Otsituimad TOP 5

Topamax 100mg film-coated tablet N60 (0)

Närvisüsteem >  Epilepsiavastased ained
Nimetus: Topamax 100mg film-coated tablet N60
Toimeained: Topiramate(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Johnson&Johnson
ATC kood N03AX11
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

TOPAMAX kuulub epilepsiavastaste ravimite rühma, mida kasutatakse:

krampide raviks üksikravimina täiskasvanutel ja üle 6-aastastel lastel;

krampide raviks koos teiste ravimitega täiskasvanutel ja 2-aastastel ning vanematel lastel; - migreeni-tüüpi peavalude ennetamiseks täiskasvanutel.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke TOPAMAX’i:

kui olete topiramaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

migreeni vältimiseks, kui te olete rase või võite rasestuda, kuid ei kasuta efektiivset rasestumisvastast vahendit (vt lisainformatsiooni lõigust „Rasedus, imetamine ja viljakus“).

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige enne TOPAMAX’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne TOPAMAX’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui teil on neeruprobleemid, eelkõige neerukivid, või te saate neerudialüüsravi;

kui teil on esinenud vere või kehavedelikega seotud häireid (metaboolne atsidoos);

kui teil on maksaprobleemid;

kui teil on probleemid silmadega, eelkõige glaukoom;

kui teil on kasvuprobleem;

kui te olete kõrge rasvasisaldusega dieedil (ketogeenne dieet)

kui te olete rase või võite rasestuda (lisainfot vt lõigust „Rasedus ja imetamine“).

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige enne TOPAMAX’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

On oluline, et te ei lõpetaks ravimi võtmist ilma arstiga eelnevalt nõu pidamata.

Te peaksite oma arstiga rääkima ka enne, kui te hakkate kasutama mingit topiramaati sisaldavat ravimit, mida antakse teile TOPAMAX’i asemel.

Teie kehakaal võib TOPAMAX’i kasutamise ajal langeda ning seega tuleb teie kehakaalu selle ravimi kasutamise ajal regulaarselt jälgida. Kui teie kehakaalu langus osutub liiga suureks või kui seda ravimit kasutava lapse kehakaal ei suurene piisavalt kiiresti, peaksite te arsti poole pöörduma.

Vähesel hulgal inimestel, keda on ravitud epilepsiavastaste ravimitega nagu TOPAMAX, on tekkinud enesevigastamise ja enesetapumõtteid. Kui teil tekivad mingil hetkel sellised mõtted, pöörduge palun otsekohe oma arsti poole.

Muud ravimid ja TOPAMAX

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. TOPAMAX ja teatud teised ravimid võivad üksteise toimeid mõjutada. Mõnikord on vaja TOPAMAX’i või mõne teise ravimi annust kohandada.

Kindlasti tuleb oma arstile või apteekrile öelda, kui te võtate:

teisi ravimeid, mis kahjustavad või vähendavad teie mõtlemisvõimet, keskendumist või lihaste koordinatsiooni (nt kesknärvisüsteemi pärssivad ravimid, nagu lihaslõõgastid ja rahustid).

rasestumisvastaseid tablette. TOPAMAX võib teie rasestumisvastase ravimi toimet nõrgendada.

Konsulteerige oma arstiga kui te kasutate TOPAMAX-ravi ajal rasestumisvastaseid tablette ja teie menstruaalne vereeritus muutub.

Tehke nimekiri ravimitest, mida te kasutate. Näidake seda oma arstile või apteekrile, enne kui hakkate uut ravimit kasutama.

Teised ravimid, mille kasutamist peate te oma arsti või apteekriga arutama, on teised epilepsiavastased ravimid, risperidoon, liitium, hüdroklorotiasiid, metformiin, pioglitasoon, gliburiid, amitriptüliin, propranolool, diltiaseem, venlafaksiin, flunarisiin, naistepuna ürt (Hypericum perforatum; see on ravimtaime preparaat, mida kasutatakse depressiooni raviks).

Kui te ei ole kindel kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, rääkige enne TOPAMAX’i kasutamist oma arsti või apteekriga.

TOPAMAX koos toidu ja joogiga

TOPAMAX’i võib võtta koos toiduga või ilma. TOPAMAX’i võtmise ajal jooge päeva jooksul rohkelt vedelikke, et vältida neerukivide teket. TOPAMAX’i võtmise ajal tuleks vältida alkoholi tarvitamist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Teie arst otsustab, kas te võite TOPAMAX’i võtta. Nagu ka teiste epilepsiavastaste ravimite puhul, on oht, et TOPAMAX’i kasutamine raseduse ajal võib sündimata last kahjustada. Tehke kindlaks, et te olete täpselt aru saanud TOPAMAX’i raseduseaegse kasutamise ohtudest ja kasudest epilepsia korral.

Te ei tohi TOPAMAX’i kasutada migreeni ennetamiseks, kui te olete rase või võite rasestuda ega kasuta tõhusat rasestumisvastast meetodit.

Emad, kes toidavad TOPAMAX’i võtmise ajal last rinnaga, peavad arstile otsekohe teatama, kui lapsel tekivad mingid ebaharilikud nähud.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

TOPAMAX-ravi ajal võivad tekkida pearinglus, väsimus ja nägemishäired. Ärge juhtige autot ega käsitsege mingeid tööriistu või masinaid ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata.

TOPAMAX sisaldab laktoosi

Topamax sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst alustab ravi tavaliselt TOPAMAX’i väikese annusega ja suurendab seda aeglaselt annuseni, mis on teile sobivaim.

TOPAMAX’i tabletid tuleb tervelt alla neelata. Vältige tablettide närimist, kuna nende maitse võib olla mõru.

TOPAMAX’i võib võtta enne sööki, selle ajal või pärast seda. Jooge TOPAMAX’i kasutamisel päeva jooksul rohkelt vedelikke, et vältida neerukivide tekkimist.

Kui te võtate TOPAMAX’i rohkem kui ette nähtud

Pöörduge otsekohe arsti poole. Võtke ravimipakend endaga kaasa.

Te võite ennast tunda unisena, väsinuna, teie tähelepanuvõime võib väheneda; teil võivad tekkida koordinatsioonihäired, kõneraskused või kontsentreerumisraskused; topeltnägemine või hägune nägemine; pearinglus madala vererõhu tõttu; masendustunne või erutus; kõhuvalu või krambihood (tõmblused).

Üleannustamine võib tekkida ka juhul, kui te võtate koos TOPAMAX’iga teisi ravimeid.

Kui te unustate TOPAMAX’i võtta

Kui te unustate annuse võtta, võtke see niipea kui see teile meenub. Kui on aga peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, jätke ununenud annus vahele ja jätkake ravimi võtmist tavapärasel viisil. Kui teil jääb vahele kaks või enam annust, pöörduge oma arsti poole.

Ärge võtke kahekordset annust (kaks annust samal ajal), kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate TOPAMAX’i võtmise

Ärge lõpetage ravimi võtmist kui arst ei ole teile seda öelnud. Teie sümptomid võivad tagasi tulla. Kui teie arst otsustab teil selle ravimi kasutamise lõpetada, võidakse teie annust mõne päeva jooksul järkjärgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige oma arstile või pöörduge otsekohe haiglasse abi saamiseks, kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st) - Depressioon (uus või süvenemine).

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Krambid (tõmblused)

Ärevus, ärrituvus, meeleolu muutused, segasus, düsorienteeritus

Kontsentreerumishäired, mõtlemise aeglustumine; mälukaotus, mäluhäired (uus häire, järsk muutus või süvenemine)

Neerukivid, sage või valulik urineerimine.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Vere happesuse suurenemine (võib põhjustada hingamishäireid, sh õhupuudus, söögiisu kaotust, iiveldust, oksendamist, tugevat väsimust ja kiiret või ebaregulaarset südame löögisagedust) - Vähenenud või puuduv higistamine

Tõsise enesevigastuse tekitamise soov, tõsise enesevigastuse tekitamise katse.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

- Glaukoom - silma vedelikuvahetuse takistus, mis põhjustab silma siserõhu suurenemist, valu või nägemishäireid.

Järgnevalt on loetletud teised kõrvaltoimed. Palun rääkige oma arstile või apteekrile, kui need muutuvad tõsiseks:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

Ninakinnisus, nohu või kurguvalu

Surin, valu ja/või tuimus erinevates kehaosades

Unisus, väsimus

Pearinglus

Iiveldus, kõhulahtisus - Kehakaalu langus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Aneemia (vererakkude hulga vähenemine)

Allergiline reaktsioon (nt nahalööve, punetus, sügelus, näo turse, nõgestõbi)

Söögiisu kaotus, söögiisu vähenemine

Agressiivsus, agiteeritus, viha

Uinumis- või unehäired

Kõneraskused või kõnehäire, ebaselge kõne

Kohmakus või koordinatsioonihäired, tasakaaluhäired kõndimisel

Vähenenud võime teostada rutiinseid tegevusi

Maitsetundlikkuse vähenemine, kadu või puudumine

Tahtmatud värinad või rappumised; kiired, tahtele allumatud silmaliigutused

Nägemishäired, nt topeltnägemine, hägune nägemine, nägemisteravuse langus, fokuseerimisraskused

Pöörlemistunne (vertiigo), helin kõrvus, kõrvavalu

Õhupuudus

Ninaverejooks

Palavik, halb enesetunne, nõrkus

Oksendamine, kõhukinnisus, kõhuvalu või ebamugavustunne kõhus, seedehäire, mao või soolestiku infektsioon

Suukuivus

Juuste väljalangemine

Sügelus

Liigesevalu või liigeste turse, lihasspasmid või tõmblused, lihasvalu või -nõrkus, valu rinnus - Kehakaalu suurenemine.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Vereliistakute (vere hüübimisel osalevad vererakud) hulga vähenemine, valgete vereliblede hulga vähenemine (need kaitsevad organismi nakkuste eest), kaaliumi taseme langus veres

Maksaensüümide aktiivsuse tõus, eosinofiilide hulga suurenemine veres (teatud tüüpi valged verelibled)

Suurenenud lümfisõlmed kaelal, kaenla all või kubemes

Suurenenud söögiisu

Kõrgendatud meeleolu

Mitte olemas olevate asjade kuulmine, nägemine või tunnetamine, raske vaimne häire (psühhoos)

Emotsioonide näiv ja/või tegelik puudumine, ebatavaline kahtlustamine, paanikahoog

Lugemisraskused, kõnehäire, raskused käsitsi kirjutamisel

Rahutus, hüperaktiivsus

Mõtlemise aeglustumine, vähenenud tähelepanelikkus või teadvustase

Piiratud või aeglased kehaliigutused, tahtmatud ebatavalised või korduvad lihasliigutused

Minestamine

Puutetundlikkuse kõrvalekalded; puutetundlikkuse kahjustus

Lõhnatundlikkuse kahjustus, häired või puudumine

Ebatavalised tunnetuskogemused, mis võivad eelneda migreenile või teatud tüüpi krampidele

Silmade kuivus, silmade valgustundlikkus, silmalau tõmblemine, vesised silmad

Kuulmisteravuse langus või kuulmiskadu, ühe kõrva kurtus

Aeglane või ebaregulaarne südame löögisagedus, südamepekslemine

Madal vererõhk, vererõhu langus püsti tõusmisel (sellest tulenevalt võivad mõned TOPAMAX’i kasutavad inimesed järsul istuma või püsti tõusmisel tunda pearinglust, minestustunnet või kollabeeruda)

Nahaõhetus, kuumatunne

Pankreatiit (kõhunäärme põletik)

Liigsed kõhugaasid, kõrvetised, täistunne kõhus või kõhupuhitus

Igemete veritsemine, suurenenud süljeeritus, süljevool, halb hingeõhk

Liigne vedelikutarbimine, janu

Naha värvuse muutused

Lihasjäikus, valu küljes

Vere esinemine uriinis, kusepidamatus (tahtele allumatu), tugev urineerimistung, valu küljes või neerus

Erektsiooni saavutamise või säilitamise häired, seksuaalfunktsiooni häired

Gripilaadsed sümptomid

Külmad sõrmed ja varbad - Joobnud tunne - Õppimisvõimetus.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Ebanormaalselt ülev meeleolu

Teadvuskadu

Ühe silma pimedus, ajutine pimedus, kanapimedus

Laisk silm

Tursed silmas ja silma ümbruses

Sõrmede ja varvaste tuimus, surin ja värvuse muutus (valgeks, siniseks ja siis punaseks) kokkupuutel külmaga

Maksapõletik, maksapuudulikkus

Stevensi-Johnsoni sündroom, potentsiaalselt eluohtlik seisund, mille korral võivad tekkida haavandid erinevatel limaskestadel (nt suus, ninas ja silmades), nahalööve ja villide teke

Ebanormaalne kehalõhn (nahal)

Ebamugavustunne kätes või jalgades - Neerufunktsiooni häire - Vere happesuse suurenemine.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Makulopaatia on maakula (väike silma võrkkesta punkt, kus nägemine on kõige teravam) häire.

Te peate helistama oma arstile, kui te märkate muutust nägemises või nägemise halvenemist.

Toksiline epidermise nekrolüüs, eluohtlik seisund, mis on sarnane Stevensi-Johnsoni sündroomiga, kuid sellest raskem; iseloomulik on laialdane villide teke ja naha pealmiste kihtide irdumine (vt harva esinevad kõrvaltoimed).

Lapsed ja noorukid

Lastel on kõrvaltoimed üldjuhul sarnased täiskasvanutel täheldatutega. Mõningad kõrvaltoimed on lastel siiski esinenud sagedamini ja/või raskemal kujul kui täiskasvanutel. Kõrvaltoimed, mis võivad lastel olla raskema kuluga, on vähenenud või puuduv higistamine ja vere happesuse tõus. Lastel sagedamini esinevate kõrvaltoimete hulka kuuluvad ka ülemiste hingamisteede haigused.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril/pudelil/karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida tabletid originaalpakendis (blistris või pudelis), niiskuse eest kaitstult. Hoida pudel tihedalt suletuna, et kaitsta tablette niiskuse eest.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida TOPAMAX sisaldab

− Toimeaine on topiramaat.

− Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg, 50 mg, 100 mg või 200 mg topiramaati.

Teised koostisosad on:

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat

Preželatiniseeritud maisitärklis

Mikrokristalliline tselluloos

Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A)

Magneesiumstearaat

Tableti kate:

OPADRY® Valge, Kollane, Roosa1, karnaubavaha

1 OPADRY® sisaldab: hüpromelloos, makrogool, polüsorbaat 80 ja värvainetena titaandioksiid E171 (kõik tugevused) ja kollane raudoksiid E172 (50 ja 100 mg) või punane raudoksiid E172 (200 mg).

Kuidas TOPAMAX välja näeb ja pakendi sisu Ravimi kirjeldus.

25 mg: valged ümmargused tabletid läbimõõduga 6 mm, mille ühel küljel on „TOP“ ja teisel küljel „25“.

50 mg: helekollased ümmargused tabletid läbimõõduga 7 mm, mille ühel küljel on „TOP“ ja teisel küljel „50“.

100 mg: kollased ümmargused tabletid läbimõõduga 9 mm, mille ühel küljel on „TOP“ ja teisel küljel „100“.

200 mg: lõheroosad ümmargused tabletid läbimõõduga 10 mm, mille ühel küljel on „TOP“ ja teisel küljel „200“.

Läbipaistmatu plastikpudel avamiskindla korgiga, mis sisaldab 20, 28, 30, 50, 56, 60 või 100 tabletti.

Igas pudelis on kuivatusaine pakike, mida ei tohi alla neelata.

Blisterpakend alumiinium/alumiiniumfooliumist ribadena. Pakendis on 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60 või 100 tabletti. Üksikud blisterribad (alu/alu) on pakendatud kartongkarpi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

UAB „Johnson & Johnson“

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Leedu

Tootjad:

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

2340 Beerse

Belgia

ja

Janssen-Cilag S.p.A. Via C. Janssen

Borgo San Michele

I-04010 Latina

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Janssen-Cilag Sp. z o.o. Eesti filiaal

Lõõtsa 2, Tallinn 11415

Tel: +372 617 7410

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Topamax – Filmtabletten
Belgia: Topamax tabletten
Bulgaaria: TOPAMAX
Küpros: TOPAMAX tabs
Tšehhi Vabariik: Topamax
Taani: Topimax
Eesti: TOPAMAX
Soome: Topimax tabletti, kalvopäällysteinen
Prantsusmaa: EPITOMAX, COMPRIME PELLICULE
Saksamaa: Topamax 25<50><100><200> mg Filmtabletten
Kreeka: TOPAMAC
Ungari: Topamax film-coated tablet
Island: Topimax filmuhúðaðar töflur
Iirimaa: TOPAMAX Tablets
Itaalia: TOPAMAX compresse rivestite con film, 60 compresse
Läti: Topamax coated tablets
Leedu: Topamax
Luksemburg: Topamax comprimés
Malta: Topamax
Holland: Topamax, filmomhulde tabletten
Norra: Topimax Tabletter filmdrasjert
Poola: Topamax tabletki powlekane
Portugal: Topamax
Rumeenia: TOPAMAX tablets
Slovakkia: Topamax
Sloveenia: TOPAMAX filmsko oblozene tablete
Hispaania: TOPAMAX Comprimidos recubiertos
Rootsi: Topimax tabletter, filmdragerade
Ühendkuningriik: TOPAMAX Tablets


Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Kotka Keskuse Apteek

P. Pinna tn 21, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6324200
A034@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating