Otsituimad TOP 5

Troxevasin 300mg capsule, hard N50 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Vasoprotektorid
Nimetus: Troxevasin 300mg capsule, hard N50
Toimeained: Troxerutin(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Actavis
ATC kood C05CA04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Troxevasin vähendab väikeste veresoonte ehk kapillaaride läbilaskvust, vältides nende endoteelirakkude basaalmembraani kahjustust mitmesuguste tegurite toimel (kapillaare kaitsev toime). Ravimi toimet seostatakse tema antioksüdatiivse toimega. Troxevasin’i põhitoime on veenide ja kapillaaride toonuse tõstmine. Lisaks on tal membraane stabiliseeriv, verejooksuvastane, põletikuvastane, maksa kaitsev, radioprotektiivne, mürgitustav ning allergiavastane toime. Troxevasin pärsib trombotsüütide agregatsiooni ja viib varikoossündroomi korral esinevate troofiliste häirete paranemiseni.

Suurem osa imendunud tri-, di- ja monohüdroksüetüülrutosiididest eritub sapiga ja oluliselt väiksem osa neerude kaudu. Tetrahüdroksüetüülrutosiid imendub seedetraktist vähesel määral ja eritub peamiselt uriiniga. Suu kaudu manustatud annusest 11% eritub uriini ja sapiga. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub keskmiselt 4 tunni jooksul pärast suukaudset manustamist ning 15% manustatud annusest eritub neerude kaudu esimese 24 tunni jooksul.

Näidustused. Täiendava ravimina jalaveenide kroonilisest puudulikkusest tingitud turse korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Troxevasin’i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) trokserutiini või ravimi mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Seni ei ole täheldatud ebasoodsaid koostoimeid teiste ravimite ja ainetega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti. Ravimit tohib raseduse ajal kasutada vaid kindla näidustuse korral ja arsti ettekirjutusel. Rinnapiima eritumine on minimaalne, kuid siiski on soovitatav ravi ajal rinnaga toitmine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemisele ei ole täheldatud.

Oluline teave mõningate Troxevasin’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab laktoosi. Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist pidama nõu arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Troxevasin vähendab väikeste veresoonte ehk kapillaaride läbilaskvust, vältides nende endoteelirakkude basaalmembraani kahjustust mitmesuguste tegurite toimel (kapillaare kaitsev toime). Ravimi toimet seostatakse tema antioksüdatiivse toimega. Troxevasin’i põhitoime on veenide ja kapillaaride toonuse tõstmine. Lisaks on tal membraane stabiliseeriv, verejooksuvastane, põletikuvastane, maksa kaitsev, radioprotektiivne, mürgitustav ning allergiavastane toime. Troxevasin pärsib trombotsüütide agregatsiooni ja viib varikoossündroomi korral esinevate troofiliste häirete paranemiseni.

Suurem osa imendunud tri-, di- ja monohüdroksüetüülrutosiididest eritub sapiga ja oluliselt väiksem osa neerude kaudu. Tetrahüdroksüetüülrutosiid imendub seedetraktist vähesel määral ja eritub peamiselt uriiniga. Suu kaudu manustatud annusest 11% eritub uriini ja sapiga. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub keskmiselt 4 tunni jooksul pärast suukaudset manustamist ning 15% manustatud annusest eritub neerude kaudu esimese 24 tunni jooksul.

Näidustused. Täiendava ravimina jalaveenide kroonilisest puudulikkusest tingitud turse korral.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE TROXEVASIN’i VÕTMIST

Ärge võtke Troxevasin’i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) trokserutiini või ravimi mõne koostisosa suhtes.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Seni ei ole täheldatud ebasoodsaid koostoimeid teiste ravimite ja ainetega.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase, planeerite rasedust või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti. Ravimit tohib raseduse ajal kasutada vaid kindla näidustuse korral ja arsti ettekirjutusel. Rinnapiima eritumine on minimaalne, kuid siiski on soovitatav ravi ajal rinnaga toitmine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemisele ei ole täheldatud.

Oluline teave mõningate Troxevasin’i koostisainete suhtes

Ravim sisaldab laktoosi. Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist pidama nõu arstiga.

KUIDAS TROXEVASIN’i VÕTTA

Võtke Troxevasin’i nii, nagu selles infolehes soovitatakse. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Troxevasin’i manustatakse suu kaudu koos toiduga.

Troxevasin’i manustatakse õhtul enne magamaminekut ja hommikul pärast ärkamist ning tundlikkusehäirete sümptomite – jalgade tuimuse ja tooniliste spasmide – tekkimisel.

Algannus – 1 kapsel kaks korda päevas (600 mg).

Säilitusravi – 1 kapsel päevas (300 mg) 2...4 nädala jooksul.

Lapsed. Ravimit ei kasutata lastel.

Troxevasin-ravi edukus sõltub suurel määral piisavate annuste regulaarsest manustamisest pikema aja jooksul. Kliinilise kogemuse põhjal võivad soovitud toime saavutamiseks mõnikord vajalikuks osutuda 600 mg ületavad ööpäevased annused.

Kui teil on tunne, et Troxevasin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Troxevasin’i rohkem kui ette nähtud Üleannustamist ei ole täheldatud.

Kui te unustate Troxevasin’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Troxevasin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud on allergilised reaktsioonid: sügelus, lööve, nõgestõbi. Mao- ja seedetrakti vaevusi- iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus- on täheldatud väga harva ja need taanduvad pärast ravi lõpetamist. Väga harva on esinenud peavalu, unehäired.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Troxevasin’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Troxevasin sisaldab

- Toimeaine on trokserutiin. Üks kapsel sisaldab 300 mg trokserutiini.

Abiained on magneesiumstearaat, laktoosmonohüdraat. Kapsli keha: želatiin ja värvained (kinoliinkollane (E104), päikeseloojangukollane (E110) ja titaandioksiid (E171))

Kuidas Troxevasin välja näeb ja pakendi sisu

Läbipaistmatu kollane želatiinkapsel kollase või kollakas-pruuni pulbriga.

PVC/Alumiinium või PVC/PVdC/Alumiinium blistris, 50 või 100 kõvakapslit pakendis.

Müügiloa hoidja

Actavis Nordic A/S,

Ørnegårdsvej 16

DK-2820 Gentofte,

Taani

Tootja

Balkanpharma-Razgard AD,

68 Aprilsko vastanie Blvd, 7200 Razgrad, Bulgaaria.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. UAB „Actavis Baltics” Eesti Filiaal, Tiigi 28 / Kesk tee 23a, Rae vald, 75301 Harjumaa.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kalamaja Apteek

Kotzebue tn 9, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6413972
kaja@antnet.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating