Otsituimad TOP 5

Zeldox 40mg capsule, hard N56 (0)

Närvisüsteem >  Psühholeptikumid
Nimetus: Zeldox 40mg capsule, hard N56
Toimeained: Ziprasidone(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Pfizer
ATC kood N05AE04
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Zeldox kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühhootikumideks.

Zeldoxi kapsleid kasutatakse täiskasvanutel skisofreenia raviks. Skisofreenia on vaimne häire, mida iseloomustavad järgmised sümptomid: olematute asjade kuulmine, nägemine ja tundmine, tõele mittevastavad uskumused, ebaharilik kahtlustamine, mõtetes eemalviibimine ja raskused sotsiaalsete suhete loomisega, närvilisus, depressioon või ärevus.

Zeldoxi kapsleid kasutatakse mania või segatüüpi episoodidega mõõduka raskusastmega bipolaarse häire raviks täiskasvanutel ja lastel ning noorukitel vanuses 10…17 aastat. See on vaimne häire, mida iseloomustab eufoorilise (mania) või depressiivse meeleolu vaheldumine. Kõige iseloomulikumad sümptomid mania episoodi ajal on: elevil käitumine, suurenenud enesehinnang ja teovõime, vähenenud unevajadus, keskendumisvõime vähenemine või hüperaktiivsus ja korduv liigseid riske võttev käitumine.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Zeldoxit

kui olete selle ravimi (ziprasidooni) või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilist e ülitundlikkusreaktsiooni on võimalik ära tunda lööbe, sügeluse, tursunud näo, tursunud huulte või õhupuuduse järgi.

kui teil on või on olnud südame kahjustused või hiljutine südamelihaseinfarkt.

kui te võtate ravimeid südame rütmihäirete raviks või selliseid ravimeid, mis võivad mõjutada südamerütmi.

Vaadake altpoolt ka lõiku „Muud ravimid ja Zeldox”.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Zeldoxi kasutamist pidage nõu oma arstiga

kui teil või kellelgi teisel teie perekonnast on esinenud trombe, sest selliseid ravimeid on seostatud trombide moodustumisega;

kui teil on maksaprobleemid;

kui teil on praegu või on olnud krambid või epilepsia;

kui te olete eakas (üle 65 aasta vana) ja teil on dementsus ning insuldi tekkimise risk;

kui teil on aeglane rahuloleku südame löögisagedus ja/või te teate, et teil võib olla pikaajalisest kõhulahtisusest ja oksendamisest või diureetikumide (vee väljaajamise tabletid) kasutamisest tingitud soola puudus;

kui teil esineb püstitõusmisel kiire või ebaregulaarne südametöö, minestamine, kollaps või pearinglus, mis võib viidata kõrvalekalletele südame löögisageduses.

Enne laboratoorsete testide (nagu verest, uriinist, maksafunktsioon, südame löögisagedus jne) tegemist rääkige oma arstile, et te saate Zeldoxit, sest see võib muuta testide tulemusi.

Muud ravimid ja Zeldox

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid.

Ärge kasutage Zeldoxit kui te võtate ravimeid südame rütmihäirete raviks või selliseid ravimeid, mis võivad südamerütmi mõjutada, nagu:

IA ja III klassi antiarütmikumid, arseentrioksiid, halofantriin, levometadüülatsetaat, mesoridasiin, tioridasiin, pimosiid, sparfloksatsiin, gatifloksatsiin, moksifloksatsiin, dolasetroonmesülaat, meflokiin, sertindool või tsisapriid. Need ravimid mõjutavad südamerütmi QT intervalli pikendamise kaudu. Kui teil on selle kohta lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud ravimeid järgmiste seisundite raviks:

bakteriaalsed infektsioonid, mille ravimiseks kasutatakse antibiootikume; nt makroliidid või rifampitsiin;- meeleolu kõikumised (ulatudes depressiivsest meeleolust eufooriani), erutus ja ärritus; mille ravimiseks kasutatakse meeleolu stabiliseerivaid ravimeid, nt liitium, karbamasepiin, valproaat;

depressioon, sealhulgas teatud serotonergilised ravimid, nt selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI), nagu fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin või taimsed ravimid või looduslikud ravivahendid, mis sisaldavad naistepuna;

epilepsia, nt fenütoiin, fenobarbitaal, karbamasepiin, etosuksimiid;

Parkinsoni tõbi, nt levodopa, bromokriptiin, ropinirool, pramipeksool

või kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud järgmisi ravimeid: verapamiil, kinidiin, itrakonasool või ritonaviir.

Vaadake eestpoolt ka lõiku „Ärge kasutage Zeldoxit“.

Zeldox koos toidu ja joogiga

Kapslid tuleb sisse võtta KOOS TOIDUGA ja alla neelata tervelt. Selle ravimi kasutamise ajal ei tohi te tarvitada alkoholi, sest see võib suurendada kõrvaltoimete riski.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Ärge kasutage Zeldoxit raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui arst teile seda soovitab, sest on oht, et ravim võib kahjustada teie last. Kasutage alati tõhusat rasestumisvastast vahendit. Rääkige kohe oma arstile, kui te rasestute või plaanite selle ravimi võtmise ajal rasestuda.

Järgmised sümptomid võivad ilmneda vastsündinutel, kelle emad on viimase rasedustrimestri (raseduse kolm viimast kuud) ajal kasutanud Zeldoxit: värisemine, lihasjäikus ja/või -nõrkus, unisus, rahutus, hingamis- ja toitumisraskused. Kui teie lapsel on tekkinud mõni nendest sümptomitest, võtke ühendust oma arstiga.

Imetamine

Ärge imetage last, kui te kasutate Zeldox kapsleid. Väikesed kogused võivad jõuda rinnapiima. Kui te plaanite last rinnaga toita, rääkige enne selle ravimi võtmist arstiga.

Pidage enne mistahes ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Zeldoxiga te võite end tunda pärast ravimi saamist uimasena. Kui teil esineb see sümptom, ärge juhtige autot ega kasutage tööriistu või masinaid enne, kuni uimasus kaob.

Zeldox kapslid sisaldavad laktoosi.

Kui arst on öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kapslid tuleb sisse võtta koos toiduga ja alla neelata tervelt. Oluline on tablette mitte närida, sest see võib mõjutada ravimi imendumist.

Zeldox kapsleid võetakse kaks korda päevas, üks kapsel hommikul ja teine õhtul söögi ajal. Võtke kapsleid iga päev ühel ja samal kellaajal.

Kasutamine täiskasvanutel

Tavaline annus on 40...80 mg kaks korda ööpäevas koos toiduga.

Pikaajalise ravikuuri korral võib arst määrata ka väiksema annuse. Te ei tohi ületada maksimaalset annust 160 mg päevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel bipolaarse maniaga

Tavaline algannus on 20 mg koos toiduga. Teie raviarst ütleb pärast teile, mis on teie annus. Lapsed kehakaaluga 45 kg või vähem ei tohi ületada maksimaalset annust 80 mg päevas, või lapsed kehakaaluga rohkem kui 45 kg ei tohi ületada 160 mg päevas.

Zeldoxi ohutust ja tõhusust lastel ja noorukitel skisofreenia ravis ei ole kontrollitud.

Eakad (üle 65-aastased)

Kui te olete eakas, otsustab arst teile sobiva annuse. Annused üle 65-aastastele võivad vahel olla väiksemad kui noortel. Teie arst ütleb teile õige annuse.

Maksaprobleemidega patsiendid

Kui teil on maksaprobleeme, antakse teile tavaliselt väiksem ravimi annus. Arst selgitab välja teie jaoks õige annuse.

Kui te võtate Zeldox kapsleid rohkem kui ette nähtud

Võtke ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse erakorralise meditsiini osakonda. Võtke Zeldox kapslite karp endaga kaasa.

Kui te olete Zeldox kapsleid võtnud liiga palju, võib teil esineda uimasust, värisemist, krampe ning pea ja kaela kontrollimatuid liigutusi.

Kui te unustate Zeldoxit võtta

Oluline on võtta Zeldox kapsleid regulaarselt iga päev ühel ja samal ajal. Kui te unustate võtta mõne kapsli, võtke see niipea kui võimalik. Kui järgmise annuse võtmiseni on jäänud vähe aega, jätke ununenud annus vahele ja võtke järgmine kapsel õigel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Zeldoxi võtmise

Teie arst ütleb teile, kui kaua te peate Zeldox kapsleid võtma. Te ei tohi lõpetada Zeldoxi kapslite võtmist enne, kui arst on teile öelnud.

Oluline on jätkata ravi ka siis, kui te tunnete end paremini. Kui te lõpetate ravi liiga vara võivad haiguse sümptomid tagasi pöörduda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Siiski on enamik kõrvaltoimetest mööduvad. Teie haiguse sümptomite eristamine kõrvaltoimete sümptomitest võib sageli olla keeruline.

LÕPETAGE Zeldoxi kapslite võtmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teil esineb ükskõik milline järgnevatest rasketest kõrvaltoimetest:

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni kümnel kasutajal tuhandest)

Kiire või ebaregulaarne südametöö, pearinglus püstitõusmisel, mis võib viidata kõrvalekalletele südametalitluses. Need võivad olla posturaalse hüpotensioonina tuntud seisundi sümptomid.

Peamiselt näo või keele tahtmatud/ebatavalised liigutused.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Näo, huulte, keele või kurgu turse, neelamis- või hingamisraskused, nõgeslööve. Need võivad olla raske allergilise reaktsiooni (angioödeem) sümptomid.

Palavik, hingamise kiirenemine, higistamine, lihasjäikus, värisemine, neelamisraskused ja teadvuse hägustumine. Need võivad olla maliigse neuroleptilise sündroomina tuntud seisundi sümptomid.

Segasus, erutus, kehatemperatuuri tõus, higistamine, lihaskoordinatsiooni puudumine, lihastõmblused. Need võivad olla serotoniinisündroomina tuntud seisundi sümptomid.

Kiire, ebaregulaarne südametöö ja minestamine, mis võivad olla torsades de pointes’ina tuntud eluohtliku seisundi sümptomid.

Teil võib tekkida mõni allpool loetletud sümptomitest. Need võimalikud kõrvaltoimed on üldiselt kerged kuni mõõdukad ja võivad aja jooksul ise taanduda. Siiski, kui kõrvaltoime on tõsine või püsiv, tuleb arsti poole pöörduda.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni kümnel kasutajal sajast):

Rahutus

Liigutuste kõrvalekalded, sealhulgas tahtmatud liigutused, lihasjäikus ja rigiidsus, liigutuste aeglustumine, värisemine; üldine nõrkus ja väsimus

Unisus

Pearinglus

Peavalu

Kõhukinnisus, iiveldus, oksendamine ja seedehäired, suukuivus, suurenenud süljeeritus

Nägemise ähmastumine

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni kümnel kasutajal tuhandest):

Suurenenud söögiisu

Raskused liigutuste kontrollimisega

Agiteeritus, ärevus, pitsitustunne kõris, luupainajad

Krambid, tahtmatud silma sundliigutused, kohmakus, kõnehäired, tuimus, surisemise tunne, ilastamine, päevane unisus, kurnatus

Südamepekslemine, minestustunne püstitõusmisel, õhupuudus

Valguskartus, kohin kõrvus

Raskused närimisel, keeleturse, kõhulahtisus, kõhupuhitus, seedetrakti vaevused

Sügelev nahalööve, akne

Lihaskramp, liigeste jäikus või turse

Janu, valu, rindkerevaevused, kõndimishäired

Ravimi ärajätusündroom

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni kümnel kasutajal kümnest tuhandest):

Nohu

Kaltsiumi sisalduse vähenemine veres

Paanikahood, depressiivsed sümptomid, mõtlemise aeglustumine, emotsioonide puudus

Kõõrkaelsus, kerghalvatus (parees), rahutute jalgade sündroom

Osaline või täielik nägemiskaotus ühes silmas, silmakihelus, silmakuivus, nägemishäire

Kõrvavalu

Luksatused

Gastroösofageaalne refluks

Vedel väljaheide

Juuste väljalangemine, näoturse, nahaärritus

Lõuakrampsulgus

Kusepidamatus, valu või raskendatud urineerimine

Suurenenud või langenud erektsioon, orgasmi vähenemine, tavatu piimavoolus rindadest

Rindade suurenemine nii meestel kui naistel

Kuumatunne, palavik

Valgete vererakkude arvu suurenemine või vähenemine (vereanalüüsis)

Ebanormaalsed maksanäitajad

Kõrge vererõhk

Kõrvalekalded vere- või südamelöögisageduse testide tulemustes

Laiguline ja põletikuline punane nahk, mis on kaetud valge kattega (psoriaas)

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Tõsised allergilised reaktsioonid

Eakatel dementsusega patsientidel, keda on ravitud antipsühhootikumidega, on teatatud surmajuhtumite vähesest suurenemisest võrreldes nendega, keda ei ole ravitud antipsühhootikumidega

Trombid veenides, eriti jalaveenides (sümptomiteks on jala turse, valu ja punetus), mis võivad rännata läbi veresoonte kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskusi. Kui te märkate mõnda nendest sümptomitest, pöörduge kohe arsti poole

Unehäired, tahtmatu urineerimine

Erakordselt hea tuju, suurenenud teovõime, veidrad mõtlemismustrid ja hüperaktiivsus

Teadvuse kadu

Nõgestõbi koos lööbe ja tõsise sügelemisega

Püsiv valulik erektsioon

Näo halvatus

Ravimi ärajätunähud vastsündinutel

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zeldox sisaldab

Toimeaine on ziprasidoon. Üks kapsel sisaldab vastavalt 40 mg, 60 mg või 80 mg ziprasidooni.

Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: laktoosmonohüdraat, modifitseeritud maisitärklis, magneesiumstearaat.

Kapsli kate: želatiin, titaandioksiid (E171), naatriumlaurüülsulfaat.

Lisaks sisaldavad 40 mg ja 80 mg kapslid indigotiini (E132).

Trükivärv: šellak, etüülalkohol, veevaba, isopropüülalkohol, n-butüülalkohol, propüleenglükool, puhastatud vesi, ammooniumhüdroksiid, kaaliumhüdroksiid, must raudoksiid.

Kuidas Zeldox välja näeb ja pakendi sisu

Zeldox 40 mg: sinist värvi kapsel, märgistusega "Pfizer" ja "ZDX 40".

Zeldox 60 mg: valget värvi kapsel, märgistusega "Pfizer" ja "ZDX 60".

Zeldox 80 mg: sinist ja valget värvi kapsel, märgistusega "Pfizer" ja "ZDX 80".

Blisterpakend.

Zeldox 40 mg, 60 mg ja 80 mg on pakendatud 56 kapslit blistrisse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ühendkuningriik

Tootja

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35

D-89257 Illertissen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pirita tee 20

10127 Tallinn



Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Raja Apteek, Tartu, Raja tn

Raja tn 31, Tartu linn, Tartu maakond
7380267
haru@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Haapsalu Vana Apteek

Jaani tn 2, Haapsalu linn, Lääne maakond
4737248
haapsalu@eapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pärnu Linnaapteek

Pikk tn 11, Pärnu
4441367
linna@pharmac.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ravana Apteek

Võru tn 77, Tartu linn, Tartu maakond
7346538
benu.5182@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Pärnu Apteek

Rüütli tn 30, Pärnu linn, Pärnu maakond
4472740
parnu@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustvee Apteek

Tartu tn 3, Mustvee linn, Jõgeva maakond
7726205
mustvee2@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti, Põlva Apteek

Mäe tn 2a, Põlva linn, Põlva maakond
7996350
polvapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating