Otsituimad TOP 5

Venoruton 1000mg effervescent tablet N15 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Vasoprotektorid
Nimetus: Venoruton 1000mg effervescent tablet N15
Toimeained: Rutoside(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: GlaxoSmithKline
ATC kood C05CA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Venoruton kuulub veresooni kaitsvate ravimite rühma (nimetatakse süsteemseteks vasoprotektoriteks). Venoruton stabiliseerib veresoonte seinu, millega kaasneb veresoonte läbilaskvuse vähenemine ja selle tagajärjel omakorda vähenevad tursed.

Kuidas Venoruton toimib

Leevendab jalaveenide kroonilisest puudulikkusest tingitud pahkuluu turseid. Venoruton mõjub kõige väiksematele veresoontele (kapillaaridele), vähendades vee ja teiste ainete leket läbi veresoonte seinte. Veenilaiendite ja teiste jalaveenide haigustega patsientidel esineb liigne leke nimetatud väikestest veresoontest, mille tagajärjel tekivad tursed pahkluu piirkonnas. Venoruton vähendab turseid ja leevendab nendega seotud sümptomeid nagu valu, väsimus, jalgade raskus, krambid, paresteesia ja „rahutud jalad“. Nende sümptomitega patsientidel soovitatakse ühtlasi kanda elastset tuge (tavaliselt sukki). On ilmnenud, et sellises olukorras mõjub Venoruton hästi.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Venoruton kuulub veresooni kaitsvate ravimite rühma (nimetatakse süsteemseteks vasoprotektoriteks). Venoruton stabiliseerib veresoonte seinu, millega kaasneb veresoonte läbilaskvuse vähenemine ja selle tagajärjel omakorda vähenevad tursed.

Kuidas Venoruton toimib

Leevendab jalaveenide kroonilisest puudulikkusest tingitud pahkuluu turseid. Venoruton mõjub kõige väiksematele veresoontele (kapillaaridele), vähendades vee ja teiste ainete leket läbi veresoonte seinte. Veenilaiendite ja teiste jalaveenide haigustega patsientidel esineb liigne leke nimetatud väikestest veresoontest, mille tagajärjel tekivad tursed pahkluu piirkonnas. Venoruton vähendab turseid ja leevendab nendega seotud sümptomeid nagu valu, väsimus, jalgade raskus, krambid, paresteesia ja „rahutud jalad“. Nende sümptomitega patsientidel soovitatakse ühtlasi kanda elastset tuge (tavaliselt sukki). On ilmnenud, et sellises olukorras mõjub Venoruton hästi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Venoruton’i

kui te olete O-( ß-hüdroksüetüül)-rutosiidide või mis tahes Venoruton’i koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstiga enne kui te võtate Venoruton´i:

kui teil on jalgade tursed põhjustatud südame-, neeru- või maksahaigusest.

Sel juhul ei tohiks te kasutada Venoruton’i, kuna Venoruton ei oma toimet nendel näidustustel.

Lapsed ja noorukid

Venoruton suukaudseid ravimeid ei soovitata lastel kasutada.

Muud ravimid ja Venoruton

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retsptita ostetud ravimeid või toidulisandeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Vastavalt üldtunnustatud ohutussoovitustele ei ole soovitatav Venoruton’i manustada raseduse esimesel trimestril.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Venorutonil puudub toime autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid sisaldavad:

Naatrium: See ravim sisaldab 3,56 mmol (82 mg) naatriumi ühes tabletis. Seda tuleb arvesse võtta piiratud soolasisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Kaalium: See ravim sisaldab 10,15 mmol (396 mg) naatriumi ühes tabletis. Seda tuleb arvesse võtta halvenenud neerufunktsiooniga ja piiratud soolasisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Venoruton’i

kui te olete O-( ß-hüdroksüetüül)-rutosiidide või mis tahes Venoruton’i koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstiga enne kui te võtate Venoruton´i:

kui teil on jalgade tursed põhjustatud südame-, neeru- või maksahaigusest.

Sel juhul ei tohiks te kasutada Venoruton’i, kuna Venoruton ei oma toimet nendel näidustustel.

Lapsed ja noorukid

Venoruton suukaudseid ravimeid ei soovitata lastel kasutada.

Muud ravimid ja Venoruton

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retsptita ostetud ravimeid või toidulisandeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Vastavalt üldtunnustatud ohutussoovitustele ei ole soovitatav Venoruton’i manustada raseduse esimesel trimestril.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Venorutonil puudub toime autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid sisaldavad:

Naatrium: See ravim sisaldab 3,56 mmol (82 mg) naatriumi ühes tabletis. Seda tuleb arvesse võtta piiratud soolasisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Kaalium: See ravim sisaldab 10,15 mmol (396 mg) naatriumi ühes tabletis. Seda tuleb arvesse võtta halvenenud neerufunktsiooniga ja piiratud soolasisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Järgige hoolikalt alltoodud juhiseid.

Jalaveenide krooniline puudulikkus Algannus:

Venoruton forte 500 mg tabletid: 1 tablett 2 korda päevas.

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: 1 kihisev tablett 1 kord päevas.

Kihisev tablett tuleb lahustada klaasis vees.

Sellist annustamist tuleks säilitada kuni sümptomite ja turse täieliku kadumiseni. Tavaliselt kaovad sümptomid 2-nädalase ravi järgselt.

Saadud ravitulemuse püsimajäämiseks jätkata säilitusravi sama annusega või minimaalse säilitusannusega 500…600 mg 1 kord päevas (vastab 1 Venoruton Forte 500 mg tabletile).

Peale täielikku sümptomitest ja tursest vabanemist võib ravi ka lõpetada. Sümptomite taastekkimisel võib ravi jätkata sama annusega või minimaalse säilitusannusega 500…600 mg Venoruton’i päevas.

Kui sümptomite leevenemist ei ole tunda 2 kuu jooksul või need halvenevad, tuleb ravi katkestada ja konsulteerida arstiga.

Kui te võtate rohkem, kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju Venorutoni võtke viivitamatult ühendust arstiga.

Kui te unustate Venoruton’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Järgige hoolikalt alltoodud juhiseid.

Jalaveenide krooniline puudulikkus Algannus:

Venoruton forte 500 mg tabletid: 1 tablett 2 korda päevas.

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: 1 kihisev tablett 1 kord päevas.

Kihisev tablett tuleb lahustada klaasis vees.

Sellist annustamist tuleks säilitada kuni sümptomite ja turse täieliku kadumiseni. Tavaliselt kaovad sümptomid 2-nädalase ravi järgselt.

Saadud ravitulemuse püsimajäämiseks jätkata säilitusravi sama annusega või minimaalse säilitusannusega 500…600 mg 1 kord päevas (vastab 1 Venoruton Forte 500 mg tabletile).

Peale täielikku sümptomitest ja tursest vabanemist võib ravi ka lõpetada. Sümptomite taastekkimisel võib ravi jätkata sama annusega või minimaalse säilitusannusega 500…600 mg Venoruton’i päevas.

Kui sümptomite leevenemist ei ole tunda 2 kuu jooksul või need halvenevad, tuleb ravi katkestada ja konsulteerida arstiga.

Kui te võtate rohkem, kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju Venorutoni võtke viivitamatult ühendust arstiga.

Kui te unustate Venoruton’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Venoruton põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Reaktsioonid on üldjuhul kerged.

Inimesed võivad olla selle ravimi suhtes allergilised, mis võib põhjustada:

Hingamis-või neelamisraskusi,

Näo, huulte, keele- või kõriturset.

Rasket nahasügelust koos punetava lööbega, villilist löövet.

Kui teil tekivad ülalmainitud sümptomid, katkestage ravimi võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole.

Mõned kõrvaltoimed esinevad harva (võivad mõjutada 1 kuni 10 inimest 10000-st):

Seedetrakti häired (sealhulgas kõhupuhitus, kõhulahtisus, kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus, düspepsia)

Mõned kõrvaltoimed esinevad väga harva (võivad mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st):

Pearinglus, peavalu, väsimus, õhetus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Venoruton põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Reaktsioonid on üldjuhul kerged.

Inimesed võivad olla selle ravimi suhtes allergilised, mis võib põhjustada:

Hingamis-või neelamisraskusi,

Näo, huulte, keele- või kõriturset.

Rasket nahasügelust koos punetava lööbega, villilist löövet.

Kui teil tekivad ülalmainitud sümptomid, katkestage ravimi võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole.

Mõned kõrvaltoimed esinevad harva (võivad mõjutada 1 kuni 10 inimest 10000-st):

Seedetrakti häired (sealhulgas kõhupuhitus, kõhulahtisus, kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus, düspepsia)

Mõned kõrvaltoimed esinevad väga harva (võivad mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st):

Pearinglus, peavalu, väsimus, õhetus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Venoruton forte 500 mg tabletid: Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida tuub tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Venoruton forte 500 mg tabletid: Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida tuub tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Venoruton sisaldab:

Toimeaine on O-( ß-hüdroksüetüül)-rutosiidid.

Venoruton forte 500 mg tabletid: 1 tablett sisaldab 500 mg O-(β-hüdroksüetüül)-rutosiide (HR).

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: 1 tablett sisaldab 1000 mg O-( β-hüdroksüetüül)-rutosiide (HR).

Abiained:

Venoruton forte, 500 mg tabletid: makrogool 6000, magneesiumstearaat.

Venoruton 1000 mg, kihisevad tabletid: veevaba sidrunhape, kaaliumkarbonaat, kaaliumvesinikkarbonaat, naatriumvesinikkarbonaat, makrogool 6000, kaaliumatsesulfaam, povidoon K 29- 32, apelsinimaitseaine 77909-71, magneesiumstearaat.

Kuidas Venoruton välja näeb ja pakendi sisu

Venoruton forte 500 mg tabletid: rohekaskollased marmorjad kaksikkumerad ümmargused tabletid. PVC/PE/PVDC blisterpakend.

Pakendi suurus: 30 tk, 60 tk või 100 tk pakendis.

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: kollased ümmargused kaksikkumerad kumera äärega kihisevad tabletid suukaudseks manustamiseks pärast vees lahustamist. Polüpropüleentuub ning polüetüleenkork koos niiskust imava ainega.

Pakendi suurus: 15 tk, 30 tk või 60 tk pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Novartis Finland Oy,

Metsänneidonkuja 10, FIN-02130 Espoo, Soome.

Tootjad:

Venoruton Forte

Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40,

81379München,

Saksamaa

Kemwell AB

Bjorkgatan 30,

SE-751 82 Uppsala,

Rootsi

Venoruton kihisevad tabletid

Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40,

81379 München,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Novartis Consumer Health Services S.A.

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Telefon 6630824


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Venoruton sisaldab:

Toimeaine on O-( ß-hüdroksüetüül)-rutosiidid.

Venoruton forte 500 mg tabletid: 1 tablett sisaldab 500 mg O-(β-hüdroksüetüül)-rutosiide (HR).

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: 1 tablett sisaldab 1000 mg O-( β-hüdroksüetüül)-rutosiide (HR).

Abiained:

Venoruton forte, 500 mg tabletid: makrogool 6000, magneesiumstearaat.

Venoruton 1000 mg, kihisevad tabletid: veevaba sidrunhape, kaaliumkarbonaat, kaaliumvesinikkarbonaat, naatriumvesinikkarbonaat, makrogool 6000, kaaliumatsesulfaam, povidoon K 29- 32, apelsinimaitseaine 77909-71, magneesiumstearaat.

Kuidas Venoruton välja näeb ja pakendi sisu

Venoruton forte 500 mg tabletid: rohekaskollased marmorjad kaksikkumerad ümmargused tabletid. PVC/PE/PVDC blisterpakend.

Pakendi suurus: 30 tk, 60 tk või 100 tk pakendis.

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: kollased ümmargused kaksikkumerad kumera äärega kihisevad tabletid suukaudseks manustamiseks pärast vees lahustamist. Polüpropüleentuub ning polüetüleenkork koos niiskust imava ainega.

Pakendi suurus: 15 tk, 30 tk või 60 tk pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Novartis Finland Oy,

Metsänneidonkuja 10, FIN-02130 Espoo, Soome.

Tootjad:

Venoruton Forte

Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40,

81379München,

Saksamaa

Kemwell AB

Bjorkgatan 30,

SE-751 82 Uppsala,

Rootsi

Venoruton kihisevad tabletid

Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40,

81379 München,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Novartis Consumer Health Services S.A.

Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Telefon 6630824Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku Apteek

Sütiste tee 28, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
65 20 794
A001@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku apteegi haruapteek (Meelespea apteek)

Õismäe tee 88, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6555820
A016@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating