Otsituimad TOP 5

Vermox 100mg tablet N6 (0)

Parasiidivastased ained, insektitsiidid ja repellendid >  Anthelmintikumid
Nimetus: Vermox 100mg tablet N6
Toimeained: Mebendazole(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Gedeon Richter
ATC kood P02CA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Vermox on näidustatud Enterobius vermicularis’e (naaskelsaba), Ascaris lumbricoides’e (solkmed), Trichuris trichiura (piuglane), Ancylostoma duodenale või Necator americanus’e (kidaussid) poolt põhjustatud ühe infestatsiooni või segainfestatsioonide raviks. . Vermox on näidustatud täiskasvanutele ja lastele.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Vermoxit

- kui olete allergiline (ülitundlik) mebendasooli või Vermox tablettide mõne koostisosa suhtes. - alla 1-aastaseid lapsi ei tohi Vermox tablettidega ravida, kui just ei juhtu, et raviarst on seda otseselt käskinud.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Vermox

Võtke alati Vermoxit täpselt nii, nagu arst on teid juhendanud ja pidev meditsiiniline jälgimine on vajalik kuni sümptomite taandumiseni (nt tuleb uurida väljaheidet).

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste ravimite (nt tsimetidiini) samaaegne kasutamine võib mõjutada Vermoxi toimet, seepärast küsige sellistel juhtudel nõu oma arstilt.

Vermoxi võtmine koos toidu ja joogiga Soovitavalt tuleb Vermoxit võtta õhtul pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, rääkige sellest oma arstile, sest raseduse ja rinnaga toitmise ajal võib Vermoxit võtta vaid erandjuhtudel vastavalt arsti juhistele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Vermox ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Vermoxi koostisainete suhtes

Laktoositalumatuse puhul tuleb arvesse võtta seda, et preparaat sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Vermox on näidustatud Enterobius vermicularis’e (naaskelsaba), Ascaris lumbricoides’e (solkmed), Trichuris trichiura (piuglane), Ancylostoma duodenale või Necator americanus’e (kidaussid) poolt põhjustatud ühe infestatsiooni või segainfestatsioonide raviks. . Vermox on näidustatud täiskasvanutele ja lastele.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE VERMOXI VÕTMIST

Ärge võtke Vermoxit

- kui olete allergiline (ülitundlik) mebendasooli või Vermox tablettide mõne koostisosa suhtes. - alla 1-aastaseid lapsi ei tohi Vermox tablettidega ravida, kui just ei juhtu, et raviarst on seda otseselt käskinud.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Vermox

Võtke alati Vermoxit täpselt nii, nagu arst on teid juhendanud ja pidev meditsiiniline jälgimine on vajalik kuni sümptomite taandumiseni (nt tuleb uurida väljaheidet).

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste ravimite (nt tsimetidiini) samaaegne kasutamine võib mõjutada Vermoxi toimet, seepärast küsige sellistel juhtudel nõu oma arstilt.

Vermoxi võtmine koos toidu ja joogiga Soovitavalt tuleb Vermoxit võtta õhtul pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, rääkige sellest oma arstile, sest raseduse ja rinnaga toitmise ajal võib Vermoxit võtta vaid erandjuhtudel vastavalt arsti juhistele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Vermox ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Oluline teave mõningate Vermoxi koostisainete suhtes

Laktoositalumatuse puhul tuleb arvesse võtta seda, et preparaat sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

KUIDAS VERMOXIT VÕTTA

Annustamise ja ravi kestuse peab määrama arst vastavalt nugiussi liigile. Tavaline annus on järgmine:

Enterobiaas:

Nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 1 aasta vanusest 100 mg (1 tablett) ühekordse annusena. Järgides arsti juhiseid võib ravi vajadusel 2...4 nädala pärast korrata.

Askariaas, trihhuriaas, ankülostomiaas ja segainfektsioonid

Nii täiskasvanutele kui ka lastele alates 1 aasta vanusest 200 mg ööpäevas (1 tablett hommikul ja 1 tablett õhtul) kolmel järjestikusel päeval.

Tablett tuleb alla neelata tervena vähese koguse veega pärast sööki. Lahtistid või spetsiaalne dieet ei ole ravi ajal vajalikud.

Kui te võtate Vermoxit rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud liiga palju tablette, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kui olete juhuslikult sisse võtnud rohkem tablette, kui arst on teile määranud, võivad ilmneda kõhukrambid, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Spetsiifilist antidooti (vastumürki) ei ole. Esimese tunni jooksul pärast sissevõtmist võib teha maoloputust. Vajadusel võib manustada aktiveeritud sütt.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Vermox põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Soovitavates annustes ei põhjusta Vermox tavaliselt mingeid vaevusi.

Ulatuslike nugilisnakatuste korral võivad harvadel juhtudel ilmneda kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Nagu kõik ravimid, võib ka Vermox põhjustada ülitundlikkusreaktsioone. Seepärast, kui teil tekib mõni järgnevatest sümptomitest nagu nahalööve, nõgeslööve (urtikaaria), angioödeem (allergiline turse), pöörduge kohe oma arsti poole.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Vermoxit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viiasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Vermox sisaldab:

Toimeaine on mebendasool 100mg igas tabletis.

Abiained on naatriumlaurüülsulfaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, sahhariinnaatrium, talk, maisitärklis ja laktoosmonohüdraat.

Kuidas Vermox välja näeb ja pakendi sisu

Peaaegu valged, lamedad, lõigatud servadega, kettakujulised, nõrga iseloomuliku lõhnaga tabletid, mille ühele küljele on pressitud märgistus “VERMOX” ja teisel küljel on poolitusjoon. Murdepind on valge.

PVC/Al blister, mis on pakendatud pappkarpi.

Pakendis 6 tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapest X

Gyömrői út 19-21

Ungari

Toodetud Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgia litsentsi alusel.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Richter Gedeon Eesti filiaal

Kitsas 8Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Jüri Apteek

Aruküla tee 25, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
6048350
merike.heiberg@mail.ee
Darbo laikas: I - III 08:00 - 18:00 IV 08:00 - 19:00 V 08:00 - 16:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Antsla Apteek

Põllu tn 2, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond
7855138
eliko.musting@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating