Otsituimad TOP 5

Wartec 5mg cutaneous solution 3ml N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Antibiootikumid ja kemoterapeutikumid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Wartec 5mg cutaneous solution 3ml N1
Toimeained: Podophyllotoxin(C)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Stiefel Laboratoires
ATC kood D06BB04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Wartec sisaldab toimeainena podofüllotoksiini. See kuulub viirusevastaste ravimite rühma. Wartec’it kasutatakse teravate tüügaskasvajate ehk kondüloomide raviks genitaalide piirkonnas.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Wartec’it

kui kondüloomid paiknevad piirkonnas, mille nahk on katki/kahjustatud või veritseb.

kui teil on teadaolev ülitundlikkus (allergia) podofüllotoksiini või Wartec’i teiste koostisosade suhtes (loetletud lõigus 6).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Wartec

Wartec’it tohib kanda ainult haigusest haaratud nahale. Ärge võtke Wartec’it sisse suu kaudu.

Ärge kandke Wartec’it kondüloomidele, mis paiknevad peenises, tupes või pärasooles. Wartec’it tohib kanda ainult nahal paiknevatele (välistele) kondüloomidele.

Vältige Wartec’i manustamist kondüloomi ümbritsevale tervele nahale.

Vältige Wartec’i silma sattumist, sest see võib põhjustada ärritust. Kui lahus satub kogemata silma, loputage otsekohe rohke veega ja pöörduge nõu küsimiseks arsti poole.

Ärge katke ravitavat piirkonda kinni (nt plaastriga).

Enne Wartec’i kasutamist peab arst teadma järgmist:

Kui kondüloomid katavad ala, mis on suurem kui 4 ruutsentimeetrit (umbes postmargi suurus), võib olla vaja, et seda ravimit manustab meditsiiniõde või arst haiglas.

Kui arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Millest tuleb Wartec’i kasutamise ajal hoiduda

Ravi ajal on soovitatav hoiduda seksuaalelust. Oodake, kuni kondüloomid on kadunud ja nahk paranenud.

Kondüloomid on nakkavad. Te võite nakkuse anda seksuaalpartnerile või saada nakkuse partnerilt.

Kui olete seksuaalvahekorras, peate kasutama kondoomi, vältimaks haiguse levikut ja kaitsmaks partnerit kokkupuute eest podofüllotoksiiniga (sest see on ärritava toimega).

Muud ravimid ja Wartec

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See kehtib ka ilma retseptita ostetud ravimite kohta.

Rasedus ja imetamine

Wartec’it ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal.

Kui te olete rase või kavatsete rasestuda, teavitage sellest oma arsti.

Kasutage Wartec-ravi ajal usaldusväärset rasestumisvastast meetodit. - Kui te rasestute Wartec’i kasutamise ajal, teavitage sellest oma arsti.

Wartec’i kasutamise ajal ei soovitata last rinnaga toita. Arutage oma arstiga, kas valite rinnaga toitmise või ravi podofüllotoksiiniga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage Wartec’it kaks korda päevas (hommikul ja õhtul) kolmel päeval.

Järgmise nelja päeva jooksul ärge lahust kasutage. 7-päevane tsükkel moodustab ühe ravikuuri.

Kui 7 päeva möödudes on kondüloomid alles, korrake ravikuuri.

Lubatud on maksimaalselt neli ravikuuri.

Kui kondüloomid on alles ka pärast nelja ravikuuri, pidage nõu oma arstiga.

Kuidas Wartec lahust kasutada

Pesta kahjustatud piirkonda seebi ja veega ning kuivatada õrnalt käterätiga.

Wartec’i igakordsel manustamisel tuleb kasutada uut aplikaatorit.

Kasta aplikaatori (aasakujuline) ots lahusesse. Kui teil on suur kondüloom või väikesel alal palju kondüloome, kastke lahusesse aplikaatori teine (labidakese kujuline) ots.

Kandke lahus kondüloomile, kuni see on lahusega kaetud ja laske sellel kuivada. Olge ettevaatlik, et lahus ei sattuks tervele nahale. Kui see peaks juhtuma, peske lahus maha seebi ja veega.

Korrake protseduuri, kandes lahust kõikidele kondüloomidele. Laske Wartec’iga ravitud nahal kuivada, enne kui see puutub kokku teiste nahapindadega. 6. Pärast Wartec lahuse kasutamist peske käed hoolikalt puhtaks.

Kui te unustate Wartec’it kasutada

Kasutage Wartec’it niipea, kui see teile meenub. Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse aeg, oodake kuni selle ajani. Ärge manustage ravimi kahekordset annust.

Kui te kogemata neelate Wartec’it alla

Allaneelamise korral võivad Wartec’i koostisosad olla kahjulikud. Kui Wartec sattub kogemata suhu, loputage suud otsekohe veega. Kui te kogemata neelate Wartec’it alla, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage Wartec’i kasutamine ja pööduge kohe arsti poole:

Ravitava naha tugev põletus- ja torkimistunne, valu, verejooks või turse. Nende sümptomite tekkimisel peske Wartec kohe maha seebi ja veega.

Võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest

Naha erosioon, manustamiskoha ärritusnähud, sh punetus, sügelus, põletustunne

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest tuhandest Järgmisi kõrvaltoimeid on kirjeldatud ravimi manustamiskohas:

allergiline reaktsioon, valu, turse, verejooks, söövituskahjustus, naha pindmise kihi kahjustus või kaotus, haavaeritis, nahahaavand, koorik, naha värvuse muutus, naha kuivus, villid

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni:” Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Wartec sisaldab

Toimeaine on podofüllotoksiin. 1 ml nahalahust sisaldab 5 mg podofüllotoksiini.

Abiained on: fosforhape, patentsinine V (E131), etanool ja destilleeritud vesi.

Kuidas Wartec välja näeb ja pakendi sisu

Nahalahus 5 mg/ml, 3 ml kollases klaaspudelis. Pakend sisaldab 24 aplikaatorit.

Müügiloa hoidja

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.,

Finisklin Business Park, Sligo

Iirimaa

Tootja

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.,

Finisklin Business Park, Sligo

Iirimaa

Ja/või

Famar Nederland B.V. Industrieweg 1

5531 AD BLADEL

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ,

Lõõtsa 2,

11415 Tallinn,

EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pärnu Linnaapteek

Pikk tn 11, Pärnu
4441367
linna@pharmac.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating