetamine

Timonil retard’i toimeaine eritub rinnapiima väikestes kogustes ning terapeutiliste annuste kasutamisel oht imikule puudub.

Rinnaga toitmine tuleb lõpetada vaid juhul, kui imik võtab kaalus halvasti juurde või on ülemääraselt unine.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi algul või suurte annuste manustamisel ja/või kombinatsioonravi korral teiste kesknärvisüsteemi mõjustavate ravimitega ning kesknärvisüsteemiga seotud ravimi kõrvaltoimed (nt pearinglus, uimasus, väsimus) võivad reaktsioonikiirust mõjustada sellisel määral, et autojuhtimine, masinate käsitlemine või nendega ohutu töötamine on häiritud, seda isegi juhul, kui Timonil retard’i manustatakse õigetes annustes.

Eriti ohtlik on ravim kasutamisel koos alkoholiga. Sellistel juhtudel ei ole te enam võimeline kiiresti reageerima, seda eriti ootamatute ja kiirete sündmuste korral. Ärge juhtige autot või käsitlege masinaid! Ärge käsitlege elektrilisi aparaate või masinaid! Ärge töötage ilma turvaseadmeteta! Pidage meeles, et alkohol võib oluliselt halvendada selliste tegevuste läbiviimist.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi Timonil retard’iga alustatakse järk-järgult väikese algannusega, olenevalt haiguse raskusest ja individuaalselt patsiendist; seejärel suurendatakse annust aeglaselt rahuldava ravitulemuse saamiseni.

Ööpäevane koguannus võetakse üldjuhul 1...2 annusena.

Tavaliselt on ööpäevase annuse piirid 300 ja 1200 mg vahel. Reeglina ei tohi ületada ööpäevast koguannust 1600 mg ja enam, sest kõrvaltoimed tekivad suurte annuste kasutamisel sagedamini. Üksikjuhtudel võib vajaminev annus erineda tunduvalt soovitatud alg- ja säilitusannusest (nt ravimi kiire lammutamine maksaensüümide indutseerimise korral või ravimite koostoimete tõttu kombinatsioonravi korral).

Epilepsia

Tavaline algannus täiskasvanutel on 150…300 mg ööpäevas, mida suurendatakse järk-järgult kuni säilitusannuseni 600…1200 mg ööpäevas. Tavaline säilitusannus lastel on 10…20 mg/kg ööpäevas. Soovitatakse järgmist annustamisskeemi:

TIMONIL RETARD’I algannus (mg ööpäevas) ühe annusena TIMONIL RETARD’I säilitusannus (mg ööpäevas) 1…2 annusena
Täiskasvanud 150…300 mg 600…1200 mg
Lapsed*
1…6-aastased* 150 mg 150…400 mg
6…10-aastased 150 mg 300…600 mg
10…15-aastased 150 mg 600…1000 mg

* Märkus. Alla 6-aastastel lastel soovitatakse teaduslike andmete puudumise tõttu kasutada nii ravi alustamisel kui ka säilitusraviks kiire vabanemisega ravimvorme. Toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kasutamist lastel ei saa soovitada teaduslike andmete puudumise tõttu.

Paroksüsmaalne näovalu (kolmiknärvi neuralgia), teadmata põhjusel valu kõri piirkonnas (genuiinne glosso-farüngeaalne neuralgia)

Algannusena manustatakse 150...450 mg Timonil retard’i ööpäevas (milleks on olemas väiksema sisaldusega tabletid), mida suurendatakse kuni valu kadumiseni - tavaliselt 300...900 mg Timonil retard’i ööpäevas, 1...2 osaks jagatuna. Mõnel juhul osutub võimalikus jätkata ravi väiksema annusega 300…450 mg Timonil retard’i (karbamasepiini) ööpäevas.

Vanematel ning tundlikel patsientidel on piisav algannusena 150 mg karbamasepiini (üks Timonil 150 retard’i tablett) üks kord päevas hommikul või õhtul.

Valuhood, mis on seotud perifeersete närvide kahjustusega suhkurtõve korral (diabeetiline neuropaatia)

Keskmine annus on 600 mg Timonil retard’i ööpäevas, erandjuhtudel 1200 mg Timonil retard’i (karbamasepiini) ööpäevas, kaheks osaks jaotatuna.

Krampide vältimine alkoholi võõrutussündroomi korral

Keskmine ööpäevane annus on 600 mg Timonil retard’i manustatuna kahe korraga – hommikul ja õhtul. Rasketel juhtudel võib esimesel päeval annust suurendada kuni 1200 mg Timonil retardini ööpäevas.

Toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette saab jagada võrdseteks annusteks, neid tuleks võtta söögi ajal või pärast sööki koos vähese vedelikuga (nt klaas vett), või juua suspensioonina pärast lahustamist vees.

Ravi kestus oleneb haigusest ja teie individuaalsest reaktsioonist ning on määratud teie arsti poolt. Mitte mingil juhul ei tohi te ravi Timonil retard’iga omavoliliselt katkestada.

Kui te võtsite Timonil retard’i rohkem kui ette nähtud Informeerige sellest oma raviarsti niipea kui võimalik!

Üleannustamise korral Timonil retard’iga võivad tekkida sümptomid, mis on loetletud lõigus “Kõrvaltoimed”, kuid väljenduda tugevamalt.

Lisaks tekivad järgmised sümptomid: värisemine (treemor), erutus, krambid (toonilis-kloonilised krambid), hingamise ja südame-veresoonkonna häired koos madala vererõhuga (kuid vererõhk võib olla ka kõrge), südame löögisageduse suurenemine (tahhükardia) ja südame ülejuhtehäired (atrioventrikulaarne blokaad, muutused EKG-s), teadvuse hägunemine, mao tühjenemise hilinemine ning isegi hingamise ja südame seiskus.

Tänaseks ei ole Timonil retard’ile spetsiifilist antidooti leitud. Üleannustamise ravi sõltub konkreetsetest tekkivatest sümptomitest ning tavaliselt on vajalik haiglaravi.

Kui te unustasite Timonil retard’i võtmata

Palun jätkake ravimi võtmist nagu on ettekirjutatud. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Toimed, mis tekivad pärast Timonil retard’i kasutamise lõpetamist

Palun teatage oma arstile, kui teil tekivad kõrvaltoimed või muutub haiguse iseloom. Mitte mingil juhul ei tohi ravi omavoliliselt katkestada - see võib viia haiguse halvenemisele.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Palun võtke kohe ühendust oma arstiga, kui teil tekivad ravi ajal Timonil retard’iga sellised sümptomid nagu palavik, kurguvalu, nahalööve või lümfisõlmede suurenemine ja/või gripilaadsed nähud või maksapõletiku sümptomid, nagu näiteks jõuetus, isutus, iiveldus või naha ja silmavalgete kollasus.

Ainult karbamasepiini manustamisel (monoteraapia) on kõrvaltoimeid täheldatud harvem kui mitme krambivastase ravimi koosmanustamisel (kombineeritud ravi).

Järgmised kõrvaltoimed on annusest sõltuvad ning võivad tekkida eriti ravi alustamisel.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad rohkem kui 1 patsienti 10-st):

vere valgeliblede arvu vähenemine (leukopeenia);

pearinglus, uimasus, väsimus, liigutuste koordinatsioonihäire (ataksia);

halb enesetunne või oksendamine;

teatud maksaensüümi (gamma-GT) sisalduse suurenemine, mis ei ole tavaliselt oluline;

allergilised nahareaktsioonid koos palavikuga või ilma ja nõgeslööve (urtikaaria), mis võib olla raske).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad 1 kuni 10 patsienti 100-st):

segasus- ja rahutusseisundid (ärritatus), eelkõige eakatel patsientidel, peavalud;

unisus, sedatsioon, nahasügelus;

verepildi muutused vere valgeliblede arvu suurenemise näol (leukotsütoos, eosinofiilia) või trombotsüütide arvu vähenemine (trombotsütopeenia);

käte, jalalabade ja jalgade tursed (ödeem), vedelikupeetus, kehakaalu suurenemine;

vere naatriumisisalduse vähenemine, millega kaasneb peavalu, letargia ja oksendamine ning üksikjuhtudel ka segasusseisundid ja teised vaimsed häired;

nägemishäired (nt hägune nägemine, kahelinägemine);

suukuivus;

teatud maksas ja luudes leiduva ensüümi sisalduse suurenemine (aluseline fosfataas).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad 1 kuni 10 patsienti 1000-st):

tahtmatud liigutused, nagu tikid, värin, käte värisemine, tahtmatud silmaliigutused (nüstagm) või teised liigutuste häired (düstoonia);

allergilised nahareaktsioonid koos palavikuga või ilma, nagu näiteks nahapunetus ja nahaketendus (eksfoliatiivne dermatiit, erütrodermia), nahapunetus koos nahaturse ja sõlmekeste tekkimisega nahas (multiformne eksudatiivne erüteem, nodoosne erüteem);

Täheldatud on potentsiaalselt eluohtlikke nahalööbeid (Stevensi-Johnsoni sündroomi ja epidermise toksilist nekrolüüsi) (vt lõik 2).

naha suurenenud valgustundlikkus (fotosensitiivsus), naha täppverevalumid (purpura), süsteemne erütematoosne luupus (immuunsüsteemi häire, mis põhjustab liigesevalu, nahalöövet ja palavikku);

juuste väljalangemine, ülemäärane higistamine, veresoonte põletik (vaskuliit);

söögiisu kadumine, kõhulahtisus, kõhukinnisus;

teatud maksaensüümi (transaminaasi) sisalduse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad 1 kuni 10 patsienti 10 000-st):

meeleolu langus, agressiivne käitumine, hallutsinatsioonid (visuaalsed või akustilised), isutus, foobiad;

düskineesiad, nagu suu ja näo piirkonna tahtmatud liigutused (orofatsiaalsed düskineesiad), grimassid või väänlevad liigutused (koreoatetoosid), eelkõige eakatel patsientidel;

kõnehäired (segane või halvasti artikuleeritud kõne), silmade liigutuste häired, naha tundlikkus, nagu kõrvetus-, torkimis-, sügelus- või surinatunne, millel ei ole nähtavat füüsilist põhjust (paresteesia, perifeerne neuropaatia), paralüüs (parees);

maksapõletik (hepatiit), probleemid sapivoolusega, mis põhjustab maksas sapijuhade hävimist/kadumist, naha ja silmavalgete kollasus (ikterus);

neerufunktsiooni kahjustus, mis võib avalduda uriini valgusisalduse suurenemisena (proteinuuria), vere ilmumisena uriini (hematuuria) või uriini hulga vähenemisena (oliguuria);

südame löögisageduse aeglustumine (bradükardia), ebaregulaarne südame löögisagedus, südame isheemiatõve süvenemine, eriti eakatel ja varasemate südameprobleemidega patsientidel;

südame erutusjuhtesüsteemi teatud tüüpi häire (nt atrioventrikulaarne blokaad), millega võib kaasneda minestamine ja vererõhu tõus, eelkõige suurte annuste kasutamisel: madal vererõhk);

hilist tüüpi ülitundlikkus (allergilised) reaktsioonid, millega kaasneb palavik, nahalööve, veresoonte põletik, lümfisõlmede suurenemine, liigesevalu, vere valgeliblede arvu vähenemine või suurenemine, maksa ja põrna suurenemine või maksafunktsiooni häire, probleemid sapivoolusega, mis võib põhjustada maksas sapijuhade hävimist/kadumist. Need toimed võivad ilmneda iga kombinatsiooni korral ja võivad mõjutada teisi organeid, nagu kopsud, neerud, pankreas, käärsool ja süda;

lümfisõlmede suurenemine;

foolhappe defitsiit;

kõhuvalu;

lihasnõrkus.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (mõjutavad vähem kui 1 patsienti 10 000-st):

laktatsiooni reguleerimises osaleva hormooni (prolaktiini) sisalduse suurenemine, mis võib viia rinnanäärmete suurenemiseni meestel (günekomastia) ja ebakohase rinnapiima sekretsioonini (galaktorröa);

potentsiaalselt eluohtlikud muutused verepildis, nagu vere punaliblede arvu vähenemine (aplastiline, hemolüütiline või megaloblastiline aneemia), kõigi vererakkude arvu vähenemine (pantsütopeenia), vere punaliblede arenguhäired (aplaasia) või teatud vere valgeliblede tõsine puudus (agranulotsütoos);

ebaküpsete vere punaliblede arvu suurenemine (retikulotsütoos);

vere punase pigmendi ebaharilik ainevahetushäire (äge intermiteeruv porfüüria, nahahilisporfüüria, tähniline porfüüria);

ägedad generaliseerunud allergilised reaktsioonid, mitteinfektsioosne ajakelmepõletik (aseptiline meningiit), millega kaasnevad lihastõmblused või lihaskontraktsioonid (müokloonus) ning muutused vere valgeliblede arvus (perifeerne eosinofiilia), näo, suupiirkonna, keele või teiste kehapiirkondade turse, mis võib põhjustada hingamisprobleeme (angioödeem);

kilpnäärmetalitluse muutused (eriti samaaegsel kasutamisel koos teiste epilepsiaravimitega);

kaltsiumi ainevahetuse häired, mis võivad põhjustada luude pehmenemist (osteomalaatsia)

On olnud teateid luude kahjustustest, sealhulgas osteopeeniast, osteoporoosist (luude hõrenemine) ja luumurdudest. Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui te saate pikaajalist epilepsiavastast ravi, teil on esinenud osteoporoosi või te tarvitate steroide.

kolesteroolisisalduse suurenemine (sh HDL-kolesterool, triglütseriidid, vaba kolesterool);

varjatud (latentsete) psühhooside aktiveerumine;

maitsetundlikkuse häired;

häire, mida kutsutakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks, mida iseloomustavad sümptomid, nagu värisemine koos kõrge palaviku, ülemäärase higistamise, südame löögisageduse ja hingamissageduse kiirenemise ning ärksuse ja teadvuseloleku vähenemisega;

silmapõletik (konjunktiviit), katarakt (läätse tuhmumine), silma siserõhu tõus;

kuulmishäired, nt kõrvade kumisemine (tinnitus), ebaharilik helide tajumine, kuulmislangus, helikõrguse tajumise häired;

vereringe kollaps, südamepuudulikkus, veenipõletik (tromboflebiit), ebaharilik verehüüvete teke (trombembolism, nt kopsuemboolia);

kopsude allergiline reaktsioon, millega kaasnevad palavik, hingamisraskus ja kopsupõletik (pneumoniit), pneumoonia;

keele ja suupiirkonna põletik (stomatiit, glossiit), kõhunäärmepõletik;

teatud tüüpi maksapõletik (granulomatoosne hepatiit), maksapuudulikkus;

naha pigmentatsiooni muutused, akne, naistel ülemäärane karvakasv näol ja kehal;

pöörduv lihas- või liigesevalu (müalgia ja artralgia), lihaskrambid;

neerupõletik (interstitsiaalne nefriit);

neerupuudulikkus või teised kuseteedega seotud sümptomid (liiga sage urineerimine, uriinipeetus), vere uurealämmastiku sisalduse suurenemine (asoteemia);

seksuaalfunktsiooni häired, nagu impotentsus, spermatosoidide arvu või liikuvuse vähenemine;

hüpogammaglobulineemia (antikehade vähene hulk veres).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

mõtlemisprotsessi häired, ükskõiksus, tundehäired, närvipõletik (perifeerne neuriit); • põrna suurenemine;

igemepõletik (gingiviit);

kopsufibroos (kopsude armistumine ja tihenemine), teatud tüüpi kopsupõletik (alveoliit);

valu urineerimisel, libiido vähenemine;

veenide ummistus (tromboos);

pigmendi kadumine teatud nahapiirkondadest (vitiliigo).

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 οC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Timonil retard sisaldab

Toimeaine on karbamasepiin. Üks Timonil retard’i toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab vastavalt 150 mg, 300 mg või 600 mg karbamasepiini.

Abiained on mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat, metakrüülhappe kopolümeer, naatriumglükolaattärklis, ränidioksiid, talk.

Kuidas Timonil retard välja näeb ja pakendi sisu

Timonil 150 retard: valged ümarad lamedad tabletid, mille ühel poolel on tableti neljaks veerandiks jagavad poolitusjooned ja teisel poolel sissetrükk „T 150“.

Timonil 300 retard: valged ümarad lamedad tabletid, mille ühel poolel on tableti neljaks veerandiks jagavad poolitusjooned ja teisel poolel sissetrükk „T“.

Timonil 600 retard: valged piklikud tabletid, mille ühel poolel on poolitusjoon ja teisel poolel sissetrükk „T“.

Pakendi suurused:

Timonil 150 retard: 50 ja 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Timonil 300 retard: 50 ja 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti. Timonil 600 retard: 50 ja 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Desitin Arzneimittel GmbH

Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg, Saksamaa

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Niina Neglason, Oru 4, 41531 Jõhvi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ujula apteek

Ujula tn 2, Tartu linn, Tartu maakond
7339911
benu.5138@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating