Otsituimad TOP 5

Torasemid Hexal 200mg tablet N30 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Diureetikumid
Nimetus: Torasemid Hexal 200mg tablet N30
Toimeained: Torasemide(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Hexal
ATC kood C03CA04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Torasemide HEXAL 200 mg tablette kasutatakse: raske kroonilise neerupuudulikkuse korral predialüüsi või dialüüsi saavatel patsientidel, eriti kui kaasnevad vedelikupeetusest tingitud tursed.

Torasemide HEXAL 200 mg tabletid on diureetikum, st ravim, mis suurendab uriinieritust.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Torasemide HEXAL 200 mg tablette:

kui olete torasemiidi, keemiliselt sarnaste ravimite (nt ravimid, mida kasutatakse diabeedi raviks, mis sisaldavad toimeainet, mille nime lõpus on tavaliselt „-miid”) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on neerupuudulikkus, millega kaasneb ebapiisav uriinieritus;

kui teil on raske maksakahjustus, millega kaasneb teadvuse kadu;

.kui teil on madal vererõhk: naistel madalam kui 100/60 mm Hg või meestel madalam kui 110/60 Hg mm;

kui teie veremaht on vähenenud;

kui vere kaaliumi- või naatriumisisaldus on vähenenud;

kui teil on rasked uriinivoolu häired, mis on tingitud näiteks eesnäärme suurenemisest; - kui teil on normaalne või ainult mõõdukalt halvenenud neerufunktsioon; - kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Torasemide HEXAL 200 mg tablettide kasutamist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on podagra;

kui teil on ebakorrapärane südamerütm;

kui teil on ebatavalised muutused vere happe-aluse tasakaalus;

kui teil esineb ebatavaline verepilt;

kui teil on neere kahjustavatest ainetest tingitud nõrgenenud neerutalitlus;

kui teie kreatiniini kliirens on 20…30 ml/min ja/või teie vere kreatiniinisisaldus on 3,5…6 mg/dl; - kui te võtate muid ravimeid (vt „Muud ravimid ja Torasemide HEXAL 200 mg tabletid”).

Kui te võtate Torasemide HEXAL 200 mg tablette pidevalt, kontrollib teie arst regulaarselt verepilti, eriti kui te kasutate ka muid ravimeid.

Alla 12-aastased lapsed

Ebapiisavate teadmiste tõttu selle ravimi kohta määrab teie arst Torasemide HEXAL 200 mg tablette ainult äärmise vajaduse korral.

Hoiatus positiivse dopingutulemuse eest

Torasemide HEXAL 200 mg tablettide kasutamine võib anda positiivse tulemuse dopingukontrollis. Ei saa ette ennustada, kuidas mõjub tervisele, kui te kasutate Torasemide HEXAL 200 mg tablette dopinguainena, samuti ei saa välistada tõsiseid terviseriske.

Muud ravimid ja Torasemide HEXAL 200 mg tabletid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Järgmised ravimid võivad mõjutada Torasemide HEXAL 200 mg tablette või vastupidi:

ravimid, mida kasutatakse kõrgvererõhu raviks (eriti ravimid, mille toimeaine nime lõpus on „-priil”);

ravimid, mida kasutatakse südame pumbafunktsiooni parandamiseks (nt digitoksiin, digoksiin või metüüldigoksiin);

diabeediravimid;

probenetsiid (podagraravim);

ravimid, mida kasutatakse põletiku ja valu korral (nt atsetüülsalitsüülhape või indometatsiin);

sulfasalasiin, mesalasiin või olsalasiin (ravimid kroonilise põletikulise soolehaiguse raviks);

antibiootikumid (nt tsefiksiim, tsefuroksiim, tsefakloor, tsefaleksiin, tsefadroksiil, tsefpodoksiim proksetiil, kanamütsiin, neomütsiin, gentamütsiin, amikatsiin või tobramütsiin);

tsisplatiin (vähiravim);

liitium (depressiooniravim);

teofülliin (astmaravim);

mõned lihaslõõgastid, mille toimeaine nime lõpus on „-kuroonium” või „-kuurium”; - kõik kõhukinnisuse ravimid;

ravimid, mis sisaldavad kortisooni (nt hüdrokortisoon, prednisoon või prednisoloon); - kolestüramiin (vere lipiidide sisalduse vähendamiseks kasutatav ravim); - adrenaliin või noradrenaliin (vererõhku tõstvad ravimid).

Torasemide HEXAL 200 mg koos toidu, joogi ja alkoholiga Ärge võtke neid tablette koos alkoholiga.

Rasedus ja imetamine

Imetamine

Torasemide HEXAL 200 mg tablettide kasutamine ei ole imetamise ajal soovitatav, sest need võivad kahjustada last. Rasedus

Võtke Torasemide HEXAL 200 mg tablette raseduse ajal ainult sellisel juhul, kui teie arst ütleb, et see on äärmiselt vajalik.

Kasutada tuleb nii väikest annust kui võimalik.

Enne iga ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Torasemide HEXAL 200 mg tablettide võtmisel võib tekkida pearinglus, eriti ravi alguses, annuse suurendamisel, ravimvormi muutmisel või tarvitamisel koos alkoholiga. Kui teie tähelepanu on häiritud, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus täiskasvanutele, noorukitele ja eakatele on: - ¼ tabletti üks kord ööpäevas

Vajaduse korral võib teie arst annust järk-järgult suurendada kuni 1 tabletini ööpäevas.

Tableti poolitamine

Võtke tablett mõlemasse kätte nii, nagu on näidatud joonisel. Murdke tablett pöialde või nimetissõrmedega võrdseteks annusteks. Samamoodi võib need annused jagada uuesti võrdseteks osadeks.

Tabletid on müügil ka väiksema toimeaine sisaldusega.

Maksafunktsiooni kergekujuline halvenemine

Teie arst ravib teid ettevaatlikult, sest torasemiidi kontsentratsioon võib suureneda.

Eakad patsiendid

Annust ei ole vaja kohandada.

Manustamisviis

Võtke tablett igal hommikul koos toiduga või ilma. Ärge närige tabletti. Võtke tablett sisse koos 100 ml veega (vastab poolele klaasile veele).

Kasutamise kestus

Kasutamise kestuse üle otsustab arst. Torasemide HEXAL 200 mg tablette võib pidevalt kasutada mitu aastat või kuni liigne vedelik kudedest on kadunud.

Kui te võtate Torasemide HEXAL 200 mg tablette rohkem kui ette nähtud Võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Üleannustamine põhjustab tõenäoliselt ülemäärast kuseeritust, unisust, segasust, nõrkust, pearinglust, hüpotensiooni, vereringe kollapsit, maoärritust.

Võtke alati endaga kaasa ülejäänud tabletid ja tabletikarp, sest see aitab kergemini tuvastada, mis tablette te võtsite.

Kui te unustate Torasemide HEXAL 200 mg tablette võtta

Võtke unustatud annus niipea, kui see meenub samal päeval või võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Torasemide HEXAL 200 mg tablettide võtmise

Ärge lõpetage Torasemide HEXAL 200 mg tablettide võtmist arsti korralduseta, sest see võib teid tõsiselt kahjustada ja halvendada ravitulemust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed võivad tekkida järgmise esinemissagedusega.

Sage (tekib 1…10 kasutajal 100-st):

kehavedelike ja mineraalide sisalduse häired, eriti kui esineb piiratud soolatarbimine;

liigne aluselisus kehas;

lihaskrambid, eriti ravi alguses;

kusihappe-, suhkru- ja lipiidide sisalduse suurenemine veres;

vere kaaliumi- ja naatriumisisalduse vähenemine;

veremahu vähenemine;

mao ja/või soolestiku häired (nt söögiisu kadumine, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus);

teatud maksaensüümide sisalduse suurenemine (nt gamma-GT);

peavalu;

pearinglus; - väsimus; - nõrkus.

Aeg-ajalt (tekib 1…10 kasutajal 1000-st):

vere kusihappe- ja kreatiniinisisalduse suurenemine;

suukuivus;

surin kätes ja jalgades;

urineerimisraskus (nt eesnäärme suurenemisest).

Väga harv (tekib vähem kui 1 kasutajal 10 000-st):

vere paksenemisest tingitud veresoonte ahenemine;

madalam vererõhk kui tavaliselt;

vereringeprobleemid, eriti püstitõusmisel;

ebakorrapärane südamerütm;

stenokardia (seisund, mida iseloomustab tugev valu rinnas);

infarkt;

minestamine;

segasus;

kõhunäärme põletik;

allergilised reaktsioonid koos sügeluse ja lööbega;

suurenenud valgustundlikkus;

rasked nahareaktsioonid;

vere punaliblede, valgeliblede ja vereliistakute arvu vähenemine; - nägemisprobleemid; - helin kõrvus; - kuulmiskadu.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Torasemide HEXAL 200 mg sisaldab - Toimeaine on torasemiid.

Üks tablett sisaldab 200 mg torasemiidi.

- Teised koostisosad on mikrokristalne tselluloos, kopovidoon, krospovidoon, hüdrogeenitud riitsinusõli, magneesiumstearaat, mannitool (E 421), kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Torasemide HEXAL 200 mg välja näeb ja pakendi sisu

Ümarad valged kuni kollakasvalged ristuvate poolitusjoontega tabletid.

Pakendi suurused: 10, 20, 30, 50, 100, 400 (20 × 20) tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

HEXAL AG

Industriestrasse 25

83607 Holzkirchen

Saksamaa

Tootja:

Salutas Pharma GmBH, Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt. 105 11312 Tallinn tel 6652 400Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ujula apteek

Ujula tn 2, Tartu linn, Tartu maakond
7339911
benu.5138@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülejõe Apteek, Ülejõe Apteek

Jannseni tn 7a, Pärnu linn, Pärnu maakond
4432255
ylejoeapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Suur-Pärnu Apteek

Pärnu mnt 76, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6462769
benu.5152@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Suurejõe Apteek

Suur-Jõe tn 57, Pärnu linn, Pärnu maakond
4499595
benu.5126@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating