Otsituimad TOP 5

Zaranta 10mg film-coated tablet N30 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Lipiidisisaldust muutvad ained
Nimetus: Zaranta 10mg film-coated tablet N30
Toimeained: Rosuvastatin(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Gedeon Richter
ATC kood C10AA07
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

ZARANTA (rosuvastatiin) inhibeerib kolesterooli biosünteesi; ta kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse statiinideks. Selle toimel väheneb veres niinimetatud madala tihedusega lipoproteiini ehk LDL-kolesterooli sisaldus, mis võib kahjustada veresoonte seinu, ja veres suureneb niinimetatud kõrge tihedusega lipoproteiini ehk HDL-kolesterooli sisaldus, mis omakorda kaitseb veresoonte seinu. Lisaks vähendab ZARANTA triglütseriidide sisaldust veres. Suures kontsentratsioonis võivad triglütseriidid kahjustada veresoonte seinu.

Teile on määratud ZARANTA, sest teie kolesteroolisisaldus on liiga suur. See tähendab, et teil esineb südameinfarkti või insuldi risk.

Teil on soovitatud võtta statiini, sest teie dieedi muutmine ja suurem füüsiline koormus ei olnud piisavad teie kolesteroolisisalduse korrigeerimiseks. ZARANTA võtmise ajal peate te jätkama kolesterooli langetavat dieeti ja kehalist aktiivsust.

Või teile on soovitatud võtta statiini, sest teil on teised tegurid, mis tõstavad teie riski haigestuda südamelihaseinfarkti, insulti või sarnastesse terviseprobleemidesse.

Palun lugege infolehte hoolikalt, isegi kui olete varem kõrge kolesteroolitaseme tõttu võtnud muid ravimeid.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke ZARANTA´t:

kui olete rosuvastatiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui te olete rase või imetate last. Kui te rasestute ZARANTA võtmise ajal, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja rääkige sellest oma arstile. Naised peavad ZARANTA võtmise ajal rasestumist vältima, kasutades sobivat rasestumisvastast meetodit.

kui teil on just praegu maksahaigus.

kui teil on raske neeruhaigus.

kui teil esinevad korduvad või seletamatud lihasvalud.

kui te võtate ravimeid, mis sisaldavad toimeainet nimega tsüklosporiin (kasutatakse näiteks pärast organite siirdamist).

Kui miski ülaltoodust kehtib teie kohta, pöörduge uuesti oma arsti poole.

Ärge võtke ZARANTA 40 mg tugevust (kõige suurem toimeaine sisaldus) järgmistel juhtudel:

kui teil on mõõduka raskusega neeruhaigus (kahtluse korral küsige oma arsti käest).

kui teie kilpnääre ei tööta õigesti.

kui teil on esinenud korduvaid või seletamatuid lihasvalusid, isiklikus või perekondlikus anamneesis lihasprobleemid, varasemad lihashaigused muude kolesteroolitaset langetavate ravimite võtmisel.

kui te tarvitate regulaarselt suurtes kogustes alkoholi.

kui te olete Aasia päritolu (jaapanlane, hiinlane, filipiinlane, vietnamlane, korealane ja indialane).

kui te kasutate oma kolesteroolitaseme langetamiseks ravimeid, mida nimetatakse fibraatideks. Kui miski ülaltoodust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pöörduge uuesti oma arsti poole.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ZARANTA - kui teil on neeruhaigus.

kui teil on varem olnud maksahaigus.

kui teil on esinenud korduvaid või seletamatuid lihasvalusid, isiklikus või perekondlikus anamneesis lihashaigused, varasemad lihashaigused muude kolesteroolitaset langetavate ravimite võtmisel. Rääkige kohe oma arstile, kui teil tekivad seletamatud lihasvalud, eriti, kui tunnete end halvasti või kui teil on palavik.

kui te tarvitate regulaarselt suurtes kogustes alkoholi.

kui teie kilpnääre ei tööta õigesti.

kui te kasutate oma kolesteroolitaseme langetamiseks ravimeid, mida nimetatakse fibraatideks.

kui te võtate ravimeid, mida kasutatakse HIV-nakkuse vastu võitlemiseks, nt lopinaviir/ritonaviir, vaadake palun lõiku „Muud ravimid ja ZARANTA“.

kui patsient on alla 10-aastane: ZARANTA´t ei tohi anda alla 10-aastastele lastele.

kui patsient on noorem kui 18-aastane: ZARANTA 40 mg tablett ei sobi kasutamiseks alla 18aastastel lastel ja noorukitel.

kui te olete üle 70-aastane (sest teie arst peab valima teile ZARANTA sobiva algannuse).

kui te olete Aasia päritolu (jaapanlane, hiinlane, filipiinlane, vietnamlane, korealane ja indialane). Teie arst peab valima teile ZARANTA sobiva algannuse.

Kui miski ülaltoodust kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pöörduge uuesti oma arsti poole.

Enne ZARANTA võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga - kui teil on raske hingamispuudulikkus.

Vähestel inimestel võivad statiinid mõjutada maksa. See tehakse kindlaks lihtsa testiga, mis otsib verest maksaensüümide suurenenud sisaldust. Seetõttu sooritab teie arst tavaliselt selle vereanalüüsi (maksafunktsiooni test) enne ravi algust ja ravi ajal ZARANTA´ga.

Kui teil on suhkurtõbi või suhkurtõve tekkimise oht, jälgib teie arst teid selle ravimi kasutamise ajal tähelepanelikult. Kui teil on kõrge suhkrute ja rasvade sisaldus veres, olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk, on teil suur tõenäosus suhkurtõve tekkimiseks.

Lapsed ja noorukid

Ravi lastel võivad läbi viia ainult spetsialistid.

ZARANTA´t ei soovitata kasutada alla 10-aastastel lastel.

Muud ravimid ja ZARANTA

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Rääkige oma arstile, kui võtate mõnda järgnevaist ravimeist, sest ZARANTA võib muuta nende ravimite toimeid või võivad need muuta ZARANTA toimeid:

Tsüklosporiin (kasutatakse näiteks pärast organite siirdamist; rosuvastatiini sisaldus veres suureneb);

Varfariin (või ükskõik milline muu ravim, mida kasutatakse vere vedeldamiseks; võtmisel koos rosuvastatiiniga võib vere vedeldaja toime tugevneda);

Fibraadid, nagu gemfibrosiil, fenofibraat (kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks; rosuvastatiini sisaldus veres suureneb) või muud ravimid, mida kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks (nagu esetimiib);

Seedehäirete ravimid (näiteks ravimid, mida kasutatakse happe neutraliseerimiseks teie maos,; rosuvastatiini sisaldus veres väheneb);

Erütromütsiin (antibiootikum; rosuvastatiini sisaldus veres väheneb);

Suukaudsed rasestumisvastased ravimid (pillid; pillist vabanenud hormoonide sisaldus veres suureneb);

Hormoonasendusravi (hormoonisisaldus veres suureneb);

Lopinaviir/ritonaviir (ravimid, mida kasutatakse HIV-nakkuse vastu võitlemiseks; rosuvastatiini sisaldus veres suureneb).

ZARANTA koos toidu ja joogi ja alkoholiga

Te võite ZARANTA´t võtta koos toiduga või ilma.

Vältige ZARANTA võtmise ajal ülemääraste alkoholikoguste regulaarset tarvitamist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke ZARANTA´t, kui olete rase või toidate last rinnaga. Kui te rasestute ZARANTA võtmise ajal, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja rääkige sellest oma arstile. Naised peavad vältima rasestumist ZARANTA võtmise ajal ja kasutama selleks sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

ZARANTA ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet. Siiski tunnevad mõned inimesed ravi ajal ZARANTA´ga pearinglust. Kui tunnete pearinglust, pidage nõu oma arstiga, enne kui püüate autot juhtida või masinaid kasutada.

ZARANTA sisaldab laktoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid (laktoos ehk piimasuhkur), peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatavad annused täiskasvanutel

Kui te võtate ZARANTA´t kõrge kolesteroolitaseme tõttu:

Algannus

Teie ravi ZARANTA´ga peab algama annusest 5 mg või 10 mg ööpäevas, isegi juhul, kui olete varem kasutanud mõnda muud kolesteroolitaset langetava ravimi (statiin) suuremat annust. Teie algannuse valik sõltub:

Teie kolesteroolitasemest.

Teie riski tasemest haigestuda südamelihaseinfarkti või insulti.

Sellest, kas teil on tegureid, mis võivad teid muuta tundlikumaks võimalike kõrvaltoimete suhtes.

Teie arst võib otsustada määrata teile kõige väiksema (5 mg) annuse, kui:

Te olete Aasia päritolu (jaapanlane, hiinlane, filipiinlane, vietnamlane, korealane või indialane).

Te olete üle 70-aastane.

Teil on keskmise raskusega neeruprobleemid. - Teil on risk lihasvalude (müopaatia) tekkeks.

Annuse suurendamine ja maksimaalne ööpäevane annus

Teie arst võib otsustada teie annust suurendada. See on vajalik teile sobiva ZARANTA annuse määramiseks.

Iga annuse muutmise vahel on neljanädalane vahe.

Kui alustasite 5 mg ööpäevase annusega võib teie arst otsustada seda kahekordistada 10 mg-ni, siis 20 mg-ni ning siis vajaduse korral 40 mg-ni. Kui alustasite 10 mg ööpäevase annusega, võib teie arst otsustada seda kahekordistada 20 mg-ni ja siis vajaduse korral 40 mg-ni.

Maksimaalne ööpäevane ZARANTA annus on 40 mg. See on ette nähtud ainult neile suure kolesteroolisisalduse ja südameinfarkti või insuldi riskiga patsientidele, kelle kolesteroolisisaldus 20 mg annuse manustamisel ei vähene piisavalt.

Kui te võtate ZARANTA´t südamelihaseinfarkti, insuldi või sarnaste terviseprobleemide tekkeriski langetamiseks:

Soovitatav annus on 20 mg ööpäevas. Teie arst võib aga otsustada määrata väiksemat annust, kui teil esineb mõni eespool mainitud teguritest.

Soovitatavad annused 10…17-aastastel lastel

Tavaline algannus on 5 mg. Teie arst võib teie annust suurendada, et leida teile õige ZARANTA annus.

ZARANTA maksimaalne ööpäevane annus on 20 mg.

Võtke oma annust üks kord ööpäevas.

ZARANTA 40 mg tabletti ei tohi lapsed kasutada.

Tablettide võtmine

Neelake iga tablett tervelt alla koos veega.

Võtke ZARANTA´t üks kord ööpäevas. Te võite seda võtta mistahes ajal päeva jooksul.

Püüdke võtta oma tablett iga päev ühel ja samal ajal; see aitab teil selle võtmist meeles pidada.

Regulaarne kolesterooli kontroll

On tähtis, et te käiksite oma arsti juures regulaarselt kolesterooli kontrollimas, veendumaks, et teie kolesteroolisisaldus on langenud ning püsib vajalikul tasemel.Teie arst võib otsustada suurendada teie annust, et te võtaksite just sellise ZARANTA annuse mis on teile sobiv.

Miks on tähtis jätkata ZARANTA võtmist?

Peate jätkama ZARANTA võtmist isegi siis, kui selle abil on teie kolesteroolisisaldus normaliseerunud, sest see ravim aitab vältida teie kolesteroolisisalduse taassuurenemist.

Kui te võtate ZARANTA´t rohkem kui ette nähtud

Võtke nõu saamiseks ühendust oma arsti või lähima haiglaga.

Kui lähete haiglasse või teid ravitakse muu seisundi tõttu, öelge arstile, et te võtate ZARANTA´t.

Kui te unustate ZARANTA´t võtta

Ärge muretsege, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ZARANTA võtmise

Rääkige oma arstiga, kui te soovite lõpetada ZARANTA võtmise. Teie kolesteroolitase võib jälle tõusta, kui te lõpetate ZARANTA võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

On tähtis, et teaksite, millised need kõrvaltoimed võivad olla. Need on tavaliselt kerged ja kaovad lühikese aja jooksul.

Lõpetage ZARANTA võtmine ja otsige viivitamatult arstiabi, kui teil tekib mõni järgnevaist allergilistest reaktsioonidest:

Hingamisraskus koos näo-, huulte, keele- ja/või kõritursega või ilma.

Näo-, huulte, keele- ja/või kõriturse, mis võib põhjustada neelamisraskust. - Tugev nahasügelus (koos kuplade tekkimisega).

Samuti lõpetage ZARANTA võtmine ja rääkige viivitamatult oma arstiga, kui teil tekivad ebatavalised lihasvalud, mis kestavad kauem, kui võiks eeldada. Lihassümptomid esinevad lastel ja noorukitel sagedamini kui täiskasvanutel. Nagu teiste kolesterooli langetavate ravimite (statiinid) puhul, on väga väike arv patsiente kogenud ebameeldivaid lihastoimeid ja harva on need arenenud edasi ning muutunud potentsiaalselt eluohtlikuks lihaskahjustuseks, mida nimetatakse rabdomüolüüsiks.

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st PeavaluKõhuvaluKõhukinnisusIiveldusLihasvaluNõrkustunnePearinglusValgukoguse suurenemine uriinis; see normaliseerub tavaliselt ise, ilma et peaksite lõpetama ZARANTA tablettide võtmise (ainult ZARANTA 40 mg).Suhkurtõbi. See on tõenäolisem, kui teil on kõrge suhkrute ja rasvade sisaldus veres, olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk. Teie arst jälgib teid selle ravimi võtmise ajal.
Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st Nahalööve, sügelus ja nõgestõbi (urtikaaria)Valgukoguse suurenemine uriinis; see normaliseerub tavaliselt ise, ilma et peaksite lõpetama ZARANTA tablettide võtmise (ainult ZARANTA 5 mg, 10 mg ja 20 mg).
Harva esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st Raske allergiline reaktsioon; selle nähtude hulka kuuluvad näo-, huulte, keele- ja/või kõriturse, neelamis- ja hingamisraskused, tugev nahasügelus (koos kuplade tekkimisega). Kui te arvate, et teil on allergiline reaktsioon, lõpetage ZARANTA võtmine ja pöörduge kohe arsti poole. Lihaskahjustus; ettevaatusabinõuna lõpetage ZARANTA võtmine ja rääkige kohe oma arstiga, kui teil tekivad ebatavalised lihasvalud, mis kestavad kauem, kui võiks eeldada.Tugev kõhuvalu (kõhunäärme põletik)Maksaensüümide aktiivsuse tõus veres
Väga harva esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st Naha ja silmavalgete kollasus (ikterus)Maksapõletik (hepatiit)Verejäljed uriinisNärvikahjustus jalgades ja kätes (nagu tuimus)LiigesevaluMälukaotusGünekomastia (rinnanäärmete suurenemine meestel ja naistel)

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed võivad olla:

Kõhulahtisus (vedel väljaheide)

Stevensi-Johnsoni sündroom (tõsine seisund, mille puhul tekivad nahal, suus, silmadel ja suguelunditel villid)

Köha

Hingeldus

Ödeem (turse)

Unehäired, sealhulgas unetus ja õudusunenäod

Depressioon

Seksuaalfunktsiooni häire

Hingamisprobleemid, sh püsiv köha ja/või hingeldus või palavik

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega (kk.aaaa), mis on märgitud karbil ja blistritel pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida ZARANTA sisaldab

Toimeaine on rosuvastatiin.

ZARANTA, 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 5 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina) igas tabletis.

ZARANTA, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 10 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina) igas tabletis.

ZARANTA, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 20 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina) igas tabletis.

ZARANTA, 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad 40 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina) igas tabletis.

Abiained on:

Tableti sisu: magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos (12), magneesiumhüdroksiid, krospovidoon (tüüp A), laktoosmonohüdraat.

Tableti kate: titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, polüvinüülalkohol.

Kuidas ZARANTA välja näeb ja pakendi sisu

ZARANTA 5 mg: Valge või peaaegu valge, ümmargune, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett. Ühel küljel on märgistus „C33“.

ZARANTA 10 mg: Valge või peaaegu valge, ümmargune, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett. Ühel küljel on märgistus „C34“.

ZARANTA 20 mg: Valge või peaaegu valge, ümmargune, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett. Ühel küljel on märgistus „C35“.

ZARANTA 40 mg: Valge või peaaegu valge, piklik, õhukese polümeerikattega tablett. Ühel küljel on märgistus „C36“.

5 mg

Tabletid on pakitud blistrisse (OPA/Alu/PVC//Alu). Pakend sisaldab 28 või 30 õhukese polümeerikattega tabletti ühes pappkarbis.

10 mg, 20 mg, 40 mg

Tabletid on pakitud blistrisse (OPA/Alu/PVC//Alu). Pakend sisaldab 28, 30 või 90 õhukese polümeerikattega tabletti ühes pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc. 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Richter Gedeon Eesti filiaal

Kitsas 8

51003 Tartu

Tel/Fax: +372 742 7056

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Bulgaaria: Zaranta

Tšehhi Vabariik: Mertenil

Eesti: ZARANTA

Ungari: Xeter

Läti: Zaranta

Leedu: ZARANTA

Poola: Zaranta

Rumeenia: Rostat

Slovakkia: ZarantaApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Annelinna Apteek Kalda

Kalda tee 32, Tartu linn, Tartu maakond
7427010
A013@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Soldino Apteek

Mõisa tn 5, Narva linn, Ida-Viru maakond
3563426
labeliaapt@hot.ee; soldinoapt@inbox.ru
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating